Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kirist nonglmã buud kɩtame tɩ d nong nebã

Kirist nonglmã buud kɩtame tɩ d nong nebã

 Kirist nonglmã buud kɩtame tɩ d nong nebã

‘A Zezi pida ne nonglem kãseng a nebã yĩnga.’—ZÃ 13:1.

1, 2. a) Bõe n kɩt t’a Zezi nonglmã buud pa tol n tar to? b) Bõe yell la d na n gom sõs-kãngã pʋgẽ?

A ZEZI kõo mak-sõng sẽn ka to nonglmã wɛɛngẽ. A manesem sẽn yɩ to-to ne nebã, a no-goamã, a sẽn zãms-b bũmb ninsã la a kũumã sẽn yɩ maoongã fãa wilgame t’a sɩd nonga nebã. Hal n tãag a Zezi sẽn wa n na n leb saasẽ, a wilga a nonglem ne neb nins fãa a sẽn segã, la sẽn yɩɩda, ne a karen-biisã.

2 Mak-sõng kãngã a Zezi sẽn kõ nonglmã wɛɛngẽ wã yaa bũmb kiris-nebã sẽn segd n tũ. Kirist nonglmã buud kɩtame tɩ tõnd me rat n wilg d tẽed-n-taasã la nebã fãa nonglem kãng buudu. Sõs-kãngã pʋgẽ, d n yãa tigingã kãsem dãmb sẽn tõe n dɩk a Zezi makr to-to, n wilg nonglem ne neb nins sẽn maan yel-wẽnã, la baa yel-wẽn-kãsems mengã. A Zezi nonglmã buud kɩtame tɩ kiris-neb sõng b tẽed-n-taas la neb a taab sabaab rãmb la pa keem sasa. D na n goma rẽ me yelle.

3. Baa ne a Pɩɛɛr kongrã sẽn yɩ kãsengã, a Zezi manesem yɩɩ wãn ne-a?

3 Yʋng ning sẽn deng a Zezi kũumã, a Pɩɛɛr sẽn yaa a tʋm-tʋmdã kɩɩsa naoor a tã t’a pa mi-a ye. (Mark 14:66-72) La wa a Zezi sẽn da pĩnd n togsã, a Pɩɛɛr wa n teka yam.  A Zezi kõ-a-la sugri la a pʋd n sak n bobl-a tʋʋm-kãsemse. (Luk 22:32; Tʋʋ. 2:14; 8:14-17; 10:44, 45) A Zezi manesem sẽn yɩ to-to ne sẽn kong-b kong-kãsemsã wilgda tõnd bõe?

D wilgd d nonglem ne koangdbã wa a Zezi

4. Ned sã n wa tar zu-loe-bʋs buud la segd tɩ d tall Kirist nonglmã buud ne-a n yɩɩda?

4 Kiristã nonglem buud tallg sẽn tõe n yɩ toog n yɩɩd yaa tigingã neda, wall d zak ned sã n wa kong kong-kãsenga. Bʋko, a Sʋɩtãan dũniyã yaoolem dayã sẽn debd b saab zĩigẽ wã, a nebã manesem me tara sãoong n debda. Woto tõe n wa kɩtame tɩ kiris-ned ninga wa pa le rat n tũ so-bãanegã sẽn debd vɩɩm zĩigẽ wã ne a sũur fãa ye. Pipi kiris-nebã wakate, yɩɩ tɩlae tɩ b yiis tigingã neb kẽere, la b kibl sãnda. Yaa woto me rũndã-rũndã. (1 Kor. 5:11-13; 1 Tɩm. 5:20) La kãsem dãmb nins sẽn welgd yel-kãensã wã sã n tall Kiristã nonglem buud ne koangdbã, tõe n sõng-b-la hal wʋsgo.

5. Wãn to la kãsem dãmbã tõe n tall Kirist nonglmã buud ne koangdbã?

5 Wa a Zezi, kãsem dãmbã segd n tũu a Zeova noyã sẽn yaa tɩrsã yell buud fãa pʋgẽ. B sã n maand woto, b wilgdame tɩ b tara sũ-bʋgsem, sõmblem la nonglem wa a Zeova. Koangd sã n tek yam n kot sugri, t’a ‘sũur sãam’ t’a zĩ ne ‘sũ-pa-noaang’ a kongrã yĩnga, tõe n yɩɩ nana ne kãsem dãmbã tɩ b ‘sõng-a ne sũ-maasem.’ (Yɩɩl 34:19; Gal. 6:1) La koangdã sã n pa rat n kos sugr bɩ n sak n deeg meng t’a sɩd kongame, b segd n maana wãna?

6. Ned sã n konge, bõe la kãsem dãmbã pa segd n maane, la bõe yĩnga?

6 Koangd sã n tõdg Biiblã sagls wall a rat n taalg ned a to, tõe n sãama kãsem dãmbã la neb a taabã sũyã. B sẽn mi a manesmã sẽn wa ne yɛl ninsã yĩnga, tõe n yika b sũy tɩ b wa rat n wilg b tagsgo. La ned sũ-puugr pa manegd yelle, la pa wilgd t’a soab tara ‘Kiristã tagsg’ me ye. (1 Kor. 2:16; Karm-y Zak 1:19, 20.) A Zezi ra wilga neb b kongr vẽenega, la baa vugr menga, a goamã pa wilg t’a kis-b lame, wall t’a ratame tɩ zab-b ye. (1 Pɩɛ. 2:23) A goamã ne a tʋʋmã pʋd n kɩtame tɩ koangdbã bãng tɩ b tõe n teka yam n kos sugri, n lebs n paam a Zeova lohorem. Sɩd me, a Zezi sẽn wa tẽng zugã yaa sẽn na n “fãag yel-wẽnã rãmb” me.—1 Tɩm. 1:15.

7, 8. Tigingã kãsem dãmb sã n wa na n kao koangd bʋʋdo, bõe la b segd n ning b yamẽ?

7 A Zezi mak-sõngã segd n kɩtame tɩ d manesem yɩ wãn ne tigingã ned sẽn kong tɩ b segd n kibl-a? Tẽeg-y tɩ d sã n tũ Biiblã sẽn wilg b sẽn segd n kao tigingã ned bʋʋd to-to wã, kogenda tigingã, la tõe n kɩt me tɩ koangdã tek yam n kos sugri. (2 Kor. 2:6-8) Yaa sɩd tɩ kẽer sẽn pa tek yam n kos sugr tɩ b yiis-bã sãamda d sũuri, la d sã n ne nin-kãens wʋsg sẽn tekd yam n lebgd n wat a Zeova nugẽ wã, noom-d-la wʋsgo. Kãsem dãmbã sã n tall Kirist manesmã buud ne koangda, tõe n sõng-a lame t’a tags a kongrã zug sõma, n wa tek yam n kos sugr n lebg n wa tigingã pʋgẽ. Koangdã tõeeme n wa pa le tẽr Biiblã sagls nins kãsem dãmbã sẽn kõ-a wã fãa ye. La a pa na n tol n yĩm b sẽn welg a yellã ne waoogr la ne nonglem to-to wã abada.

8 Woto yĩnga, kãsem dãmbã segd n talla zʋg-sõma nins vʋʋsem sõngã sẽn kõtã. Sẽn yɩɩd fãa, b segd n talla Kirist nonglmã buud ne koangda, baa a sã n pa sak saglsã. (Gal. 5:22, 23) B pa segd n yɩ yãg-yãg n yiis koangd tigingã pʋgẽ ye. B tog n kɩtame t’a bãng tɩ b sẽn baood yaa a lebg n wa a Zeova nugẽ. Dẽnd koangd sã n wa tek yam wa wʋsg sẽn mi n tek n lebg n wa tigingã pʋgẽ wã, a segd n pʋʋsa a Zeova la kãsem dãmbã sẽn sõng-a wã barka.—Ef. 4:8, 11, 12.

 D tall Kiristã nonglem buud saabã wakate

9. Togs-y bũmb a Zezi sẽn maan n wilg vẽeneg t’a nonga a karen-biisã.

9 A Luk evãnzillã pʋgẽ, a goma bõn-kãseng a yembr a Zezi sẽn maan n wilg nonglem yelle. Kiristã sẽn da mi tɩ Rom sodaasã na n wa sãama Zerizalɛmmã, a togsa a karen-biisã. A yeel-b-la woto: “Yãmb sã n wa yã tɩ sodaas wʋsg gũbg Zerizalɛm, dẽ, bɩ y bãng t’a sãoong kolgame.” Sasa kãnga, bõe la b segd n maane? A Zezi pĩnd n wilg-b-la rẽ vẽeneg n yeel-b woto: “Wakat kãnga, neb nins sẽn be Zide, bɩ b zoe n kẽng tãens zutu. La neb nins sẽn be Zerizalɛm, bɩ b yi. La neb nins sẽn be wetẽ, bɩ b ra kẽ tẽngã pʋgẽ ye. Tɩ bõe, wakat kãng yaa sũ-puugr wakate tɩ bũmb nins fãa sẽn gʋlsã na n paam pidsgu.” (Luk 21:20-22) Yʋʋmd 66 soabã pʋgẽ, Rom sodaasã sẽn wa n gũbg Zerizalɛmmã, sakdbã tũu sagl-kãense.

10, 11. Wãn to la kiris-nebã sẽn yi Zerizalɛmmã manesem tõe n sõng-d tɩ d segl to-kãsenga yĩnga?

10 Kiris-nebã sẽn wa n zoet n yit Zerizalɛmmã, b ra segd n talla nonglem ne taaba, wa Kiristã me sẽn wilg t’a nong-b lame wã. B ra segd n pʋɩya b sẽn da tar bũmb ninsã ne b taabã. La a Zezi ra pa gomd Zerizalɛm sãoongã yell bal ye. Bala a paasa woto: “Wakat kãnga, to-kãseng na n zĩndame, toog sẽn yaa woto nan ka zĩnd dũniyã zug ye, la a kõn leb n zĩnd yãoã zugẽ abada ye.” (Mat. 24:17, 18, 21) Sẽn deng to-kãseng ning yell a Zezi sẽn gomã la to-kãsengã sasa menga, tõe tɩ tõnd me paam zu-loees laogã wɛɛngẽ. D sã n tar Kirist yamã buudu, na n sõng-d lame tɩ d tõog zu-loe-kãense.

11 Wakat kãnga, d segd n dɩka a Zezi togs-n-taare, n tall a nonglmã buud ne taaba. Woto zemsa ne a Poll sẽn kõ saglg ningã. A yeelame: “Bɩ tõnd ned kam fãa maan sẽn noom a yaka a sõngr la a bɩɩb yĩnga. Tɩ bõe, Kirist ka maan sẽn noom bãmb meng ye. . . . Bɩ Wẽnnaam sẽn yaa sũ-mar la belsg soabã sõng yãmb tɩ y sak taab ne yam-sõma wa sẽn zems Kirist Zezi mamsgo.”—Rom 15:2, 3, 5.

12. Nonglem bʋg buud la d segd n tall rũndã-rũndã, la bõe yĩnga?

12 Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sẽn da rɩ a Zezi  nonglmã nafa wã me sagla kiris-nebã tɩ b ‘nong ba-biisã ne sɩd’ bɩ ne pʋ-peelem, n ‘sakd sɩdã.’ Kiris-nebã segd n ‘nonga taab wʋsg ne b sũyã fãa.’ (1 Pɩɛ. 1:22) Yaa rũndã-rũndã la d segd n tall Kiristã nonglem buud n yɩɩg pĩndã. Zu-loees nins sẽn paamd Wẽnnaam nin-buiidã zoe n tara paasgo. Ned pa segd n teeg dũni-kãngã siglg baa a yembre, bala dũniyã laogã zu-loees sẽn tar kengrã sɩd wilgda rẽ. (Karm-y 1 Zã 2:15-17.) Dũni-kãngã saabã sẽn ta n sa wã, d pʋd n segd n modgd n paasda zood ning d sẽn tar ne a Zeova la ne d tẽed-n-taasã, n kɩt tɩ nonglem hakɩk zĩnd tigingã pʋgẽ. Tʋm-tʋmd a Poll sagl-d-la woto: “Bɩ y nong taab wʋsg ne ba-biis nonglem. Bɩ y waoog taaba.” (Rom 12:10) Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr me paasa woto: “La sẽn yɩɩda, bɩ y paam nonglem wʋsg yãmb sʋka, tɩ bõe, nonglem luta yel-wẽn wʋsgo.”—1 Pɩɛ. 4:8.

13-15. Sabaab rãmb poore, wãn to la saam-biis wilg tɩ b tara Kirist nonglmã buudu?

13 Dũniyã gill zugu, nebã miime t’a Zeova kaset rãmbã sɩd nonga taaba. Wala makre, yʋʋmd 2005 soabã pʋgẽ, a Zeova kaset rãmb wʋsg n sak n tɩ sõng b saam-biis sẽn be Etazĩni soolmã nug rɩtgo. Sa-kẽeng la sobg n da sãam teed wʋsg beenẽ. Sẽn na maan bãmb 20 000 n dɩk a Zezi togs-n-taare, n bas b zags la b tʋʋma, n tɩ sõng b saam-biisã sẽn da be toog pʋgẽ wã.

14 Tẽng a ye pʋgẽ, mogrã koom puugame n zoe n ta na maan kɩlometr 80 zĩigẽ, tɩ koomã zãntlem ta metr 10. Koomã sẽn wa n looga, rota 3 fãa sʋka, roog a ye n sãame. A Zeova Kaset rãmb sẽn mi rot meeb yii tẽns wʋsg n wa ne tʋʋm-teedo, n wa sak n tʋm tʋʋm buud fãa b taabã sõngr yĩnga. Saam-bi-pogs a yi sẽn kĩ ne taab n yaa pʋg-kõap ninga b teedã kamyõ-bil pʋgẽ n yi na maan kɩlometr 3 000 zĩigẽ n kẽng n tɩ sõnge. Yaoã kell n paa tẽngã pʋgẽ, n ket n sõngd sull ning sẽn get-a zĩigã manegr yellã, la a yaa wakat fãa so-pakd beenẽ.

15 B lebs n meeme wall b maaneg sẽn yɩɩd rot 5 600, a Zeova Kaset rãmb la neb a taab roto. Saam-biis nins sẽn be tẽn-kãng pʋgẽ wã tagsg yɩɩ wãn saam-bi-kãensã sẽn wilg-b nonglem kãseng woto wã? Saam-bi-poak a ye roog sẽn da sãam ra tɩ vɩɩ karavan-bil sẽn da yũnd pʋgẽ. Saam-biisã lebg n mee roog sẽn zems la sẽn yaa sõma n kõ-a. A yalsa a ro-paallã noor n daag nin-tãm sũ-noog yĩnga, n pʋʋs a Zeova ne a saam-biisã barka. Tẽngã saam-biis wʋsg sẽn da yik n tɩ soond zĩis kẽer kell n paa be n maan yʋʋmd bɩ sẽn yɩɩd woto, baa sõngdbã sẽn wa n maneg b rotã n sa wã. Bõe yĩnga? Yaa sẽn na yɩl tɩ metbã sẽn da ket be wã tõog n paam gãag zĩiga. Ad woto sɩd wilgame tɩ b fãa tara Kirist yam-sõngã buudu!

 D tall Kirist nonglmã buud ne sẽn bẽed-bã

16, 17. Bõe la d tõe n maan n wilg sẽn bẽed-bã tɩ d tara Kirist yamã buudu?

16 Sabaab rãmb nins yell d sẽn gomã sã n zɩ n paam tõnd sʋkã neb wʋsg me, bãasã namsda d fãa. Sã n pa d menga, tõe n yaa d zakã neda. A Zezi sẽn da tar manesem ning ne bãad rãmbã yaa mak-sõng n kõ tõndo. A sẽn da nong-bã kɩtame t’a ra zoet b nimbãanega. B sã n da mi n tall bãad rãmb n wa a nengẽ, a ‘maagda b fãa.’—Mat. 8:16; 14:14.

17 Rũndã-rũndã, kiris-nebã pa tõe n maag bãas ne yel-soalem wa a Zezi ye. La baasgo, b me zoeta bãad rãmbã nimbãaneg wa a Zezi. Wãn to la b wilgd rẽ? Wala makre, tigingã kãsem dãmbã wilgdame tɩ b tara Kirist nonglmã buudu, n get tigingã bãad rãmb yelle, la b rɩkd segls tɩ neb a taabã sõngd-ba. Woto wilgdame tɩ b tũuda Matɩe 25:39, 40 * goamã. (Karm-y.)

18. Wãn to la saam-bi-pogs a yiib wilg b to b nonglem, la rẽ yõod yɩɩ bõe?

18 La yaa vẽeneg tɩ pa kãsem dãmbã bal n segd n maand tigingã neb neer ye. Wala makre, saam-bi-poak a ye yʋʋr sẽn boond t’a Charlene n da tar yʋʋm 44 la kãnsɛɛr da tara, tɩ logtoɛɛmbã yeel-a t’a pa tõe n le vɩɩmd n yɩɩg rasem 10 ye. A Sharon ne a Nicolette sẽn yaa tõnd saam-bi-pogsã, sẽn yã a Charlene sɩdã sẽn namsd to-to n get a yellã, b sak n tɩ zĩnda ne-a wĩntoog ne yʋng hal t’a wa maan kaalem. Maana semen a 6 t’a Charlene yaool n maan kaalem. La saam-bi-pogs a yiibã wilga b nonglem n kell n zĩnd ne-a hal n tãag a kũum. A Sharon yeela woto: “F sã n be ne bãad n miẽ t’a na n maana kaalem, pa nana ye. La a Zeova kõo tõnd pãnga. D sẽn maan bũmb ningã pẽnega tõnd ne taaba, la kɩt tɩ d ned kam fãa zoodã ne a Zeova paase.” A Charlene sɩda yeela woto: “M pa na n tol n yĩm saam-bi-pogs kãensã sẽn sõng tõnd to-to wã ye. B sẽn sak n sõng tõnd ne yamleoogã, n paas b sẽn da belsd tõnd to-to wã sõnga mam pag a Charlene wʋsg a toogã pʋgẽ. Kõo ma-me raood wʋsgo. M pa tol n tõe n pʋʋs-b bark n sɛ ye. B sẽn mong b mens n ges tõnd yell to-to wã kenga mam tẽebã la kɩt tɩ m maneg n nong saam-biisã.”

19, 20. a) Sõdg-y-yã a Zezi zʋg-sõma a nu nins yell d sẽn gomã. b) Masã tɛka, y yãka yam n na n maan bõe?

19 Sõs-kãensã b tãabã sẽn pʋg taabã pʋgẽ, d goma a Zezi zʋg-sõma a nu yelle, la d wilg d sẽn tõe n dɩk a togs-n-taar to-to. Bɩ d ned kam fãa mao n yɩ sũ-maasem soaba, nin-nana bɩ sik-n-meng soab wa a Zezi. (Mat. 11:29) D modgd n ket n wilgd d sõmblem ne d taabã, baa b sã n mi n kongdẽ, b sẽn yaa pãn-komsem dãmba yĩnga. La bɩ d tall raood n kell n yɩ wẽn-sakdb wakat fãa, baa toog sasa.

20 Sẽn na n baase, bɩ d nong d saam-biisã ne “nonglem kãseng” wa Kiristã. Yaa nonglem kãng buudã n wilgd tɩ d sɩd yaa a Zezi karen-biisi. (Zã 13:1, 34, 35) “Bɩ y kɩt tɩ ba-biis nonglem kell n zĩndi.” (Heb. 13:1) Ra n tol-y n bas-y tɩ nonglmã boog ye! Modgd-y tɩ y manesmã fãa waoogd a Zeova la sõngd y taabã. A Zeova na n ninga y modgrã fãa barka.

[Tẽngr note]

^ sull 17 Ges-y “ Ne vous contentez pas de dire: ‘Tenez-vous au chaud et continuez a bien vous nourrir’ ” sẽn be yʋʋmd 1986 zĩ-likr kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã ne farendã pʋgẽ wã.

Y tõe n wilgame bɩ?

• Wãn to la kãsem dãmbã tõe n tall Kirist nonglmã buud ne ned sẽn konge?

• Bõe yĩng tɩ segd tɩ d tall Kiristã nonglem buud rũnda-rũndã n yɩɩg pĩnda?

• Wãn to la d tõe n tall Kirist nonglmã buud ne bãad rãmba?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 19]

Kãsem dãmbã ratame tɩ sẽn bas-b tigingã lebg n wa a Zeova nugẽ

[Foto, seb-neng 21]

Bõe n wilg tɩ kiris-neb nins sẽn zoe n yi Zerizalɛmmã talla Kiristã yam buudu?

[Foto, seb-neng 22]

Nebã miime t’a Zeova kaset rãmbã tara Kirist nonglmã buudu