Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam zãmsgã yõod ka to ye

Wẽnnaam zãmsgã yõod ka to ye

 Wẽnnaam zãmsgã yõod ka to ye

“Sɩda, mam geelgda bũmb fãa wa bõn-zaalse, mam sẽn bãng Kirist Zezi mam Zusoabã sẽn yɩɩd bũmb fãa wã yĩnga.”—FIL. 3:8.

1, 2. Kiris-neb kẽer yãka yam n na n maan bõe, la bõe yĩnga?

HAL a Robert yãadmẽ a sẽn kẽ lekollã, a yɩɩ karen-biig zug sẽn vɩ wʋsgo. A sẽn wa n tar yʋʋm a nii bala, a karen-saam-poak a ye n babs n kẽng b yirã, n tɩ yeel-a t’a zugã sẽn vɩ to-to wã kɩtame t’a tõe n maan bũmb wʋsg karengã wɛɛngẽ. A yeel-a lame me t’a ratame t’a modg n wa lebg logto-kẽenga. A Robert wa n paama dipolom sẽn kõt-a sor t’a tõe n yãk a sẽn dat inivɛrsite ning b tẽngã inivɛrsite bɛdã sʋk n kẽnge. Baa ne neb wʋsg sẽn tagsd tɩ woto yaa zu-no-kãseng sẽn pa paamd n basã, a Robert basame n yãk yam n kẽes a meng wakat fãa so-pakrã pʋgẽ wa a sẽn da sɩng n datã.

2 Kom-bɩɩs wʋsg la kãsemb sẽn yaa kiris-neb me paama a Robert zu-noogã buudu, n da tõe n lebg nin-bɛd dũni-kãngã pʋgẽ. La kẽer yãka yam n na n yɩ wa neb sẽn ka baood dũniyã bũmbu, sẽn na yɩl n tõog n tʋm tʋʋm kẽer n sõng tɩ Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã moon zĩig fãa. (1 Kor. 7:29-31) Bõe n kɩt t’a Robert la kiris-neb a taab yãk yam n na n sõng tɩ koe-noogã moone? Sẽn yɩɩd fãa, yaa b sẽn nong a Zeova wã yĩnga. La sẽn paase, yaa b sẽn mi tɩ zãmsg ning b sẽn paamd Wẽnnaam nengẽ wã yõod ka to ye. Rẽ yĩnga, sẽn nan pa kaoose, yãmb zĩnd n tagsa y vɩɩmã sẽn da na n yɩẽ to-to, y sã n da pa bãngẽ Wẽnnaam la a raabã bɩ? D sã n tagsd n get bark kãsems nins d sẽn paamd d sẽn sak t’a Zeova zãmsd tõndã yĩnga, na n kɩtame tɩ d ra tol n yĩm tɩ koe-noogã yõod yɩɩda bũmb fãa, la kɩt me tɩ d moond-a ne yẽesem.

D sẽn yaa Wẽnnaam karen-biisã yaa zu-zẽkre

3. Bõe n kɩt tɩ d miẽ t’a Zeova sɩd ratame n zãms nebã, baa ne b sẽn yaa koangdbã?

3 Yaa a Zeova sõmblmã n kɩt t’a sak n zãmsd ninsaalb sẽn yaa koangdbã. Ezai 54:13 wã pʋgẽ, b gomã kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã yelle, n yeel woto: “Fo kamba fãa na n yɩɩ Zusoaba karen-biisi. La bãmb laafɩ wã na n yɩɩ wʋsgo.” La d tõe n yeelame tɩ yaa woto me ne neb nins a Zezi sẽn boond t’a “piis a taabã.” (Zã 10:16) A Ezai bãngr-gomd a to sẽn pidsd rũndã-rũndã n sɩd wilgd rẽ. A Ezai yãa neb kʋʋng sẽn yaa buud toɛy-toɛy neb sẽn tigim taab n na n maan Wẽnnaam daabã, n yet taab woto: “Wa-y tɩ d kẽng Zusoaba tãng zugu, n ta a Zakoob Wẽnnaam doogẽ tɩ b zãms tõnd bãmb soayã, tɩ d tũ bãmb so-bugsi.” (Ezai 2:1-3) Ad ned sã n paam n yaa Wẽnnaam karen-biiga, sɩd yaa zu-noog tɛkẽ!

4. Ned sã n dat t’a Zeova zãms-a, a segd n maana bõe?

4 La d sã n dat tɩ Wẽnnaam zãms-do, bõe la d segd n maane? Ned sã n dat t’a Zeova zãms-a rẽndame t’a yɩ sik-n-meng soaba. Yɩɩl-gʋlsd a Davɩɩd ra yeela woto: “Zusoaba yaa sõma la tɩrga. . . . Bãmb tallda sik-m-mens rãmba tɩrlem pʋgẽ, n zãmsd  bãmb b sore.” (Yɩɩl 25:8, 9) A Zezi me ra pʋʋsa Wẽnnaam n yeel woto: “M Ba sẽn yaa [saasẽ] la dũniyã Zusoabã, mam pẽgda yãmba, yãmb sẽn solg bõn-kãens ne yam dãmbã la yẽesem dãmbã n yaool n vẽneg bõn-kãens ne kom-bõonegã yĩnga.” (Luk 10:21) Rẽ yĩnga, y sẽn mi tɩ Wẽnnaam “ningda sik-m-mens rãmbã zut barka” pa kɩt tɩ y maneg n nong-a sɩda?—1 Pɩɛ. 5:5.

5. Bõe n kɩt tɩ tõnd paam n bãng a Zeova la a raabã?

5 Rẽ yĩnga, d tõe n yeelame tɩ yaa ne tõnd mens tõog la d sẽn paam n mii a Zeova la d tũud-a wã bɩ? Ayo. Sɩd me, sã n da yaa ne tõnd mens tõogo, d ra pa na n tol n tõog n bãng Wẽnnaam ye. A Zezi ra yeela woto: “Ned ka tõe n wa mam nengẽ tɩ ka m Ba sẽn tʋm-a maamã n bool-a ye.” (Zã 6:44) Ne koɛɛgã a Zeova sẽn kɩt tɩ b moondẽ wã, la ne a vʋʋsem sõnga maasem, a boonda ‘buuda fãa soolem bõn-neebã,’ rat n yeel tɩ neb nins sẽn yaa sakdb wa piisã. (Aze 2:7) Rẽ yĩnga y sũur pa noom y sẽn paam t’a Zeova bool yãmb a biigã nengẽ wã sɩda?—Karm-y Zeremi 9:22, 23.

Wẽnnaam zãmsgã toeemda neb vɩɩm

6. Nebã sã n paam a ‘Zeova bãngrã,’ kɩtdame tɩ b maand bõe tɩ be yamleoogo?

6 A Ezai bãngr-gomd a ye pʋgẽ, a rɩka makr sẽn be rasãnd n na n bilg neb sẽn toeemd b zʋg rũndã-rũndã. Neb sẽn da yaa nin-toos toeemame n lebg nin-bʋgsa. (Karm-y Ezai 11:6-9.) Neb sẽn da kis taab b yĩn-gãongã, b tẽns bɩ b buud sẽn yaa toor-toor yĩng vɩɩ ne taab masã, hal tɩ zems-n-taar be b sʋka. Yaa wa b sẽn ‘dɩk b sʋʋs n kud wãgse.’ (Ezai 2:4) Bõe n kɩt tɩ b toeem woto fãa? Nin-kãensã paama ‘a Zeova bãngrã,’ la b tũud bũmb nins b sẽn zãmsã. Baa ne neb nins sẽn tũud a Zeova wã sẽn be dũniyã zĩig fãa la b yaa koangdbã, b zemsda taab wa zak a ye rãmba. Koe-noogã sẽn noom neb buud fãa la a toeemd b vɩɩmã wilgda vẽeneg tɩ zãmsg ning a Zeova sẽn kõtã yõod ka to ye.—Mat. 11:19.

7, 8. a) “Pãens rãmb” nins Wẽnnaam bãngrã sẽn sõngd nebã tɩ b tõogdẽ wã kẽer la bʋse? b) Bõe n wilgd t’a Zeova bãngrã kɩtdame t’a yʋʋrã paamd pẽgre?

7 Tʋm-tʋmd a Poll maka Wẽnnaam nin-buiidã koe-mooneg ne zabre. A yeela woto: “Zab-teed nins tõnd sẽn tar n zabdẽ wã ka ninsaal dẽnd ye, la b tara pãng Wẽnnaam maasem yĩnga, tɩ sik pãens rãmba. Tõnd sikda tagsgo, la bũmb nins fãa sẽn zẽkd b meng ne Wẽnnaam bãngrã.” (2 Kor. 10:4, 5) Wẽnnaam bãngrã sẽn sõngd nebã tɩ b paamd b mens ne “pãens rãmb” ninsã yaa bõe? Yaa yɛl toor-toor wala ziri zãmsgã, tẽeb ziri wã, la ninsaalbã filozofi rãmba. (Kol. 2:8) Wẽnnaam zãmsgã sõngda neb tɩ b basd minim-wẽns la b paamd zʋg sẽn tat Wẽnnaam yam. (1 Kor. 6:9-11) A manegda zagsã pʋsẽ vɩɩm. A kɩtdame me  tɩ neb nins sẽn da get tɩ vɩɩmã ka yõodã bãng tɩ vɩɩm hakɩk n wate, tɩ kɩtdẽ tɩ b vɩɩmã tar võor masã. Vɩɩmã sẽn yaa to-to rũndã-rũndã wã kɩtame tɩ d sɩd rat bãngr a woto.

8 A Zeova sõngda nebã tɩ b paamd zʋg-sõma toor-toore, tɩ pʋ-peelmã be b sʋka. (Heb. 13:18) Ad makr a ye sẽn wilgd rẽ. Ẽnd pag a ye sɩnga Biiblã zãmsgo, hal n wa lebg koe-moond sẽn nan pa reeg lisgu. Daar a yembre, a tɩ sõng n mee Rĩung roog n lebgdẽ, n ta bis gaarẽ n yã sãnem sɛn ligd sẽn ta tõnd ligdã tus pis-yopoe la a nii n dɩke. Baa ne pʋg-kãngã sẽn pa tarã, a talla sɛnnã n tɩ kɩs polɩɩs rãmbã tɩ b bao a soab n lebse. Woto linga polɩɩs rãmbã wʋsgo! Polɩɩs a ye sok-a lame tɩ bõe yĩng t’a pa tall sɛnnã. A leoka woto: “Mam zãmsa Biiblã tɩ kɩt tɩ m toeeme. Masã mam lebga pʋ-peelem soaba.” Polɩɩsã sũur yɩɩ noog hal t’a yeel tigingã kãsem soab ning sẽn yãag pagã woto: “Sẽn yɩɩd neb milyõ 38 n be Ẽnd soolmã bab-kãngã pʋgẽ. Baa yaa neb piig bal la y tõog tɩ lebg wa pʋg-kãngã, seka pẽgr wʋsgo.” D yaool n miime tɩ yaa neb milyõ rãmb la Biiblã zãmsg sõng tɩ b toeem zʋgo. Rẽ yĩnga woto fãa pa bʋʋm sẽn sek d na pẽg a Zeova sɩda?

9. Bõe n kɩt tɩ neb tõogd n toeemd b vɩɩmã hal wʋsgo?

9 Biiblã sẽn tar pãngã, n paas a Zeova sẽn kõt a vʋʋsem sõngã kɩtdame tɩ neb tõogd n toeemd b vɩɩmã hal wʋsgo. (Rom 12:2; Gal. 5:22, 23) Kolos rãmb 3:10 yet-d lame tɩ d ‘lebg nin-paals sẽn paamd yam manegre, n lebgd wa sẽn da naan-a tõndã.’ Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã goam tara pãnga, n tõe n kɩt tɩ ned tõog n bãng a mengã sẽn sɩd yaa ned ning buudã, la kɩt t’a toeem a tagsgã, la baa a sẽn get yɛlã to-to wã menga. (Karm-y Hebre dãmb 4:12.) Ned sã n zãms Biiblã n bãng a Zeova la a raabã, la a tũud rẽ, a lebgda a Zeova zoa, n na n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã.

A zãmsd-d-la beoog daarã yĩnga

10. a) Bõe n kɩt tɩ yaa a Zeova bal n tõe n sõng tõnd tɩ d segl d mens beoog daarã yĩnga? b) Bõe n na n maan tẽngã zug ka la bilfu?

10 Yaa a Zeova a ye bal n tõe n sõng tõnd tɩ d segl d mens beoog daarã yĩnga, bala yaa yẽ a ye bal n mi sẽn wat beoogo. A pĩnd n wilga ãdem-biisã bũmb nins sẽn wate. (Ezai 46:9, 10) Biiblã bãngr-goam wilgdame t’a Zeova “ra-kãsengã kolgame.” (Sof. 1:14) Yelbũn 11:4 goamã na n pidsa ra-kãng sasa. Be b yeta woto: “Arzɛgs ka tõe n sõng ned sũ-puugr daar ye. La tɩrlem tõe n fãaga ned ne kũum.” Wakat ning Wẽnnaam a Zeova sẽn yãk n na n kao a Sʋɩtãan dũniyã bʋʋdã sã n ta, yaa ned ninga sẽn tat a yam bal n na n põse. Ligd pa na n tall yõod ye. Sɩd me, Ezekɩɛll 7:19 yeta woto: “Bãmb na n loba b sãnemã ne b wanzuri wã soay zut wa bõn-dẽgdo.” D sẽn deng n bãng woto wã kɩtame tɩ d zoe n mi d sẽn segd n maan masã tɛka.

11. Wẽnnaam bãngrã kɩtame tɩ d maand bõe, d sẽn mi t’a daarã kolgdame wã yĩnga?

11 Bũmb a to me la a Zeova bãngrã kɩtd tɩ  d maandẽ, d sẽn mi t’a daarã kolgdame wã yĩnga. A sõngd-d lame tɩ d bãngd bũmb nins sẽn tar yõod n yɩɩdã la d maand rẽ. Tʋm-tʋmd a Poll da yeela a Tɩmote woto: “Togs neb nins sẽn tar dũniyã arzɛgsã tɩ b ra zẽk b mens ye, la b ra teeg arzɛg-sɛtmã ye, bɩ b teeg Wẽnnaam sẽn vɩya.” Baa d sã n pa arzɛk soab me, sagl-kãngã tara yõod ne-do. Wãn-wãna? A sõngd-d lame tɩ d bãng tɩ d pa segd n pʋg arzɛgse, la tɩ d segd n wɩngda ne neer maanego, tɩ ‘tʋʋm sõma yɩ d arzegse.’ D sã n lʋɩɩs Wẽnnaam daabã maaneg taoore, d bĩngda “arzɛgs beoog yĩnga.” (1 Tɩm. 6:17-19) D sã n bas d mensã raab pʋgb la d lʋɩɩs Wẽnnaam daabã taoore, wilgdame tɩ d yaa yam dãmba. Bala a Zezi meng ra soka woto: “Ned sã n paam dũniyã bũmb fãa, t’a meng vɩɩm yaool n sãam, a yõod bee yɛ?” (Mat. 16:26, 27) A Zeova raarã sẽn kolga yĩnga, d ned kam fãa segd n soka a meng woto: ‘Yaa arzɛg-bʋs buud la mam baooda? Wẽnnaam daabã maaneg n so maam bɩ, bɩ yaa dũniyã arzɛgsã?’—Mat. 6:19, 20, 24.

12. Bõe yĩng tɩ baa neb kẽer sã n pa nand koɛɛgã, d pa segd n koms raoodo?

12 Kiris-ned “tʋʋm sõma” wã fãa sʋka, koe-noogã sẽn fãagd yõyã mooneg la karen-biisã maaneg sõmblem n yɩɩda. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Wa sẽn yɩ to-to pipi kiris-nebã wakatẽ wã, neb kẽer tõeeme n pa nand koɛɛgã d sẽn moondã ye. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 1:18-21.) La rẽ pa boogd koɛɛgã yõodo, leb n pa na n kɩt me tɩ bas n pa moon koɛɛgã sẽn na yɩl tɩ sẽn dat-bã tẽ tɩ nan ket n tõe ye. (Rom 10:13, 14) D sẽn sõngd nebã tɩ b bãngd Wẽnnaamã, na n kɩtame tɩ d wa paam bark wʋsgo.

D paamda bark d modgrã yĩnga

13. Bõe la a Poll sak n bas koe-noogã yĩnga?

13 Nand tɩ tʋm-tʋmd a Poll lebg kiris-neda, a ra karemdame n dat n wa yɩ nin-kãseng zʋɩf rãmbã sʋka. Wõnda a sẽn da wa n nan zems yʋʋm piig la a tãabo, a yii b soolmã sẽn yaa Tarsã n tɩ zĩnd Zerizalɛm, n na n zãms tõogã karen-saamb kãseng a Gamaliɛll nengẽ. (Tʋʋ. 22:3) A Poll wa n lebga bãngda, la a sã n da kell n kẽng taoor ne tõogã zãmsgo, a ra na n wa lebga zʋɩf rãmbã tũudum nin-kãsenga. (Gal. 1:13, 14) A sẽn wa n lebg kiris-ned n sɩng koɛɛgã moonegã, a sak n basa bõn-kãens fãa. Rẽ yĩnga a Poll wa n maanda a bãngẽ bɩ? Lae-lae. A pʋd n yeela woto: “Mam geelgda bũmb fãa wa bõn-zaalse mam sẽn bãng Kirist Zezi mam Zusoaba sẽn yɩɩd bũmb fãa wã yĩnga. Yaa bãmb yĩng la mam bas bũmb fãa n geelgd bãmb wa sagdo.”—Fil. 3:8.

14, 15. Bark bʋs la d paamda, d sẽn yaa tʋmd-n-taas ne Wẽnnaamã yĩnga?

14 Rũndã-rũndã, kiris-neb wʋsg sakd n basda yɛl wʋsg koe-noogã yĩng wa a Polle. (Mark 10:29, 30) La rẽ yĩnga d sã n maan woto, d bõna d meng bɩ? Abada. D tẽeg bi-bɩɩg ning yell d sẽn gom sõsgã sɩngrẽ wã. A Robert. A yeela woto: “M pa tol n maand m bãngẽ ye. Wakat fãa so-pakrã kõo maam sũ-noogo, n kɩt tɩ m sũur noom ne m vɩɩmã. A kɩtame me tɩ mam sɩd ‘lemb a Zeova n bãng t’a yaa noogo’. Baa ne m sẽn bas yɛl kẽer koe-noogã yĩngã, a Zeova ninga maam bark wakat fãa, hal tɩ m paam sẽn yɩɩd bũmb nins mam sẽn basã. Yaa wa n pa tol n bas baa fʋɩ meng ye. Barkã n yɩɩd m sẽn basã.”—Yɩɩl 34:9; Yel. 10:22.

15 Y sã n sɩng n moonda koɛɛgã la y maand karen-biisã, yaa vẽeneg tɩ y me  paam n lemba a Zeova n bãng t’a sɩd yaa noogo. Rẽ yĩnga y pa tẽr Wẽnnaam vʋʋsem sõngã sẽn sõng-y y sẽn da wa n moond koɛɛgã sasa sɩda? Y zoe n moona ned koɛɛgã t’a wilg a sũ-noog a Zeova sẽn pak a sũur t’a wʋm koɛɛgã võor yĩng bɩ? (Tʋʋ. 16:14) Rẽ yĩnga, y tẽra a Zeova sẽn sõng-y tɩ y tõog bũmb sẽn da rat n kɩt tɩ y ra tõog n paas y koe-moonegã bɩ? Y zoe n paama zu-loees n da wa rat n koms raood n bas a Zeova raabã maaneg t’a sõng-y bɩ? (Fil. 4:13) D sã n ne a Zeova sẽn sõngd-d koe-moonegã sasa, d tẽebã la zood ning d sẽn tar ne-a wã paasdame. (Ezai 41:10) D sẽn paam n “yaa tʋmd-n-taas ne Wẽnnaam,” n sõngd n moond koɛɛgã dũniyã gill zugã pa bark n kõ-d sɩda?—1 Kor. 3:9.

16. Wãn-to la y get modgr nins y sẽn maand sẽn na yɩl n sõng n zãms nebã tɩ b bãng Wẽnnaam la a raabã?

16 Neb wʋsg baood n na n maana bũmb sẽn na n naf nebã wakat fãa yĩng b vɩɩmã pʋgẽ. La rũndã-rũndã, d neeme tɩ pa yãt n kaoos la nebã yĩm yel-kãsems meng neb sẽn da maan b neer yĩng ye. La yaa vẽeneg tɩ b pa na n tol n yĩm koɛɛgã a Zeova sẽn kɩt tɩ d moond rũndã-rũndã a yʋʋrã waoogr yĩngã abada. Wakat fãa, b sã n wa tẽegd a Zeova rũndã-rũndã nin-buiidã yelle, b na n tẽegda b tʋʋmdã me yelle. (Yel. 10:7; Heb. 6:10) Bɩ d kell n nan zu-noog ning d sẽn tare, d sẽn paam n tʋmd tʋʋmd b sẽn pa na n tol n yĩmi, n sõngd nebã tɩ b bãngd a Zeova la a raabã.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Ned sã n dat t’a Zeova zãms-a, a segd n maana bõe?

• Wãn-wãn la zãmsg ning a Zeova sẽn kõtã toeemd nebã?

• Bark bʋs la d paamda, d sẽn sõngd nebã tɩ b paamd Wẽnnaam zãmsgã?

[Study Questions]

[Foto, seb-neng 25]

Dũniyã gill zugu, a Zeova karen-biisã zemsda taab wa zak a ye rãmba

[Foto, seb-neng 26]

D sẽn paam n yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taasã pa bark sɩda?