Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ tõnd segd n waoogd sẽn kʋʋl-bã?

Bõe yĩng tɩ tõnd segd n waoogd sẽn kʋʋl-bã?

 Bõe yĩng tɩ tõnd segd n waoogd sẽn kʋʋl-bã?

ETAZĨNI, tɩɩg a ye n be mogrã noor Kaliforni soolmẽ wã, tɩ b bilgdẽ t’a naaga dũniyã tɩɩs nins b sẽn yõg foto rãmb n yɩɩdã sʋka. B boond-a lame tɩ Lon Sɩprɛse, rat n yeel tɩ Sɩprɛs sẽn yas a ye tãa. Nebã yeelame t’a yʋʋmã yɩɩda 250. Tɩ-kãngã gesg sẽn be yamleoogã yʋʋm sẽn ta woto fãa wã kɩtame tɩ b get a yell wʋsgo. Wala makre, b sẽba a pʋɩ-sʋkã ne bãense, la b kogl a sɛɛgã ne kug-bɛda.

Tõe tɩ Lon Sɩprɛsã tẽegda tõnd d tẽed-n-taas nins sẽn kʋʋlã yelle. Nin-kãensã sɩng n tũuda a Zeova ne b sũy fãa hal na maan yʋʋma. Woto nooma tõnd hal wʋsgo. Wala makre, sẽn noom tõnd n tɩ yɩɩd yaa b sẽn sɩng n moond koɛɛgã, la b ket n moond-a wã. No-rɛɛs a Zoɛll ra pĩnd n togsame tɩ “nin-kẽemb” na n moona koe-noog ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. (Zoɛll 3:1-5; Tʋʋ. 2:16-21) Tags-y n ges-y lɛɛr dãmb sõor nin-kãensã sẽn dɩkd n sõngd nebã ne b sũy fãa tɩ b bãngd “Wẽnnaam soolem koe-noogã”! (Mat. 24:14) Koe-moondb kãensã kẽer paama namsg yʋʋm wʋsg b tũudmã yĩnga, la b paam zu-loees a taaba. Sɩprɛsã yaa tɩɩg bala. La a sẽn kʋdgã yĩng sã n kɩtame tɩ b get a yell neere, hal n kogl-a ne kug la b sẽb-a ne bãense, dẽnd sẽn yɩɩde, segdame tɩ tõnd get d tẽed-n-taas nins sẽn kʋʋlã yell neere, la d waoogd-b wa sẽn segdã!

A Zeova ra kõ a pĩnd wẽndẽ nin-buiidã noore, n yeel-b woto: “Bɩ f waoog zoob-peend soaba, la nin-kẽema.” (Maan. 19:32) A Zeova rũndã-rũndã nin-buiidã sʋka, d yãta neb sẽn kʋʋle, la sẽn sɩng n sakd-a hal yʋʋm wʋsgo, n yaa mak-sõng n kõ tõndo. (Mii. 6:8) B sẽn ket n tũud Biiblã noyã yĩnga, b zoob-peendã sɩd yaa wa “waoogr maanfo.”—Yel. 16:31.

Tʋm-tʋmd a Poll ra sagla a Tɩmote t’a pa segd n “leng nin-kẽem ne pãng ye.” A yeel-a-la woto: “Sagl yẽnda wa fo ba. . . . Sagl pʋg-yãans wa f ma rãmba.” (1 Tɩm. 5:1, 2) A Tɩmote pʋd n da segd n ‘waooga zoob-peend soaba.’ Woto wilgda vẽeneg t’a Zeova ratame tɩ d waoogd nin-kãensã d no-goamã pʋgẽ.

 Rom dãmb 12:10 yeta woto: “Bɩ y waoog taaba.” Tigingã kãsem-dãmb waoogda kiris-neb nins sẽn kʋʋlã. La d fãa me segd n waoogd-b lame, bala Biiblã yeelame tɩ d waoogd taaba.

Vẽenega, yaa sẽn kʋʋl-bã zags rãmb n segd n get b yell n yɩɩda. Wa d sẽn yã wã, yaa neb n bao b sẽn na n maaneg n ges Lon Siprɛsã yell la b kogl-a, la b ket n maanda woto hal ne rũndã. Dẽnd tõnd me segd n baoa d sẽn na n maanega, n tõog tɩ d roagdb nins sẽn kʋʋlã paam gesg la waoogr wa sẽn segdã. Wala makre, d sã n nong n kelgd nin-kãensã sõma, na n kɩtame tɩ d ra maand d sẽn dat bala, n pa baood n bãng sã n noom-b lame bɩ pa noom-b ye.—Yel. 23:22; 1 Tɩm. 5:4.

Wẽnnaam a Zeova nonga kiris-neb nins sẽn kʋʋlã hal wʋsgo. A pa na n tol n bas-b abada. (Yɩɩl 71:18) A kõt-b-la raood la pãng sẽn na yɩl tɩ b ket n tũud-a ne b sũy fãa. Bɩ tõnd me ket n sõngd sẽn kʋʋl-bã, la d waoogd-b wa sẽn segdã.

[Foto rãmba, seb-neng 13]

Wa b sẽn get Lon Sɩprɛsã yellã, segdame tɩ d me get sẽn kʋʋl-bã yelle, la d waoogd-ba

[Fotã soaadba]

American Spirit Images/age fotostock