Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Karemdbã sogsgo

Karemdbã sogsgo

 Karemdbã sogsgo

Yelbũn 24:27 wã kõt-d-la sagl-bʋgo?

Yel-bũndã soab ra sagenda bi-bɩɩga, n wa yeel-a woto: “Ges f tʋʋmd yell yɩnga, n maneg f pʋʋgo, la f yaool n me f zaka.” Sagl-bʋg n be yel-bũn-kãngã pʋgẽ? A rat n yeelame tɩ rao segd n deng n segla a meng sõma n yaool n kẽ kãadem n lugl a toorẽ zaka, a sẽn mi tɩ kãadmã wata ne zɩɩb toor-toor a sẽn segd n tʋkã yĩnga.

Pĩnda, b ra mi n bilgda vɛrse kãngã n yetẽ t’a wilgdame tɩ zak soab segd n modg n tʋmame n tõog n ges a zakã yelle, la t’a segd n maoome me n sõng a zakã rãmb tɩ b bãng Wẽnnaam la a Gomdã. Woto yaa sɩd la zems ne Biiblã sẽn yetã. La baasgo, pa wõnd yaa woto la vɛrse wã sẽn dat n yeelã takɩ ye. Bõe yĩnga? D ges bʋʋm a yiibu.

Pipi, yaa tɩ vɛrse wã sẽn yeel tɩ f “me f zakã,” a võorã pa keng f zak neb raood ye. Yaa meeb sɩd-sɩdem yell la a sẽn gomdã. A leb n tõe n dat n yeelame tɩ lugl zaka, rat n yeel tɩ f kẽ kãadem n dog kamba.

Yiib-n-soaba, vɛrse wã wilgda yɛl f sẽn segd n maan pʋgdg-pʋgdga, wala b sẽn na n yeel ned t’a “reng n maan woto la a yaool n maan woto.” La rẽ yĩnga d tõe n yeelame tɩ yel-bũndã wilgdame tɩ tʋm n bao bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-dã segd n lʋɩya Wẽnnaam tʋʋmã taoor sɩda? Vẽenega, yaa ayo!

Pĩnd wẽndẽ wã, rao sã n da rat n lugl bɩ n “me [a] zaka,” rat n yeel tɩ n kẽ kãadem, a ra segd n deng n soka a meng woto: “Rẽ yĩnga mam segla m meng sõma n tõe n zã paga, tɩ d sã n wa paam kamb me bɩ m tõog n ges b yell bɩ?” Nand t’a kẽ kãadem, bũmb la a segd n deng n maane. Rẽnda a reng n ges a pʋʋgã bɩ a koodã yelle. Rẽ n so tɩ Biiblã lebgr a yembr (Today’s English Version) tolg n lebg yel-bũndã woto: “Ra me f zak n lugl f yir tɩ f nan pa tuk pʋʋgo, la tɩ f pa kɩs sɩd tɩ f na n tõog n dɩlga neb ye.” Rẽ yĩnga d segd n tũu sagl-kãngã rũndã-rũndã me bɩ?

N-ye. Rao sẽn dat n kẽ kãadem segd n deng n segla a meng sõma n wa tõog n tʋk kãadmã sẽn wat ne zɩɩb ninsã. A segd n tʋmame. Sã n pa mikame t’a yaa koamsa. La yaa vẽeneg tɩ rao tʋʋm-pakr pa tek ges t’a zakã rãmb paam dɩɩbo, fut la teed a taab bal ye. Wẽnnaam Gomdã wilgame tɩ rao segd n kõta a zakã rãmb bõn-kãensã, n pidsd b tʋlsem a taabã la a get b tẽebã yelle, la tɩ rao sã n pa maan dẽ, a wẽnem yɩɩda ned sẽn pa be tẽeb pʋgẽ. (1 Tɩm. 5:8) Woto yĩnga, bi-bɩɩg sã n wa segend n dat n kẽ kãadem, a segd n soka a meng sogs-kãensã: “Rẽ yĩnga mam segla m meng n na n wa tõog tɩ m zakã rãmb paam bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã bɩ? M na n tõog n gesa b yell tũudmã wɛɛngẽ bɩ? Mam na n tõog n zãmsda Biiblã ne m pagã la m kambã n pa vaandẽ bɩ?” Wẽnnaam Gomdã sɩd wilgdame tɩ yaa tɩlae tɩ zak-soab fãa modg n maan woto.—Tõo. 6:6-8; Ef. 6:4.

Dẽnd bi-bɩɩg sẽn dat n kẽ kãadem segd n tagsa Yelbũn 24:27 saglgã zug neere. Pʋg-sad me segd n deng n soka a meng n ges a sã n seglame n na n tõog n ges rao la kamb yell sõma. La rao ne pag sẽn kẽ kãadem sã n dat kamba, b segd n soka b mens n ges b sã n na n tõog n zãa kamba. (Luk 14:28) Wẽnnaam nin-buiidã sã n tũud sagl-kãensã, sõngd-b lame tɩ b gind zu-loeese, la kɩtdẽ tɩ b zagsã vɩɩm tar barka.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng 10]

Sogs-bʋs la bi-bɩɩg sẽn dat n kẽ kãadem segd n deng n sok a menga?