Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb tũuda Kiristã ne y sũur fãa bɩ?

Yãmb tũuda Kiristã ne y sũur fãa bɩ?

 Yãmb tũuda Kiristã ne y sũur fãa bɩ?

‘Yãmb maanda woto, . . . bɩ y kell n maan woto daar fãa n paase.’—1 TES. 4:1.

1, 2. a) Bõn-kãsems bʋs la neb nins sẽn vɩɩmd a Zezi wakatẽ wã paam n yã? b) Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ tõnd sẽn vɩ wakat ningã me pa wõnd a taaba?

RẼ YĨNGA yãmb zoe n tagsame tɩ y sã n da zĩndẽ wakat ning a Zezi sẽn da gilgd n moond koɛɛgã, y sũur yɩta noog bɩ? Tõe tɩ y tagsda y sẽn da na n paamẽ t’a Zezi maag y bãas tɩ y paam y menga. Tõe me tɩ y tagsda y sũur sẽn da na n yɩ noog to-to, y sã n da paam n yã a Zezi, n kelg a zãmsgã wall n yã a sẽn maand yel-solemde. (Mark 4:1, 2; Luk 5:3-9; 9:11) D sã n da paam n yã bõn-kãensã fãa a Zezi sẽn maanã, d sũur sɩd da na n yɩɩ noog wʋsgo! (Luk 19:37) Sã n pa a Zezi wakatẽ nebã bala, ned pa le tol n paam zu-noog n yã bõn-kãensã ye. Sẽn paase, a Zezi sẽn maan bũmb nins tẽngã zug ‘n kõ a meng tɩ yɩ maoongã’ pa na n le yɩlem ye.—Heb. 9:26; Zã 14:19.

2 La tõnd sẽn vɩ wakat ningã me yaa wakat sẽn pa wõnd a taaba. Bõe yĩng tɩ d yet woto? Tõnd vɩɩ wakat ning Biiblã sẽn boond tɩ “sɛɛbã wakat” bɩ “yaoolem wakatã.” (Dan. 12:1-4, 9; 2 Tɩm. 3:1) Yaa yaoolem wakatã pʋgẽ la b sẽn dig a Sʋɩtãan saasẽ wã. Ka la bilfu, b na n balg-a lame n lob “bog-zulungã” pʋgẽ. (Wil. 12:7-9, 12; 20:1-3) Yaa yaoolem wakat kãngã pʋgẽ me la d tar zu-noog n na n moon “Wẽnnaam soolem koe-noogã” dũniyã gill zugu, n wilg nebã b sẽn  tõe n maaneg n wa paam n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ. B pa na n tol n le wa tʋm tʋʋm-kãngã buud yɛs ye.—Mat. 24:14.

3. Nand t’a Zezi leb saasẽ, tʋʋm bʋg la a kõ a karen-biisã, la rẽ wilgdame tɩ bõe n da na n wa maane?

3 Nand t’a Zezi leb saasẽ, a yeela a karen-biisã woto: “Yãmb na n yɩɩ mam kaset dãmb Zerizalɛm, ne Zide la Samari ne dũniyã tɛk fãa.” (Tʋʋ. 1:8) Woto wilgdame tɩ kiris-nebã na n wa zãmsda neb Wẽnnaam daabã dũniyã gill zugu. Bõe yĩnga? Yaa sẽn na yɩl n sõng neb a taab me tɩ b lebg Kiristã karen-biis nand tɩ saabã ta. (Mat. 28:19, 20) D sã n dat n tʋm tʋʋm-kãngã Kiristã sẽn bobl-dã sõma, bõe la d segd n maane?

4. a) A Pɩɛɛr gomd ning sẽn be 2 Pɩɛɛr 3:11, 12 wã wilgda bõe? b) La yaa tɩlae tɩ d gũus ne bõe?

4 Sokr a ye la tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr da sok-yã, tɩ wilgd d sẽn segd n maanegã. A ra soka woto: “Yãmb ka rat n yɩ neba, b yel-manesem sẽn yaa sõma la sẽn sakd Wẽnnaam n gũud bãmb daarã ne datem kãseng bɩ?” (2 Pɩɛ. 3:11, 12) A Pɩɛɛr gomdã wilgdame tɩ yaoolem da-kãensã sasa, segdame tɩ d gũusd neere, tɩ d tʋʋmã wilgd wakat fãa tɩ d yaa wẽn-zoɛtba. Koe-noogã mooneg naaga tʋʋm nins sẽn wilgd tɩ d yaa wẽn-zoɛtbã sʋka. D sã n get dũniyã gill zug sãam-biisã sẽn tʋmd tʋʋm-kãngã Kiristã sẽn bobl-dã ne yẽesem to-to wã, kõt-d-la sũ-noog wʋsgo. Yaa tɩlae me tɩ d gũus t’a Sʋɩtãan dũniyã sẽn wat ne zu-loees ninsã, n paas d mensã ratem ra wa kɩt tɩ yẽesem ning d sẽn tar Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã boog ye. Woto yĩnga, bɩ d gom bũmb nins sẽn tõe n sõng-d tɩ d kell n tũ Kiristã yell masã.

Tʋm-y Wẽnnaam tʋʋmã ne y sũy fãa

5, 6. a) Bõe yĩng t’a Poll pẽg Zerizalɛm kiris-nebã, la a sagl-b lame tɩ b gũus ne bõe? b) Bõe yĩng tɩ d pa segd n tʋm tʋʋm nins Wẽnnaam sẽn kõ-dã yaal-yaale?

5 Tʋm-tʋmd a Poll lɛtr ning a sẽn tool a tẽed-n-taas nins sẽn da vɩ Zerizalɛmmã pʋgẽ, a pẽg-b-la b sẽn tõog toogo, baa ne kɩɩsg la makr buud toor-toorã. A yeel-b-la woto: “Bɩ y tẽeg wakat sẽn looge, tɩ yãmb pʋ-tẽer sẽn vẽnege, yãmb yaool n saka namsg wʋsgo.” Yaa vẽeneg t’a Zeova ra pa yĩm bũmb nins b sẽn maan n wilg b wẽn-zoeerã ye. (Heb. 6:10; 10:32-34) Sãmbg sẽn ka be, a Poll sẽn pẽg nin-kãensã woto wã paasa b raood hal sõma. La a Poll lɛt-kãng pʋgẽ me, a keoog-b-la ne bẽdg a ye sẽn boogd yẽesem ning d sẽn tar Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã. A yeelame tɩ kiris-nebã “gũus neere, n da kɩɩs” Wẽnnaam, rat n yeel tɩ b gũus n da wa bao padems n pa maan Wẽnnaam daabã ye.—Heb. 12:25.

6 Rũndã-rũndã kiris-nebã me segd n gũusame n da wa bao padems n zãgs tʋʋm nins Wẽnnaam sẽn bobl-dã ye. D fãa miime tɩ pa tol n segd tɩ d tʋm Wẽnnaam tʋʋmã yaal-yaale, wall d bas tɩ d yẽesmã boog ye. (Heb. 10:39) D miime tɩ Wẽnnaam raabã maaneg pʋd n yaa yõor yelle.—1 Tɩm. 4:16.

7, 8. a) Bõe n na n sõng-d tɩ d kell n tall yẽesem Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ? b) Sã n mik tɩ d yẽesmã boogame, bõe la d pa segd n yĩmi?

7 Bõe n tõe n sõng-d tɩ d ra bao padems n pa maan bũmb nins d sẽn segd n maan Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ wã? Bũmb a ye sẽn tõe n sõng tõnd rẽ wɛɛngẽ, yaa d sẽn na n nong n bʋgsd tõnd sẽn dɩk d mens n kõ Wẽnnaamã sẽn dat n yɛɛlgã zugu. D sẽn dɩk d mens n kõ wã rat n yeelame tɩ d pʋlma a Zeova tɩ d vɩɩmã pʋgẽ, yaa a raabã maaneg la d na n lʋɩɩs taoore. La d rata ne d sũy fãa n pids pʋlen-kãngã. (Mat. 16:24) Dẽnd segdame tɩ d mi n sok d mens woto: ‘Rẽ yĩnga mam ket n data ne m sũur fãa n pids m pʋlengã wa m sẽn da rat to-to m lisgã reegr sasa wã bɩ? Bɩ masã, yẽesem ning m sẽn da tar sɩngrẽ wã boogame?’

8 D sã n vaees d meng ne pʋ-peelem n mik tɩ d yẽesmã boogame, segdame tɩ d tẽeg no-rɛɛs a Sofoni gomd a ye sẽn kengd raoodo. A ra yeela woto: “Ra bas-y tɩ y nus pãng sɛ ye.  Zusoab a Wẽnnaam bee ne yãmba. Bãmb yaa gãndaoog n fãagd yãmba. Bãmb na n maana sũ-noog wʋsg yãmb yĩnga.” (Sof. 3:16, 17) Gom-kãensã kenga Israɛll nebã pelse, b sẽn wa n paam b mens ne Babilon yembdã n lebg n wa Zerizalɛmmã sasa. La gom-kãensã ket n kengda Wẽnnaam nin-buiidã pels rũndã-rũndã me. Tʋʋmdã sẽn yaa a Zeova tʋʋmdã yĩnga, d pa segd n yĩm tɩ yẽ ne a Bi-riblã fãa teend-d lame la b kõt-d raood sẽn na yɩl tɩ d tõog n pids-a sõma ye. (Mat. 28:20; Yɩɩl 121:1, 2) D sã n modgd n ket n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmã ne yẽesem, a na n ningd-d-la barka, la a sõngd tõnd tɩ d tẽebã pãng paasdẽ.

‘Reng-y n bao-y Wẽnnaam soolmã’ ne yẽesem

9, 10. Bõe la a Zezi wilg a yel-bũnd ning sẽn gomd rao sẽn maan kibs kãseng ne yʋngã pʋgẽ, la yam bʋg la yel-bũndã kõt-do?

9 Fariziẽ rãmbã taoor soab a ye n da reeg a Zezi ne neb a taab a zakẽ, tɩ b zĩi n dɩtẽ. Baraare, a Zezi wẽe yel-bũndi, n gom dao sẽn maan kibs kãseng ne yʋng yelle. A yel-bũndã pʋgẽ, a wilgame t’a wakatẽ nebã fãa tara lohorem n tõe n paam n kẽ saasẽ soolmẽ wã. Yel-bũndã pʋgẽ me, a wilga ned sẽn tõe n padem to-to n pa maan bũmbu. (Karm-y Luk 14:16-21.) A Zezi yeelame tɩ neb nins kibsã soab sẽn boolã baoa padems n pa kẽng ye. Ned a ye n yeel t’a nan daa pʋʋgo, tɩ yaa tɩlae t’a kẽng n tɩ gese. A to me n yeelame t’a nan daa nag-koodse, n dat n tɩ mak-b n gese. La ned a to me n yeel woto: “Mam peega m pag paalem; woto yĩnga, mam ka tõe n wa ye.” La woto fãa yaa pademse. Bala ned sã n dat n da pʋʋg wall rũnga, a rengd n gesa sã n taa a raabo. Rẽnd rẽ poore, baa a sã n dat n tɩ ges me, pa le yaa yãgb ye. Ned sã n kẽ kãadem paalem me, rẽ gɩdgd-a lame t’a pa tõe n kẽng kibs kãseng a woto sɩda? Rẽnd pa lingr la kibsã soab sũur sẽn sãam ne nin-kãensã fãa wã ye!

10 D fãa tõe n dɩka yam a Zezi yel-bũndã pʋgẽ. Yam bʋgo? Wilgda tõnd tɩ d pa segd n bas tɩ d yɛlã, wala makre, yɛl nins a Zezi sẽn sõdgã pak tõnd n yɩɩda, tɩ wa kɩt tɩ tʋʋm nins d sẽn tʋmd Wẽnnaam tũudmã yĩngã leb poorẽ ye. Kiris-ned sã n bas t’a meng yɛlã lʋɩ taoore, yẽesem ning a sẽn tar tũudmã pʋgẽ wã me na n boogdame. (Karm-y Luk 8:14.) Sẽn na yɩl t’a buud ra wa paam-do, d tũuda saglg a Zezi sẽn kõ-do. A yeela woto: “Bɩ y reng n bao Wẽnnaam soolem ne bãmb tɩrlem.” (Mat. 6:33) D sẽn ne tɩ Wẽnnaam nin-buiidã sʋka, kãsemb la kom-bɩɩs sɩd tũuda sagl-kãngã wã, kõta sũ-noog wʋsgo. Sɩd me, wʋsg yãka yam n bas yɛl kẽer sẽn da tõe n zɩlg b vɩɩmã, sẽn na yɩl n tõog n paam sẽk wʋsg n moond koɛɛgã. Sẽn maan-b woto wã sɩd bãngame tɩ f sã n deng n bao Wẽnnaam soolmã ne yẽesem, f paamda sũ-noogo, tɩ f sũur noom ne f vɩɩmã.

11. Biiblã kiba-bʋg n wilgd tɩ d segd n tʋmda Wẽnnaam tʋʋmã ne d sũy fãa la ne yẽesem?

11 D gom bũmb sẽn maan Israɛll rĩm a Zoas wakatẽ wã yelle, tɩ na n sõng-d lame tɩ d bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ tar yõod tɩ d tʋm Wẽnnaam tʋʋmã ne yẽesmã. Siiri nebã ra waame n na n zab ne Israɛll nebã. Rabeem yõka a Zoase, bala ra wõnda b na n tõoga Israɛlle. Woto kɩtame t’a kẽng n tɩ yãb ne a Eliize. No-rɛɛsã yeel-a lame t’a bao tãp ne pɛɛm n wa. A sẽn bao n wa wã, no-rɛɛsã yeel-a lame t’a lɩk võor sẽn tees Siiri n tão, tɩ rẽ makda a Zeova sẽn na kɩt tɩ b tõog Siiri nebã. Yaa vẽeneg tɩ rĩmã sẽn wʋm woto wã, kenga a pɛlga. Rẽ poore, a Eliize yeela a Zoas t’a rɩk pɛɛmã sẽn ketã n wẽ tẽngã. La wall t’a Zoas yẽeg a meng n wẽ tẽngã naoor wʋsgã, a wẽe naoor a tãab bala. Woto sãama a Eliize sũuri, bal a Zoas sã n da yẽeg a meng n wẽ naoor wʋsgo, a Zeova ra na n kɩtame t’a “tõog Siiri nebã n menes-ba.” La a Zoas sẽn wẽ naoor a tãab balã, a na n tõoga Siiri naoor a tãabo, la a pa na n tol n tõog n menes-b ye.  La woto fãa yaa a sẽn pa wẽ tẽngã ne yẽesmã yĩnga. (2 Rĩm 13:14-19) Kiba-kãngã wilgda tõnd bõe? Wilgdame tɩ sẽn na yɩl t’a Zeova ning-d bark tɩ seke, rẽnda d tʋm a tʋʋmã ne d sũurã fãa, la ne yẽesem.

12. a) Baa ne zu-loeesã, bõe n tõe n sõng-d tɩ d kell n tʋm Wẽnnaam tʋʋmã ne yẽesem? b) Wilg-y nafa nins y sẽn paamde, y sẽn tʋmd wʋsg koe-moonegã pʋgẽ wã.

12 Rũndã-rũndã zu-loeesã kɩtame tɩ yɩl n kell n tall yẽesem Wẽnnaam tʋʋmã pʋgẽ pa nana ye. D tẽed-n-taas wʋsg tara ligd zu-loees hal tɩ pa nana ye. Kẽer me sũy sãamdame, bala b bẽeda bãag sẽn kɩt tɩ b pa le tõe n tʋm Wẽnnaam tʋʋmã wa b sẽn datã ye. La baasgo, d ned kam fãa segd n maana bũmb nins sẽn na n sõng-a t’a kell n tall yẽesem la a tũ Kiristã ne a sũur fãa wã. Ges-y zĩ-gũbr ning gom-zug sẽn yaa: “Bõe maaneg n tõe n sõng-y tɩ y kell n tũ Kiristã?” tɩ y na n yãa sagls la vɛrse rãmb sẽn na n sõng-yã. Maan-y y sẽn tõe fãa n tũ sagl-kãensã. Y sã n maan woto, y na n paama bark wʋsgo. D sã n tʋmd wʋsg koɛɛgã mooneg pʋgẽ, na n kɩtame tɩ d tẽebã tall pãnga, tɩ d vɩɩmã tar barka, tɩ d tar sũ-noog hakɩka. (1 Kor. 15:58) Sẽn paase, d sã n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmã ne d sũyã fãa, na n sõngd-d lame tɩ d ket “n gũud [a Zeova] daarã ne ratem kãsenga.”—2 Pɩɛ. 3:12.

Ges-y y sã n sɩd maanda y sẽn tõe fãa

13. Wãn to la d ned kam fãa tõe n bãng a sã n sɩd tʋmda Wẽnnaam tʋʋmã ne a sũur fãa?

13 La tẽeg-y tɩ pa d sẽn dɩkd sẽk ning n moond koɛɛgã bal n wilgd d sã n sɩd tʋmda ne d sũyã fãa ye. Nebã yɛl pa taab ye. Kiris-ned tõe n moonda lɛɛr a ye bɩ a yiib bal kiuug fãa, la sã n mik tɩ yaa a laafɩ wã sẽn kõt-a sor t’a tõe n maan tɛk la woto, a Zeova sũur yaa noog ne-a. (Ges-y Mark 12:41-44.) Rẽnd sẽn na yɩl n bãng d sã n sɩd tʋmda ne d sũyã fãa, ned kam fãa segd n pelga a pʋga, n tags n ges a sẽn maandã sã n zemsa ne a pãn-tõodã la a yɛlã sẽn yaa to-to wã. D sẽn yaa Kiristã karen-biisã yĩnga, d modgda wakat fãa me n dat n tall a yam-sõngã buudu. (Karm-y Rom dãmb 15:5; 1 Kor. 2:16) Bõe maaneg n da pak a Zezi n yɩɩda? Daar a ye, a Zezi sẽn wa n be Kapɛrnaum, a yeela neb kʋʋng woto: “Yaa tɩlae tɩ mam moon Wẽnnaam soolem koe-noog tẽns a taab me;  tɩ bõe, b tʋma maam bõn-kãng yĩnga.” (Luk 4:43; Zã 18:37) Tagsd-y yẽesem ning a Zezi sẽn da tar koɛɛgã mooneg pʋgẽ wã yelle, la y ges y sã n pa tõe n maan tɩ yɩɩg y sẽn zoe n maandẽ wã.—1 Kor. 11:1.

14. Bõe la d tõe n maan n paas sẽk ning d sẽn dɩkd n moond koɛɛgã?

14 D sã n maag d yĩng n tagse, tõe tɩ d mik tɩ d tõe n paasa sẽk ning d sẽn dɩkd n moond koɛɛgã. (Mat. 9:37, 38) Wala makre, kom-bɩɩs wʋsg kareng poore, b yãka yam n maan woto. B lebga so-pakdba, n tar sũ-noog ning ned sẽn tʋmd Wẽnnaam tʋʋmã ne a sũur fãa sẽn paamdã. Yãmb me rat n paama b sũ-noogã buud bɩ? D tẽed-n-taas kẽer tagsame, n mik tɩ b tõe n yik n kẽnga zĩig koe-moondbã sẽn pa waooge, n tɩ sõng n moone. Kẽer tɩ sõnga koe-moondb sẽn be b tẽngẽ wã, tɩ sãnda kẽng tẽn-zẽmse. Neb a taab me zãmsa buud gomd a to sẽn na yɩl n moond sãambã. Yaa sɩd tɩ yɩl n tõog n paas sẽk ning d sẽn dɩkd n moond koɛɛgã, pa nana ye. La d sã n maan woto, d na n paama bark wʋsgo, la d tõog n sõng neb a taab me tɩ ‘b bãng sɩdã.’—1 Tɩm. 2:3, 4; 2 Kor. 9:6.

Pĩnd wẽndẽ neb mak-sõngo

15, 16. Tũ Kiristã ne yẽesmã wɛɛngẽ, ãnd dãmb n kõ tõnd mak-sõngo?

15 D ges neb kẽer manesem sẽn yɩ to-to Kiristã sẽn wa n bool-b tɩ wa tũ yẽ wã. Biiblã goma a Matɩe yelle, n yeel woto: “A basa fãa n yik n tũ bãmba.” (Luk 5:27, 28) A Zezi sẽn wa n bool a Pɩɛɛr ne a Ãndere sẽn da yaa zĩm-yõgdbã, Biiblã wilgame tɩ “tao-tao bala, bãmb basa b zĩm gãmba n tũ a Zezi.” Rẽ poore, a Zezi yãa a Zak ne a Zã sẽn da be ne b ba wã, n manegd b zĩm gãmba. A Zezi sẽn bool-bã, b maana wãna? Biiblã yeelame tɩ “tao-tao bala bãmb basa koom-koglgã ne b ba, n tũ a Zezi.”—Mat. 4:18-22.

16 Ned a to me sẽn kõ mak-sõng yaa a Soll sẽn wa n lebg tʋm-tʋmd a Pollã. Nand t’a lebg kiris-neda, a ra namsda a Zezi tẽedbã wʋsgo. La a wa n toeemame, hal t’a Zezi yãk-a t’a yɩ yẽ “nin-tũusdg” sẽn na n wilg nebã yẽ yʋʋre. Kibarã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã wilga woto: “Tao-tao bala, [a Poll] moona koɛɛgã karen-dot pʋsẽ n yeel t’a Zezi yaa Wẽnnaam Biiga.” (Tʋʋ. 9:3-22) La baa zu-loeesã la kɩɩsgã sẽn yɩ wʋsgã, a Poll yẽesmã pa tol n boog ye.—2 Kor. 11:23-29; 12:15.

17. a) Yãmb yãka yam n na n maan bõe Kiristã tũub wɛɛngẽ? b) D sẽn maand a Zeova raabã ne d pãng fãa la ne d sũur fãa wã, bark bʋs la d paamda?

17 Yaa vẽeneg tɩ d fãa rat n dɩka nin-kãensã mak-sõngã, n yɩ tao-tao n sak n tũ Kiristã, la d tʋmd Wẽnnaam tʋʋmã ne d sũy fãa. (Heb. 6:11, 12) D sẽn modgd n ket n tũud Kiristã ne yẽesem la ne d sũy fãa wã, bark bʋs la d paamda? Pipi, Wẽnnaam daabã maaneg noom-d-la hal wʋsgo. Sẽn paase, Wẽnnaam tʋʋmã sʋka, tʋʋm n be d sẽn tõe n yãk n tʋme, pa rẽ bɩ d paam tɩ b bobl-d tigingã tʋʋm kẽere, tɩ rẽ me paasd d sũ-noogã. (Yɩɩl 40:9; karm-y 1 Tesalonik rãmb 4:1.) Sɩd-sɩda, d sã n maand d sẽn tõe fãa n tũud Kiristã, d paamda bark buud toor-toore. Wala makre, d paamda sũur pʋgẽ bãane, d sekda d mens ne d sẽn tarã, d sũur nooma ne d vɩɩmã, d miime tɩ Wẽnnaam sũur nooma ne-do, la d gũud vɩɩm sẽn ka sɛtã me.—1 Tɩm. 4:10.

Y tẽrame bɩ?

• Tʋʋm bʋg sẽn tar yõod la b bobl-do, la wãn to la d segd n tʋmd-a?

• Ninsaalbã sẽn pa zems zãngã kɩtame tɩ b mi n maand bõe, la bõe yĩng tɩ d segd n gũus d mens ne rẽ?

• Bõe la d segd n maan sẽn na yɩl n bãng d sã n sɩd tʋmda ne d sũur fãa?

• Bõe maaneg n na n sõng tõnd tɩ d kell n tũ Kiristã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri/Foto rãmba, seb-​neng 31]

Bõe maaneg n tõe n sõng-y tɩ y kell n tũ Kiristã?

▪ Karemd-y Biiblã daar fãa la y bʋgsd bũmb nins y sẽn karemdã zugu.—Yɩɩl 1:1-3; 1 Tɩm. 4:15.

▪ Pʋʋsd-y Wẽnnaam n kotẽ t’a wilg-y sor la a sõng-y ne a vʋʋsem sõngã maasem.—Zak. 4:6; Luk 11:9, 13.

▪ Yõg-y zood ne neb nins sẽn sakd n moond koɛɛgã ne yẽesmã la y tigimd ne neb a woto buudu.—Yel. 13:20; Heb. 10:24, 25.

▪ Kɩt-y tɩ y tʋʋmã wilgd wakat fãa tɩ y miime tɩ d vɩɩ saabã wakate.—Ef. 5:15, 16.

▪ Tẽegd-y tɩ y sã n bao pademse, tõe n wa baasa wẽng ne-yã.—Luk 9:59-62.

▪ Wakat fãa, bɩ y bʋgsd y sẽn pʋlem Wẽnnaam bũmb ning n dɩk y meng n kõ-a wã zugu, la y tagsd bark nins y sẽn paamde, y sẽn maand a Zeova raabã, n tũud Kiristã ne y sũur fãa wã yelle.—Yɩɩl 116:12-14; 133:3; Yel. 10:22.