Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãgr a ye, pe-kɩɩm a ye

Yãgr a ye, pe-kɩɩm a ye

 Yãgr a ye, pe-kɩɩm a ye

“Yãmb me sẽn tũ maamã na n zĩnda gɛy piig la a yiib zutu, n kao Israɛll buud piig la a yiibã bʋʋdo.”—MAT. 19:28.

1. Wãn to la a Zeova ra get a Abrahaam yagensã, la bõe yĩng tɩ ra pa wilgd t’a toor kae ne buud a taabã?

A ZEOVA ra nonga a Abrahaam wʋsgo. Rẽ kɩtame t’a maan a yagensã neer wa a sẽn da pʋlm-a wã. Hal sẽn yɩɩg yʋʋm 1 500, a boola Israɛll kambã sẽn yaa a Abrahaam yagensã t’a buudu, rat n yeel tɩ “buud sẽn welg toor” yẽ yĩnga. (Karm-y Tõod 7:6.) La woto rat n yeelame t’a Zeova toor ra kae ne buud a taabã bɩ? Abada! Bala wakat kãnga, ned sẽn pa Israɛll ned sã n da rat n tũ a Zeova, a sakdame t’a wa naag-ba. Nin-kãens sẽn da tuub n sak zʋɩf rãmbã tũudmã ra lebgda Israɛll neba. Israɛll tẽngã neb ra segd n ges-b-la wa b saam-biisi. (Maan. 19:33, 34) La neb nins sẽn tuubã me ra segd n saka a Zeova noyã fãa.—Maan. 24:22.

2. Bõe la a Zezi yeel tɩ ling zʋɩf rãmbã, la woto wata ne sogs-bʋse?

2 La a Zezi yaool n yeela a wakatẽ zʋɩf rãmbã bũmb sẽn ling-ba. A yeel-b-la woto: “B na n deega Wẽnnaam soolem yãmb nengẽ, n kõ buud ninga sẽn na n maan tʋʋm sẽn zemse.” (Mat. 21:43) Ãnd dãmb la bu- kãngã? La wãn-wãn la toeen-kãngã pak tõndo?

Bu-paalgã

3, 4. a) Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr gom-bʋs n wilgd bu-paalgã sẽn yaa neb ninsi? b) Yaa ãnd dãmb la bu-paalgã nebã?

3 Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr wilga bu-paalgã sẽn yaa neb ninsã. A yeela a tẽed-n-taas woto: “Yãmb yaa nin-tũusdsi, la naam maan-kʋʋdba, la buud sẽn yaa sõma la nin-daadse, n na n wilg sẽn bool-a yãmb tɩ y yi lik pʋgẽ n kẽ bãmb vẽenem kãsengã pʋgẽ wã bõn-sõma wã fãa.” (1 Pɩɛ. 2:9) Wa bãngr-goamã sẽn da pĩnd n togsã, yaa zʋɩf rãmb nins sẽn sak n tẽ t’a Zezi la Mesi wã, n yɩ bu-paal-kãngã pipi neba. (Dan. 9:27a; Mat. 10:6) La neb wʋsg sẽn pa Israɛll neb n wa n paam n lebg bu-kãngã neba. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr wilga rẽ n yeel woto: “Pĩnda, yãmb dag n ka Wẽnnaam neb ye, la moasã, yãmb yaa Wẽnnaam neba.”—1 Pɩɛ. 2:10, Kãab-paalg Koe-noogo.

4 Ãnd dãmb la a Pɩɛɛr sẽn da gomd ne wã? A lɛtrã sɩngrẽ, a yeela woto: “[Wẽnnaam ] kõo tõnd dogem paalga, sẽn zems bãmb nimbãan-zoeerã sẽn yaa kãsengã, tɩ tõnd paam tẽeb sẽn vɩ a Zezi Kirist kũum vʋʋgr yĩnga, la d paam dogem-pʋɩɩr sẽn ka tõe n sãame, la sẽn ka rẽgemda, la sẽn ka loogda, sẽn bĩng yãmb yĩng [saasẽ].” (1 Pɩɛ. 1:3, 4) Dẽnd bu-paalgã yaa kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeeb n segd n wa kẽng saasẽ wã. Yaa bãmb la “Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã.” (Gal. 6:16) Tʋm-tʋmd a Zã yãab a ye pʋgẽ, b wilg-a-la b sõorã zãnga. Yaa neb 144 000. B raa bãmb “nebã sʋka, la bãmb yaa dẽenem biis Wẽnnaam yĩnga, la Pe-bilã yĩnga.” B na n wa yɩɩ “maan–kʋʋdba,” “n dɩ naam ne [a Zezi] yʋʋm tusri.”—Wil. 5:10; 7:4; 14:1, 4; 20:6; Zak 1:18.

Israɛllã yaa b sẽn zae-b rãmbã bal bɩ?

5. a) “Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã” yaa ãnd dãmba? b) Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ b sã n gomd Israɛll yelle, pa wakat fãa la yaa sẽn paam-b zaeebã?

5 Dẽnd yaa vẽeneg tɩ yaa kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã bal la b sẽn bool Galat dãmb 6:16 pʋgẽ tɩ “Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã.” La rẽ yĩnga, a Zeova mi n wa gomda Israɛll yell tɩ yaa makre, tɩ yaool n pa makd kiris-neb nins sẽn paam zaeebã bal bɩ? Bũmb la a Zezi ra yeel a tʋm-tʋmdbã tɩ leokd sok-kãngã. Raar a ye a yeel-b-la woto:  ‘Mam kõta yãmb soolem wa m Ba sẽn kõ maam soolmã, tɩ yãmb tõe n zĩnd mam taablẽ, m soolem pʋgẽ, n dɩ la y yũ, la y zaoond gɛya, n kao Israɛll buud piig la a yiibã bʋʋdo.’ (Luk 22:28-30) Yaa “bũmb fãa manegr wakatã,” rat n yeel tɩ Kiristã naamã sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã sasa la gom-kãensã na n pidsi.—Karm-y Matɩe 19:28.

6, 7. Matɩe 19:28 la Luk 22:30 wã pʋgẽ, ãnd dãmb la b sẽn bool tɩ “Israɛll buud piig la a yiibã”?

6 Neb 144 000 na n zĩnda saasẽ, n yɩ rĩm dãmba, maan-kʋʋdb la bʋ-kaoodba, a Zezi naamã sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã sasa. (Wil. 20:4) B na n dɩɩ naamã ãnd dãmb zutu, la b kao ãnd dãmb bʋʋdo? Matɩe 19:28 wã la Luk 22:30 wã pʋgẽ, b wilgame tɩ b na n kaoa “Israɛll buud piig la a yiibã” bʋʋdo. La yaa ãnd dãmb la b sẽn boond tɩ “Israɛll buud piig la a yiibã”? Yaa neb nins fãa sẽn na n wa vɩɩmd tẽngã zugã. Bãmb me tẽeda a Zezi kũumã sẽn yɩ maoongã, la b pa naag sẽn na n kẽng-b saasẽ wã ye. (B ra pa sõt Levi buudã n naagd pĩnd Israɛllã buud 12 wã neb sʋk ye.) Nin-kãensã b sẽn bool tɩ Israɛll buud 12 wã, yaa neb nins sẽn na n dɩ neb 144 000 maan-kʋʋr tʋʋmdã yõodã. Nin-kãensã sẽn pa maan-kʋʋdbã me yaa neb Wẽnnaam sẽn boond t’a nin-buiidu, la neb a sẽn nonge. Rẽnd b sẽn mak-b ne Wẽnnaam pĩnd wẽndẽ Israɛllã zemsame.

7 Sɩd me, tʋm-tʋmd a Zã sẽn na n yã sẽn paam-b zaeebã sõor zãngã, a yãa neb kʋʋng me. A reng n yãa Wẽnnaam Israɛllã neb 144 000 sõor sẽn pid zãng nand tɩ to-kãsengã sɩnge. Rẽ poore, a yãa kʋʋng me b sẽn pa tõe n sõde, ‘sẽn yit soolem toɛy-toɛyã fãa.’ (Wil. 7:9) Nin-kãensã na n põsa to-kãsengã sasa, n paam n vɩɩmd Kiristã naam sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã wakate. Rẽ poore, b na n vʋʋga neb milyaar dãmb tɩ b naag-ba. (Zã 5:28, 29; Wil. 20:13) Yaa nin-kãensã fãa sẽn naag taaba, la b sẽn bool tɩ “Israɛll buud piig la a yiibã,” t’a Zezi ne a na-rɩt-n-taas 144 000 na n kao b bʋʋdã.—Tʋʋ. 17:31; 24:15; Wil. 20:12.

8. Wãn to la bũmb nins b sẽn da maand paasg raarã sõngd tɩ d bãng welgr ning sẽn be neb 144 000 ne kiris-neb a taabã sʋkã?

8 Bũmb nins b sẽn da maand yʋʋmd fãa paasg raarã sasa wã sõngd-d lame tɩ d bãng welgr ning sẽn be neb 144 000 ne kiris-neb a taabã sʋkã. (Maan. 16:6-10) Paasg raarã, maan-kʋʋdbã kãsem da segd n deng n kʋʋ naaf n maan maoong “a meng yĩnga, la a buudã yĩnga,” rat n yeel tɩ maan-kʋʋdbã buudã yĩnga. A Zezi me sẽn ki tɩ yɩ maoongã, deng n yɩɩ neb 144 000 sẽn na n tɩ naag-a n dɩ naam la b yɩ maan-kʋʋdbã yĩnga. Sẽn paase, paasg daarã me, b ra tallda boees a yiib n wa, n kʋ a ye n maan maoong Israɛll nebã kongr yĩnga, t’a to wã zã b yel-wẽnã n kẽng weoogẽ. Maan-kʋʋdbã buudã ra makda neb 144 000, tɩ Israɛll neb a taabã makd sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zugã. Dẽnd b sẽn yeel Matɩe 19:28 wã tɩ “Israɛll buud piig la a yiibã,” pa sẽn paam-b zaeeb n na n tɩ naag a Zezi n yɩ maan-kʋʋdbã yell bal la b gomd ye. Kiris-neb a taabã sẽn tẽed a Zezi maoongã me naagame. *

9. A Ezekɩɛll yãabã pʋgẽ, maan-kʋʋdbã makda ãnd dãmba, tɩ Israɛll neb a taabã makd ãnd dãmba?

9 Ad Biiblã kibar a to me sẽn na n sõng-d tɩ d wʋm a võore. Kiba-kãng wilgdame tɩ no-rɛɛs a Ezekɩɛll paamame t’a Zeova kɩt t’a yã wẽnd-doogo. La pa roog sɩd-sɩd ye. (Ezekɩɛll sak 40-48) Yãabã pʋgẽ, a Ezekɩɛll yãa maan-kʋʋdbã sẽn be wẽnd-doogẽ wã n tʋmdẽ, n zãmsd nebã a Zeova raabã, la b reesd a saglsã n taasd-ba. (Eze. 44:23-31) A leb n yãa Israɛll buud toor-toorã neb sẽn wa n na n waoog Wẽnnaam la b kõ maando. (Eze. 45:16, 17) Dẽnd maan-kʋʋdbã makda sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã, tɩ Israɛll buud toor-toorã neb makd sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zugã. A Ezekɩɛll yãabã wilgdame tɩ tũudum hakɩkã  pʋgẽ, neb sul a yiibã tʋmda ne taab zems-n-taar pʋgẽ, tɩ sẽn paam-b zaeebã lʋɩt taoore.

10, 11. a) A Zezi gom-bʋs n pids t’a Zeova nin-buiidã yã tɩ keng b tẽebo? b) Sok-bʋg la d na n leok masã?

10 A Zezi ra yeelame t’a tara “piis a taab” sẽn nan pa naag a sẽn bool b rãmb t’a “wubr pa zem bũmb” bɩ a bãg-bilã, rat n yeel t’a karen-biis nins sẽn paam zaeebã. (Zã 10:16; Luk 12:32, Sebr Sõngo) A paasa woto: “Yaa tɩlae tɩ mam wa ne bãmba. Bãmb na n wʋma mam koɛɛgã. La a na yɩ yãgr a yembre, la pe-kɩɩm a yembre.” Ad Wẽnnaam nin-buiidã sẽn yã gom-kãensã pidsgã, sɩd kenga b tẽebo! Neb sul a yiibã, rat n yeel tɩ sẽn paam-b zaeebã sõor sẽn paoodã, ne piis a taabã sẽn yaa kʋʋn-kãsengã fãa naaga taab n tũud Wẽnnaam. (Karm-y Zakari 8:23.) A Ezekɩɛll yãabã pʋgẽ, yaa sɩd tɩ piis a taabã pa be wẽnd-doogã saman-bilẽ wã ye, la b bee zakã samandẽ.

11 La rẽ yĩnga, a Zeova sẽn mak piis a taabã ne Israɛll neb nins sẽn da pa maan-kʋʋdbã, rat n yeelame tɩ sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zug wakat sẽn kõn sa wã me tõe n wãbã Tẽegrã burã, la b yũ a divẽ wã bɩ? Bɩ d leok sok-kãngã masã.

Kaool paalgã

12. A Zeova reng n togsame t’a ra na n wa maana bõe?

12 Bũmb la a Zeova reng n togs tɩ wilgdẽ tɩ toeeng n da na n wa zĩnd a nin-buiidã sʋka. A yeela woto: “Ad kaool ning mam sẽn na n maan ne Israɛll buudã. Mam na n ninga m tõodã b pʋtẽerẽ, la m gʋls bãmb b sũyã pʋsẽ. Mam na n yɩɩ bãmb Wẽnnaam, la bãmb na n yɩɩ mam neba.” (Zer. 31:31-33) Yaa kaool-paal-kãngã n da na n kɩt t’a Zeova sẽn pʋlem a Abrahaam bũmb ningã pids zãng-zãnga, la wakat fãa yĩnga.—Karm-y Sɩngr 22:18.

13, 14. a) Ãnd dãmb n naag kaool paalgã pʋgẽ? b) Ãnd dãmb me n na n dɩ kaoolã yõodo, la wãn to la b sakd-a?

13 A Zezi goma kaool paalgã yell yʋng ning sẽn deng a kũumã. A yeela a karen-biisã woto: “Bõn-yũudl kãngã yaa mam zɩɩm sẽn yaa kãab paalgã zɩɩm sẽn daag yãmb yĩngã.” (Luk 22:20; 1 Kor. 11:25) La yaa kiris-nebã fãa n naag kaool paalgã pʋgẽ bɩ? Ayo! A Zezi tʋm-tʋmdbã sẽn yũ divẽ wã baraar yʋngã, yaa tɩ bãmb me yaa kiris-neb sẽn naag kaool paalgã pʋgẽ. * A Zezi maana kaool a to ne nin-kãensã, tɩ b na n wa tɩ rɩ naam ne-a a Rĩungã pʋgẽ. (Luk 22:28-30) Dẽnd b na n wa tɩ zĩnda ne a Zezi a Rĩungã pʋgẽ.—Luk 22:15, 16.

14 La neb nins sẽn na n vɩɩmd tẽngã zug a Zezi naamã sasa wã yẽ? Nin-kãensã na n dɩɩ kaool paalgã yõodo. (Gal. 3:8, 9) Baa b sẽn pa naag kaoolã pʋgẽ wã, b ‘sakd-a lame,’ n tũud a sẽn yet bũmb ningã, wa a Zeova sẽn da kɩt tɩ no-rɛɛs a Ezai togsã. A ra yeela woto: ‘Sãamb nins fãa sẽn lagemd Zusoabã, la b sakd bãmbã, la b nong bãmb yʋʋre, la b yaa bãmb tʋm-tʋmdba, la neb nins fãa sẽn gũusda, n ka rat n sãam bãmb vʋʋsg raarã, la sẽn sakd mam kãabgã, mam na n talla bãmb n wa mam tãn-sõngã zugu, n wa kõ bãmb sũ-noog mam pʋʋsg roogã pʋgẽ.’ A Zeova paasa woto: “Tɩ bõe, b na n boola mam doogã tɩ pʋʋsg roog buuda fãa yĩnga.”—Ezai 56:6, 7.

Ãnd dãmb n segd n wãb burã la b yũ divẽ wã?

15, 16. a) Tʋm-tʋmd a Poll wilgame tɩ sẽn naag-b kaool paalgã pʋgẽ wã paama zu-no-bʋse? b) Bõe yĩng tɩ sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zugã pa segd n wãb burã la b yũ divẽ wã?

15 Neb nins sẽn naag kaool paalgã pʋgẽ wã “paama lohorem [n na n] kẽ zĩ-sõng n yɩɩdã pʋgẽ.” (Karm-y Hebre dãmb 10:15-20.) Yaa bãmb la b na n kõ “soolem sẽn ka tõe n digimdã” tɩ b sooge. (Heb. 12:28) Rẽnd yaa sẽn na n wa tɩ naag-b a Zezi Kiristã, n yɩ rĩm dãmb la maan-kʋʋdb saasẽ wã bal n segd n yũ “bõn-yũudlã” sẽn makd kaool paalgã. Nin-kãens sẽn naag kaool paalgã pʋgẽ wã la sẽn na n wa yɩ Pe-bilã pagã. (2 Kor. 11:2;  Wil. 21:2, 9) Neb a taabã sẽn wat Tẽegrã b sẽn maand yʋʋmd fãa wã, yaa sẽn na yɩl n wilg tɩ b nanda kaool kãngã, b pa wãbd burã la b yũud divẽ wã ye.

16 A Poll me yeela bũmb sẽn sõngd tõnd tɩ d bãng tɩ sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zugã pa wãbd Tẽegrã burã la b yũud a divẽ wã ye. A yeela kiris-neb sẽn paam zaeeb woto: ‘Wakat fãa yãmb sẽn dɩt bur kãngã la yãmb sẽn yũud bõn-yũudl kãngã, yãmb wilgda Zusoabã kũum hal tɩ bãmb leb n wa.’ (1 Kor. 11:26) Wakat bʋg la Zusoabã na n “leb n wa”? Na n yɩɩ wakat ning a sẽn na n wa peeg yaoolem kiris-neb nins sẽn paam zaeebã tɩ b kẽng saasẽ wã. (Zã 14:2, 3) Woto wilgdame tɩ d sẽn tẽegd a Zezi kũumã yʋʋmd yʋʋmd fãa wã na n talla tɛka. La neb nins sẽn yaa “pagã yagensã,” n yaool n ket tẽngã zugã na n ket n wãbda burã la b yũud divẽ wã Tẽegrã sasa, n tãag wakat ning b sẽn na n kẽng saasẽ. (Wil. 12:17) Sã n da mikame tɩ sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zugã segd n wãba burã la b yũ divẽ wã, Tẽegrã ra pa na n tol n tallẽ tɛk ye.

Bãmb na n lebga Wẽnnaam neba

17, 18. Wãn to la goam nins sẽn be Ezekɩɛll 37:26, 27 wã pidsd rũndã-rũndã?

17 A Zeova reng n togsame tɩ zems-n-taar na n zĩnda yẽ nin-buiidã sʋka. A ra yeela woto: “Maam na n maana laafɩ kaool ne bãmb wakat fãa yĩnga. Mam na n kõo bãmb pãng la m kɩt tɩ b yɩ wʋsgo. La mam na n ninga m sɛk-zĩigã bãmb tẽngã sʋka, t’a pa be wakat fãa. Mam na n zĩnda bãmb sʋk be, n yɩ b Wẽnnaam tɩ b yɩ m neba.”—Eze. 37:26, 27.

18 Rũndã-rũndã, Wẽnnaam sɩd pidsa a sẽn da pʋlem t’a na n maana laafɩ kaoolã, tɩ kɩt tɩ kiris-neb hakɩkã fãa tõe n paam n dɩ rẽ yõodo. Sɩd me, a Zeova maana bũmb wʋsgo, tɩ kɩt tɩ laafɩ be neb nins sẽn maand a raabã sʋka. A kõ-b-la a vʋʋsem sõngã, tɩ kɩt tɩ b tar zʋg-sõma nins vʋʋsem sõngã sẽn kõtã. A sẽn yeel t’a ninga a sɛk-zĩigã b tẽngã sʋkã, rat n yeelame t’a kɩtame tɩ b be tũudum hakɩkã pʋgẽ. B sɩd lebga a nin-buiidu, bala b basa bõn-naands buud fãa pʋʋsgo, tɩ lebg a Zeova a ye bal la b Wẽnnaam.

19, 20. Ãnd dãmb me la a Zeova boond t’a “neba,” la kaool paalgã kɩtame tɩ bõe tõog n pidsi?

19 Ad d sẽn paam n ne neb sul a yiibã sẽn naag taab noor a ye, n tũud Wẽnnaam woto wã sɩd kõt-d-la sũ-noogo! Baa kʋʋn-kãsengã sõor sẽn ket n tar paasgã sẽn pa na n wa kẽng saasẽ wã, b sẽn paam n sõngd sẽn na n kẽng-bã, yaa zu-zẽkr n kõ-ba. B teenda Wẽnnaam Israɛllã ne b sũy fãa. B sẽn maand woto wã yĩng kɩtame t’a Zeova naag bãmb me n boondẽ t’a “neba.” Woto fãa yaa bãngr-gomd pidsgu. A Zeova ra yeela woto: ‘Baraare, buud wʋsg na n naaga Zusoabã n lebg bãmb neba. Zusoabã na n zĩnda yãmb sʋka.’—Zak. 2:15; 8:21; Karm-y Ezai 65:22; Wilgri 21:3, 4.

20 A Zeova kɩtame tɩ woto fãa tõog n pids ne kaool paalgã maasem. Buud toor-toor neb milyõ rãmb n naag taaba, n lebg a Zeova nin-buiid a sẽn nonge. (Mii. 4:1-5) B modgda ne b sũy fãa n sakd kaoolã, n tũud a sẽn yet bũmb ninsã, la b maand rẽ sẽn baood tɩ b maanã fãa. (Ezai 56:6, 7) Woto kɩtame tɩ bãmb ne Wẽnnaam Israɛllã fãa naag taab n tar zems-n-taar wakat fãa, tɩ kɩtdẽ tɩ b paamd bark toor-toore. Bɩ y modg n naag nin-kãensã, n paam bark nins b sẽn paamdã, rũndã-rũndã, la wakat fãa yĩnga!

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 8 Wakat ning me, b sã n yeel t’a Zezi tẽedbã bɩ a tigingã, yaa sẽn paam-b zaeebã yell la b gomda. (Heb. 12:23) La sasa ninga, b tõe n yeelame tɩ tigingã, tɩ yaool n yaa kiris-nebã fãa yell la b gomdã, rat n yeel tɩ sẽn na n tɩ vɩɩmd-b saasẽ wã la sẽn na n vɩɩmd-b tẽngã zugã fãa.—Ges-y yʋʋmd 2007 sig-noy kiuug pipi raar Gũusg Gasgã seb-neng a 8-11.

^ sull 13 Yaa a Zezi la kaool kãng sɛ-yõkdã, a pa naag kaoolã pʋgẽ ye. Dẽnd sãmbg kae t’a pa wãb burã la a yũ divẽ wã ye.

Y tẽrame bɩ?

• Ãnd dãmb la b sẽn bool tɩ “Israɛll buud piig la a yiibã,” tɩ neb 144 000 na n kao b bʋʋdã?

• Kaool paalgã kɩtame tɩ sẽn paam-b zaeebã na n wa maan bõe, la wãn to la kaoolã nafd piis a taabã?

• Rẽ yĩnga, kiris-nebã fãa segd n wãba Tẽegrã burã la b yũud a divẽ wã bɩ?

• A Zeova ra pĩnd n togsame tɩ bõe n da na n wã zĩnd a nin-buiidã sʋka?

[Zãmsgã sogsgã]