Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ket-y n paasd-y y nonglmã ne y saam-biisã

Ket-y n paasd-y y nonglmã ne y saam-biisã

 Ket-y n paasd-y y nonglmã ne y saam-biisã

‘Kẽn-y ne nonglem wa Kirist me sẽn nong tõndã.’—EF. 5:2.

1. A Zezi wilgame tɩ sẽn yɩɩd fãa, bõe n na n kɩt tɩ b bãng a karen-biisã n bake?

NEBÃ sã n yã ned t’a gilgd zak-zak n moond Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã, b zoe n miime tɩ yaa a Zeova Kaset soaba. La a Zezi wilga bũmb a to sẽn na n kɩt tɩ b bãng kiris-neb hakɩkã n bak n yɩɩge. A yeela woto: “Mam kõta yãmb tõog paalga. Bɩ yãmb nong taaba. Bɩ y nong taab wa mam sẽn nong yãmbã. Yãmb sã n nong taaba, nebã fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.”—Zã 13:34, 35.

2, 3. Nebã sã n wa tõnd tigissã, n yã nonglem ning sẽn be d sʋkã, maand-b-la bõe?

2 Nonglem ning sẽn be kiris-neb hakɩkã sʋkã pa tar mak-n-taar ye. Wala ema sẽn takd kut la a tabended-a to-to wã, nonglmã me kɩtdame t’a Zeova nin-buiidã tar zems-n-taar sõma, la kɩtdẽ me tɩ pʋ-peelem dãmbã wat tũudum hakɩkã pʋgẽ. Kamerun rao a Marcelino makrã sɩd wilgda rẽ. Daar a ye, bũmb n maan-a a tʋʋmã zĩigẽ t’a lebg zoanga. Rẽ poore, nebã wʋsg rõd-a lame t’a yaa sõeyã, la tɩ yaa rẽ yĩng la a sẽn lebg zoangã. A egiliizã rãmb pa keng a raood ye. Pastɛɛrã la neb a taabã pʋd n naaga taab n dig-a t’a ra le wa b sʋk ye. Daar a ye, a Zeova Kaset soab n wa n bool-a t’a wa kelg sõsg b Rĩungã roogẽ, la a ra pa rat n sak ye. A ra yɛɛsda b na n wa rig-a be me.

3 La a sẽn ta Rĩungã roogẽ wã, bũmb ning sẽn maan be wã ling-a-la wʋsgo. Nebã  reeg-a-la hal sõma, t’a sẽn wʋm Biiblã goam ninsã me kõ-a belsgo. Rẽ tɛka, a sɩnga tigissã fãa kẽnde, la a wɩngd ne Biiblã zãmsgo, n tũud a sẽn zãmsd bũmb ninsã, hal n deeg lisg yʋʋmd 2006 pʋgẽ. Rũndã-rũndã, a moonda koe-noogã a zakã rãmb la a yagsã, n tar Biibl karen-biis menga. A Marcelino ratame t’a karen-biisã me wat tigissã, n paam n yã nonglem ning yẽ sẽn yã a Zeova nin-buiidã sʋkã.

4. Bõe yĩng tɩ d segd n mao n tũ a Poll saglg ning sẽn yet tɩ d “kẽn ne nonglmã”?

4 Tõnd sẽn nong taab to-to wã sɩd bee yamleoogo. La d sã n dat tɩ kell n yɩ woto, tõnd ned kam fãa segd n maana bũmbu. D rɩk makr ne neb sẽn na n naag taab n woot bugum. Rẽ yĩnga b sã n bas bugmã n pa tusdẽ la b pa paasd raado, kõn ki sɩda? Dẽnd tõnd ned kam fãa me sã n pa mao n sõng tɩ nonglem ning sẽn kɩt tɩ tigingã neb zĩid-n-taar be yamleoogã paasdẽ, a pãngã na n boogame. La wãn to la d na n maan rẽ? Tʋm-tʋmd a Poll leoka sok-kãngã, n yeel tɩ d “kẽn ne nonglem wa Kirist me sẽn nong tõndo, la sẽn kõ [a] meng tõnd yĩnga tɩ yɩ kũun la maoong sẽn yaa yũ-noog Wẽnnaam yĩngã.” (Ef. 5:2) La tõnd ned kam fãa na n maana wãn n wilg t’a kẽnda ne nonglem? Yaa rẽ la d na n wilg sõs-kãngã pʋgẽ?

‘Pak-y y sũurã yalengo’

5, 6. Bõe yĩng t’a Poll sagl Korẽnt kiris-nebã tɩ b “pak b sũyã yalengo”?

5 Tʋm-tʋmd a Poll ra gʋlsa Korẽnt kiris-nebã, n yeel-b woto: “D ka gom-y ne zoe-nif ye, Korẽnt dãmba, d laka d sũur zãng n wilg-yã. D sũurẽ wã weer be y yĩnga, yaa y meng sũurẽ la weer paoogda. Lebs-y tõnd d yel-sõmde; m gomda ne yãmb wala m kamba, m kot-y lame tɩ y pak y sũurã yalengo.” (2 Kor. 6:11-13, Sebr Sõngo) Bõe yĩng t’a Poll sagl Korẽnt kiris-nebã tɩ b pak b sũyã yalengo?

6 Bɩ d lebs n tẽeg Korẽnt tigingã sɩngr sẽn yɩ to-to. Yɩɩ yʋʋmd 50 soabã saab sẽnes la a Poll wa Korẽnte. Koɛɛgã mooneg be pa yɩ nana sɩngrẽ wã ye. La baasgo, a Poll kell n talla raoodo. Pa yã n kaoos la neb wʋsg sak koe-noogã ye. A Poll rɩka “yʋʋmd la kiis a yoobe,” n zãms tiging-kãngã sẽn da lugl paalmã neb Wẽnnaam goamã n keng b tẽebã. Dẽnd yaa vẽeneg t’a Poll sɩd ra nonga Korẽnt kiris-nebã ne a sũur fãa. (Tʋʋ. 18:5, 6, 9-11) Woto yĩnga, ra segdame tɩ bãmb me waoogd-a la b wilgd-a b nonglem. La tigingã neb kẽer da pa maand woto ye. Tõe t’a Poll saglsã sẽn da yaa vẽenesã ra pa noom sãnda ye. (1 Kor. 5:1-5; 6:1-10) Tõe tɩ neb kẽer me ra kelgda a Poll sẽn bool-b rãmb tɩ “tʋm-tʋmd kãsemsã” zɩlem-beedã la b wɩdgã. (2 Kor. 11:5, 6) La a Poll da ratame tɩ tigingã neb fãa nong-a ne pʋ-peelem. Rẽ n so t’a sagl-b tɩ b “pak b sũyã yalengo,” rat n yeel tɩ b modg n nong taab la b nong yẽ me.

7. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d ‘paka d sũyã yaleng’ n nong d saam-biisã?

7 La tõnd yẽ? Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d paka d sũyã yaleng n nong d saam-biisã?  Neb sã n yaa buud a ye, wall b yaa rog-taase, tõe n yɩɩ nana tɩ b nong taab zĩigẽ la b zemsd taaba. Neb sã n nong bõn-yɛnga, wala makre reem ninga, rẽ me tõe n kɩtame tɩ b nong n tigimd taaba. La yɛl a woto buud sã n kɩt tɩ d nong kiris-neb kẽer bala, n pa baood b taabã zĩigẽ, segdame tɩ d “pak d sũyã yalengo.” Dẽnd tõnd ned kam fãa segd n soka a meng woto: “Koe-moonegã sasa, wall tigingã neb sã n mi n seg taab n na n deem bɩ n maan bũmb a to, yaa m zo-rãmbã bal la m nong n be ne bɩ? La rẽ yĩnga Rĩungã roogẽ yẽ, m modgd n sõsda ne nin-sãamsã me bɩ, bɩ m tagsdame tɩ m pa segd n bao b zood nanda? Rẽ yĩnga m pʋʋsda tigingã nebã fãa, kambã, kom-bɩɩsã la kãsembã fãa bɩ?”

8, 9. Wãn to la a Poll saglg ning sẽn be Rom dãmb 15:7 wã tõe n sõng tõnd tɩ d bãng n paas d nonglmã?

8 Tʋm-tʋmd a Poll sẽn da yeel Rom kiris-nebã bũmb ningã tõe n sõnga tõnd tɩ d bãng d sẽn segd n deegd taab to-to. (Karm-y Rom dãmb 15:7.) Gɛrk gom-bil ning b sẽn lebg tɩ “reeg taabã” võor yaa “reeg f to sõma, n wilg-a f nonglem, la f yõg zood ne-a.” Pĩnd wẽndẽ, ned zoa sã n da wa sig-a sãando, a wilgd-a lame t’a sũur yaa noog wʋsg a sẽn paam n yã-a wã. D tõe n yeelame tɩ Kirist me reega tõnd woto tigingã pʋgẽ. La b sagenda tõnd me tɩ d reegd taab wa Kirist sẽn deeg tõndã.

9 Yaa Rĩungã roogẽ, tɩ yaa zĩig a to me, d sã n wa pʋʋsd d saam-biisã, bɩ d maag d yĩng n ges neb tõnd sẽn pa mi wall d sẽn kaoos n yã sã n pa be b sʋka. Neb a woto sã n beẽ, d tõe n dɩka sẽk bilf n sõs ne kẽere, tɩ tigisg ning sẽn pʋgdã bɩ d le sõs ne b taaba. D sã n maand woto, bilf-bilfu, d na n tõog n sõsa ne d saam-biisã fãa la bala, hal tɩ keng d raoodo. Tigisg daare, baa d pa paam n sõs ne nebã fãa, d pa segd n sãam d sũur ye. Ned baa a ye me pa segd n sãam a sũur a to sẽn pa paamd n pʋʋsd-a tigisg daar fãa yĩng ye.

10. A Zeova nin-buiidã sʋka, d fãa tara segb n tõe n maan bõe, la wãn to la d tõe n dɩ segb kãng nafa?

10 Ned sã n dat n deeg a to ne nonglem, sɩngda ne pʋʋsem. Pʋʋsmã tõe n kɩtame tɩ neb paam n sõs ne taaba, hal n wa lebg zo-rãmb menga. Wala makre, neb sã n seg taab tigis-kãsengẽ, n pʋʋs taab n sõs ne taaba, nindaare, b yãgdame n na n le yã taaba. Sẽn gilgd-b n met Rĩungã rotã, la sẽn sõngd-b sabaab rãmbã sẽn paam-b rãmbã nong n yõgda zood ne taaba, b sẽn tʋmd ne taab tɩ ned kam fãa yãt a to zʋg-sõmã wã yĩnga. A Zeova nin-buiidã sʋka, segb toor-toor be d sẽn tõe n tũnug n paam zo-rãmb hakɩk wʋsgo. Tõnd ned kam fãa sã n ‘pak a sũurã yalengo,’ a na n paama zo-rãmb wʋsgo, tɩ kɩt tɩ nonglem ning kiris-neb hakɩkã sẽn tarã pãng paase.

Yɩ-y ned b sẽn tõe n pẽneg nana-nana

11. Mak-sõng bʋg la a Zezi kõ tõnd tɩ be Mark 10:13-16 pʋgẽ?

11 Kiris-nebã fãa tõe n modg n yɩɩ neb b sẽn tõe n pẽneg nana-nana wa a Zezi. Wala makre, tẽeg-y-yã a Zezi sẽn maan bũmb ning a karen-biisã sẽn da wa n dat n gɩdg neb tɩ b ra tall b kambã n wa a nengẽ wã. A yeel-b-la woto: “Bas-y kom-bõonegã tɩ b wa mam nengẽ n da gɩdg bãmb ye, tɩ bõe, Wẽnnaam soolem yaa neb nins sẽn wẽnd wa bãmbã yĩnga.” B wilgame t’a reega kambã ‘a nugẽ n tik bãmb ne a nusi, n ning b zut barka.’ (Mark 10:13-16) Tags-y n ges-y kambã sũy sẽn yɩ noog to-to, b sẽn paam t’a Zezi sẽn yaa karen-saam-kãsengã wilg-b a nonglem woto wã!

12. Bõe n tõe n kɩt tɩ d pa tõog n sõs ne d taabã?

12 Kiris-ned fãa segd n soka a meng woto: “Rẽ yĩnga mam pẽnegr yaa nana bɩ, bɩ m manesmã wilgda wakat fãa tɩ m pa tar sẽk m taabã yĩnga?” Yɛl kẽer n be n pa wẽnga, la b maaneg yaool n tõe n kɩtame tɩ nebã pa tõe n pẽneg-d n sõs ye. Wala makre, d sã n  minim n tõgd d portabl wall d ningd ekutɛɛr n kelgd goam bɩ miziki, wall d maand yɛl a taab sẽn wõnd rẽ, tõe n kɩtame tɩ d taabã tags tɩ d pa rat tɩ b pẽneg-d ye. Yaa sɩd tɩ ‘sĩndg wakat beeme.’ La d sã n wa be neb sʋka, naoor wʋsgo, yaa “goam wakate.” (Koɛ. 3:7) Neb kẽer tõe n yetame tɩ sã n yaa ne bãmb tagsgo, b sẽn na n pa sõsd ne nebã n são, wall b yetẽ tɩ b yam ka gom ye. La sẽn yaa a soab fãa, d sã n modgd n sõsd ne nebã baa d yam sã n ka be sõsga, d wilgdame tɩ d nong-b lame. Bala nonglem “ka baood a meng sõngr bal ye.”—1 Kor. 13:5.

13. A Poll sagla a Tɩmote t’a tall manesem bʋg ne tigingã nebã?

13 A Poll ra sagla bi-bɩɩg a Tɩmote t’a waoogd tigingã neb fãa. (Karm-y 1 Tɩmote 5:1, 2.) Tõnd me segd n modgame tɩ d manesmã ne tigingã neb a taabã wilgdẽ tɩ d get-b-la wa d ba rãmba, d ma rãmba, d kẽem dãmb la d yaopa. D sã n modgd n maand woto, ned baa a ye pa na n wa getẽ tɩ d pẽnegr yaa toogo, wall a tagsdẽ tɩ d pa nong-a ye.

14. Y sã n sõsd ne y taabã n kengd b raoodo, nafd-b-la wãn-wãna?

14 D sã n minim n sõsd ne d taabã n kengd b raoodo, d na n noogda b sũyã, la d kengd b tẽebã me. Saam-biig a ye sẽn tʋmd Betɛllẽ yeelame t’a tẽra a sẽn ta Betɛllẽ wã paalem, tɩ sẽn da zoe n be-b be wã kẽer da rɩkd b sẽk n sõsd ne-a wã. B goamã sẽn keng-a to-to wã kɩtame tɩ ra yaa wa a sɩng n yaa Betɛllã neda, tɩ kɩt t’a bãng tɩ b nong-a lame. Masã, yẽ me rɩkda b togs-n-taare, n sõd ne a taabã.

Sik-m-meng sõngdame tɩ b welg mo-yõsre

15. Bõe n wilgd tɩ baa kiris-neb hakɩkã sʋka, mo-yõs tõe n zĩndame?

15 Pipi kiris-nebã wakate, wõnda wa a Evodi ne a Sẽntis sẽn da be Filip tigingã pʋgẽ wã moor da wa n yõsga taaba, hal tɩ yɩ toog ne-b tɩ b welg-a. (Fil. 4:2, 3) Mo-yõsr me n zĩnd a Poll ne a Barnabas sʋka, hal tɩ b kɩɩs taab neb sʋka, n welg taab wakat kãng tɩ ned kam fãa rɩk a sore. (Tʋʋ. 15:37-39) Biiblã kiba-kãensã wilgdame tɩ baa kiris-neb hakɩkã sʋka, mo-yõs tõe n zĩndame. A Zeova kõta tõnd sagls sẽn tõe n sõng-d tɩ d welg-ba, n lebs n zems taaba. La a ratame tɩ tõnd me maan bũmbu.

16, 17. a) Mo-yõsr welgr sasa, sik-m-mengã yõod yaa bõe? b) Wãn to la a Zakoob sẽn maan bũmb ning a sẽn wa n na n seg a Ezayu wã wilgd sik-m-mengã yõodo?

16 Tags-y n ges-y yãmb ne y zoa sẽn na n  dat n kẽ mobill n tog sore. Y sã n segl n sa n na n looge, rẽndame tɩ y tall mobillã kɩle wã n yik-a. Mo-yõsr welgr me tara a kɩle. Kɩle kãng yaa sik-m-mengã. (Karm-y Zak 4:10.) Neb a yiib moor sã n yõsg taaba, sik-m-mengã tõe n sõngame tɩ b tũ Biiblã saglsã n welg yellã. Bɩ d tẽeg Biiblã kibar a ye sẽn sɩd wilgd rẽ.

17 A Ezayu sẽn koos a rogem-pʋɩɩrã ne a kinkir taag a Zakoobã poore, a sũur wa n yikame t’a rat n kʋ-a. Maana yʋʋm pisi tɩ b pa yã taab ye. Rẽ poor b sẽn wa n na n seg taabã, “rabeem kãseng yõka a Zakoob hal t’a yɛɛse.” A tagsame t’a Ezayu pa tõe n pa zab ne-a ye. La b sẽn wa n seg taabã, a Zakoob maana bũmb a Ezayu sẽn da pa tẽede. A kolgame “n wõgemd n fõgen a neng tẽng naoor a yopoe.” A sẽn maan woto wã, baasa wãna? Biiblã yeela woto: “A Ezayu wudgame n sɛg yẽ, n gãd-a n mobg a yublã n mok-a, la bãmb b yiibã fãa yãbame.” Zabrã vaalame. A Zakoob sik-m-mengã kɩtame t’a tõog n sigs a Ezayu sũurã.—Sɩng. 27:41; 32:3-8; 33:3, 4.

18, 19. a) Tõnd ne ned moor sã n wa yõsg taaba, bõe yĩng tɩ d segd n sak n yɩ pipi n tũ Biiblã saglsã n welg yellã? b) D sã n mak n na n welg mo-yõsr tɩ pa yãk nenga, bõe yĩng tɩ d pa segd n zoe n tags tɩ pa na n tol n tõoge?

18 Biiblã pʋgẽ, d yãta sagls sẽn wilgd d sẽn segd n welg mo-yõsã to-to. (Mat. 5:23, 24; 18:15-17; Ef. 4:26, 27) * La sã n pa d sakd n sikda d mens n tũud sagl-kãense, na n yɩɩ toog tɩ d tõogd n welgd d mo-yõsã. D sã n tagsdẽ tɩ yaa d to wã n segd n deng n sik a menga, pa yellã tɩɩm ye. Bala tõnd me tõe n sika d meng tɩ yellã tõog n welge.

19 D sã n mak mo-yõsr welgr tɩ pa yãk nenga, d pa segd n tẽ tɩ yellã ka tɩɩm ye. Tõe tɩ na n kaoosa bilf tɩ d to wã sũur yaool n sigi. A Zozɛf ba-biisã sẽn yõk-a n koosã, maana yʋʋm wʋsg tɩ b yaool n na n tɩ yã-a, la rẽ t’a lebga Ezipt nin-kãsenga. La yaa wakat kãng la b sak n tek yam n kos sugri. A Zozɛf saka sugrã, t’a Zakoob kom-dibli wã wa lebg buud a Zeova sẽn welg toor a yʋʋrã yĩnga. (Sɩng. 50:15-21) D sã n modgd sẽn na yɩl tɩ zems-n-taar ket n be tõnd ne d saam-biisã sʋka, d na n sõng n kɩtame tɩ zems-n-taar la sũ-noog zĩnd tigingã pʋgẽ.—Karm-y Kolos dãmb 3:12-14.

“Bɩ d nong taab ne tʋʋma, la ne sɩda”

20, 21. A Zezi sẽn waas a tʋm-tʋmdbã naoã wilgda tõnd bõe?

20 A Zezi kũumã sẽn wa n kolgã, a yeela a tʋm-tʋmdbã woto: “Mam kõo yãmb mamsg tɩ y maan wa mam me sẽn maan yãmbã.” (Zã 13:15) A reng n waasa b naoã n yaool n yeel-b rẽ. A Zezi sẽn waas a karen-biisã naoã, pa a sẽn da yaa nin-songã, bɩ zʋɩf rãmbã sẽn da minim n maand woto wã yĩng ye. A Zã sẽn wa n na n togs kibarã, a reng n yeelame t’a ‘Zezi sẽn nong a meng nebã sẽn be dũniyã, a pida ne nonglem kãseng b yĩnga.’ (Zã 13:1) Yaa a Zezi sẽn da nong a karen-biisã yĩng n kɩt t’a waas b naoã baa ne sẽn da yaa yamb tʋʋmd la rẽ wã. Rẽ tɛka, bãmb me ra segd n sakd n sikda b mens n wilgd taab b nonglem. Tõnd me sẽn nong d saam-biisã ne d sũy fãa wã segd n kɩtame tɩ d maand tigingã nebã fãa neere, la d wilgdẽ tɩ b yell pak-d lame.

21 Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn zĩnd Wẽnnaam Biigã sẽn waas-b rãmb naoã sʋkã wʋma a sẽn maan bũmb ningã võore. A wa n yeela woto: “Yãmb sẽn sak sɩdã, yãmb manega yãmb mens tɩ yɩ sõma, hali n nong ba-biis ne sɩda. Bɩ y nong taab wʋsg ne yãmb sũyã fãa,” (1 Pɩɛ. 1:22) Tʋm-tʋmd a Zã me sẽn zĩnd be wã wa n yeela woto: “Mam kom-bõonego, tɩ d da nong taab ne nonoom la gom vɩɩd ye. Bɩ d nong taab ne tʋʋma la ne sɩda.” (1 Zã 3:18) D sẽn nong d saam-bɩɩsã ne d sũy fãa wã, bɩ d sɩd wilg rẽ ne d tʋʋmã.

[Tẽngr note]

^ sull 18 Ges-y Organisés pour faire la volonté de Jéhovah sebrã neng 144-150 wã.

Y tẽrame bɩ?

• Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d ‘paka d sũyã yaleng’ n nong d taabã?

• Bõe n tõe n sõng tõnd tɩ d wilg tɩ d tara sẽk neb a taabã yĩnga?

• Mo-yõsr welgr sasa, sik-m-mengã yõod yaa bõe?

• Bõe n segd n kɩt tɩ d wilgdẽ tɩ d tẽed-n-taasã yell pak-d lame?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 24]

Reegd-y y tẽed-n-taasã ne nonglem

[Foto, seb-neng 26]

Tũnugd-y ne segb buud fãa n sõsd ne y taabã