Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Yaa wakat a wãn la m na n bool yãmb tɩ y wa sõng-ma?”

“Yaa wakat a wãn la m na n bool yãmb tɩ y wa sõng-ma?”

 “Yaa wakat a wãn la m na n bool yãmb tɩ y wa sõng-ma?”

Pag a ye yʋʋr sẽn boond t’a Jayne la kãnsɛɛr da tara, n da longd a yĩngã wil a taabã. A wa n kelmame n yeel woto: “M wee n paam tɩ m toogã sa!” A zakã rãmb la a zo-rãmbã sẽn da rat ne b sũy fãa yaa a bãagã sa n bas-a. B ra pʋʋsda Wẽnnaam t’a sõng-a. La rẽ yĩnga Wẽnnaam na n deega b kosgã bɩ? B yellã pak-a lame bɩ?

WẼNNAAM nee ãdem-biisã namsgã buud toor-toorã. A Gomdã yeta woto: “Bõn-naandsã wẽeda siri, n namsd wa pag sẽn dat n doge.” (Rom dãmba 8:22) Wẽnnaam miime tɩ neb milyõ rãmb n namsd daar fãa tood buud toor-toor yĩnga, wa a Jayne. A nee sẽn na ta neb milyõ 800 sẽn gãe kom daar fãa wã, n ne neb milyõ rãmb zags rãmb sẽn namsd-bã, la a ne roagdb wʋsg sẽn sidgd b kambã yĩng la beoog daarã yĩngã. Yãmb mi n sokda y meng Wẽnnaam sã n na n wa kɩtame tɩ woto fãa sa bɩ? Ned d sẽn nong sã n namsdẽ, yaa vẽeneg tɩ d rata ne d sũur fãa n sõng-a. Woto yĩngã, yãmb pa tagsd tɩ Wẽnnaam me rat n sõnga ãdem-biisã a sẽn naanã sɩda?

Sã n mik tɩ y mi n sokda y mens sogs-kãensã buudu, bɩ y bãng tɩ y ka y yembr ye. Sẽn yɩɩd yʋʋm 2 600 woto, nin-tɩrg a Habakuk me ra maanda yɩɩr wa rũndã-rũndã neb wʋsg sẽn maandã. A ra soka a Zeova woto: “Zusoaba, yaa wakat a wãn la m na n bool yãmb tɩ y wa sõng-m tɩ y ka wʋm? Mam kelmame n bool yãmb wẽngã yĩnga, la yãmb ka fãag tõnd ye. Yaa bõe yĩng tɩ yãmb kɩt tɩ m yã wẽng la m ges toogo? Sãoong ne wẽng bee mam taoore. Zabr ne no-koeemd yikame.” (Habakuk 1:2, 3) A Habakuk ra yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa. A ra nee wẽnem buud toor-toor sẽn da tʋmd a wakatẽ wã, tɩ ra sãamd a sũur wʋsgo. Rũndã-rũndã me, d wʋmda tʋʋm-wẽnsã kibay daar ne a to fãa hal tɩ sãamd nimbãan-zoɛtbã sũyã.

Rẽ yĩnga Wẽnnaam maana a toog kae ne a Habakuk goamã bɩ? Ayo. A kelga nin-tɩrgã sogsgã, n bels-a la a keng a raood a sũ-sãangã pʋgẽ. A yeel-a lame t’a na n wa kɩtame tɩ namsgã sa fasɩ, la a sẽn pʋlem woto wã, paasa a Habakuk tẽebã pãnga. Yãmb me sã n bãng tɩ Wẽnnaam pʋlmame tɩ manegr n wate, tõe n sigsa y sũyã. Saag-kãngã kenga a Jayne ne a zakã rãmb pelse. La bõe n wilgd meng tɩ tõnd yell sɩd paka Wẽnnaam? Bõe la a na n maan n kɩt tɩ namsgã fãa sa, la na n yɩɩ wakat bʋgo? Sõss nins sẽn pʋgdã na n leoka sogs-kãensã.