Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam sĩnda?

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam sĩnda?

 Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam sĩnda?

Yʋʋmd 2001 bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 11 wã, yibeoog wakat a 8 wã sẽn wa n loog minit 46 sasa, sɩlg sẽn da rɩk neb n fão etaas-wok (World Trade Center) Niu Yorke. Yaa teerorist rãmb n tʋm woto. Rẽ poore, b sɩnga zĩis a taab me sãoongo. Lɛɛr la minit 42 pʋgẽ, na maan neb 3 000 la b kʋ-yã.

Yʋʋmd 2004, yʋʋm-sar kiuug rasem 26

Tẽngã rigimda ne pãng wʋsg Oseyã Ẽndiẽ wã pʋgẽ. Kɩtame tɩ mogrã koom puug n kẽ tẽns 11. Afirik tẽns sẽn be kɩlometr tus a nu zĩigẽ meng n naage. Ra-n-yɛng pʋgẽ, neb nins sẽn ki bɩ sẽn menemame sõor taa tus koabg la pis-nu. Sẽn yɩɩd neb milyõ a ye rot n sãame.

Yʋʋmd 2009, sa-sik kiuugã pipi daare, yʋʋm 42 rao ne a bi-ribl sẽn zems yʋʋm a 5 n da reemd mogrã zug ne montɛɛr sẽn kẽnd koomẽ, n yõsg n tɩ fão raado. Raoã maana yõor zĩig pʋgẽ la biigã pogla wʋsgo. Vẽkembeoogo, yẽ me maana kaalem. Sũ-sãangã pʋgẽ, a roagd a ye yeelame tɩ b ra kota Wẽnd t’a maan yel-solemd tɩ biigã põse.

Y sã n karem sebr sẽn wilgd teerorist rãmbã sẽn kʋ neba, wall sebr sẽn gomd sabab-wẽng a to yelle, pa rẽ bɩ yel-beed sã n paam-yã, y tagsg yaa wãna? Y sokda y meng Wẽnnaam sã n nee yellã bɩ? Y tagsdame tɩ Wẽnnaam basa tõnd bɩ? Biiblã leokda sogs-kãensã hal tɩ kengd raood wʋsgo. Yaa rẽ yell la d na n gome.

[Fotã soaadba, seb-neng a 3]

© Dieter Telemans/Panos Pictures

PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images

© Dieter Telemans/Panos Pictures