Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n zems ne y pagã bɩ y sɩdã roagdb to-to

Y sẽn tõe n zems ne y pagã bɩ y sɩdã roagdb to-to

 Saglse, zak rãmb sũ-noog yĩnga

Y sẽn tõe n zems ne y pagã bɩ y sɩdã roagdb to-to

A Aliis * yeela woto: “Mam zɩ n maan bũmb tɩ t’a m sɩdã ma wã yam ye. Wakat fãa, a yeta rẽ vẽenega. Tõnd sã n mi n kẽng n na tɩ kaag m doagdbã, wakat ninga, pa nana ne m sɩdã me ye. M pʋd n zɩ n yã b sẽn maand ned a to woto ye! Tõnd sã n dat n tɩ ges d roagdbã fãa, ned kam fãa yɛɛsdame.”

A Aliis sɩd a Robɛɛr yeela woto: “Mam ma wã tagsdame tɩ ned kae n paam wubr sõma n ta yẽ kambã ye. Woto kɩtame tɩ nand tɩ tõnd kẽ kãadmã menga, m ma ra pa nong a Aliis ye. A Aliis roagdbã me ra pa nand maam ye. B ra paoogda maam wakat fãa. Yellã meng yaa tɩ wakat fãa, ned fãa rat n wilgame t’a roagdbã tara bʋʋm.”

REEM-DƐƐMDBÃ mi n dɩkda sẽn kẽ-b kãadmã ne b roagdbã mo-yõsã n maand laado, la sɩd-sɩdã, yel-kãngã pa reem bũmb ye. Pag a ye yʋʋr sẽn boond t’a Reena n yit Ẽnd soolmẽ wã yeela woto: “Tõnd kãadmã poore, maana yʋʋm wʋsg tɩ mam sɩdã ma kẽesd a toog wakat fãa maam ne m sɩdã yɛlẽ. Mam sẽn pa tõe n gom-a n lebsã yĩnga, naoor wʋsgo, m wẽnegd n zabda ne m sɩdã. Wakat ninga, pa nana ne m sɩdã ye. Bala a ra pa mi a sẽn sõngd a soab ye.”

Bõe yĩng tɩ roagdb kẽer mi n kẽesd b toog b kamb sẽn kẽ kãadem yɛl pʋsẽ? A Aliis wilga bʋʋm a ye. A yeelame tɩ “tõe tɩ yaa toog ne-b tɩ b sak tɩ lebg ned yʋʋm sẽn paoode, la sẽn pa tar minim wʋsg n segd n ges b biigã yelle.” A Dilip sẽn yaa a Reena sɩdã me wilga bʋʋm a to. A yeela woto: “Roagdb nins sẽn nams wʋsg n wub b kambã tõe n tagsdame tɩ b sã n yãk b toog b kambã vɩɩm pʋgẽ, yaa wa bãmb pa le tar yõod ye. Tõe me tɩ b yɛɛsdame tɩ b sã n pa sõng b biigã, a pa na n tõog t’a kãadmã yɩ sõma ye.”

La mi n yaa kambã n wat n kɩt tɩ b roagdbã kẽesd b toog b kãadmã yɛlẽ. D ges a Misɛll ne a pag a Lin sẽn yit Ostrali wã makrã. A Misɛll yeela woto: “A Lin rãmb zakẽ wã, nebã zemsda taaba, n nong n sõsd ne taab sõma. Woto kɩtame tɩ tõnd kãadmã poore, baa yell ning sẽn yaa maam ne yẽ bal n segd n welgã, a tʋgd n sokda a ba wã a tagsgo. Yaa sɩd t’a ba  wã tara yam la minim wʋsgo, la a sẽn da basd mam n tʋgd n yãt a ba wã, ra zabd-m lame!”

Vẽenega, ned sẽn kẽ kãadem sã n pa zemsd ne a to wã roagdba, pa nana ye. Yãmb tara zu-loe-kãngã bɩ? Wãn to la y ned kam fãa maand sẽn na yɩl tɩ yẽ ne a to wã roagdb zems taaba? Yel-kãngã wɛɛngẽ, d ges zu-loees a yiib sẽn wae, la y sẽn tõe n welg-b to-to.

PIPI ZU-LOƐƐGA: Wõnda wa y pagã wall y sɩdã nonga a roagdbã tɩ loog noore. Rao a ye sẽn yit Ɛspayn t’a yʋʋr boondẽ t’a Luis yeela woto: “Mam pagã ra tagsdame tɩ tõnd sã n zãag ne a roagdbã sẽn beẽ wã, yaa wa a sẽn tolg n bas-ba.” A paasa woto: “Mam pagã sẽn wa n dogã, mam doagdbã ra wat n geta tõnd raar fãa la bala. La b waoong fãa poore, mam pagã sũur sãamdame. Woto waa ne mo-yõs wʋsg tõnd sʋka.”

Woto sẽn yaa yellã võore: Biiblã yeela woto: ‘Rao na n basa a ba ne a ma n zĩnd ne a paga; la bãmb na n yɩɩ yĩng a yembre.’ (Sɩngr 2:24) B sẽn yeel tɩ b na n yɩɩ ‘yĩng a yembrã,’ pa b sẽn na n tɩ vɩɩmd ne taabã yĩng bal ye. Woto rat n yeelame tɩ pagã ne a sɩdã lugla zaka, tɩ zag-kãng yell segd n pak-b n yɩɩg b roagdbã zags yelle. (1 Korẽnt dãmba 11:3) Yaa sɩd tɩ pagã ne a sɩdã fãa segd n ket n waoogda b roagdbã, tɩ rẽ baoodẽ tɩ b sã n mi n dat b sõngr bɩ b sõng-ba. (Efɛɛz rãmba 6:2) La sã n mik tɩ y to wã sẽn get a roagdbã to-to wã kɩtame tɩ y tagsdẽ t’a pa get y yell wa sẽn segdã, bõe la y tõe n maane?

Y sẽn tõe n maanega: Y pa segd n yãg n sãam y sũur ye. Tags-y neer n ges y to wã sã n sɩd nonga a roagdbã n yɩɩd yãmba, wall sã n yaa yãmb sẽn ka minim n maand y roagdbã wa yẽ sẽn maand ne a roagdbã n kɩt tɩ y tagsd woto. Sã n yaa rẽ bɩ y tags n ges sã n pa b sẽn wub yãmb to-to wã n kɩt tɩ y tagsd woto. Tags-y n ges-y sã n pa sũ-kĩir n kɩt tɩ y tagsd rẽ.—Yelbũna 14:30; 1 Korẽnt dãmba 13:4; Galat dãmba 5:26.

Sẽn na yɩl n bãng woto fãa, rẽndame tɩ y fees y meng ne pʋ-peelem. La rẽ maaneg tara yõod wʋsgo. Sã n mik tɩ mo-yõsã yaa wʋsg yãmb sʋk yel-kãngã poorẽ, dẽnd yaa yãmb y yiibã sʋk la zu-loɛɛgã be, pa yãmb ne y to wã roagdb sʋk ye.

Kãadem pʋgẽ, yaa neb a yiibã tagsg sẽn mi n pa ye wã n wat ne mo-yõsã. Tags-y n ges-y y sã n pa tõe n modg n bas y tagsgã la y sak y to wã rẽndã. (Filip rãmba 2:4; 4:5) Yaa woto la Megsik rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Adriẽ maan-yã. A yeela woto: “Mam pagã zak rãmb yaa neb sẽn pa wʋmd taaba. Rẽ kɩtame tɩ m da pa rat n pẽneg-b wʋsg ye. M wa n tolg n maana yʋʋm n pa pẽnegd-b baa bilf ye. Woto waa ne mo-yõs wʋsg maam ne m pagã sʋka, bala a ra ket n nonga b zĩigẽ, sẽn yɩɩd fãa a ma wã zĩigẽ.”

La a Adriẽ wa n toeema yam. A yeela woto: “Baa ne mam sẽn mi tɩ m pagã sã n kẽnd a roagdbã nengẽ wʋsgo, a sũ-sãamsã me tara paasgã, m bãngame me t’a sã n pa le tol n yãt-ba, tõe n wa waa ne zu-loees a taaba. Sẽn paase, m modga m sẽn tõe tɛk sẽn na yɩl tɩ zems-n-taar bilf zĩnd maam ne a nebã sʋka.” *

MAK-Y WOTO: Zĩnd-y ne y pagã wall y sɩdã tɩ y gʋls bũmb nins sẽn yaa tɩlae tɩ y maan y ned kam fãa roagdb yĩngã. Ned kam fãa tõe n deng n gʋlsa a tagsgo. Rẽ poor bɩ y naag taab n yẽs y fãa sẽn gʋlsã zugu, n bãng y sẽn tog n maan to-to tɩ ned baa ye sũur da sãam ye.

ZU-LOƐƐG A YIIB SOABA: Y to wã roagdb nong n kẽeda y kãadmã yɛlẽ tɩ y pa kos-b ye. Kazagstã soolmẽ wã, pag a ye yʋʋr sẽn boond t’a Natali yeela woto: “Tõnd kãadmã poore, d maana yʋʋm a yopoe mam sɩdã roagdb zakẽ. La wakat fãa, kambã wubrã, ragendã, futã pẽgb la roogã ne zakã yɩlemdã wɛɛngẽ, mo-yõsã ra yaa wʋsgo. Mam goma ne m sɩdã la  ne a ma wã yellã zugu, la woto kɩtame tɩ mo-yõsã paase!”

Woto sẽn yaa yellã võore: Yãmb sẽn kẽ kãadmã tɛka, pa le yaa y roagdbã n so-y ye. Biiblã yeelame tɩ “Kirist yaa ned kam fãa zugu, la tɩ pag zug yaa a sɩda.” (1 Korẽnt dãmba 11:3) La baasgo, wa d sẽn zoe n yeelã, pagã ne a sɩdã fãa segd n ket n waoogda b roagdbã. Sɩd me, Yelbũn 23:22 wã yeela woto: “Kelg f ba sẽn dog-a foomã. F ma sã n kʋʋl bɩ f ra paoog-a ye.” La baa ne y roagdbã wall y to wã roagdb sẽn mi tɩ yaa raoã la zakã soabã, b sã n maand b toog kae ne rẽ, n dat n modg-y tɩ y maan b sẽn datã, y maanda wãna?

Y sẽn tõe n maanega: Yɩ-y wʋmdba. Bao-y n bãng-y b sẽn maand woto wã võore, la y tags neer n ges sã n pa yãmb bal n tagsd tɩ b modgd-y lame n kẽed y yɛlẽ wã. A Robɛɛre, rao ning yell d sẽn gom sõsgã sɩngrẽ wã yeela woto: “Wakat ninga, roagdbã sẽn dat yaa b wilg b kambã tɩ bãmb ket n tara yõodo.” Mi n ka b sẽn dat n modg-y n kẽes b toog y yɛlẽ wã ye. Dẽnd yellã tɩɩm tõe n yɩɩ y sẽn na n tũ Biiblã saglg ning sẽn yet tɩ “y maan sũ-mar ne taaba, la y kõ taab sugri, ned sã n tar yell ne a to” wã. (Kolos rãmba 3:13) La sã n mik tɩ y to wã roagdb sẽn kẽesd b toog yãmb zakã yɛlẽ to-to wã kɩtame tɩ mo-yõs wʋsg be yãmb sʋka, y maanda a wãna?

Neb kẽer bãnga b sẽn na n maaneg n wilg b roagdbã wall b to wã roagdb b sẽn tõe n maanã tɛka. La y segd n gũusame tɩ yɩ ne waoogre, tɩ b ra wa tags tɩ y rat n wilg-b-la sẽn segd ye. * Naoor wʋsgo, y segdame bal n wilg y manesmã pʋgẽ vẽeneg tɩ y to wã yell n pak yãmb n yɩɩda. Wala makre, Zapõ rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Masayuki yeela woto: “Baa y roagdbã sã n togs b tagsg y yell zugu, bɩ y ra yɩ tao-tao n yeel tɩ y na n tũu rẽ ye. Tẽeg-y tɩ yãmb lebga zak toor neba. Woto yĩnga, bao-y n bãng-y y to wã tagsg saglg ning b sẽn kõ-yã zug nanda.”

MAK-Y WOTO: Yẽs-y ne y to wã n bãng bõe ne bõe wɛɛngẽ la roagdbã kẽesd b toog tɩ wat ne mo-yõs yãmb sʋka. Gʋls-y zĩis nins y sẽn pa rat tɩ b kẽes b toogã, la y bao n bãng y sẽn na n tũ rẽ to-to n da paoog-b ye.

Naoor wʋsgo, y sã n bao n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ y pagã wall y sɩdã roagdb maand woto wã, la y pa basdẽ tɩ rẽ sãam y zakã rãmb zems-n-taarã, tõe n kɩtame tɩ y gil mo-yõsã. Rẽ wɛɛngẽ, a Aliis sɩd yeela woto: “Wakat ninga, maam ne m sɩdã sã n wa gomd d roagdbã sẽn kẽesd b toog tõnd yɛlã pʋgẽ wã yelle, tõnd fãa sũyã wat n yika wʋsgo, tɩ ned kam fãa rat n togs a to wã roagdb sẽn maan tɩ pa zemse, sẽn na yɩl tɩ zab a to wã n paase. La d wa n bãngame tɩ d segd n basame n da le tẽegd roagdbã sẽn maan bũmb nins tɩ pa zemsã, la d zĩnd n yẽs n bao yellã tɩɩm. D sẽn maan woto wã kɩtame tɩ tõnd d yiibã zems-n-taarã paas hal wʋsgo.”

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 3 Pa b yʋyã meng la woto ye.

^ sull 14 Pagã bɩ sɩdã roagdb sã n maand bũmb sẽn pa segde, sẽn yɩɩd fãa b sã n pa rat n sak n toeeme, yaa vẽeneg tɩ tõe n kɩtame tɩ b tolg n zãag b mens ne-ba, wall b boog b nengẽ kẽnde.—1 Korẽnt dãmba 5:11.

^ sull 19 Wakat ninga, yaa tɩlae tɩ y pelg y pʋs n sõs ne y roagdbã wall y to wã roagdb yellã zugu. Sã n wa yaa tɩlae tɩ y maan woto, segd n yɩɩ ne sũ-bʋgsem la waoogre.—Yelbũna 15:1; Efɛɛz rãmba 4:2; Kolos rãmba 3:12.

SOK-Y Y MENG WOTO . . .

▪ Zʋg-sõma bʋs la m to wã roagdb tara?

▪ Wãn to la m tõe n waoogd m roagdbã la m da bas me tɩ rẽ kɩt tɩ m pa get m to wã yell sõma?