Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ned sã n yaa naong soaba, rat n yeelame tɩ Wẽnnaam pa nong-a bɩ?

Ned sã n yaa naong soaba, rat n yeelame tɩ Wẽnnaam pa nong-a bɩ?

 Ned sã n yaa naong soaba, rat n yeelame tɩ Wẽnnaam pa nong-a bɩ?

WẼNNAAM da yeela pĩnd wẽndẽ Israɛllã neb woto: “Nimbãan-ned ka na n zĩnd yãmb sʋk ye.” A sẽn yeel woto wã, yaa a sẽn da kõ noy Tõogã pʋgẽ sẽn na yɩl tɩ naong rãmbã ra namse, la sẽn na yɩl tɩ b basd baa sam dãmbã taalã yĩnga. (Tõodo 15:1-4, 7-10) Dẽnd Israɛll ned baa a ye da pa segd n yɩ nimbãan-ned ye. Bala a Zeova ra pʋlmame t’a na n ning-b-la barka. La b sã n da rat bark kãngã, b ra segd n tũu Tõogã. La b pa maan woto ye.

La pa rat n yeel tɩ Wẽnnaam pa nong neb nins tarem sẽn da pa waoogã, la t’a ninga rakã-rãmbã bark ye. Neb wʋsg sẽn tũ Wẽnnaam yɩɩ naong rãmba. Wala makre, no-rɛɛs a Amos ra yɩɩ pe-kɩɩm la a ra get kankams yelle. (Amos 1:1; 7:14) No-rɛɛs a Eli wakatã, komã sẽn wa n kẽ Israɛllã, a tɩ siga pʋg-kõor sẽn da yaa naong soab sãando, tɩ Wẽnnaam na n maan yel-solemde, n kɩt tɩ zom ne kaam sẽn da ket bilf pagã roogẽ sek b rɩɩb hal tɩ komã wa looge. A Zeova pa kɩt t’a Eli ne pʋg-kõorã fãa lebg rakã-rãmb ye. A kɩtame tɩ b paam sẽn da yaa tɩlae ne-bã bala.—1 Rĩm dãmba 17:8-16.

Sabaab tõe n wa paama nina n kɩt t’a lebg naong soaba. Wala makre, sãmpog-kɛgeng wall bãag tõe n kɩtame tɩ ned le pa tõe n tʋm ye. Woto tõe n yɩɩ wakat bilfu, wall wakat fãa yĩnga. Kũum tõe n kɩtame tɩ pag lebg pʋg-kõore, t’a kamb lebg kɩɩbse. Baa yɛl a woto buud sã n paam neda, pa wilgd tɩ Wẽnnaam pa nong-a ye. A Naomi ne a Rut kibarã sẽn kengd raood wʋsgã wilgda vẽeneg t’a Zeova geta nimbãan-dãmbã yell ne nonglem. Baa ne a Naomi ne a Rut sɩdbã sẽn ki n bas-b tɩ lebg naongã, Wẽnnaam a Zeova ning-b-la bark n kɩt tɩ b paam bũmb nins fãa sẽn da yaa tɩlae ne-bã.—Rut 1:1-6; 2:2-12; 4:13-17.

Vẽenega, talemd pa wilgd tɩ Wẽnnaam pa nong-f ye. Neb nins sẽn tũud Wẽnnaam a Zeova ne b sũy fãa wã tõe n kɩsa sɩd ne rĩm a Davɩɩd gom kãensã. A ra yeela woto: “Mam dag n yaa bi-bɩɩga, la masã mam kʋʋlame, la mam nan ka yã tɩ b bas nin-tɩrg ye, la mam nan ka yã t’a yagens bõosd rɩɩb me ye.”—Yɩɩl Sõamyã 37:25.

[Foto, seb-neng a 8]

Baa a Naomi ne a Rut sẽn da yaa naong rãmbã, a Zeova ning-b-la bark la a ges b yelle