Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Vʋʋsem sõngã paoong yaa tɩlae ne-yã

Vʋʋsem sõngã paoong yaa tɩlae ne-yã

 Vʋʋsem sõngã paoong yaa tɩlae ne-yã

“DA RIG-Y maam tɩ m yi yãmb nengẽ ye, la y ra yiis yãmb sɩɩgã sẽn yaa sõngã mam pʋgẽ ye.” Yɩɩl Sõamyã 51:13) Yaa rĩm a Davɩɩd sẽn da wa n maan yel-wẽn-kãseng n beeg Wẽnnaamã la a pʋʋs woto.

A Davɩɩd da yãa vʋʋsem sõngã sẽn sõng-a naoor wʋsgo. A sẽn da wa n nan yaa bi-bɩɩga, vʋʋsem sõngã sõng-a lame t’a tõog a Goliat sẽn da yaa sodaag la nin-wobgã. (1 Sãmwɛll 17:45-50) Vʋʋsem sõngã kɩtame me t’a tõog n gʋls yɩɩl hal tɩ b goamã tar pãng wʋsgo. A meng pʋd n yeela woto: “Zusoabã sɩɩgã rɩkda maam n gomda. Bãmb goamã bee mam zɩlemd pʋgẽ.”—2 Sãmwɛll 23:2.

A Zezi Kirist meng wilgame tɩ vʋʋsem sõngã sɩd ra sõngda a Davɩɩde. Daar a yembre, a Zezi yeela a kɛlgdb woto: “A Davɩɩd meng yeela ne sɩɩg sõng pãnga: ‘[A Zeova] yeela mam Zusoabã yaa: “Zĩnd mam dɩtgo, tɩ m maan f bɛɛbã tɩ yɩ f nao tabdga.” ’ ” (Mark 12:36; Yɩɩl Sõamyã 110:1) A Zezi ra miime tɩ yaa vʋʋsem sõngã n kɩt t’a Davɩɩd tõog n gʋls yɩɩn-kãngã. La rẽ yĩnga tõnd me tõe n paama vʋʋsem sõngã sõngr bɩ?

“Bɩ y kose, tɩ b na kõ-yã”

Tõe tɩ y zɩ n gʋls yɩɩll ye, la tõe tɩ y zoe n sega zu-loe-kãsems sẽn kẽes y rabeem wa nin-wobg a Goliat sẽn da kẽesd nebã rabeemã. Ges-y-yã a Isabel makrã. * A sɩdã bas-a lame n dɩk pag a to. A bas-a-la ne  kom-pugli a yiib sẽn nan paoode, la sam wʋsgo, n yaool n pa bas-a ne ligd me sẽn na sõng-a t’a ges kambã yell ye. A Isabel yeela woto: “Mam sũurã sãama hal wʋsgo, bala a zãmba maam la a paoog-m hal tɩ looge. La a sẽn bas maamã tɛk n tãag masã, mam neeme tɩ Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sõngda maam.”

La rẽ yĩnga a Isabel wa n paama vʋʋsem sõngã woto tɩ pa tũ ne modgr bɩ? Ayo. A ra pʋʋsda Wẽnnaam daar fãa n kotẽ. A ra miime tɩ yaa tɩlae t’a paam Wẽnnaam pãngã tɩ kõ-a raood t’a tõog n mao ne a yellã, la sõng-a me t’a wub a kambã sõma, la kɩt t’a ra le tagsdẽ t’a ka yõod ye. A tũu a Zezi sagl-kãngã. A Zezi yeela woto: “Bɩ y kose, tɩ b na kõ-yã, bɩ y bao, tɩ y na yã, bɩ y wẽ kʋɩlenga, la b na pak n kõ-yã.”—Matɩe 7:7.

A Roberto me ra wa n data Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sõngre. La yẽ zu-loeesã ra yaa toore. A ra yũuda dorg la sɩgaare. A rɩka yʋʋm a yiib tõr n na n modg n base, la a pa tõog ye. A yeela woto: “F sã n yũud dorgã n wa base, lebgda yɩɩr la sũ-toogo. Daar fãa, dorgã yamleoog tar-f lame.”

A Roberto paasa woto: “La mam da rata ne m sũur fãa n toeem m vɩɩmã n paam n tũ Wẽnnaam wa a sẽn dat to-to wã. Mam da modgdame n pidsd m yamã ne Biiblã goama. Sẽn paase, m da pelgda m pʋg n pʋʋsd Wẽnnaam daar fãa n kotẽ t’a kõ-m pãng tɩ m tõog n tũu a noyã. Mam da miime tɩ m pa tol n tõe n tõog n maan dẽ ne m meng pãng bal ye. Sẽn yɩɩd fãa, m sã n da wa kong pãng n le yũ dorgã daar tɩ m sũurã sãame, m sɩd yãtame t’a Zeova reegda m pʋʋsgã. Wakat kãnga, Wẽnnaam vʋʋsem sõngã le kõt-m-la pãnga. Sã n da pa tũ ne vʋʋsem sõngã sõngre, m da pa na n tõog n bas dorgã abada.”—Filip rãmba 4:6-8.

‘B na n yɩga wa sɩlse’

Wa a Isabel ne a Roberto, a Zeova Kaset rãmb milyõ rãmb paama vʋʋsem sõngã sõngr b vɩɩmã pʋgẽ. Y sã n dat t’a Zeova yãk a pãng ning a sẽn tar n tʋmdẽ wã n kõ-yã, rat n yeel t’a sẽn tall a soab n naan ãndũniyã, a na n kõ-y lame. Y sã n pʋʋs Wẽnnaam ne y sũur fãa n kos-a a vʋʋsem sõngã, a na n sak n kõ-y lame. La sẽn na yɩl n paam tɩ Wẽnnaam kõ-yã a vʋʋsem sõngã, y segd n bao n bãnga Wẽnnaam la y tʋlg ne y sũur fãa n maan a raabã.—Ezai 55:6; Hebre dãmba 11:6.

Wẽnnaam sã n pʋdg a vʋʋsem sõngã y zugu, y na n paama pãng n tõog n tũ-a wa a sẽn dat to-to wã, la y tõog n mao ne vɩɩmã zu-loeese. Sɩd me, Biiblã yeta woto: “Ned sã n yɛ, [a Zeova] kõt-a-la pãnga. Ned pãng sã n booge, bãmb paasd-a-la pãnga. . . . Neb nins sẽn teegd Zusoabã pãng paasda wakat fãa. Bãmb na n yɩga wa sɩlse. Bãmb na n zoeeme la b pãng ka na n sɛ ye. Bãmb na n kẽname n ka yɛ ye.”—Ezai 40:28-31.

[Tẽngr note]

^ sull 6 D toeema yʋy kẽere.

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 8]

‘Mam da pelgda m pʋg n pʋʋsd Wẽnnaam daar fãa n kot pãnga. M da miime tɩ m pa tõe n tõog ne m meng pãng ye. M sɩd ra neeme me t’a reegda m pʋʋsgã.’

 [Zĩ-gũbri/Foto rãmba, seb-​neng a 7]

WẼNNAAM SẼN TƲM NE A VƲƲSEM SÕNGÃ TO-TO

Wẽnnaam tũnuga ne a vʋʋsem sõngã n naan tẽngã la ãndũniyã bũmb a taabã fãa. Yɩɩl-gʋlsdã ra yeela woto: “Zusoaba, yãmb tʋʋmã yaa wʋsgo. Yãmb maana bãmb fãa ne yam, dũniyã pida ne yãmb paoongo. Yãmb tʋmda yãmb vʋʋsem n naand bãmba.”—Yɩɩl Sõamyã 104:24, 30; Sɩngre 1:2; Zoob 33:4.

Wẽnnaam tũnuga ne a vʋʋsem sõngã n vẽneg wẽn-zoɛtb tɩ b gʋls Biiblã. Tʋm-tʋmd a Poll yeela woto: “Sebr sõnga zãng yii Wẽnnaam nengẽ la a yõod ya a sõng-fo.” (2 Tɩmote 3:16, Sebr Sõngo) Gom-bil ning b sẽn lebg ka tɩ “yii Wẽnnaam nengẽ” wã võorã meng-meng rat n yeelame tɩ “Wẽnnaam n fʋʋse.” Dẽnd yaa a Zeova sɩɩgã bɩ a vʋʋsem sõngã n sõng Biiblã gʋlsdbã tɩ b gʋls “Wẽnnaam koɛɛga.”—1 Tesalonik rãmba 2:13.

Wẽnnaam kõo a tʋm-tʋmdb a vʋʋsem sõngã, tɩ b tõog n togs yɛl sẽn wate, tɩ sɩd yɩ kɛpɩ. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeela woto: “Bãngr-goam baa a ye ka be Gʋlsg Sõng pʋgẽ ned sẽn tõe n bilg tɩ zems a meng tagsg ye. Tɩ bõe, bãngr-goamã ka yɩ ne ned yam ye. La yaa sɩɩg sõng sẽn tʋm neb nins pʋsẽ wã n togs Wẽnnaam yĩnga.”—2 Pɩɛɛr 1:20, 21; Zoɛll 3:1.

Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sõnga a Zezi la wẽn-zoɛtb a taab tɩ b moon a Rĩungã koe-noog la b maan yel-soalma. A Zezi yeela woto: “Zusoabã sɩɩg bee mam zugu. Tɩ bõe, bãmb kõo maam pãng tɩ m moon koe-noog naong rãmb sʋka. Bãmb tʋma maam tɩ m bels sũ-sãoong rãmba, la m moon koɛɛgã tɩ yembs paam fãagre, tɩ zoens paam b nini.”—Luk 4:18; Matɩe 12:28.

 [Zĩ-gũbri/Foto rãmba, seb-​neng a 9]

VƲƲSEM SÕNGÃ SẼN TÕE N SÕNG TÕND TO-TO

Wẽnnaam tõe n kõ-y-la a vʋʋsem sõngã tɩ y paam pãng n tõog n da lʋɩ kʋɩɩbg pʋgẽ, la y tõog n bas minim-wẽnse. Tʋm-tʋmd a Poll yeela woto: “Wẽnnaam sẽn yaa sɩd soabã, bãmb ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd yãmb pãng ye. La ne makre bãmb na n maana sore tɩ yãmb tõe n yi, la tɩ yãmb tõe n paam pãng makra pʋgẽ n da lʋɩ ye.”—1 Korẽnt dãmba 10:13.

Wẽnnaam vʋʋsem sõngã tõe n sõng-y lame tɩ y paam zʋg-sõma. “Sɩɩg Sõng biis yaa nonglem la sũ-noogo la laafɩ la sũ-mare la maan neere la sũ-maasem la tẽebo la sũ-bʋgsem la yõk-m-menga; tõog ka be sẽn kɩɩsd bõn-kãensa ye.”—Galat dãmba 5:22, 23.

Wẽnnaam vʋʋsem sõngã tõe n kõ-y-la pãng tɩ y tõog toogo. “Mam tõee fãa ne ned ning sẽn kõt-a maam pãngã.”—Filip rãmba 4:13, Sebr Sõngo.