Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Da ges-y bõn-zaals ye!

Da ges-y bõn-zaals ye!

 Da ges-y bõn-zaals ye!

“Bɩ y kɩt tɩ m wẽneg n da ges bõn-zaals ye, bɩ y kõ maam vɩɩm y sorã pʋgẽ.”—YƖƖL 119:37.

1. Ninã sẽn yaa Wẽnnaam kũunã yõod taa zĩ-bʋgo?

D FÃA miime tɩ nif tara yõod wʋsgo! Ne d ninã maasem, d tõe n yãa bũmb toor-toore, n bãng bũmb fãa kõbg la a bedrem sẽn zem to-to. Yaa ne d ninã maasem me la d yãt d zo-rãmba, la d tõe n yã yɛl n gili. D geta bõn-neeba, n tõe n yã bũmb kẽer Wẽnnaam sẽn naan tɩ be yamleoogo, la sẽn wilgd vẽeneg tɩ Naand n sɩd be, la wilgd Wẽnnaam ziirã. (Yɩɩl 8:4, 5; 19:2, 3; 104:24; Rom 1:20) Sẽn paase, ninsaal nifã ne a yamã tʋmda ne taab wʋsgo. Woto kɩtame tɩ d sã n dat n bao n bãng a Zeova la d paam tẽeb sẽn tar pãnga, d ninã tõe n sõng-d-la wʋsgo.—Zoz. 1:8; Yɩɩl 1:2, 3.

2. Bõe yĩng tɩ d segd n gũus ne d sẽn get bũmb ninsã, la yam bʋg la d tõe dɩk yɩɩl-gʋlsdã nengẽ?

2 La bũmb nins tõnd sẽn getã me yaool n tõe n wã-d lame. Ninsaal sã n yã bũmbu, paada a yamẽ wã. Woto kɩtame tɩ d sẽn get bũmb ninsã tõe n kɩt tɩ d tall tʋls-wẽns la mag-bɛda, wall b paas tʋlsmã bɩ mag-bɛdã pãnga. Sẽn paase, d sẽn vɩ dũni sẽn põog pʋgẽ, t’a nebã nong yõ-noogrã, tɩ le yaa a Sʋɩtãan n so-a wã yĩnga, b wilgd-d-la yɛl toor-toor televiziõ wã, soayã noy la zʋrno rãmbã pʋsẽ, tɩ baa yaa wakat bilf meng la d ges-b bɩ tõe n kɩt tɩ d maan sẽn pa segde. (1 Zã 5:19) Rẽnd d wʋmda yɩɩl-gʋlsdã sẽn da kos Wẽnnaam bũmb ningã võore. A ra kosa Wẽnnaam woto: “Bɩ y kɩt tɩ m wẽneg n da ges bõn-zaals ye, bɩ y kõ maam vɩɩm y sorã pʋgẽ.”—Yɩɩl 119:37.

D ninã sẽn tõe n belg-d to-to

3-5. Biiblã kiba-bʋs n wilgd tɩ d ninã tõe n kɩtame tɩ d maan sẽn yaa wẽnga?

3 D tẽeg bũmb ning sẽn paam d yaab a Hawa wã. A Sʋɩtãan yeel-a lame t’a sã n dɩ “sõma ne wẽng bãngr tɩɩgã” bila, a “ninã na n pukame.” A Hawa sẽn wʋm tɩ na n kɩtame t’a ninã ‘pukã,’ segd n yɩ-a-la noog wʋsgo. La yaa a sẽn wa n ‘yã tɩ tɩɩgã biis yaa sõma tɩ rɩ, la b yaa neer tɩ gesã,’ la b yamleoog maneg n kẽ-a. A Hawa sẽn ges tɩɩgã, n tʋlg n na n dɩ a biisã n kɩt t’a wa baas n kɩɩs Wẽnnaam noorã. A Ãdem me kɩɩsa noorã wa a pagã, tɩ wa ne zu-loees n kõ ninsaalbã fãa.—Sɩng. 2:17; 3:2-6; Rom 5:12; Zak 1:14, 15.

4 A Nowe wakatẽ wã, malɛgs kẽer me n bas tɩ bũmb b sẽn ges kɩt tɩ b maan sẽn pa segde. Sɩngr 6:2 goma malɛg-kãens yelle, n yeel woto: “Wẽnnaam kom-dibli wã yãame tɩ ninsaalbã kom-pugli wã yaa neere, la bãmb dɩgsa b sẽn dat b rãmbã fãa n maan b pagba.” B sẽn ges ninsaalbã kom-pugli ne ratem wẽngã kɩtame tɩ b tʋlg n kẽ ne-ba, tɩ rẽ kɩt tɩ b maan sẽn pa segd baa bilfu. B kẽe ne pagbã, n dog kamb sẽn tʋmd nen-kɛglem tʋʋm wʋsgo. La wẽnemã sẽn da yaa wʋsg wakat kãngã kɩtame tɩ Wẽnnaam sãam ãdem-biisã. Yɩɩ a Nowe ne a zakã rãmb bal n põse.—Sɩng. 6:4-7, 11, 12.

5 Yʋʋm kobs rẽ zugẽ, Israɛll nebã sẽn wa n zab n tõog Zeriko n wʋkd a teedã, a Akã basame t’a ninã kɩt t’a zu teedo. Wẽnnaam yaool n da wilg-b-la teed nins b sẽn segd n tall n wã yẽ laogã bĩngr zĩigẽ wã, la a yeel-b tɩ b sãam sẽn ketã fãa. A keoog-b-la woto: “Bɩ y gũus ne bũmb nins sẽn kisã.” Rat n yeel tɩ b pa segd n dɩk bũmb n soog ye. A Akã sẽn kɩɩs no-kãngã, kɩtame tɩ Israɛll nebã sẽn wa n kẽng n na n tɩ zab ne Ai tẽngã nebã, Ai nebã tõog-b lame, hal n kʋ kẽere. La sã n pa b sẽn  wa n puk a bãongã, a Akã pa tol n sak n vẽneg bũmb ning a sẽn maanã n togs ye. A bãongã pukr poore, a yeelame tɩ yẽ ‘yãa’ teedã tɩ ‘bõn yõk-a, t’a rɩk-ba.’ A Akã sẽn bas tɩ teedã a ninã sẽn yã wã ratem tõog-a wã, waa ne sãoong yẽ “ne bũmb nins fãa a sẽn so wã” zugu. (Zoz. 6:18, 19; 7:1-26) A Akã tʋlga bũmb a sẽn da mi tɩ Wẽnnaam gɩdgame.

D segd n kibla d mense

6, 7. A Sʋɩtãan “sɩlem” toɛy-toɛyã sʋka, bʋg la a wae n tũnugd ne n bẽt tõndo, la wãn to la piblisite wã rãmb tʋmd ne sɩlem kãngã?

6 Rũndã-rũndã, bũmb ning sẽn kɩt t’a Hawa, malɛgs la a Akã maan sẽn pa segdã belgda neb wʋsg me. A Sʋɩtãan sẽn tar “sɩlem” nins n belgd nebã sʋka, sẽn tar-a pãng n yɩɩd yaa “ninã ratem wẽngã.” (2 Kor. 2:11; 1 Zã 2:16) Te-koaasdbã sɩng n miime tɩ b sã n tõog tɩ ned yã bũmb t’a yamã kẽ-a, tõe n kɩtame t’a ra. Yaa rẽ yĩng la b sẽn maand piblisite wã. Rao a ye sẽn be Erop soolmẽ wã, n yaa kiba-kɩt sẽn nong n gomd laogã baoob yell yeela woto: “Bũmb kae n tar pãng wʋsg tõnd tagsa wã zutu, n yɩɩd d ninã ye. Naoor wʋsgo, yaa d ninã raabã n lʋɩt taoore. B tõe n kɩtame meng tɩ ned kõ a meng bʋʋm n maan bũmb a sẽn mi tɩ pa sõma.”

7 Rẽnd pa lingr la piblisite wã rãmb sẽn maagd b yĩns n nagsd b imaaz rãmbã, la b wilgd nebã rẽ n yɩlemdẽ wã ye. Yaa sẽn na yɩl tɩ nebã yam kẽ b teedã la b tʋʋmã. Etazĩni rao a ye sẽn vaees n na n bãng bũmb nins sẽn kɩt tɩ piblisite rãmbã kẽed nebã yeelame tɩ b sẽn maand piblisite rãmbã to-to wã “pa sẽn na yɩl tɩ nebã bãng b teedã bal ye. Sẽn pak-b n yɩɩd yaa tõog tɩ te-kãens kẽ gɛt-bã yam, tɩ kɩt tɩ b ra.” Piblisite rãmb kẽer imaaz rãmb gesg wata ne yoob tʋlsem. Rẽnd tara yõod wʋsg tɩ d gũus ne bũmb nins tõnd sẽn getã, la sẽn kẽed d yamẽ wã la d sũurẽ wã!

8. Wãn to la Biiblã wilgd tɩ d segd n gũusa ne bũmb nins d sẽn getã?

8 Ninã la yĩngã ratem wẽnsã tõe n kʋɩɩba kiris-neb hakɩkã me. Yaa rẽ yĩng la Wẽnnaam Gomdã sẽn sagend tɩ d kibl d mens bũmb nins d sẽn getã wɛɛngẽ, la d sũurã sẽn datã wɛɛngẽ wã. (1 Kor. 9:25, 27; karm-y 1 Zã 2:15-17.) A Zoob sẽn yɩ nin-tɩrgã sak n deegame tɩ bũmb nins d sẽn getã tara pãng wʋsgo, n tõe n kɩt tɩ d tʋlg bũmb ne d sũur fãa. A ra yeela woto: “Mam wẽena ne m nin tɩ m ka na n ges pʋg-sadb ne ratem sẽn yaa wẽng ye.” (Zoob 31:1) A Zoob pa yãk yam bal t’a pa na n sak n yo ye. A yãka yam n pa na n tol n bas tɩ yoob tʋlsem kẽ-a ye. A Zezi meng wilgame tɩ pa segd tɩ d bas tɩ yoob yɛl kẽ d yamẽ ye. Daar a ye, a yeela woto: “Mam yeta yãmb tɩ ned ninga fãa sẽn get pag ne ratem wẽnga, a maana yoob ne yẽnda a sũur pʋgẽ.”—Mat. 5:28.

Bõn-zaal d sẽn pa segd n gese

9. a) Bõe yĩng tɩ d segd n gũusdẽ, sẽn yɩɩd fãa d sã n wa tʋmd ne ẽntɛrnetã? b) Baa yaa bilf meng la ned ges yoob yɛla, tõe n maan-a-la bõe?

9 Rũndã-rũndã, neb nins sẽn ‘get’ yoobã yɛlã sõor tara paasgo. Sẽn yɩɩd fãa, yaa ẽntɛrnetã pʋgẽ. D miime tɩ baa d sã n kẽ ẽntɛrnetã pʋgẽ, d pa segd n ges yoob yɛl ye. La yel-kãensã tõe n wa b toore. Bõe yĩng tɩ d yet woto? Foto sẽn wat ne tʋls wẽns tõe n wa puka yãmb ordinatɛɛrã zug tɩ y pa mi a tiir ye. Y tõe n paka mesaaz ning n na n karme, n mik tɩ yaa fot rãmb sẽn wilgd yoob yɛl la b tol-y-yã, la b maan t’a lebs n pag me pa nana ye. Baa yaa bilf bal la y ges n yaool n tõog n page, y sẽn yã bũmb ningã zoe n kẽ y yamẽ wã. Ned sã n yã yoob yɛl bilf menga, tõe n waa ne zu-loees wʋsgo. Rẽ tɛka, a sũur kasetã tõe n ningd-a-la taale. Sẽn paase, a sã n dat n yĩm bũmb ning a sẽn yã wã, tõe n yɩɩ toogo. La sẽn yaa wẽng n yɩɩd yaa ned sẽn na n yã imaaz kãensã buudã, n kʋ a sũur n gese. Rẽ wilgdame t’a ket n nan pa kʋ a yĩngã ratem  wẽnsã ye.—Karm-y Efɛɛz rãmb 5:3, 4, 12; Kol. 3:5, 6.

10. Bõe yĩng tɩ yoobã yɛl gesg yaa bẽdg sẽn tõe n yõk kambã nana-nana, la b sã n gese, tõe n maan-b-la bõe?

10 Kambã sẽn nong n dat n bãng bũmb wʋsga yĩnga, tõe n kɩtame tɩ b wa bao n na n ges yoobã yɛlã. La b sã n ges yɛl a woto, b tõe n wa tara tagsg sẽn pa zems pag ne rao lagengã zugu. Vaeesg b sẽn maan wilgame tɩ woto tõe n kɩtame tɩ biig wa tagsdẽ tɩ yɛl nins fãa sẽn pa zems pag ne rao lagengã wɛɛngẽ wã maaneg pa wẽng ye. B paasame tɩ woto tõe n wa kɩtame t’a “pa le tõe n yõg zood sẽn yaa sõma ne neda, t’a wa tar tagsg sẽn pa zems pagbã zutu, la a wa lebg yoobã yɛl gesg yamba, tɩ rẽ na n sãam a karengã la zood ning a sẽn tar ne a zakã rãmb la ne neb a taaba.” La sẽn yaa wẽng n yɩɩd yaa t’a sã n wa kẽ kãadem, tõe n sãama yẽ ne a pagã wall a sɩdã zems-n-taarã.

11. Kõ-y makr sẽn wilgd tɩ yoobã yɛl gesg wata ne zu-loeese.

11 A Zeova Kaset soab a ye tẽega a pĩnd vɩɩmã yelle, n yeel woto: “M sẽn da segd n modg n bas bũmb ninsã fãa sʋka, sẽn yɩ toog ne maam n yɩɩd yɩɩ yoobã yɛl gesgo. Baa mam sẽn ges bõn-kãensã wã yʋʋm sẽn zãrã, b ket n mi n wata m yamẽ wã. Mam sã n mi n wa wʋm yũug bɩ yɩɩll ninga, pa rẽ bɩ m yã wall m tẽeg bũmb ning yelle, bõn-kãens le wata m yamẽ wã. Hal ne rũndã, mam ket n maooda daar fãa n dat n yĩm b yelle.” D saam-biig a ye yãadmẽ, a ra mi n basame t’a roagdbã yi, t’a yõd n dɩk a ba wã sẽn pa a Zeova Kaset soabã sɛb sẽn wilgd yoobã yɛl n gese. Ad a sẽn yeele: “Imaaz kãensã sẽn sãam m yamã wakat kãng to-to wã pa tõe n bãng n bilg ye! Yʋʋm 25 la woto, la m ket n pa tõe n yĩm imaaz kãensã kẽer yell ye. Baa mam sẽn maaneg fãa, b ket n be m yamẽ wã. Woto kɩtame tɩ baa m sẽn modgd n dat n yĩm-bã, m mi n ningda m meng taale.” D sẽn na n modg n da ges bõn-kãensã sẽn yaa bõn-zaalã, n da wa paam zu-loe-kãensã buud n são. La wãn to la ned tõe n modg n da ges bõn-zaala? A soab segd n modgame n tõogdẽ t’a tagsa wã fãa ‘sakd Kiristã.’—2 Kor. 10:5.

12, 13. Bõn-zaal bʋs me la kiris-ned segd n gũus n da wa gese, la bõe yĩnga?

12 “Bõn-zaal” a taab me la d segd n gili. Wala makre, reem, filim dãmba, mizik wall sɛb sẽn daoond ligd baoorã, tɩtã bɩ zĩn-dãmb yɛla, pa rẽ bɩ sẽn wilgd zɩɩm daagre, nin-kʋʋr la nen-kɛglem tʋʋm buud fãa wã. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 101:3.) Sã n yaa ne a Zeova, roagd sẽn yaa kiris-ned fãa segd n gũusa ne a sẽn basd t’a zakã rãmb get bũmb ninsã. Yaa vẽeneg tɩ kiris-ned baa a ye pa na n yãk yam n kẽes a meng tɩtã bɩ zĩn-dãmb yɛlẽ  ye. La roagdbã segd n gũusa ne filim dãmba, televiziõ wã emisiõ dãmba, ze-video rãmba, baa b rãmb nins sẽn maand laadã, la sɛb nins b sẽn yiisd kambã yĩngã. Bala b wae n tũnugda ne rẽ me n wilgd tɩt bɩ zĩn dãmb yɛla.—Yel. 22:5.

13 D yaa bi-bɩɩg tɩ d yaa kãsem me, pa segd tɩ d nong ze-video rãmb bɩ filim dãmb sẽn wilgd nen-kɛglem la nin-kʋʋrã ye. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 11:5.) D pa segd n sak tɩ bũmb a Zeova sẽn kis yamleoog kẽ-d ye. Tẽeg-y t’a Sʋɩtãan sẽn dat yaa a tõog tɩ tõnd tagsa wã lebg wẽnse. (2 Kor. 11:3) D sã n kẽesd d sẽkã wʋsg reem sẽn wõnd yaa sõma meng pʋgẽ, tõe n kɩtame tɩ d wa pa le tar sẽk n zãmsd Biiblã ne d zakã rãmba, n karemd Biiblã daar fãa la d segend tigissã ye.—Fil. 1:9, 10.

Rɩk-y-yã a Zezi togs-n-taare

14, 15. A Sʋɩtãan sẽn maan to-to a sẽn wa n na n mak a Zezi naoor a tãab-n-soabã zãmsda tõnd bõe, la bõe n kɩt t’a sɩlmã pa tõog a Zezi?

14 Bʋko, dũni kãngã sẽn yaa wẽngã pʋgẽ, d pa tõe n pa yã bõn-zaal kẽer ye. Baa a Zezi meng sẽn wa n be tẽng zug ka wã, b wilg-a-la bõn-zaala. Daar a ye, a Sʋɩtãan maka naoor a tãab n na n kɩt t’a Zezi bas Wẽnnaam daabã maanego. Biiblã goma a makr a tãab-n-soabã yell n yeel woto: ‘Sʋɩtãanã leb n talla bãmb n kẽng tãn-luglug zugu, n wilg bãmb dũniyã soolem fãa ne b naam.’ (Mat. 4:8) Bõe yĩng t’a Sʋɩtãan wilg a Zezi bõn-kãensã? Sãmbg kae t’a ra ratame t’a Zezi ninã kɩt t’a maan sẽn pa segde. A ra tagsdame t’a Zezi sã n yã dũniyã soolem toɛy-toɛyã ne b ziirã, na n kɩtame tɩ yẽ me tʋlg ziir-kãng buudu. La a Zezi manesem yɩɩ wãna?

15 A Zezi pa bas t’a Sʋɩtãan sẽn wilg-a bũmb ninsã kẽ a sũurẽ wã ye. A pa bas tɩ wẽng maaneg yamleoog yõk-a ye. Sẽn paase, a pa bao n na n tags a Sʋɩtãan sẽn yeel-a bũmb ningã zug la a yaool n tõdg ye. A tõdga zĩig pʋgẽ. A yeela Sʋɩtãanã woto: “Looge!” (Mat. 4:10) A Zezi leokrã wilgame tɩ sẽn da pak-a n yɩɩd yaa yẽ ne a Zeova zoodã, la a sẽn tʋm-a t’a wa maan bũmb ningã, rat n yeel t’a raabã pidsgu. (Heb. 10:7) Woto kɩtame tɩ sɩlem ning a Sʋɩtãan sẽn maan n na n kɩt t’a Zezi ges bõn-zaalã pa yãk neng ye.

16. A Zezi manesem sẽn yɩ to-to a Sʋɩtãan sẽn wa n na n mak-a wã wilgda tõnd bõe?

16 A Zezi sẽn tall manesem ningã zãmsda tõnd bũmb a taab me. Pipi, wilgdame tɩ ned kae a Sʋɩtãan sẽn pa tõe n mak ye. (Mat. 24:24) Yiib-n-soaba, wilgdame tɩ d sã n ges bũmb n bas t’a yamleoog kẽ-do, tõe n kɩtame tɩ d maan sẽn yaa sõma wall sẽn yaa wẽnga. Tãab-n-soaba, a Sʋɩtãan na n maana a sẽn tõe fãa n tũnug ne “ninã ratem wẽngã” sẽn na yɩl tɩ d maan a raabã. (1 Pɩɛ. 5:8) La naas-n-soaba, makr pʋgẽ, tõnd me tõeeme t’a Sʋɩtãan da tõog-d ye. Sẽn yɩɩd fãa, d sã n yɩ tao-tao n kɩɩs-a.—Zak 4:7; 1 Pɩɛ. 2:21.

Tall-y nif sẽn “yaa sõma”

17. Bõe yĩng tɩ d pa segd n bas tɩ makr paam-do, tɩ d yaool n baood d sẽn na n maanegã?

17 D sẽn dɩk d meng n kõ a Zeova wã, rat n yeelame me tɩ d pʋlmame tɩ d pa na n le ges bõn-zaal yɛs ye. D sẽn pʋlem tɩ d na n maanda Wẽnnaam raabã, tõnd me yeta wa yɩɩl-gʋlsdã. A ra yeela Wẽnnaam woto: “Mam gũusda m naoã ne so-wẽnsã fãa, n dat n sak yãmb goamã.” (Yɩɩl 119:101) Pa segd tɩ d bas tɩ makr paam-d tɩ d yaool n baood n na n bãng d sẽn na n maaneg ye. D zoe n mii bũmb nins Biiblã sẽn gɩdgã vẽenega. D mii a Sʋɩtãan sɩlmã. Tẽeg-y sẽn yɩ wakat ning la a Sʋɩtãan mak a Zezi, n yeel-a t’a kɩt tɩ kug lebg burã. Rẽ t’a Zezi loee noor rasem 40,  wĩntoog la yʋngo, tɩ “kom” da tar-a. (Mat. 4:1-4) A Sʋɩtãan tõe n bãnga wakat ning tõnd sẽn ka pãngã, tɩ kɩt tɩ yaa nana t’a kʋɩɩb-dã. Rẽnd yaa masã la d segd n tags bũmb nins Biiblã sẽn gɩdgã zut neere, n deng n segl d mens sõma. D segd n maana rẽ tao-tao! D sã n tẽegd daar fãa tɩ d rɩka d meng n kõ a Zeova, na n sõng-d lame tɩ d kell n yãk yam n pa na n tol n ges bõn-zaal ye.—Yel. 1:5; 19:20.

18, 19. a) Wilg-y welgr ning sẽn be nif sẽn “yaa sõma” ne nif sẽn “pa sõma” sʋkã. b) Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d modg tɩ wakat fãa bɩ d sẽn tagsd bũmb nins yellã yaa sõma, la rẽ wɛɛngẽ, sagl-bʋg la Filip rãmb 4:8 wã kõt-do?

18 Daar fãa, b wilgd-d-la imaaz rãmba, reem la yɛl toɛy-toɛy b sẽn manegd hal tɩ b gesgã be yamleoogo. Dẽnd yaa masã la tar yõod n yɩɩd tɩ d tũ a Zezi sẽn sagl-d tɩ d tall nif sẽn “yaa sõma” wã. (Mat. 6:22, 23) Ned nif sã n “yaa sõma,” a geta Wẽnnaam daabã maaneg yell n yɩɩd bũmb fãa. La ned nif sã n “pa sõma,” a soab nonga zãmbo, n dat bũmb wʋsg la a get bõn-zaala.

19 D tẽeg tɩ bũmb nins d sẽn getã kẽeda d yamẽ wã la d sũurẽ wã. Rẽnd tara yõod wʋsg tɩ wakat fãa, bɩ d modgdẽ tɩ d sẽn get bũmb ninsã la d sẽn tagsd bũmb nins yellã yɩ sõma. (Karm-y Filip rãmb 4:8.) Bɩ d me pʋʋsd n kot bũmb ning yɩɩl-gʋlsdã sẽn da kosã. A ra kosa woto: “Bɩ y kɩt tɩ m wẽneg n da ges bõn-zaals ye.” D sã n pʋʋsd woto la d modgdẽ tɩ d tʋʋmã zemsd ne pʋʋs-kãngã, d tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova na n ‘kõ-d-la vɩɩm a sorã pʋgẽ.’—Yɩɩl 119:37; Heb. 10:36.

D lebg n tẽege

• Wilg-y ninsaal ninã, a yamã la a sũurã sẽn tʋmd ne taab to-to.

• Yoobã yɛl gesg wata ne zu-loe-bʋse?

• Bõe yĩng tɩ d segd n tall nif sẽn “yaa sõma”?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 26]

Bõe n yaa bõn-zaal tɩ kiris-nebã pa segd n gese?