Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Pagba, bõe yĩng tɩ y segd n sak y sɩdbã zu-sobendo?

Pagba, bõe yĩng tɩ y segd n sak y sɩdbã zu-sobendo?

 Pagba, bõe yĩng tɩ y segd n sak y sɩdbã zu-sobendo?

“Pag zug yaa a sɩda.”—1 KOR. 11:3.

1, 2. a) Bõe la tʋm-tʋmd a Poll yeel zu-sobendã wɛɛngẽ? b) Sogs-bʋs la d na n leok sõs-kãngã pʋgẽ?

A ZEOVA vẽnega tʋm-tʋmd a Poll t’a gʋls n wilg tɩ ned kam fãa tara zu-soaba. A yeelame tɩ “Kirist yaa ned kam fãa zugu” la tɩ “Kirist zug yaa Wẽnnaam.” (1 Kor. 11:3) Sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ, d yãame tɩ Kiristã geta a Zeova zu-sobendã sakr wa zu-zẽkr bũmbu. D yãame me tɩ Kiristã yaa rapã zu-soaba, la t’a ra yaa nin-bʋgsga, sũ-mar soaba, nimbãan-zoɛta, la ned sẽn baood a taabã nafr n yɩɩda. B wilgd-d lame me tɩ tigingã rap segd n talla manesem kãng buud ne neb a taabã, la sẽn yɩɩd fãa ne b pagbã, sã n mikame tɩ b kẽe kãadmã.

2 La pag yẽ? Ãnda la a zu-soaba? A Poll yeelame tɩ “pag zug yaa a sɩda.” Pagbã tagsg segd n yɩɩ wãn ne Biiblã gom-kãngã? La pag sɩd sã n pa a Zeova Kaset soaba, a segd n kell n tũu no-kãngã bɩ? Rẽ yĩnga b sẽn yeel tɩ pag segd n saka a sɩd zu-sobendã, rat n yeelame t’a sɩdã sã n wa rat n maan bũmbu, a pa tõe n togs a tagsg bɩ? Wãn-wãn la pag segd n maan n paam pẽgre?

 ‘Mam na n maana sõngd n kõ-a’

3, 4. Bõe yĩng tɩ zu-sobendã sakr tar yõod kãadmã pʋgẽ?

3 Yaa Wẽnnaam a Zeova n wilg ned ninga sẽn segd n yɩ zak zu-soabã. A sẽn naan d yaab a Ãdmã poore, a yeela woto: “A ka neer tɩ ninsaal zĩnd a yembr ye. Mam na n maana sõngd sẽn zems ne yẽ n kõ-a.” A Hawa naanegã poore, a Ãdem sũur yɩɩ noog a sẽn paam tũud-n-taag la sõngdã yĩnga, hal t’a yeele: “Ada yaa mam kõabã kõbre, la mam yĩngã nemdo.” (Sɩng. 2:18-24) Rẽ tɛka, a Ãdem ne a Hawa ra segd n doga kamb sẽn zems zãnga, tɩ b fãa naag taab n vɩɩmd ne sũ-noog tẽngã gill sẽn da na n yɩ arzãnã zugu, wakat sẽn kõn sa.

4 D yaab a Ãdem ne a Hawa sẽn kɩɩs Wẽnnaam noorã yĩnga, b bõna vɩ-noog ning b sẽn da vɩ Edɛnnã. (Karm-y Rom dãmb 5:12.) La Wẽnnaam nifẽ, zak pʋgẽ, ket n yaa rao la zu-soaba. Kãadem pʋgẽ, raoã sã n pidsd a zu-sobendã sõma, tɩ pagã me sakd a sɩdã wa sẽn segdã, b kãadmã tallda barka, tɩ b paamd sũ-noogo. Wakat kãnga, pagã na n geta a sɩdã zu-sobend sakr wa zu-zẽkr bũmbu, wa a Zezi sẽn get a Zeova zu-sobendã sakr to-to wã. Sɩd me, Biiblã wilgame tɩ nand t’a Zezi wa tẽngã zugu, a ra bee ne a Zeova, n tar “sũ-noog daar fãa.” (Yel. 8:30) Ãdem-biisã sẽn yaa yel-wẽn-maandbã yĩnga, rao kae n tõe n pids a zu-sobendã sõma zãnga, la pag me kae n tõe n sak a sɩd sõma zãng ye. La ne rẽ fãa, rũndã-rũndã, pag ne a sɩd sã n maand b sẽn tõe tɛk n tũud no-kãngã, b kãadmã yɩta sõma.

5. Bõe yĩng tɩ pagbã ne b sɩdbã segd n mao n tũ Rom dãmb 12:10 saglgã?

5 Sẽn na yɩl tɩ kãadem tall barka, yaa tɩlae tɩ pagã ne a sɩdã fãa sak n tũ saglg Biiblã sẽn kõ kiris-nebã fãa. Sagl-kãng la woto: ‘Bɩ y nong taab wʋsg ne ba-biis nonglem. Bɩ y waoog taaba.’ (Rom 12:10) Sẽn paase, pagã ne a sɩdã fãa segd n maoodame n ‘maand taab neere, n tall sũ-bʋgsem, la b kõt taab sugri.’—Ef. 4:32.

La nin-yend sã n pa a Zeova Kaset soaba?

6, 7. Saam-bi-poak sɩd sã n pa kiris-ned t’a kell n sakd-a, bõe n tõe n wa maane?

6 La pagã bɩ sɩdã sã n pa a Zeova Kaset soaba? Wae n yaa sɩdã n pa kiris-neda. Sã n yaa rẽ, pagã manesem segd n yɩɩ wãn ne a sɩdã? Biiblã leokda woto: “Pagbã, bɩ y sak yãmb mens sɩdbã, tɩ kẽer sẽn ka sakd Wẽnnaam koɛɛgã na sak Wẽnnaam bãmb pagbã yel-manesem yĩnga, tɩ goam toor kaẽ ye, tɩ bõe, bãmb na n yãame tɩ yãmb maanda neere, la y yõkda y mense.”—1 Pɩɛ. 3:1, 2.

7 Wẽnnaam Gomdã sagenda pag tɩ baa a sɩd sã n pa kiris-neda, bɩ a kell n sak-a. A yel-manesem sõngã tõe n kɩtame t’a sɩdã bao n na n bãng bũmb ning sẽn kɩt t’a zãad a meng sõma wã. Bilf-bilfã, a sɩdã tõe n wa bao n na n bãnga a tũudmã, tɩ kɩt t’a sak n lebg kiris-neda.

8, 9. Saam-bi-poak sã n zãad a meng sõma, t’a sɩd sẽn pa kiris-ned baas n pa rat n bas-a laafɩ, bõe la a segd n maane?

 8 La a sɩdã sã n ket n pa basd-a laafɩ, a segd n maana wãna? Biiblã sagenda pʋg-kãens buudã tɩ b kell n zã b mens sõma, baa sã n yaa toogo. Wala makre, 1 Korẽnt dãmb 13:4 soabã yeelame tɩ “nonglem maanda sũ-mare.” Woto wilgdame tɩ b segd n kell n talla ‘sik-m-menga, sũ-bʋgsem, sũ-mare,’ la b ket n sakd b sɩdbã ne nonglem. (Ef. 4:2) Ne Wẽnnaam vʋʋsem sõngã maasem, kiris-ned tõe n kell n talla zʋg-sõma baa zu-loees pʋgẽ.

9 Yɩɩl-gʋlsdã yeela woto: “Mam sõngr yita Zusoabã nengẽ, sẽn naan-a yĩngr la tẽngã.” (Yɩɩl 121:1, 2) Wẽnnaam vʋʋsem sõngã tõe n sõnga kiris-ned sẽn kẽ kãadem, t’a tõog n maan bũmb a sẽn pa tõe n maan ne a meng pãnga. Wala makre, kãadmã pʋgẽ, nin-yend sã n namsd a to wã, tõe n kɩtame t’a wa rat n maan n lebse. La Biiblã yaool n sagenda kiris-nebã fãa woto: “Da lebs ned wẽng wẽng yĩng ye. . . . Tɩ bõe, a gʋlsame: ‘Zusoabã yetame yaa: Sũ-dokr yaa maam n so, la mam na keo.’ ” (Rom 12:17-19) Pipi Tesalonik rãmb 5:15 wã me sagend-d-la woto: “Bɩ y gũusi, la y ra lebs ned wẽnga, wẽng yĩng ye, la bɩ y maan sẽn yaa neer daar fãa, sã n yaa yãmb sʋka, wall a sã n yaa nebã fãa sʋka.” Ne a Zeova vʋʋsem sõngã sõngre, d tõe n maana bũmb d sẽn pa tõe n maan ne d meng pãnga. Woto wilgdame tɩ d segd n pʋʋsda Wẽnnaam n kot a vʋʋsem sõngã, sẽn na yɩl n paam zʋg-sõma nins d sẽn pa tarã!

10. Nebã sã n da gomd a Zezi wẽng wall b maand-a wẽnga, a manesem da yaa wãn ne-ba?

10 A Zezi sẽn zã a meng to-to ne neb nins sẽn gom-a bɩ sẽn maan-a wẽngã yaa mak-sõng n kõ tõndo. Pipi Pɩɛɛr 2:23 wã yeta woto: “Neb sẽn gom bãmb wẽnga, bãmb ka lebs wẽng ye. Neb sẽn maan bãmb wẽnga, bãmb ka zab ne bãmb ye, la bãmb basa bãmb yɛlã fãa sẽn kaood-a bʋʋd tɩrgã nugẽ.” Biiblã sagenda tõnd tɩ d rɩk a Zezi mak-sõngã. Ra basd-y tɩ nebã yel-manesem wẽnsã yikd y sũy ye. Biiblã leb n sagla kiris-nebã fãa woto: ‘Bɩ y paam nonglem ba-biisã yĩnga, la y tall sũ-bʋgsem la sik-m-menga. Bɩ y ra lebs wẽnga, wẽng yĩng ye, wall tʋʋsgo, tʋʋsg yĩng ye.’—1 Pɩɛ. 3:8, 9.

Pag tara sor n na n togs a sɩd a tagsg bɩ?

11. Zu-zẽkr bʋg la kiris-nin-pogs me paam-yã?

11 Rẽ yĩnga pag sẽn segd n sak a sɩd zu-sobendã rat n yeelame tɩ zakã yɛl wall b yɛl a taab wɛɛngẽ, a pa tar sor n na n togs a sɩdã a tagsg bɩ? Abada. A Zeova waoogda pagbã ne rapã fãa, n bobend-b tʋʋm buud toor-toore. Tags-y neb 144 000 sẽn paam zu-zẽkr ningã yelle. A Zeova sẽn yãk-b tɩ b na n wa tɩ yɩ rĩm dãmb la maan-kʋʋdb saasẽ, n naag Kiristã n soog tẽngã sɩd yaa waoogr tɛkẽ n kõ-ba! Tẽeg-y me tɩ pagb bee nin-kãens sʋka. (Gal. 3:26-29) Woto wilgda vẽeneg t’a Zeova waoogda pagbã, hal n yãk kẽer tɩ b na n wa tʋm tʋʋm kãsems a raabã pidsg pʋgẽ.

12, 13. Kõ-y makr sẽn wilgd tɩ pagb n togs bãngr-goam pĩnd wẽndẽ.

12 Pĩnd wẽndẽ, Wẽnnaam yãka pagb tɩ b togs bãngr-goama. Zoɛll 3:1, 2 wã ra pĩnd n yeela woto: “Mam na n pʋdga m sɩɩgã nebã buud fãa zutu. Yãmb kom-dibli ne y kom-pugli na n togsa bãngr goama. . . . mam na n pʋdga m sɩɩga yemb-daad ne yemb-pogs zutu.”

13 Yʋʋmd 33 Pãntekotã raare, a Zezi karen-biis 120 sẽn tigim taab Zerizalɛm yĩngr doog pʋgẽ wã, yɩɩ pagb la rapa. Wẽnnaam pʋdga a vʋʋsem sõngã nin-kãensã fãa zugu. Rẽ n so t’a Pɩɛɛr tẽeg bũmb ning no-rɛɛs a Zoɛll sẽn da pĩnd n  togsã, n wilg kʋʋngã tɩ pagb la rap sẽn paam vʋʋsem sõngã, yaa bãngr-gom-kãng n pidsi. A Pɩɛɛr yeela woto: “Yãoã yaa bũmb ning Wẽnnaam no-rɛɛs a Zoɛll sẽn da togsã: ‘Wẽnnaam yeelame: ‘Yaoolem wakat sã n ta mam na n pʋdga m sɩɩg sõng ninsaalbã buud fãa zutu. La yãmb kom-dibli ne y kom-pugli na n togsa bãngr-goama, . . . mam na n pʋdga m sɩɩgã m tʋm-tʋm-dapã ne m tʋm-tʋm-pogsã zut tɩ b togs bãngr-goama.’ ’ ”—Tʋʋ. 2:16-18.

14. Pipi kiris-nebã wakate, bõe la pagb kẽer maan Kirist tũudmã yĩnga?

14 Pipi kiris-nebã wakate, pagb n tʋm wʋsg Kirist tũudmã yĩnga. B taasa Wẽnnaam Rĩungã koɛɛg nebã, la b maan yɛl a taab n sõng tɩ b tõog n moon koɛɛgã. (Luk 8:1-3) Wala makre, tʋm-tʋmd a Poll goma a Feebe yelle, n yeel t’a yaa saam-bi-poak sẽn “sõngd a Zezi tẽedbã sẽn be Sãnkre” wã. Sẽn paase, a Poll sẽn da wa n toond pʋʋsem a tʋmd-n-taas kẽere, a sõdga pagb yʋya. Wala makre, a yeelame tɩ b pʋʋs a “Tirfɛn la a Tirfooz sẽn tʋmd Zusoabã tʋʋmdã,” la a “zo-nongr a Persiid sẽn tʋm Zusoabã tʋʋmd wʋsgã” me.—Rom 16:1, 12.

15. Rũndã-rũndã, bõe la pagbã maand Kirist tũudmã pʋgẽ?

15 Rũndã-rũndã, na maan neb milyõ a yopoe n moond Wẽnnaam Rĩungã koe-noog dũniyã gill zugu. B sʋkã, yaa kom-pugli wã, pagbã la b pʋg-yãansã sõor n yɩɩde. (Mat. 24:14) B kẽer yaa wakat fãa so-pakdba, sãnda misioneer dãmba, tɩ b taab me yaa Betɛllẽ tʋm-tʋmdba. Yɩɩl-gʋlsd a Davɩɩd ra yeela woto: “A Zeova meng togsa gomdã, pagb nins sẽn moond koe-noogã yaa tãb-biis kʋʋngo.” (Yɩɩl 68:11, NW ) Hakɩka, gom-kãensã sɩd pidsda vẽenega. A Zeova nanda modgr ning pagbã sẽn maande, n moond koe-noogã la b maand a raabã. Woto fãa wilgda vẽeneg t’a Zeova sẽn dat tɩ pag sak a sɩdã, pa rat n yeel t’a pa tar sor n na n togs a sɩdã a tagsg yell zug ye.

Pagb sẽn togs b tagsgo

16, 17. Bõe yĩng tɩ d yetẽ t’a Saara makrã wilgdame tɩ pag tara sor n na n togs a sɩdã a tagsgo?

16 A Zeova sẽn bobl pagbã tʋʋm wʋsg woto wã, yaa vẽeneg tɩ b sɩdbã me sã n wa rat n yãk yam n maan bũmb sẽn pak b yiibã fãa, segdame tɩ b sok n bãng b tagsgo. B sã n maand woto, yaa yam tʋʋmde. Biiblã tara kibay sẽn gomd pagb kẽer sẽn togs b sɩdb b tagsgo, wall sẽn yãk yam n maan bũmb tɩ b sɩdbã pa kos-b ye. D gom pagb a yiib sẽn maan woto yelle.

17 Sasa n da wa n zĩnd t’a Abrahaam pag a Saara yeel-a t’a rig a pʋg-to wã ne a biigã, bala b ra wa n yik n paoogda zakã neb kẽere. Biiblã wilgame t’a ‘gomdã kõ a Abrahaam sũ-sãoongo.’ La a Saara sẽn togs bũmb ningã ra ta a Zeova yam. A Zeova yeela a Abrahaam yaa: “Da sak tɩ f sũur sãam f biigã ne f yemb-poakã yĩng ye. Maan bũmb nins fãa a Saara sẽn yeel foom tɩ f maanã.” (Sɩng. 21:8-12) A Abrahaam saka a Zeova, n maan bũmb ning a Saara sẽn kosã.

18. Bõe la a Abigayill yãk yam n maane?

18 Tẽeg-y-yã a Naball pag a Abigayill me yelle. Rĩm a Sayull sẽn da wa n maand sũ-kiir ne a Davɩɩd n dat n kʋ-a t’a zoetẽ wã, a ra wa n tɩ siga zĩig sẽn pẽ a Naball rũmsã sẽn beẽ wã. La a Davɩɩd ne a nebã pa bao n na n fã a Naball paoongã ye. B pʋd n kogla a rũmsã ne a rũn-kɩɩmbã. La a Naball yẽ ra “yaa nin-wẽnga, n ka maand neer ye.” A ra yaa “nin-yoog” la “yalma.” Daar a ye menga, a “zaba” a Davɩɩd neba. Baraare, a Davɩɩd nebã ra kẽng n na n tɩ kos-a-la rɩɩbo, t’a zãgse. A Naball pag a Abigayill sẽn wʋm yellã, a maana wãna? A “yika tao-tao n yãk bur kobs-yi ne rãam yʋy a yiibu, la piis nins b sẽn da kʋ wã piis  a nu nemdo, la ka-sãrdɩ peoog a nu, ne sib-gĩn koabga, la kankam koeems tees koabga,” n kõ a Davɩɩd ne a rapã. Rẽ yĩnga a Abigayill sẽn maanã segdame bɩ? Biiblã yeelame t’a Zeova “wẽe a Naball t’a ki.” Dẽ poore, a Davɩɩd rɩka a Abigayill n maan a paga.—1 Sãm. 25:3, 14-19, 23-25, 38-42.

‘Pag ning sẽn paamd pẽgre’

19, 20. Bõe n kɩtd tɩ pag paam pẽgre?

19 Biiblã pʋgẽ, b pẽgda pagb nins sẽn maand yɛlã tɩ zemsd ne a Zeova raabã. Yelbũn sebrã pʋgẽ, b pẽgda “pʋg-sõngo,” n yet woto: “Pʋg-sõng yɩɩda sãnem wʋsgo, a sɩd teegd-a lame n ka na n kong yõod ye. A maanda a sɩd neer a yõor tɛka.” Sẽn paase, a “gomda yam goama. La a sagenda neb ne nonglem. Yẽ geta a yir yell neere, n ka maand kʋɩɩng ye. A kamb yikdame n yet-a t’a tara sũ-noogo. La a sɩda pẽgd-a lame.”—Yel. 31:10-12, 26-28.

20 Bõe n kɩtd tɩ pag paam pẽgre? Yelbũn 31:30 yeta woto: ‘Pag tõe n nagame n belg neda. Neerem loogdame. La yaa pag ninga sẽn zoet Zusoabã la b na n pẽge.’ Pag sã n dat n wilg t’a yaa wẽn-zoɛta, a segd n sakda bũmb nins a Zeova sẽn wilg zu-soben-dãmbã wɛɛngẽ wã me. Biiblã wilgame tɩ “pag zug ya a sɩda,” tɩ “Kirist yaa ned kam fãa zugu,” la tɩ “Kirist zug yaa Wẽnnaam.”—1 Kor. 11:3.

Tall-y mi-beoog y kãadmã yĩnga

21, 22. a) Bʋʋm bʋs n kɩt tɩ kiris-neb nins sẽn kẽ kãadmã segd n wilg Wẽnnaam b mi-beoogo? b) Bõe yĩng tɩ y segd n sak noy nins a Zeova sẽn gãneg zu-sobendã wɛɛngẽ wã? (Ges-y zĩ-gũbrã sẽn be yĩngrã.)

21 Kiris-neb nins sẽn kẽ kãadmã tara bʋʋm toor-toor n na n wilg Wẽnnaam b mi-beoogo! Wala makre, b sẽn paam ned n kẽ kãadmã meng yaa sũ-noog bũmbu. Sẽn yɩɩd fãa, Wẽnnaam a Zeova sẽn loe b kãadmã tɩ kɩt tɩ b tõe n naag taab n tũ-a wã me kɩtame tɩ b segd n pʋʋs-a barka.  (Rut 1:9; Mii. 6:8) A Zeova sẽn yaa kãadmã lugundã mii bũmb ning neb a yiibã sẽn segd n maan tɩ sũ-noog zĩnd b kãadmã pʋgẽ. Woto yĩnga, pag ne a sɩd sã n maand b yɛlã tɩ zemsd ne a raabã, baa dũni kãngã sẽn pid ne zu-loeesã pʋgẽ, ‘sũ-noog ning [a Zeova] sẽn kõt-bã na n yɩ b pãnga.’—Neh. 8:10.

22 Pʋg-sɩd sẽn yaa kiris-ned sã n nong a pag wa a menga, a na n pidsda a zu-sobendã ne bʋgsem, la a waoogd a pagã. A pagã sẽn yaa wẽn-zoɛtã me na n nong-a lame, tɩ kɩtdẽ t’a teend-a la a waoogd-a wʋsgo. Sẽn yɩɩd fãa, b kãadmã sẽn tar bark tɩ yaa mak-sõngã na n waooga d Wẽnnaam a Zeova sẽn zems ne pẽgrã.

Y tẽrame bɩ?

• No-bʋs la a Zeova gãneg zu-sobendã wɛɛngẽ?

• Bõe yĩng tɩ pagbã ne b sɩdbã segd n waoogd taaba?

• Saam-bi-poak sɩd sã n pa kiris-neda, a manesem segd n yɩɩ wãna?

• Bõe yĩng tɩ rao sã n wa na n yãk yam n maan bũmb sẽn pak b yiibã fãa, bɩ a segd n sok a pagã tagsgo?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri, seb-​neng 22]

Bõe yĩng tɩ d segd n sak a Zeova sẽn bobl-b rãmb zu-sobendã?

A Zeova sẽn naan ãdem-biisã la malɛgsã, a bobla kẽer zu-sobendo. A sẽn maan woto wã yaa b fãa neer yĩnga. Rẽ kɩtame tɩ b tõe n yãk yam n naag taab noor a ye n tũ-a, a yʋʋrã waoogr yĩnga.—Yɩɩl 133:1.

Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã sakda a Zezi Kirist zu-sobendã. (Ef. 1:22, 23) Sẽn na yɩl n wilg t’a sakame tɩ Ba wã yaa a zu-soaba, wakat n wat tɩ Biigã ‘na n sak sẽn kɩt-a tɩ bũmb fãa sak yẽ wã, tɩ Wẽnnaam yɩ fãa ne fãa.’ (1 Kor. 15:27, 28) Dẽnd tigingã pʋgẽ la d zagsã pʋsẽ, sɩd zemsame tɩ neb nins sẽn dɩk b mens n kõ Wẽnnaamã sakd noy nins a sẽn gãneg zu-sobendã wɛɛngẽ wã. (1 Kor. 11:3; Heb. 13:17) D sã n maand woto, d maanda d mens neere, bala na n kɩtame t’a Zeova nong-do, la a ningd-d barka.—Ezai 48:17.

[Foto, seb-​neng 19]

Pʋʋsgã sõngda pag sẽn yaa kiris-ned t’a tall zʋg-sõma