Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Namsgã bee zĩig zãnga, a na n saa zĩig zãnga

Namsgã bee zĩig zãnga, a na n saa zĩig zãnga

 Namsgã bee zĩig zãnga, a na n saa zĩig zãnga

NAMSGÃ bee zĩig fãa. Neb wʋsg me n be n maood n sõngd sẽn namsd-bã. Wala makre, logtoɛɛmbã tʋmda wʋsg n sõngd bãad rãmbã la neb nins sẽn paam sãmpoagã. Põmpie rãmbã, polɩɩs rãmbã, n paas neb a taab tʋmda wʋsg n sõngd sẽn namsd-bã, wall b kogend nin-buiidã. Modg-kãensã fãa sõngda nebã wʋsgo, la baasgo, ned bɩ siglg baa a ye pa tõe n kɩt tɩ tood nins sẽn paamd ãdem-biisã sa abada. Yaa Wẽnnaam bal n tõe, la a na n sɩd kɩtame t’a sa zĩig zãnga.

Biiblã baasgẽ sebrã wilgda tõnd rẽ vẽenega. Be, b yetame tɩ Wẽnnaam “na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd [nebã] ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbre walla toog kõn le zĩnd yɛs ye, tɩ bõe, dẽenem bũmb fãa loogame.” (Wilgri 21:4) Tags-y bũmb nins fãa sẽn ka na n le zĩndã yelle. Wilgdame tɩ sɩd yaa namsgã buud fãa la Wẽnnaam na n kɩt tɩ sa. Sẽn na yɩl maan dẽ, a na n kɩtame tɩ zabã, komã, bãasã, wẽgbã la nin-wẽnsã fãa meneme. Ned kae n tõe n maan woto fãa ye.

 Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n maan bũmb ninsi

Wẽnnaam na n kɩtame t’a sẽn vʋʋg a soabã, rat n yeel t’a Zezi Kiristã pids a kãabsã fãa. Wẽnnaam sẽn yãk a toogo, yaa yẽ pãng n yɩɩde. Wakat n wate, t’a Zezi na n menes Wẽnnaam bɛɛbã gilli, la a rɩ naam tẽngã fãa zugu. Ned baa a ye pa na n le yɩ naaba, rĩm wall politik taoor soab ye. Yaa Wẽnnaam Rĩungã n na n soog nebã fãa.

Rĩung-kãng na n wa menesa ninsaalbã goosneemã rãmb fãa. Biiblã ra pĩnd yeela woto: “Wẽnnaam sẽn be yĩngrã na n kɩtame tɩ soolem sẽn ka tõe n sãam la buud a taab sẽn ka tõe n deeg zĩndi. A na n wãa soolem kãens fãa tɩ b menem n bas-a t’a yaas wakat fãa.” (Daniɛll 2:44) Wakat kãnga, dũniyã nebã fãa na n saka Wẽnnaam Rĩungã sẽn yaa goosneemã ning bal sẽn yaa-a tɩrgã.

A Zezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a ra gomda Wẽnnaam soolmã bɩ a Rĩungã yell wʋsgo. Wala makre, a sẽn na n wilg a karen-biisã b sẽn tõe n pʋʋs to-to wã, a goma a yelle. A yeel-b lame tɩ b pʋʋs tɩ Wẽnnaam “soolem wa, t’a raabã maan dũniyã zug wa sẽn maand [saasẽ wã].” (Matɩe 6:10) A Zezi goamã wilgdame tɩ yaa Wẽnnaam Rĩungã n na n wa kɩt tɩ Wẽnnaam daabã maan dũniyã zugu. La namsgã menesg yaool n naaga Wẽnnaam daabã pʋgẽ.

Wẽnnaam Rĩungã na n waa ne bark buud toor-toor ãdem-biisã goosneemã rãmb sẽn pa tol n tõe n wa ne. Tẽeg-y t’a Zeova kõo a Biigã tɩ yɩ rondo, sẽn na yɩl tɩ ãdem-biisã tõog n paam vɩɩm sẽn ka sɛta. Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n soog ãdem-biisã b neer yĩngã na n sõnga nebã bilf-bilf tɩ b wa zems zãnga. Rẽ poore, bõe n na n maane? A Zeova “na n sãama kũum wakat sẽn ka sɛta. Zusoaba sẽn yaa soaalã na n yẽesa nintãm nins fãa sẽn be nebã ninẽ wã.”—Ezai 25:8.

La tõe tɩ kẽer sokda b mens woto: ‘Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ ta rũndã? Bõe la a gũuda?’ A Zeova ra tõe n menesa namsgã hal daar zãra, bɩ n kɩt meng t’a ra zĩnd ye. La a sẽn bas tɩ namsgã ket n beẽ wã, pa a meng nafr yĩng ye. Yaa sẽn na yɩl tɩ tõnd wa naf wakat fãa yĩnga. Roagd na n sak n basa a biig t’a namse, a sã n miẽ tɩ rẽ na n wa naf-a-la kaoosg zugẽ. A Zeova me sẽn bas ãdem-biisã tɩ b namsdẽ, n miẽ tɩ na n wa saame wã, a tara a bʋʋm. Biiblã wilgdame tɩ yaa bʋʋm toor-toor yĩnga. Bʋʋm kãens sʋka, d tõe n sõdga d sẽn dogd ne yel-wẽndã, Wẽnnaam sẽn dat tɩ ãdem-biig fãa yãk ne yamleoog n sak-a wã, la nokoeemd ning sẽn be a Zeova naamã wɛɛngẽ wã. Biiblã leb n wilgda bʋʋm a to. A yetame tɩ Wẽnnaam basame tɩ malɛg-wẽng so dũniyã wakat bilf yĩngã. *

D pa tõog n sõdg bʋʋmã fãa sõs-kãngã pʋgẽ ye. La d bãnga bũmb a yiib sẽn kengd d pels la sẽn wilgd tɩ manegr n wate. Pipi, d bãngame tɩ bark nins a Zeova sẽn na n wa kõ-dã pa na n tek d namsg buud toor-toorã menesg bal ye. A pʋd n yeelame tɩ wakat kãngã, nebã “ka na n le tẽeg bũmb nins sẽn da zĩnd pĩndã yell ye, b ka na n le tags b yell ye.” (Ezai 65:17) Wẽnnaam na n sɩd menesa naongã la namsgã buud toor-toorã a sẽn nan bas tɩ beẽ wã wakat fãa yĩnga.

Yiib-n-soaba, d bãngame tɩ Wẽnnaam yãka wakat takɩ n na n kɩt tɩ namsgã sa. Tẽeg-y tɩ no-rɛɛs a Habakuk ra soka a Zeova tɩ yaa wakat a wãn la a na n bas tɩ wẽnemã la zabã ket n beẽ. A Zeova leok-a-la woto: ‘A wakatã nan ka ta ye. Baa a sã n wẽnd wa a kaoosdame, a na n maaname n ka vaal ye.’ (Habakuk 2:3) Sõsg ning sẽn pʋgdã na n wilgame tɩ wakat ning Wẽnnaam sẽn yãkã sɩd kolgame.

[Tẽngr note]

^ sull 9 Y sã n dat n bãng bʋʋm a taab sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam bas tɩ namsgã beẽ wã, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã a Zeova kaset rãmbã sẽn yiisã, a sak 11 wã zĩigẽ.

 [Zĩ-gũbri, seb-​neng a 7]

Vɛrse rãmb sẽn wilgd tɩ toeeng n wate

ZABÃ NA N SAAME:

“Wa-y n ges-y Zusoabã tʋʋmã, yaa bãmb n wat ne sãoong dũniyã pʋgẽ. Bãmb kɩtdame tɩ zabr sɛ hal dũniyã tɛk fãa.”—Yɩɩl Sõamyã 46:9, 10.

SẼN KI-BÃ NA N VƲƲGAME:

“Kũum fãa na n vʋʋgame.”—Tʋʋma 24:15.

RƖƖB NA N SEKA NEBÃ FÃA:

“Ki wʋsg na n zĩnda soolem pʋgẽ. A na n miima tãens zutu.”—Yɩɩl Sõamyã 72:16.

BÃAS KA NA N LE ZĨND YE:

“Tẽngã ned baa a ye ka na n le yeel t’a ka laafɩ ye.”—Ezai 33:24.

B NA N MENESA NIN-WẼNSÃ:

“B na n yiisa nin-wẽnsã tẽngã pʋgẽ. B na n yiisa neb nins sẽn ka baood sɩdã.”—Yelbũna 2:22.

TƖRLEM NA N ZĨNDA ZĨIG FÃA:

“Dẽ, rĩmã [a Zezi Kirist] na n dɩɩ naam ne tɩrlem, la kom-bɛɛmbã na n sooga soolmã ne zemsgo.”—Ezai 32:1.

[Foto rãmba, seb-​neng a 7]

Wẽnnaam Rĩungã na n kɩtame tɩ bũmb nins fãa sẽn namsd tõndã sa