Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kɩt-y tɩ nebã fãa yã tɩ y bɩtame

Kɩt-y tɩ nebã fãa yã tɩ y bɩtame

 Kɩt-y tɩ nebã fãa yã tɩ y bɩtame

“Wɩng ne bõn-kãense, la f maan ne f sũur fãa tɩ nebã fãa yã tɩ fo bɩtame.”—1 TƖM. 4:15.

1, 2. Bõe la d mi a Tɩmote zug a sẽn da wa n nan yaa yãagã, la a yʋʋmã sẽn wa n zems 20 bɩ yɩɩd rẽ bilfu, bõe n maane?

A TƖMOTE sẽn da wa n nan yaa yãaga, a ra vɩɩ Galasi sẽn da yaa Rom porvẽnsã pʋgẽ. Galasi naaga Tirki soolmã rũndã-rũndã. A Zezi kũumã poore, tigims wʋsg la b ra lugl be. A Tɩmote ne a ma wã la a yaab-poakã wa n lebga kiris-neba, n da be tẽn-kãngã tiging a ye pʋgẽ. (2 Tɩm. 1:5; 3:14, 15) Yaa vẽeneg tɩ bi-bɩɩg a Tɩmote ra zoe n minima a tigingã neba, t’a sũur da yaa noog a sẽn paam n be b sʋkã. La pa yã n kaoos la a yɛlã sɩng toeeng ye.

2 Sɩnga wakat ning tʋm-tʋmd a Poll sẽn wa n na n kaag b soolmã tigims naoor a yiib-n-soabã. Rẽ wẽnd t’a Tɩmote yʋʋm segd n da zemsa 20 bɩ yɩɩd woto bilfu. Wõnda yɩɩ a Poll sẽn wa n kaagd Listr tigingã la a yã t’a Tɩmote ra tara “yʋ-noog ba-biis nins sẽn be Listr ne Ikoniyommã sʋka.” (Tʋʋ. 16:2) Yaa sɩd t’a Tɩmote ra ket n yaa bi-bɩɩga, la segd n da yaa vẽeneg t’a bɩɩ tẽebã wɛɛngẽ. Wẽnnaam vʋʋsem sõngã kɩtame t’a Poll ne Listr tigingã kãsem dãmb tika a Tɩmote ne b nusi, n bobl-a tʋʋmde.—1 Tɩm. 4:14; 2 Tɩm. 1:6.

3. Zu-noog tʋʋm bʋg la b bobl a Tɩmote?

3 A Tɩmote paama zu-noog tʋʋmd sẽn pa wõnd a taaba. B yãk-a lame t’a na n yãagd tʋm-tʋmd a Polle! (Tʋʋ. 16:3) Ad woto linga a Tɩmote! Tags-y n ges-y-yã a sũur sẽn yɩ noog to-to wã! Rẽ tɛka, a ra na n yãagda tʋm-tʋmd a Polle, la wakat ninga, neb a taaba, n gilgd n tʋmd wʋsg tʋm-tʋmdbã la kãsem dãmbã yʋʋr yĩnga. A Poll ne a Tɩmote toga soay n sõng saam-biisã hal wʋsg tɩ b tẽebã pãng paase. (Karm-y Tʋʋma 16:4, 5.) Woto kɩtame tɩ kiris-neb wʋsg sɩd yã t’a Tɩmote tẽebã bɩtame. A Poll ne a Tɩmote sẽn tʋm ne taab yʋʋm 10 la bal poore, a Poll gʋlsa Filip kiris-nebã n yeel woto: “Mam ka tar ned [a to] ka sẽn tar yam a yembr ne maam sẽn na n ges yãmb yell neer ye. . . . La yãmb miime t’a Tɩmote ra wilga a zemsgo, yẽ sẽn tʋm ne maam koe-noogã pʋgẽ wa biig sẽn sõngd a ba” wã.—Fil. 2:20-22.

4. a) Tʋʋm bʋg sẽn yaa kãseng la a Poll bobl a Tɩmote? b) A Poll saglg ning sẽn be 1 Tɩmote 4:15 wã kɩtame tɩ d tõe n sok d mens sogs-bʋse?

4 A Poll sẽn da wa n gʋlsd Filip kiris-nebã t’a ra bobla a Tɩmote tʋʋm-kãsenga. A Tɩmote ra segd n yãka kãsem dãmb la kãsemb sõngdba. (1 Tɩm. 3:1; 5:22) Dẽnd yaa vẽeneg tɩ wakat kãng t’a lebga yel-gɛt sẽn tõe a tʋʋmd sõma. La ne rẽ fãa, tʋm-tʋmd a Poll sagl-a-la a lɛtrã pʋgẽ t’a wɩng tɩ ‘neba fãa yã t’a bɩtame.’ (1 Tɩm. 4:15) La rẽ tɩ neb wʋsg ra pa zoe n miẽ t’a Tɩmote tẽebã  bɩɩ sõma la? Bõe yĩng masã t’a Poll sagend-a woto, la wãn to la saglgã tõe n naf tõnd me?

D sẽn tõe n wilg tɩ d bɩtame to-to

5, 6. Bõe n da rat n sãam Efɛɛz tigingã neb tẽebo, la bõe n da na n sõng a Tɩmote t’a welg yel-kãngã?

5 Bɩ d maag d yĩng n bao n bãng bũmb ning sẽn kɩt t’a Poll wa sagl a Tɩmote woto wã. (Karm-y 1 Tɩmote 4:11-16.) Nand t’a Poll gʋls sagl-kãngã, a ra kẽnga Masedoane, n yaool n yeel a Tɩmote t’a pa Efɛɛze. Bõe yĩnga? Bala Efɛɛz tẽngã neb kẽer wa n yik n zãmsda nebã yɛl sẽn pa sɩda, tɩ wat ne welgr tigingã pʋgẽ. Dẽnd a Tɩmote ra segd n mao n sõnga tigingã neb tɩ b ra tẽ yel-kãens ye. Wãn to la a ra segd n sõng-ba? Bũmb a ye a sẽn da segd n maan yaa modg n yɩ mak-sõng n kõ a tẽed-n-taasã.

6 Sɩd me, a Poll sagla a Tɩmote a lɛtrã pʋgẽ woto: “Yɩ mamsg Wẽnnaam tẽedbã yĩnga, ne goam la yel-manesem, ne nonglem la tẽebo, la ne pʋ-peelem.” La a paase: “Wɩng ne bõn-kãense, la f maan ne f sũur fãa, tɩ nebã fãa yã tɩ fo bɩtame.” (1 Tɩm. 4:12, 15) A Poll saglgã pa rat n yeel t’a Tɩmote mao n paam zu-noog tʋʋm a taab n paas ye. A ra sagend-a lame t’a wɩng n kɩt t’a tẽed-n-taasã yã t’a zʋg-sõma wã tara paasgo. Yaa woto la kiris-ned fãa segd n mao n maane.

7. Bõe la b baood tɩ tigingã neb fãa mao n maane?

7 Wa a Tɩmote wakatẽ wã, rũndã-rũndã me, zu-noog tʋʋm toɛy-toɛy n be tigingã pʋgẽ. Saam-biis kẽer yaa kãsem dãmba, sãnda kãsemb sõngdba. Neb a taab me yaa so-pakdba. Kẽer me yaa yel-gɛtb sẽn gilgd n kaagd tigimsã, tɩ sãnda me tʋmd Betɛll dãmbẽ wall b yaa misioneer dãmba. Kãsem dãmbã lʋɩta taoor n zãmsd b tẽed-n-taasã Wẽnnaam Gomdã tigissẽ wã la tigis-kãsemsã sasa. La baasgo, kiris-nebã fãa, rapã, pagbã la kom-bɩɩsã, la baa kambã fãa tõe n mao n kɩtame tɩ b yã tɩ b zʋg-sõma wã tara paasgo. (Mat. 5:16) Sɩd me, wa a Poll sẽn sagl a Tɩmote wã, baa kiris-neb nins sẽn tar zu-noog tʋʋm tigingã pʋgẽ wã segd n mao n kɩtame tɩ nebã fãa yã tɩ b zʋg-sõma wã tara paasgo.

D yɩ mak-sõng no-goamã wɛɛngẽ

8. Bõe la d no-goamã tõe n maane?

8 A Poll sagla a Tɩmote t’a yɩ mak-sõng a no-goamã wɛɛngẽ. Wãn to la tõnd me tõe n wilg d no-goamã pʋgẽ tɩ d bɩtame? D no-goamã tõe n kɩtame tɩ b bãng d sẽn yaa ned ning buudu. Sɩd me, a Zezi ra yeela woto: “Sũur sẽn pid ne bũmb ningã, noor gomda bõn-kãense.” (Mat. 12:34) A Zezi ma biig a Zak me yeelame tɩ tõnd no-goamã tõe n kɩtame tɩ modgr ning d sẽn maand n na n tũ Wẽnnaamã yɩ zaalem. A yeela woto: “Ned sã n tẽed t’a yaa wẽn-tũuda, n yaool n ka tõe a zɩlemde, a belgda a menga, la nin-kãng wẽn-tũudmã yaa zaalem bala.”—Zak 1:26, Kãab-paalgã Koe-noogo.

9. Wãn-wãn la d tõe n kõ d taabã mak-sõng no-goamã wɛɛngẽ?

9 Tõnd no-goamã tõe n kɩtame tɩ tigingã neb a taabã bãng d tẽebã bɩʋʋng sẽn ta zĩig ninga. Kiris-neb nins sẽn bɩ sõma tẽebã wɛɛngẽ wã pa gomd goam sẽn paoogd b taabã, sẽn komsd raoodo, sẽn kãbd sũuri, wall b wɩt b taabã ye. B maoodame tɩ b no-goamã paasd b taabã tẽeb pãnga, n belsd-b la kengd b raoodo. (Yel. 12:18; Ef. 4:29; 1 Tɩm. 6:3-5, 20) Nebã sã n neẽ tɩ d nong n gomd n wilgdame tɩ d kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam noyã sõmblem ka to, la tɩ d yãka yam n na n tũud-b wakat fãa, tõe n kɩtame tɩ b bãng tɩ d sɩd yaa wẽn-zoɛta. (Rom 1:15, 16) Woto, pʋ-peelem dãmbã na n neeme tɩ d kõta mak-sõng goamã sẽn yaa Wẽnnaam kũunã wɛɛngẽ, tɩ kɩt tɩ b rɩk d togs-n-taare.—Fil. 4:8, 9.

D kõ mak-sõng d yel-manesmã pʋgẽ

10. D sã n dat n wilg tɩ d tẽebã bɩtame, bõe yĩng tɩ d segd n mao t’a ra naag ne pʋ-lik la zãmbo?

10 La pa no-goamã wɛɛngẽ bal la kiris-ned  segd n yɩ mak-sõng ye. Ned sã n wilgd ne a no-goam t’a yaa tɩrga, t’a tʋʋmã yaool n yaa goalmã, a yaa pʋ-lik bɩ zãmb soaba. A Poll da mii rẽ sõma. Bala, a ra mii fariziẽ rãmbã pʋ-likã, la rẽ sẽn wa ne biis ninsã me sõma. A sagla a Tɩmote naoor wʋsg t’a zãag a meng ne manesem a woto. (1 Tɩm. 1:5; 4:1, 2) La a Tɩmote yaool n da pa pʋ-lik soab ye. Bala, a Poll lɛtr a yiib-n-soab ning a sẽn tool-a wã pʋgẽ, a yeel-a-la woto: “Mam tẽegda tẽeb sɩd-sɩdã sẽn be fo pʋgẽ” wã yelle. (2 Tɩm. 1:5) La ne rẽ fãa, a Tɩmote ra ket n segd n maoome n kɩt tɩ b bãng vẽeneg t’a sɩd yaa kiris-ned hakɩka. A ra segd n yɩɩ mak-sõng a yel-manesmã pʋgẽ.

11. Sagl-bʋg la a Poll kõ a Tɩmote ligdã wɛɛngẽ?

11 Lɛta a yiib nins a Poll sẽn tool a Tɩmote wã pʋgẽ, a kõ-a-la sagls yel-manesem toɛy-toɛy wɛɛngẽ. Wala makre, a sagl-a lame t’a lak a meng ne ligd nonglem. A Poll yeela woto: “Ligd datem yaa bõn-wẽns fãa yẽgre. La ligd datem sẽn so kẽerã, b basa tẽebo, n kẽes b mens to-kãseng pʋgẽ.” (1 Tɩm. 6:10) Kiris-ned sã n nong ligdi, yaa bũmb sẽn wilgd vẽeneg t’a tẽebã pãng paoodame. La kiris-ned sã n “tar dɩɩb ne futu,” n sekd a meng ne bõn-kãens n pa baood bɛda, a wilgdame t’a tẽebã tara pãnga.—1 Tɩm. 6:6-8; Fil. 4:11-12; Yɩɩl 121:1, 2.

12. Wãn to me la d tõe n wilg tɩ d bɩtame?

12 A Poll yeela a Tɩmote a lɛtrã pʋgẽ me tɩ segdame tɩ pagbã yelgd fut sẽn yaa sõma n sakd gesgo, la ne sik-m-menga. (1 Tɩm. 2:9) Pagb nins sẽn tũud sagl-kãngã b sẽn manegd b mens to-to wã pʋgẽ la yɛl a taab pʋsẽ wã wilgdame tɩ b yaa neb sẽn mi b mense, la neb sẽn tar sik-m-menga. B sẽn maand woto wã, b kõta b taabã mak-sõngo. (1 Tɩm. 3:11) Rapã me segd n tũu sagl-kãngã. A Poll yeelame tɩ yel-gɛtbã segd n talla tõog-m- menga, n yɩ gũusdba, la b tall yel-manesem sẽn yaa sõma. (1 Tɩm. 3:2) D sã n wilgd bũmb fãa pʋgẽ tɩ d tara zʋg-sõma kãensã, na n yɩɩ vẽeneg nebã fãa nifẽ tɩ d bɩtame.

13. Wãn to la rapã la pagbã tõe n wilg pʋ-peelem ne taab wa a Tɩmote?

13 A Poll leb n sagla a Tɩmote t’a tall pʋ-peelem a manesmã ne pagbã la pʋg-sadbã pʋgẽ, tɩ yɩ mak-sõngo. A Poll sẽn gom pʋ-peelem yell ka wã, a ra sagend-a-la bũmb takɩ wɛɛngẽ. A ra tẽegd-a-la kiris-ned sẽn segd n zã a meng to-to n da wa yo wã. A Tɩmote ra segd n maoome n da wa tol n tall manesem sẽn pa zems ne pag wall pʋg-sad ye. A ra segd n gesa pʋg-yãansã wala a ma rãmba, la a pelg a pʋg ne pʋg-bi wã la pʋg-sadbã wala a tãopa. (1 Tɩm. 4:12; 5:2) Baa ned sã n soos n yo, Wẽnnaam neeme, la na n wa vẽnegame me t’a taabã bãnge. Kiris-ned sã n tʋʋmd tʋʋm-sõma me, pa tõe n solg ye. (1 Tɩm. 5:24, 25) Tigingã pʋgẽ, rapã manesem ne pagbã la pʋg-sadbã tõe n kɩtame tɩ b bãng b sã n bɩtame. Yaa woto me ne pagbã.

Tẽeb la nonglem yaa tɩlae

14. Bõe la Biiblã yet tɩ wilgdẽ tɩ segdame tɩ d sɩd nong taaba?

14 Kiris-neb hakɩkã segd n nonga taaba. A Zezi yeela a karen-biisã woto: “Yãmb sã n nong taaba, nebã fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.” (Zã 13:35) La wãn to la d wilgd tɩ d sɩd nonga taaba? Wẽnnaam Gomdã sagend-d lame tɩ d “sak taab ne nonglem,” tɩ d maan taab neer la d tall sũ-bʋgsem, n kõt taab sugr la d reegd taab sãando. (Ef. 4:2, 32; Heb. 13:1, 2) Tʋm-tʋmd a Poll pʋd n yeela woto: “Bɩ y nong taab wʋsg ne ba-biis nonglem.”—Rom 12:10.

15. Bõe yĩng tɩ kiris-nebã, la sẽn yɩɩd fãa, yel-gɛtbã segd n nong neb a taabã?

15 Baa ne a Tɩmote sẽn da yaa yel-gɛt la karen-saambã, a sã n da pa nin-bʋgsg wall a ra pa nong a taabã, tʋʋm-neer ning a sẽn da maandã ra pa na n naf nebã ye. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 13:1-3.) La a sã n wilgdẽ t’a nonga a saam-biisã, n deegd-b sãand la a maand-b neere, yaa vẽeneg tɩ na n wilgame t’a bɩtame. Dẽnd tʋm-tʋmd a Poll sɩd bee bʋʋm a sẽn tẽeg a Tɩmote a lɛtrã pʋgẽ t’a mao n kõ a taabã mak-sõng nonglmã wilgr wɛɛngẽ wã.

16. Bõe yĩng t’a Tɩmote tẽebã ra segd n tall pãnga?

16 A Tɩmote sẽn da wa n be Efɛɛzã, a tẽebã paama makre. Bala neb kẽer n da wa n yik n zãmsd nebã yɛl sẽn kɩɩsd bũmb nins b sẽn zãmsd kiris-nebã. Sãnda me ra wa n yik n tẽeda “soalma,” la b yelgd-ba, wall b gomd goam sẽn pa manegd tigingã neb tẽeb ye. (Karm-y 1 Tɩmote 1:3, 4.) A Poll yeelame tɩ nin-kãens yaa ‘tɩtaam dãmba,’ neb sẽn pa “mi baa fɩ,” la sẽn ‘nong gom-yaals la no-koɛɛm wʋsgo.’ (1 Tɩm. 6:3, 4) Rẽ yĩnga a Tɩmote ra tõe n gesa yel-kãensã wa yel-yaals n pa maan bũmb bɩ? Ayo. Bala, a Poll sagl-a-la woto: “Zab tẽeb zabr sõma, . . . la f lak ne gom-wẽnse, la gom-yaals la no-koɛɛma.” La a paas woto: “Neb kẽer yetame tɩ b tara bãngre, la yaool n ka sɩd ye.” (1 Tɩm. 6:12, 20, 21) Yaa vẽeneg t’a Tɩmote tũu a Poll saglgã.—1 Kor. 10:12.

17. Rũndã-rũndã, bõe n tõe n wa mak tõnd tẽebã?

17 Zu-noogo, a Poll da pĩnd n togsa a Tɩmote tɩ ‘yaoolem wakate, kẽer na n basa tẽebo, la b na n saka belgr sɩɩs la zĩn dãmb  koeese.’ (1 Tɩm. 4:1) Woto yĩnga tigingã neb fãa, la baa a neb nins b sẽn bobl zu-noog tʋʋmã segd n mao n talla a Tɩmote tẽebã buudu, rat n yeel tɩ tẽeb sẽn tar pãnga. Tõnd ned kam fãa sã n wilgdẽ t’a pa na n tol n sak n kelg sɩdã kɩɩsdb zɩlem-beedã, na n yɩɩ vẽeneg d taabã nifẽ tɩ d tẽebã bɩtame, la d na n yɩɩ mak-sõngo.

Modg-y tɩ nebã yã tɩ y bɩtame

18, 19. a) Wãn to la y tõe n maan tɩ nebã fãa yã tɩ y bɩtame? b) Bõe la sõsg ning sẽn pʋgdã na n wilgi?

18 Yaa vẽeneg tɩ kiris-ned bɩʋʋng pa be ne a yalẽ, a minim bɩ a tõodo, wall a yʋʋr sẽn yi yĩng ye. Leb pa ned sẽn kaoos tigingã pʋgẽ yĩng me la b tõe n yeel t’a bɩɩme ye. Yaa tõnd tagsa wã, d no-goamã la d yel-manesmã sã n wilgdẽ tɩ d sakda a Zeova noyã la b tõe n yeel tɩ d bɩɩme. (Rom 16:19) D segd n sɩd nonga taab wa b sẽn sagl-dã, la d mao n tall tẽeb sẽn tar pãnga. Bɩ d fãa modg n bʋgsd sagls nins a Poll sẽn kõ a Tɩmote wã zug la d maood n tũud-ba, n kɩt tɩ nebã fãa yã tɩ d bɩtame.

19 Sũ-noogã Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sẽn kõtã me yaa bũmb a to sẽn kɩtd tɩ b bãng vẽeneg tɩ kiris-ned bɩtame. (Gal. 5:22, 23) Sõsg ning sẽn pʋgdã na n wilga d sẽn tõe n maan to-to n kell n tall d sũ-noogã toog wakate.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Bõe la d no-goamã tõe n kɩt tɩ d taabã bãnge?

• Wãn to la tõnd yel-manesmã la d sẽn tar manesem ning ne pagbã bɩ ne rapã wilgd tɩ d bɩtame?

• Bõe yĩng tɩ kiris-ned fãa segd n mao n yɩ mak-sõng nonglmã la tẽebã wɛɛngẽ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 11]

A Tɩmote ra yaa bi-bɩɩga, la a bɩɩ tẽebã wɛɛngẽ

[Foto rãmba, seb-neng 13]

Rẽ yĩnga nebã neeme tɩ yãmb tẽebã bɩtame bɩ?