Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Biiblã goam sɩd yita Wẽnnaam nengẽ

Biiblã goam sɩd yita Wẽnnaam nengẽ

 Biiblã goam sɩd yita Wẽnnaam nengẽ

TƲM-TƲMD a Poll sẽn yeel tɩ Gʋlsg Sõamyã yaa “Wẽnnaam n kõ tõndã” rat n yeelame tɩ bõe? (2 Tɩmote 3:16) Gɛrk gom-bil ning a Poll sẽn tũnug ne a lɛtrã pʋgẽ tɩ b lebg-a tɩ “Wẽnnaam n kõ” wã rat n yeela koɛɛg-koɛɛg tɩ “Wẽnnaam n fʋʋse.” A rat n yeelame bal tɩ yaa ne vʋʋsem sõngã maasem la Wẽnnaam wilg Biiblã gʋlsdbã a sẽn da rat tɩ b gʋls bũmb ninsã.

Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeelame tɩ Biiblã goam “yaa sɩɩg sõng sẽn tʋm neb nins pʋsẽ wã n togs Wẽnnaam  yĩnga.” (2 Pɩɛɛr 1:21) Dẽnd a Poll bee bʋʋm, a sẽn yeel tɩ Biiblã yaa ‘Gʋlsg Sõamyã sẽn tõe n vẽneg ned sẽn tẽed Kirist Zezi t’a paam fãagrã.’—2 Tɩmote 3:15.

La neb wʋsg yaool n pa sak n deeg tɩ Biiblã goam sɩd yita Wẽnnaam nengẽ ye. Neb n gʋls sɛb n na n wilg tɩ d pa tõe n teeg Biiblã goamã ye. La wa tẽn-vaeesd a Sir Charles Marston sẽn yeelã, naoor wʋsgo, nin-kãensã sẽn yetã paoogda Biiblã goamã hal wʋsgo. Kẽer yetame meng tɩ Biiblã goam yaa “soalem la kibay bala.”

Ra tẽ-y nebã goam bal ye

Rẽ yĩnga d sɩd tõe n teega Biiblã goamã bɩ? Tara yõod tɩ ned kam fãa bao n bãng sok-kãngã leoorã. Bõe yĩnga? Bala, sã n mikame tɩ Biiblã goam sɩd yita Wẽnnaam nengẽ, d sã n pa tẽ-b la d tũ-ba, d maanda d menga, la pʋd n tõe n yɩɩ wẽng ne-do. Y sã n tẽed tɩ Biiblã pa Wẽnnaam gomde, n tagsdẽ t’a yaa ninsaalb goam bala, y pa na n tũud a saglsã, n basdẽ t’a wilgd-y sẽn segd la sẽn pa segde, la a wilgd-y sɩdã Wẽnnaam tũudmã wɛɛngẽ ye.—1 Tesalonik rãmba 2:13.

Bõe n na n sõng-y tɩ y bãng y sã n segd n tẽe Biiblã goamã? D rɩk makre. Y maanda wãn n bãng y sã n segd n kɩsa ned sɩda? Yaa vẽeneg tɩ y sã n pa mi ned sõma, yaa toog tɩ y kɩs-a sɩd zãng-zãnga. Yaa y sã n wa bãng-a sõma la y tõe n yaool n ges a sã n yaa pʋ-peelem soaba, la ned y sẽn tõe n teege. Rẽnd y sã n dat n bãng y sã n tõe n teega Biiblã, y segd n deng n bao n bãng-a-la sõma. Ra n yɩ-y tao-tao n tẽ nebã sẽn yet bũmb nins n paoogd Biiblã, n dat n wilg tɩ d pa tõe n kɩs a goamã sɩdã ye. Bũmb wʋsg n wilgd tɩ Biiblã goam sɩd yita Wẽnnaam nengẽ. Reng-y n maag y yĩng n bao n bãng bũmb nins sẽn wilgd rẽ wã, la y ges sã n sɩd yaa woto.

Neb n yet tɩ b tẽeda Biiblã, la b wɩt-a

Rũndã-rũndã, baa neb sẽn yet tɩ b tẽeda Biiblã yetame tɩ pa a goamã fãa la sɩda, la tɩ d  pa tõe n teeg-b ye. Ra n bas-y tɩ rẽ koms y raood ye. Biiblã mitb wʋsg yetame tɩ b yaa kiris-neba, la baasgo, wa sebr a ye (New Dictionary of Theology) sẽn yeelã, “b goamã wilgdame tɩ b tagsdame t’a yaa ninsaalb goam bala.”

Biiblã wilgda sẽn yaa neb nins n gʋls a sɛb toor-toorã. La tũudmã yɛl-mitb wʋsgo kɩɩsda rẽ. Wala makre, kẽer yetame tɩ pa no-rɛɛs a Ezai n gʋls Ezai sebrã ye. B yetame tɩ yaa yʋʋm wʋsg a Ezai kũumã poor la b gʋls-a. A Lowther Clarke sebr a ye (Concise Bible Commentary) pʋgẽ, a yeelame tɩ “yaa neb wʋsg n gʋls a Ezai sebrã, la tɩ yɩɩ zãmaan toor-toor neba.” La b sẽn yet woto wã, b yĩmame t’a Zezi Kirist ne a karen-biisã ra yeela naoor wʋsg tɩ yaa a Ezai meng n gʋls a sebrã.—Matɩe 3:3; 15:7; Luk 4:17; Zã 12:38-41; Rom dãmba 9:27, 29.

Sẽn maneg n yaa wẽng menga, biibl-mitb kẽere, wala makre, a J. R. Dummelow yeelame t’a Daniɛll sebrã bãngr-goamã pʋgẽ, “a togsda yɛl sẽn da zoe n zĩndi, n yaool n gomd wa yaa yɛl sẽn da nan wate.” La wa d sẽn zoe n yeelã, b yĩmame t’a Zezi Kirist mengã kõo kaset t’a Daniɛll sɩd togsa bãngr-goama. A keooga a wakatẽ nebã ne ‘sãoong bõn-wẽngã sẽn yas zĩ-sõngã pʋgẽ’ wã, la a yeel tɩ yaa bõn-kãng yell la ‘Wẽnnaam no-rɛɛs a Daniɛll sẽn da gomã.’ (Matɩe 24:15) Rẽ yĩnga kiris-ned tõe n tẽeme t’a Zezi Kirist sak n naag n belga nebã, n lebs n dɩk goam a sẽn mi tɩ yaa yɛl sẽn zoe n zĩnd tɩ b rɩk n togsd wa bãngr-goam sɩda? Vẽenega, ayo.

Tara yõod tɩ d bãng sẽn sɩd gʋls-b Biiblã sɛbã bɩ?

La tõe tɩ y sokda woto: “Rẽ yĩnga tara yõod tɩ d bãng sẽn yaa neb nins n gʋls Biiblã sɛb toor-toorã bɩ?” N-ye. Tara yõod wʋsgo. D rɩk makr wa b sẽn na n wilg-y sebre, n yeel tɩ yaa y zoa n gʋls n wilg bũmb toor-toor a sẽn dat tɩ b yõd n maan a kũum poore, tɩ yãmb wa mik tɩ pa y zoa wã n sɩd gʋls sebrã ye. Y maanda wãn ne sebrã? Mams-y n ges-y wa bãngdb sẽn na n ges sebrã, n yeel yãmb tɩ pa y zoa wã raabã meng la woto, la tɩ yaa a zo-rãmb a taab n zĩnd n gʋls bũmb nins b sẽn tagsd tɩ yaa yãmb zoa wã raabo. Rẽ yĩnga y na n kell n tẽe sebrã goamã sɩda? Y na kell n kɩs sɩd ne rẽ fãa tɩ yaa y zoa wã raab la sẽn gʋlsã sɩda?

Na n yɩɩ toog ne-y tɩ y kell n tẽ Biiblã goamã me, sã n mik tɩ pa neb nins b sẽn yeel tɩ bãmb n gʋls-a wã n sɩd yaa a gʋlsdbã. Dẽnd pa lingr tɩ neb wʋsgo, la baa neb sẽn yet tɩ b yaa kiris-neb meng getẽ tɩ pa tɩlae tɩ b tũ Biiblã sẽn yet bũmb ning pʋ-peelmã, yoobã la tʋʋm-wẽns a taabã zugã ye. Rẽ yĩnga y pa wae n wʋmd nebã sẽn mi n kɩɩsd Biiblã goam kẽere, n yetẽ tɩ “yaa kãab-kʋdgã pʋgẽ goama,” wa kãab-kʋdgã goam pa le tar yõod sɩda? La wa d sẽn yã wã, tʋm-tʋmd a Poll yaool n da goma bãmb sẽn boond Biiblã bagb ning tɩ kãab-kʋdgã yelle, n yeel tɩ yaa “gʋlsg sõamyã,” la a paas tɩ yaa “Wẽnnaam n kõ tõndo.”

La tõe tɩ y baas n yeel tɩ “pa bãngdbã la biibl-mitbã goam fãa n yaa ziri ye.” Y sã n tagsd woto, y bee bʋʋm. Wala makre, biibl-mitb kẽer sẽn yaa pʋ-peelem dãmb vaeesg sõnga tõnd tɩ d tõe n mak rũndã-rũndã Biibl dãmbã goam ne pipi rãmbã sẽn yetã. Rẽ kɩtame tɩ d bãng tɩ b sẽn lebs n ges Biibl kʋdã n  gʋls a taabã, tudg-bõoneg n zĩndi. La tẽeg-y tɩ yeel tɩ tudg-bõones n zĩnd Biiblã ges n gʋlsã pʋgẽ yaa toor ne yeel tɩ Biiblã goamã fãa yaa ninsaalb tagsgo.

Tẽ-y “Gʋlsg Sõamyã” goam zãnga

Nand tɩ tʋm-tʋmd a Poll yeel tɩ Gʋlsg Sõamyã zãng yaa Wẽnnaam n kõ tõndã, a reng n wilga a Tɩmote Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ b gʋls rẽ n bĩngã yõodo. A yeel-a-la woto: “Bãng tɩ yaoolem wakate, . . . nin-wẽnsã ne zãmb dãmbã na n maana wẽng n paase, b na n belga neb a taaba, la bãmb mens na n paama belgre.” (2 Tɩmote 3:1, 13) A Poll wakatã meng tɩ wõnda neb sẽn da yet tɩ b yaa ‘yam dãmb’ la ‘yẽesem’ dãmb n da zoe n belgd nebã ne “sɩlem goama,” n dat tɩ b bas a Zezi Kirist tẽebo. (1 Korẽnt dãmba 1:18, 19; Kolos rãmba 2:4, 8) Sẽn na yɩl tɩ b ra tõog n belg a Tɩmote, tʋm-tʋmd a Poll sagl-a lame t’a ‘kell n sak bũmb nins a sẽn da zãms hal a yãadem wakat la a bãng tɩ yaa sɩdã,’ rat n yeel tɩ Gʋlsg Sõamyã sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã.—2 Tɩmote 3:14, 15.

Rũndã-rũndã sẽn yaa “yaoolem wakatã,” tara yõod tɩ yãmb me maan woto. Ra n tags-y tɩ sɩlem dãmbã sẽn gomd b “sɩlem goamã,” pa tõe n belg-y ye. Kogl-y y mens wa pipi kiris-nebã. Sẽn na yɩl n maan dẽ, y segd n kɩsa sɩd zãng ne y sẽn zãmsd bũmb nins Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam n kõ tõndã pʋgẽ wã.

A Zeova Kaset rãmbã na n sak n sõng-y-la ne sũ-noogo, tɩ y tõog n kɩs sɩd ne Biiblã sẽn yet bũmb ninsã. B na n sõng-y lame tɩ y bãng bũmb wʋsgo. Wala makre, b na n sõng-y lame tɩ y bãng tɩ hal pĩnd wẽndẽ n tãag masã, neb wʋsg teega Biiblã tɩ sõng-ba. B tõe n le wilg-y lame tɩ Biiblã sã n gomd siãnsã yɛl kẽer yelle, a pa kɩɩsd siãnsã ye. B na n sõng-y lame me tɩ y bãng tɩ Biiblã gomd baa a ye pa kɩɩsd a to, la t’a bãngr-goamã pidsda kɛpɩ. Y sã n dat bɩ y gʋls a Zeova Kaset rãmbã, tɩ y na paam kibay sẽn sõng neb milyõ rãmb sẽn yaa pʋ-peelem dãmb tɩ b sak n deeg tɩ Biiblã sɩd yaa Wẽnnaam Gomde.

[Foto, seb-neng a 5]

Y maanda wãn n bãng y sã n segd n kɩsa ned sɩda?

[Foto, seb-neng a 6]

Biibl-mitb kẽer sẽn yaa pʋ-peelem dãmb vaeesg sõnga tõnd tɩ d tõe n mak rũndã-rũndã Biibl dãmbã goam ne pipi rãmbã sẽn yetã