Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Vʋʋsem sõngã ne pʋg-paalã yetame yaa: “Wa-y-yã!”

Vʋʋsem sõngã ne pʋg-paalã yetame yaa: “Wa-y-yã!”

 Vʋʋsem sõngã ne pʋg-paalã yetame yaa: “Wa-y-yã!”

“Sɩɩg Sõng ne pʋg-paalã yetame tɩ yaa: ‘Wa-y-yã’ . . . Ko-yũud sẽn tar a soaba, bɩ a wa. La ned ninga sẽn dat-a, bɩ a reeg vɩɩm koom zaalem.”—WIL. 22:17.

1, 2. Bõe la tõnd segd n lʋɩɩs taoore, la bõe yĩnga?

BÕE la kiris-ned segd n lʋɩɩs taoor a vɩɩmã pʋgẽ? A Zezi ra sagla a karen-biisã tɩ b ‘reng n bao Wẽnnaam soolmã,’ la a yeel-b vẽeneg tɩ b sã n maan woto, Wẽnnaam na n paas-b-la bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlae wã. (Mat. 6:25-33) A Zezi maka Wẽnnaam Rĩungã ne kĩndf sẽn yaa sõma wʋsgo. A yeelame tɩ kĩndfã yõod labsame, hal tɩ toand a ye sẽn yã-a sak “n koos a sẽn tarã fãa” sẽn na yɩl n da-a. (Mat. 13:45, 46) Dẽnd tõnd me segd n wilgdame tɩ Rĩungã koɛɛg mooneg la karen-biisã maaneg yaa tʋʋmd sẽn sɩd tar yõod wʋsgo.

2 Wa d sẽn yã sõss a yɩɩbã sẽn loogã pʋgẽ wã, d sã n moond koɛɛgã ne raoodo, la d tʋmd ne Wẽnnaam Gomdã sõma, wilgdame tɩ Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sõngd-d lame. Vʋʋsem sõngã sõngda tõnd tɩ d moond Rĩungã koɛɛg me n pa vaandẽ ye. Bɩ d ges a sẽn sõngd-d rẽ wɛɛngẽ to-to.

B boonda ned buud fãa!

3. Ko-bʋg buud la b sẽn boond nebã tɩ b ‘wa’ yũ wã?

3 Vʋʋsem sõngã sõngdame tɩ b boond nebã buud fãa. (Karm-y Wilgr 22:17.) B boonda ko-yũud sẽn tar-b rãmbã fãa tɩ b ‘wa’  yũ koom buud sẽn pa wõnd a taaba. Pa koom ning buud nebã fãa sẽn mi wã ye. Yaa sɩd tɩ ned pa tõe n vɩ n pa yũud koom ye. La pa koom ning nebã sẽn yũudã yell la a Zezi sẽn da gom ne Samari pagã bulgã noorã ye. Baraare, a Zezi yeela pagã woto: “Ned sã n yũ koom ninga mam sẽn na n kõ yẽ wã, ko-yũud kõn le yõk yẽnda abada ye. La koom ninga mam sẽn na n kõ yẽnda wã na n yɩɩ wa bulg sẽn bund yẽ pʋgẽ, n kõt vɩɩm sẽn ka sɛta.” (Zã 4:14) Koom ning buud b sẽn boond nebã fãa tɩ b wa yũ wã kõta vɩɩm sẽn ka sate.

4. Bõe n kɩt tɩ lebg tɩlae tɩ d paam vɩɩm koomã, la ko-kãng makda bõe?

4 Yaa a Ãdem sẽn sak a pag a Hawa noor tɩ b kɩɩs a Zeova sẽn yaa b naandã tɛka, la lebg tɩlae ne ãdem-biisã tɩ b paam ko-kãngã sẽn yaa vɩɩm koomã. (Sɩng. 2:16, 17; 3:1-6) B kɩɩsgã poore, Wẽnnaam rig-b lame n yiis zẽeda zĩigẽ sẽn na yɩl t’a Ãdem “ra tẽeg a nug n yãk vɩɩm tɩɩgã biis me n dɩ n kell n vɩ wakat fãa ye.” (Sɩng. 3:22) Ninsaalbã fãa sẽn yaa a Ãdem yagensã yĩnga, b fãa yaa kiidba. (Rom 5:12) Vɩɩm koomã makda bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn maane, sẽn na yɩl tɩ neb nins sẽn sakd-a wã wa tõog n paam b mens ne yel-wẽndã la kũumã, n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugã. La yaa a sẽn tʋm a Zezi Kirist t’a wa ki ãdem-biisã yĩngã n kɩt tɩ rẽ fãa tõogã.—Mat. 20:28; Zã 3:16; 1 Zã 4:9, 10.

5. Yaa ãnda n kɩt tɩ b boond nebã tɩ b wa “reeg vɩɩm koom zaalmã?” Wilg-y y leoorã võore.

5 Yaa ãnda soab n kɩt tɩ b boond nebã tɩ b wa “reeg vɩɩm koom zaalmã?” Biiblã wilgdame t’a Zezi naamã sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã sasa, ãdem-biisã na n dɩɩ bũmb nins Wẽnnaam sẽn maan b fãagrã yĩngã nafa tɩ seke. A maka bõn-kãens sẽn na n yɩ to-to wakat kãngã ne “vɩɩm koom kʋɩlg sẽn pɩnd wa vɛɛre.” B yeelame tɩ kʋɩl-kãng yita “Wẽnnaam ne Pe-bilã geerẽ” wã. (Wil. 22:1) Dẽnd yaa a Zeova sẽn yaa vɩɩm kõtã nengẽ la koom ning sẽn kõt vɩɩmã yita. (Yɩɩl 36:9) Yaa yẽ n kɩt tɩ d tõe n paam ko-kãngã ne “Pe-bilã” sẽn yaa a Zezi Kiristã maasem. (Zã 1:29) Rẽnd kʋɩl-kãng makda bũmb nins fãa a Zeova sẽn maan sẽn na yɩl t’a Ãdem kɩɩsgã sẽn wa ne yɛl nins ãdem-biisã zugã menemã. Woto wilgdame tɩ sɩd yaa Wẽnnaam a Zeova n kɩt tɩ b boond nebã tɩ b ‘wa’ wã.

6. Wakat bʋg la “vɩɩm koom kʋɩlgã” sɩng zoeese?

6 Yaa sɩd tɩ yaa Kiristã naamã sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã sasa la “vɩɩm koom kʋɩlgã” na n zoe tɩ seke, tɩ ãdem-biisã rɩ a yõodã zãnga. La baasgo, kʋɩlgã koom sɩnga zoees “Zusoabã raare,” sẽn sɩng yʋʋmd 1914 tɛkã, wakat ning “Pe-bilã” sẽn deeg a naamã saasẽ wã. (Wil. 1:10) Rẽ tɛka, Wẽnnaam maanda yɛl toor-toor ãdem-biisã fãagr yĩnga. Bõn-kãens yita Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ. Sɩd me, b maka koɛɛg ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã ne “koom.” (Ef. 5:26) Ne Rĩungã koe-noogã mooneg maasem, b boonda ned buud fãa t’a wa “reeg vɩɩm koomã,” rat n yeel t’a kelg la a sak koɛɛgã. La Zusoabã daarã sasa, yaa ãnd dãmb n taasd bool-kãngã?

“Pʋg-paalã” yetame yaa: “Wa-y-yã!”

7. Zusoabã daarã sasa, yaa ãnd dãmb la b bobl nebã boolgã pipi, la ãnd dãmb la b boonda?

7 Yaa kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã sull b sẽn boond tɩ pʋg-paalã la b bobl boolgã tʋʋmd pipi. La yaa ãnda rãmb la nin-kãensã boonda? Yaa vẽeneg tɩ pʋg-paalã pa wẽneg n boond a meng ye. A boonda neb nins fãa sẽn dat n wa vɩɩmd wakat sẽn kõn sa tẽngã zugu, “Wẽnnaam Sẽn-tõe-fãa da-kãsengã zabr” poorã.—Karm-y Wilgr 16:14, 16.

8. Bõe n wilgd tɩ hal yʋʋmd 1918 wã tɛka, kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã taasda nebã a Zeova boollã?

8 Kiristã tũud-n-taasã sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã sɩnga boollã taasg hal yʋʋmd 1918 wã tɛka. Yʋʋm-kãng pʋgẽ, sõsg ning gom-zug sẽn yaa: “Neb wʋsg sẽn vɩ rũndã-rũndã pa na n ki abada” wã pʋgẽ, b wilgame tɩ Armagedõ zabrã poore, neb wʋsg  n na n wa paam n vɩɩmd tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugu. Yʋʋmd 1922 soabã pʋgẽ, sõsg a to me la b maan tigis-kãseng ning sẽn zĩnd Sedaar Põent sẽn be Ohio Etazĩni soolmẽ wã, n sagl kɛlgdbã tɩ b ‘moon Rĩmã la a Rĩungã.’ Sagl-kãngã sõnga pʋg-paalã sull neb sẽn ket tẽngã zugã tɩ b taas boollã neb wʋsgo. Yʋʋmd 1929 tʋʋlg kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã pʋgẽ, sõsg a ye n zĩnd be t’a gom-zugã yaa: “ Une invitation bienveillante n tik Wilgr 22:17 wã zugu. Sõs-kãng pʋgẽ, b yeela woto: “Sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã sẽn ket tẽngã zugã naaga [Sẽn-tõeyã-fãa wã] n boond nebã n yetẽ tɩ ‘wa-y-yã!’ B segd n moona koe-kãngã neb nins fãa sẽn nong tɩrlem la sɩdã. Yaa masã la b segd n moon koe-kãngã.” Hal ne rũndã, pʋg-paalã neb sull ket n taasda boollã.

Bɩ sẽn wʋm-a me yeel yaa: “Wa-y-yã!”

9, 10. B maana wãn tɩ sẽn wʋm-b boollã bãng tɩ b me segd n boola b taaba?

9 La bõe la neb nins sẽn wʋm boollã segd n maane? B yeela bãmb me tɩ b bool b taab tɩ b ‘wa!’ Wala makre, yʋʋmd 1932 sa-sik kiuug pipi raar Gũusg Gasgã neng 232 wã pʋgẽ, b yeela woto: “Bɩ sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã raool ned ning fãa sẽn dat n naag n moon Rĩungã koe-noogã t’a moone. Pa tɩlae tɩ Zusoabã zae ned ne a vʋʋsem sõngã t’a yaool n moon a koɛɛgã ye. A Zeova Kaset rãmbã sũy yaa noogo, b sẽn bãng masã tɩ b tara sor n na n kõ vɩɩm koomã neb sẽn tõe n wa paam n põs Armagedõ sasa, n vɩɩmd tẽngã zug wakat sẽn kõn sa wã.”

10 Yʋʋmd 1934 sa-sik kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã neng 249 wã pʋgẽ me, b wilgame tɩ neb nins sẽn wʋm boollã segd n boola neb a taaba. B yeela woto: “Baa a Zeova Kaset rãmb nins sẽn yaa a Zonadab sullã nebã sẽn pa paamd vʋʋsem sõng zaeebã, b segd n naaga a Zehu sullã nebã, rat n yeel tɩ sẽn paam-b zaeebã, n moon Rĩungã koɛɛgã.” Yʋʋmd 1935 soabã pʋgẽ, b bãnga  ‘kʋʋn-kãseng’ ning yell b sẽn gomd Wilgri 7:9-17 pʋgẽ wã sẽn yaa neb ninsã vẽenega. Woto kɩtame tɩ b maneg n taas boollã neb wʋsg n paase. Rẽ tɛka, neb wʋsg n sakd boollã, n lebgd tũudum hakɩkã neb tɩ b sõorã tar paasg n lebgd kʋʋn-kãsenga, hal n yɩɩd milyõ a yopoe rũndã-rũndã. B saka koɛɛgã ne sũ-noogo, n dɩk b mens n kõ Wẽnnaam n deeg lisgu, n naagd pʋg-paalã sull neb n boond neb a taab tɩ b ‘wa reeg vɩɩm koom zaalem.’

Vʋʋsem sõng yetame yaa: “Wa-y-yã!”

11. Pipi kiris-nebã wakatẽ wã, wãn to la vʋʋsem sõngã sõng ne koɛɛgã moonego?

11 Daar a ye a Zezi sẽn wa n moond koɛɛgã Nazarɛt karen-doog a ye pʋgẽ, a laka no-rɛɛs a Ezai seb-pindmã n karme. A sẽn karem zĩig ningã yeta woto: “Zusoabã sɩɩg bee mam zugu. Tɩ bõe, bãmb kõo maam pãng tɩ m moon koe-noog naong rãmb sʋka. Bãmb tʋma maam tɩ m bels sũ-sãoong rãmba, la m moon koɛɛgã tɩ yembs paam fãagre, tɩ zoens paam b nini, la m kõ namsdbã lohorem la m moon Zusoabã bark wakat koɛɛgã.” Rẽ poore a yeelame tɩ yẽ pidsa gom-kãensã. Bala a yeela woto: “Gʋlsg sõng kãngã yãmb sẽn wʋm masã wã pidsa rũndã.” (Luk 4:17-21) Nand t’a Zezi leb saasẽ, a yeela a karen-biisã woto: “Sɩɩg sõng sã n wa yãmb zutu, yãmb na reeg pãnga. La yãmb na n yɩɩ mam kaset dãmb . . . dũniyã tɛk fãa.” (Tʋʋ. 1:8) Vʋʋsem sõngã sõnga pipi kiris-nebã wʋsg tɩ b moon koɛɛgã.

12. Wãn to la vʋʋsem sõngã sõngd tɩ b taasd boollã rũndã-rũndã?

12 Rũndã-rũndã, wãn to la vʋʋsem sõngã sõngd tɩ b taasd nebã boollã? Vʋʋsem sõngã yita a Zeova nengẽ. Ne vʋʋsem sõngã maasem, a Zeova sõngda pʋg-paalã sull neb tɩ b wʋmd Biiblã sẽn yaa a Gomdã võore. Vʋʋsem sõngã kɩtdame me tɩ b paamd pãnga, n taasd boollã neb nins sẽn dat n wa vɩɩmd wakat sẽn kõn sa arzãnã pʋgẽ tẽngã zugã, la b sõngd-b tɩ b wʋmd Biiblã goam võore. La rẽ yĩnga vʋʋsem sõngã sõngda neb nins sẽn sak boollã n lebg a Zezi Kirist karen-biisi, n sakd n taasd boollã neb a taaba bɩ? N-ye! B sẽn lis-b ne vʋʋsem sõng yʋʋr yĩngã, b sakda a sõngrã, la b teegd-a. (Mat. 28:19) Tẽeg-y koɛɛg ning sẽn paam-b zaeebã la kʋʋn-kãsengã sẽn tar paasgã neb sẽn moondã sẽn yitẽ. A yita Biiblã Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã pʋgẽ. Rẽnd d tõe n yeelame tɩ yaa ne vʋʋsem sõngã maasem la b taasd nebã boollã. Sɩd yaa vʋʋsem sõngã n sõngd tõndo. Rẽ yĩnga d sẽn mi woto wã pa segd n kɩt tɩ d wɩng ne nebã boolgã n paas sɩda?

B ket n yetame yaa: “Wa-y-yã!”

13. B sẽn yeel tɩ “vʋʋsem sõng ne pʋg-paalã ket n yetame tɩ ‘wa-y-yã!’ ” wilgda bõe?

13 B pa yeel tɩ “sɩɩg sõng ne pʋg-paalã” yeela vugr bal tɩ ‘wa-y’ ye. B yeelame tɩ b “yetame.” Woto wilgdame tɩ yaa bũmb b sẽn maand n yɩlemdẽ. Rẽ n so tɩ Traduction du monde nouveau wã pʋgẽ, b lebga gom-kãensã woto: “Vʋʋsem sõng ne pʋg-paalã ket n yetame yaa: ‘Wa-y-yã!’ ” Woto wilgdame tɩ b taasda boollã wakat fãa. La neb nins sẽn wʋmd boollã n sakdẽ wã yẽ? Bãmb me yetame tɩ “wa-y-yã!” Biiblã yeelame tɩ kʋʋn-kãsengã neb ‘tʋmda wĩntoog ne yʋng a Zeova roogã pʋgẽ.’ (Wil. 7:9, 15) ‘Wĩntoog ne yʋngã’ rat n yeelame tɩ bõe? (Karm-y Luk 2:36, 37; Tʋʋm 20:31; 2 Tesalonik rãmb 3:8.) No-rɛɛs poak a Ann ne tʋm-tʋmd a Poll makrã wilgdame tɩ maan Wẽnnaam daabã ‘wĩntoog ne yʋngã’ rat n yeelame tɩ f tʋmd a tʋʋmdã n pa vaandẽ, la ne f sũur fãa.

14, 15. Wãn to la a Daniɛll wilg tɩ tara yõod tɩ d maand Wẽnnaam daabã n pa vaandẽ?

14 No-rɛɛs a Daniɛll me wilgame tɩ tara yõod tɩ d maand bũmb nins Wẽnnaam tũudmã sẽn baood tɩ d maanã n pa vaandẽ ye. (Karm-y Daniɛll 6:5-11, 17.) Baa a sẽn da mi tɩ b tõe n lob-a-la gɩgma bokẽ wã, a pa sak  n na n toeem a sẽn da minim n maand bũmb nins Wẽnnaam tũudmã wɛɛngẽ wã, rat n yeel t’a sẽn da minim n pʋʋsd “naoor a tãab daar fãa” wã, baa kiuug pʋgẽ ye. Ad woto sɩd wilga nebã fãa tɩ bũmb ka be t’a yõodã ta f sẽn na n maand a Zeova raabã n pa vaandẽ ye!—Mat. 5:16.

15 A Daniɛll zĩnda gɩgma wã bokẽ yʋng tõre. La vẽkembeoogo, rĩma meng kolgame n zẽk a koɛɛg n yeel woto: “Wẽnnaam sẽn vɩ tʋm-tʋmd a Daniɛlle, fo Wẽnnaamã fo sẽn waoogd daar fãa wã tõog n fãaga foom ne gɩgma wã bɩ?” Tao-tao bala, a Daniɛll leokame yaa: “N-na, Wẽnd na kaoos-yã. Mam Wẽnnaamã tʋma b malɛk t’a wa mum gɩgma wã noyã tɩ b ka zab ne maam ye. Tɩ bõe, mam tara bʋʋm bãmb ne yãmb taoore. N-na, mam ka maan wẽng ye.” A Zeova ninga a Daniɛll barka, a sẽn da maand a raabã “daar fãa” n pa vaandẽ wã yĩnga.—Dan. 6:20-23.

16. A Daniɛll makrã kɩtame tɩ d segd n sok d mens sogs-bʋs koe-moonegã wɛɛngẽ?

16 A Daniɛll da sakame tɩ baa na n tũu ne a yõore, a pa na n toeem a sẽn da minim n maand bũmb nins Wẽnnaam tũudmã wɛɛngẽ wã ye. La tõnd yẽ? Rẽ yĩnga d modgdame la d sak n na n ket n modgd n moond Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã n pa vaandẽ bɩ? D pa segd abada n maan kiuug tõr n pa gom ne nebã a Zeova yell ye! Sã n pa mikame tɩ d sɩd pa tõe, segdame tɩ semen fãa bɩ d modg n yi koɛɛgã moonego. Bãag wall komslem sã n kɩt tɩ d pa tõe n moon koɛɛgã wʋsgo, d sã n tõog n moon baa yaa minit 15 kiuug pʋgẽ, d segd n kõo rapoore. Bõe yĩnga? Bala, d rat n naaga vʋʋsem sõngã la pʋg-paalã n yetẽ tɩ “wa-y-yã!” D rat n maana d sẽn tõe fãa n kell n yɩ Rĩungã koe-moondb sẽn moond n pa vaandẽ ye.

17. Segb bʋs la d tar n tõe n taas boollã, n pa segd n bas tɩ looge?

17 D segd n tũnuga ne segb buud fãa d sẽn paame, n taasd nebã a Zeova boollã, la d ra gũud wakat nins tõnd sẽn yãk n yit koe-moonegã ye. Ad d sẽn paam tɩ pa d sẽn wat n yi koɛɛgã mooneg sasa bal la d tõe n bool ko-yũud sẽn tar-b rãmbã tɩ b ‘wa reeg vɩɩm koomã zaalmã,’ yaa zu-noogo! Wala makre, d tõe n maana rẽ d sẽn wat n daad teedo, d sẽn togd sore, d sẽn wat n vʋʋsdẽ, la baa d tʋʋm zĩigẽ bɩ d lekollẽ menga. Baa tẽngã taoor dãmb sã n gɩdg d tʋʋmdã, d ket n moonda ne yam tɩ b pa miẽ ye. Wala makre, tõe tɩ d sã n kẽng zĩig n na n tɩ moone, d na n moona zags a wãn bal la d toeem zĩiga, wall d wɩngd ne koe-mooneg sẽn pa yãk sasa wã.

Ket-y n yetẽ tɩ “wa-y-yã!”

18, 19. Wãn to la y wilgd tɩ y sẽn paam n yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taagã yaa zu-zẽkre?

18 Yaa hal sẽn yɩɩd yʋʋm pis-wɛ la woto, vʋʋsem sõngã ne pʋg-paalã sẽn boond ko-yũud sẽn tar a soab fãa t’a wa reeg vɩɩm koomã. Yãmb zoe n wʋma bool-kãngã sẽn noogd sũurã bɩ? Y sã n wʋmame, b sagend-y lame tɩ yãmb me taas-a neb a taaba.

19 D pa mi wakat a wãn la b na n kell n taas a Zeova boollã sẽn wilgd t’a nonga nebã ye. La d sẽn sak boollã, la d boond neb a taab me tɩ b ‘wa’ wã kɩtame tɩ d yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taase. (1 Kor. 3:6, 9) Ad woto sɩd yaa zu-zẽkr tɛkẽ! Bɩ d wilg tɩ d nanda rẽ, n kõt ‘Wẽnnaam maand sẽn yaa pẽgre,’ rat n yeel tɩ d moond koɛɛgã n pa vaandẽ ye. (Heb. 13:15) Bɩ sẽn be-b tõnd sʋkã n saagd n na n wa vɩɩmd tẽngã zugã fãa ket n naagd pʋg-paalã neb sull n yetẽ yaa: “Wa-y-yã!” La bɩ neb wʋsg wa “reeg vɩɩm koomã zaalem”!

Bõe la yãmb bãng-yã?

• Yaa ãnd dãmb la b taasd boollã?

• Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ yaa a Zeova n kɩt tɩ b boond nebã?

• Wãn to la vʋʋsem sõngã sõngd tɩ b taasd boollã?

• Bõe yĩng tɩ d segd n modgd n moond koɛɛgã n pa vaandẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Geelg taablo/Foto, seb-neng 25]

(Yaa sebrã meng pʋgẽ la y tõe n yã fãa)

Ket-y n yet-y yaa: “Wa-y-yã!”

1914

Koe-moondb 5 100

1918

Neb wʋsg n na n wa vɩɩmd tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugu

1922

“Moon-y-yã, moon-y-yã, moon-y Rĩmã la a Rĩungã”

1929

Sẽn paam-b zaeeb n ket tẽngã zugã yetame yaa: “Wa-y-yã!”

1932

Sẽn paam-b zaeebã toor sẽn ka be, neb a taab me n segd n yeel tɩ “wa-y-yã!”

1934

B yeela a Zonadab sullã neb tɩ b moon koɛɛgã

1935

B bãnga “kʋʋn-kãsengã”

2009

Koe-moondb 7 313 173