Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Arzɛk ning Wẽnnaam sẽn kõtã

Arzɛk ning Wẽnnaam sẽn kõtã

 Arzɛk ning Wẽnnaam sẽn kõtã

YÃMB sã n tũud Wẽnnaam ne y sũur fãa, a na n kɩtame tɩ y yɩ rakãagr bɩ? Tõe t’a na n ning-y-la bark tɩ y yɩ arzɛk soaba, la tõeeme n pa yɩ arzɛk ning y sẽn tẽedã ye. Ges-y yã a Zezi ma a Maari makrã. Malɛk a Gabriyɛll sẽn da wa n wa a Maari nengẽ wã, a yeelame t’a “yaa ned Wẽnnaam sẽn barke,” la a paas t’a na n doga Wẽnnaam biiga. (Luk 1:28, 30-32) La a Maari ra pa arzɛk soab ye. A Zezi rogmã poor a Maari sẽn kẽng wẽn-doogẽ wã n na n tɩ maan maoongã, a kẽnga ne ‘wal a yiib wall manewal a yiibu.’ La tõogã ra wilgame tɩ yaa talsã n da tõe n kõ a Zeova maand kãensã buudã.—Luk 2:24; Maankʋʋre 12:8.

Rẽ yĩnga, a Maari sẽn da yaa naong soabã rat n yeelame t’a ra pa tar Wẽnnaam bark bɩ? Ayo. Bala a sẽn wa n kẽng a Elizabɛt nengẽ wã, Biiblã yeela woto: “A Elizabɛt pida ne Sɩɩg Sõngo. Yẽ zẽka a koɛɛg n yeele: ‘Wẽnnaam ninga fo zug bark pagbã fãa sʋka. La fo biigã yaa bark biiga.’ ” (Luk 1:41, 42) Wẽnnaam waooga a Maari, n yãk-a t’a na n dog a bi-ribl nongrã.

A Zezi meng pa yɩ rakãagr ye. A roga naong rãmb zakẽ. La baa a bɩʋʋng zugẽ n tãag a kũum, a kell n yɩɩ talga. Daar a ye, a yeela rao sẽn da rat n lebg a karen-biig woto: “Waas tara bogdo la liuuli tara tʋgdo, la Ninsaal Biigã ka tar zĩig sẽn na n gãneg b zug ye.” (Luk 9:57, 58) La baasgo, a Zezi sẽn wa tẽngã zug n maan bũmb ninsã kɩtame tɩ neb nins sẽn sak n na n yɩ a karen-biisã paamd arzɛgse. Tʋm-tʋmd a Poll yeela woto: “Bãmb lebga naong soab yãmb yĩnga, tɩ bãmb naonga yĩnga, yãmb tõe n paam arzɛgse.” (2 Korẽnt dãmba 8:9) Yaa arzɛg-bʋs buud la a Zezi sẽn kõ a karen-biisã? La yaa arzɛg-bʋs buud la sẽn tũud-b a Zezi rũndã-rũndã wã paamda?

Arzɛg-bʋs buud la Wẽnnaam kõta?

Naoor wʋsgo, arzɛk tõe n sãama ned tẽebo. Bala a tõe n kɩtame t’a bas Wẽnnaam teegre, n teeg a ligdã. A Zezi yeelame tɩ Wẽnnaam soolmã pʋgẽ kõom na n yɩɩ toog ne neb nins sẽn tar arzɛgsã. (Mark 10:23) A gom-kãensã wilgda vẽeneg tɩ arzɛk ning a sẽn kõ a karen-biisã pa ligd ye.

Sɩd me, pipi kiris-nebã wʋsg nus ra pa zãad ye. Rao a ye sẽn da rog ne zond n da bõs a Pɩɛɛr ligdi, t’a yeel-a woto: “Mam ka tar wanzuri bɩ sãnem ye. La mam na n kõo foom bũmb ninga mam sẽn tarã. Ne Nazarɛt dao a Zezi Kirist yʋʋre, bɩ f yik n kẽne.”—Tʋʋma 3:6.

Bũmb a ye me la karen-biig a Zak yeel tɩ wilgdẽ tɩ pipi kiris-nebã wʋsg ra yaa naong rãmba. A ra yeela woto: “M ba-bi-nongdse, bɩ y kelge. Wẽnnaam ka yãk neb niis sẽn yaa naong rãmb dũniyã rãmb nifẽ tɩ bãmb na n paam tẽeb arzegse, la b paam pʋɩɩr ne soolem ninga bãmb sẽn kãab neb nins sẽn nong bãmba la?” (Zak 2:5) Tʋm-tʋmd a Poll me ra yeelame tɩ pipi kiris-nebã sʋka, ‘ka wʋsg n yaa yam dãmb ne dũniyã  yelle, la ka wʋsg n yaa pãens rãmb ye, la ka wʋsg n yaa naam dãmb me ye.’—1 Korẽnt dãmba 1:26.

Sã n pa ligd la a Zezi sẽn kõ a karen-biisã, yaa arzɛg-bʋs buud la a sẽn kõ-bã? Lɛtr ning a Zezi sẽn kɩt tɩ b gʋls n tool Smirn tigingã nebã pʋgẽ, a yeela woto: “Mam bãnga yãmb toogã ne y naongã, baa yãmb sẽn yaa arzɛgs rãmbã.” (Wilgri 2:8, 9) Baa ne Smirn kiris-nebã sẽn da yaa naong rãmbã, b ra tara arzɛk yõod sẽn yɩɩd sãnem la wanzuri. Yaa b tẽebã, la b sẽn da tũud Wẽnnaam sõma wã yĩng n kɩt tɩ b yeel tɩ b yaa arzɛgs rãmbã. Tẽebã meng zoe n yaa arzɛka, bala ‘ka nebã fãa n tar tẽeb ye.’ (2 Tesalonik rãmba 3:2) Sɩd me, Wẽnnaam nifẽ, neb nins sẽn pa tar tẽebã yaa naong rãmba.—Wilgri 3:17, 18.

Tẽeb sẽn kõt arzɛgs ninsã

Wãn to la tẽeb tõe n kɩt tɩ ned yɩ arzɛk soaba? Neb nins sẽn tẽed Wẽnnaamã rɩta a ‘sõmblmã ne a sũ-marã la a sũ-maasmã sẽn yaa wʋsgã’ yõodo. (Rom dãmba 2:4) Nin-kãensã paamda b ‘yel-wẽnã sugri,’ b sẽn tẽed ne b sũy fãa t’a Zezi sẽn ki wã yɩɩ maoong yel-wẽnã yĩngã. (Efɛɛz rãmba 1:7) Sẽn paase, b paamda yam ning “Kirist koɛɛgã” sẽn kõtã. (Kolos rãmba 3:16) B sẽn pʋʋsd Wẽnnaam ne tẽebã yĩnga, a ‘laafɩ wã sẽn yɩɩd nebã bãngr fãa wã’ gũuda b sũyã la b tagsgã, n kɩtdẽ tɩ b sekd b mens ne b sẽn tarã, tɩ b sũy me yaa noogo.—Filip rãmba 4:7.

Nafa kãensã fãa toor sẽn ka be, Wẽnnaam pʋlmame tɩ sẽn tẽed-b yẽnda a bi-ribl a Zezi Kirist maasem yĩngã  na n paama vɩɩm sẽn ka sɛta. Neb wʋsg mi a Zezi gom-kãensã. A yeela woto: “Wẽnnaam nonga dũniyã hal tɩ b kõ b Biigã sẽn ka to, tɩ ned ninga fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta.” (Zã 3:16) Ned sã n zãmsd n bãngd Ba wã ne a bi-ribl a Zezi, pʋlem-no-kãngã lebgda vẽeneg a sũurẽ wã, bala a Zezi meng ra yeelame tɩ “vɩɩm sẽn ka sɛta yaa woto, tɩ bãmb na bãng yãmb sẽn yaa sɩd Wẽnnaam sẽn ka to la a Zezi Kirist yãmb sẽn tʋm a soabã.”—Zã 17:3.

Baa Wẽnnaam barkã sẽn kõt arzɛgs ninsã sẽn pa ligdã, a kõta ned sũ-noog la a manegd a vɩɩmã. D ges a Dalidio sẽn be Berzillã makrã. Sẽn deng t’a zãms Biiblã n bãng Wẽnnaam la a raabã, a ra yaa rãamã yamba. La a rã-yũurã kɩtame t’a zakã vɩɩm da pa tar yamleoog ye. Sẽn paase, ra sãamda a ligdã wʋsgo. La a sẽn wa n sɩng Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã, a toeema hal wʋsgo.

A Dalidio sẽn paam bãngr ningã kɩtame t’a bas a minim wẽnsã fasɩ. A tũu bũmb nins a zãmsdã n tek a zʋgã, hal n wa tõog n yeel woto: “Pĩndã, m da gilgda rã-zãnã, la masã yaa zak-zak la m gilgda.” A lebga Wẽnnaam Gomdã wakat fãa koe-moonda. Toeem-kãensã fãa kɩtame t’a laafɩ wã paase, la kɩt me t’a ligdã zu-loees boog wʋsgo. A Dalidio yeela woto: “Masã mam dɩkda ligd ning m sẽn da sãamd rã-rotẽ wã n sõngd neb sẽn dat sõngre, la m daad m teedo.” A sẽn tigimd ne neb sẽn maand a Zeova raabã yĩng kɩtame me t’a paam zo-sõma wʋsgo. Rũndã-rũndã, a Dalidio tara sũur pʋgẽ bãane, t’a sũur yaa noog ne a vɩɩmã, hal t’a yetẽ tɩ nand t’a bãng Wẽnnaam, a ra pa tõe n tags t’a tõe n paama sũ-noog a woto buud ye.

A Renato makrã me wilgdame tɩ neb nins sẽn zãmsd Biiblã n bãngd a Zeova n tẽed-a wã vɩɩm lebgda sõma. Y sã n seg-a rũndã-rũndã n yã sũ-noog ning a sẽn tarã, y pa tõe n tol n tags tɩ b ra maan-a-la bũmb sẽn pa sakd kelgr ye. A Renato ma wã lob-a-la a peelmẽ. B suy-a-la korgẽ n tɩ rɩgl bã tẽngre, n pa tol n maneg-a baa bilf ye. A yũugã meng da nan pa lʋɩ ye. La pagb a yiib n wa n loogdẽ, n yã korgã sẽn dɩg bã wã tẽngr n yẽrsdẽ. Pipi wã, b tagsame tɩ tõe tɩ yaa nina n yĩm a yũ-bil be. La b sẽn tɩ ges n mik tɩ yaa bi-pɛɛlgã, b rɩk-a lame n kẽng ne logtor yir sẽn pẽ be tao-tao.

Pagb a yiibã nin-yend n yaa a Zeova Kaset soaba, t’a tɩ gom biigã yell ne a tẽed-n-taag a ye yʋʋr sẽn boond t’a Rita. A Rita tara bi-pugl a ye bala. A roga naoor wʋsg tɩ yɩ kɩɩmse. A ra sɩng n data bi-ribl ne a sũur fãa, tɩ kɩt t’a yãk yam n na n deeg a Renato n wubi.

A Renato sẽn wa n sɩng yẽegrã, a Rita togs-a lame tɩ pa yẽ la a ma-roakã ye. La ne rẽ fãa, a gesa a yell ne nonglem wa a bi-roaka, la a zãms-a Biiblã. A Renato sẽn wa n bɩtẽ wã, a wa n nonga bũmb ning a sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã wʋsgo. Sẽn tũ ne yel-solemd la bal t’a põs kũumã me kɩtame t’a mi-beoogã ne Wẽnnaam paase. Wakat fãa, a sã n wa karemd yɩɩl-gʋlsd a Davɩɩd goam nins  sẽn pʋgdã, a raagda nintãm. A Davɩɩd ra yeela woto: “Mam ba ne m ma sã n bas maam, Zusoabã na n reega maam.”—Yɩɩl Sõamyã 27:10.

A Renato yãka yam n deeg lisg yʋʋmd 2002 wã pʋgẽ, la a lebg wakat fãa so-pakd yʋʋmd ning sẽn pʋglã tɛka, n na n wilg a Zeova a mi-beoogo, a sẽn maan bũmb nins n kõ-a wã yĩnga. Ket ne rũndã, a pa mi a ba-roakã ne a ma wã ye. Tõe me t’a pa na n tol n bãng-b ye. La baasgo, a Renato yeelame tɩ bũmb a sẽn paam tɩ tar yõod wʋsg yaa a sẽn paam n bãng a Zeova la a tẽed-a, t’a lebg wa a ba n get a yell sõmã wã.

Wẽnnaam bãngr sẽn manegd ned vɩɩmã yĩnga, tõe tɩ yãmb me baooda ne y sũy fãa n na n bãng-a n paam n yɩ a zoa. Ned buud fãa, a yaa arzɛk soab t’a yaa naong soab me, a tõe n paam n lebga a Zeova ne a biig a Zezi Kirist zoa. B zoodã pa na n kɩt tɩ y lebg rakãagr ye. La na n kɩtame tɩ y paam bũmb arzɛgs bɩ ligd sẽn pa tõe n da. Y na n paama sũur pʋgẽ bãane, la na n kɩtame me tɩ y sũy yaa noog ne y sẽn tar bũmb ninsã. Hakɩka, goam nins sẽn be Yelbũn 10:22 wã yaa sɩda. Be b yeelame tɩ yaa a Zeova bark n kõt arzɛka, la a ka paasd toog ye.

A Zeova nonga neb nins sẽn baood a zoodã. A yeta woto: “Yãmb sã n da sak mam tõodã, yãmb laafɩ wã ra na n yɩɩ wa kʋɩls koom la yãmb tɩrlmã ra na n yɩɩ wa ko-kãsengã ko-wiisi.” (Ezai 48:18) A pʋlmame me tɩ neb nins sẽn sikd b mens n baood a zoodã ne pʋ-peelmã na n paama bark wʋsgo. A yeela woto: “Sik-m-meng ne Zusoabã zoees biis yaa arzɛk ne waoogre la vɩɩm.”—Yel. 22:4.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng a 6]

Wẽnnaam tẽeb kõta sũur pʋgẽ bãane, la kɩtdẽ tɩ f sũur noom ne f vɩɩmã

[Foto, seb-neng a 5]

Baa a Zezi sẽn dog zak ning pʋgẽ wã neb sẽn yɩ naong rãmbã, b ra tara Wẽnnaam barka