Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yaa ligd n kõt sũ-noog hakɩk bɩ?

Yaa ligd n kõt sũ-noog hakɩk bɩ?

 Yaa ligd n kõt sũ-noog hakɩk bɩ?

A SONIA yaa pag sẽn yit Ɛspayn. A sẽn wa n yaa bilfã, a ra tũuda a ma n kẽnd a Zeova Kaset rãmbã tigissã. La a bɩʋʋngã zugẽ, a basa a zakã rãmb n tɩ zĩnd Lõndr sẽn be Ãngeletɛɛrã. Be, a paama tʋʋmd bãnk pʋgẽ.

A Sonia ra nonga a tʋʋmdã sõma. A ra paamda ligd wʋsgo. Sɩd ra yaa tʋʋmd sẽn noom-a, hal t’a ra tʋmd sõma. A Sonia ra tʋmda lɛɛr 18 daar fãa, tɩ wakat ning yʋng bɩ a gõe lɛɛr a yiib wall a tãab bala. A tʋʋmdã bal n da pak-a a vɩɩmã pʋgẽ. La a vɩɩmã wa n tiig n toeemame. Bã-kɛgeng n tiig n yõk-a. Tõe tɩ yaa a sẽn da tʋʋmd n ka vʋʋsdẽ wã yĩnga. Rẽ t’a tara yʋʋm 30 bala.

Bãagã kʋ a Sonia yĩngã bogre, tɩ logtoɛɛmbã yeel tɩ b pa mi a sã n na n le tõog n gomame ye. A ma wã sẽn wʋmã, a babsame n na n wa zĩnd n ges a yelle. A Sonia sẽn wa n tõe n le kẽn bilf-bilfã, a ma yeel-a-la woto: “Masã, m na n kẽnda tigissã, la rẽnda fo tũud maam, bala m pa tõe n bas-f yir ye.” A Sonia sakame. La baasa wãna?

A Sonia yeela woto: “M sẽn wʋm bũmb nins fãa be wã yaa sɩda. Sɩd ra bee yamleoogo. Mam pipi waoongã bala, neb wʋsg n wa n pʋʋs maam. La m saka ne sũ-noog n na n zãms Biiblã ne nin-kãensã nin-yende. Mam pĩnd zo-rãmbã ra pa le wat n get-m ye. La m zo-paalsã ra nong-m-la wʋsgo.”

Bilf-bilfu, a Sonia wa n le tõe n gomame, la tao-tao bala, a Biiblã bãngr paasa wʋsgo. Pa yã n maan yʋʋmd la a reeg lisg ye. A zo-paalã wʋsg yaa neb sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ, t’a ra ne sũ-noog ning b sẽn tarã. A Sonia yeela a sũurẽ woto: “Ma-me rat n yɩɩ wa nin-kãensã. M dat n tʋma Wẽnnaam a Zeova tʋʋmdã ne m sũur fãa!” Rũndã-rũndã, a Sonia yaa wakat fãa so-pakda.

Bũmb ning sẽn paam a Sonia wã sõng-a lame t’a bãng bõe? A yeela woto: “Baa ne m sẽn da paamd ligd wʋsgã, tʋʋmdã yaamsã la a sẽn mi n kõt pɛlen-yɩkã kɩtame tɩ m da maand yɩɩre, n pa tol n tar sũ-noog ye. Mam wa n bãngame tɩ bũmb ning sẽn tar yõod n yɩɩd vɩɩmã pʋgẽ yaa m sẽn na n tar zood ne m saasẽ Ba a Zeova. Masã, m tara sũ-noog hakɩka.”

Tʋm-tʋmd a Poll ra yeela woto: “Ligd datem yaa bõn-wẽns fãa yẽgre. La ligd datem sẽn so kẽerã, b basa tẽebo, n kẽes b mens to-kãseng pʋgẽ.” (1 Tɩmote 6:10) Bũmb ning sẽn paam a Sonia wã kɩtame t’a tõe n yeel tɩ gom-kãensã sɩd yaa sɩda.