Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

3. Sak-y tɩ b sõng-yã

3. Sak-y tɩ b sõng-yã

 Y sẽn tõe n wʋm Biiblã goam võor to-to

3. Sak-y tɩ b sõng-yã

A Edward John Eyre sẽn da wa n na n pasg Nullarbor rasempʋɩɩgã sẽn be Ostrali wã, a sakame tɩ tẽngã neb sẽn mi rasempʋɩ-kãng sõma wã wilga a sẽn tõe n paam koom weoogã pʋgẽ to-to. A sẽn sak tɩ sẽn mi-b rasempʋɩɩgã sõma wã sõng-a wã, a põsame.

KIBA-KÃNGÃ wilgda vẽeneg tɩ sẽn na yɩl n tõog n maan bũmb sẽn pa nana, rẽnda f paam tɩ ned sẽn tar minim sõng-fo. Woto me, ned sã n wa yãk yam n na n karem Biiblã, a segd n sakame tɩ b sõng-a.

A Zezi pa yeel t’a karen-biisã na n tõog n wʋma Biiblã goam võor tɩ pa tũ ne ned sõngr ye. Biiblã kibar a ye pʋgẽ, b yeelame t’a ‘vẽnega b yam tɩ b bãng Gʋlsg Sõamyã.’ (Luk 24:45) A Zezi meng ra miime tɩ sẽn na yɩl tɩ Biiblã karemdb wʋm b sẽn karemdã võore, rẽnda b sõng-ba.

La ãnd dãmb n tõe n sõng-yã?

A Zezi yeela a karen-biisã tɩ b tɩ sõng nebã. Nand t’a leb saasẽ, a yeel-b-la woto: “Bɩ y kẽng n maan nebã buud fãa tɩ b yɩ mam karen-biisi . . . La y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn da togs yãmbã.” (Matɩe 28:19, 20) Dẽnd kiris-nebã pipi tʋʋmd yaa nebã zãmsgo, tɩ rẽ baoodẽ me tɩ b sõng nebã tɩ b bãng b sẽn tõe n tũ Biiblã noyã to-to. Dẽnd kiris-neb hakɩkã segd n sõngda nebã tɩ b wʋm Biiblã goam võore.

A Zezi sẽn tʋm a karen-biisã tɩ b kẽng n sõng nebã zugẽ, sẽn pa yã n kaoose, bũmb sẽn be yamleoog n maane. Biiblã yeelame tɩ Etiopi nin-naab a ye n da wa n karemd a Ezai sebrã, n ta zĩig a ye n pa wʋmd a sẽn karemdã võor ye. Kibarã pʋgẽ, b wilgame tɩ goam nins a sẽn da karemdã yeta woto: “B waa ne bãmb wa b sẽn wa ne pesg n na n kʋ, la a wa pe-bil sẽn ka yãbd a wõrsdã taoorã, bãmb me ka yaag b noor ye. Bãmb paoogrã pʋgẽ, bãmb  bʋʋd ka kao tɩrg ye. Ãnda n na n wilg bãmb zãmaanẽ dãmbã sẽn yaa bũmb ninga? Tɩ bõe, b yiisa bãmb vɩɩm dũniyã zugu.”—Tʋʋma 8:32, 33; Ezai 53:7, 8.

Nin-naabã soka kiris-ned a Filip sẽn da mi Gʋlsg Sõamyã sõma wã woto: “Togs maam. Wẽnnaam no-rɛɛsã gomda ãnda yell woto? Yaa bãmb meng yell bɩ, bɩ ned a to?” (Tʋʋma 8:34) Etiopi nin-kãngã sẽn da sɩd rat n wʋm Biiblã goamã ra kẽnga Zerizalɛm n tɩ pʋʋs n lebgdẽ, la wõnda a kosa Wẽnnaam t’a sõng-a t’a wʋm a goamã võor sõma. Yaa vẽeneg me t’a ra karemda ne yam-sõngo, n dat n wʋm a võorã. La baasgo, a ra ket n pa wʋmd ye. A sika a meng n kos a Filip sõngre. A Filip bilga raoã goam nins a sẽn da karemdã võor hal tɩ yɩ-a noog wʋsgo, t’a sak n na n lebg kiris-neda.—Tʋʋma 8:35-39.

A Zeova Kaset rãmbã me ket n sõngda nebã wa a Filip la pipi kiris-neb a taabã fãa sẽn da maand to-to wã. Sẽn yɩɩd tẽns 235 pʋsẽ, b sõngda nebã ne yamleoog sẽn na yɩl tɩ b wʋm  Biiblã sẽn sɩd yet bũmb ningã. B tũnugda ne sõss toor-toor b sẽn segle, n maand rẽ. Woto b sõngda nebã bilf-bilf tɩ b tõog n wʋm Biiblã sẽn yet bũmb ning yɛl takɩ zutu. *—Ges-y zĩ-gũbrã:  “Sogsg b sẽn leok ne Biiblã maasem.”

“B leoka mam sogsgã fãa”

A Steven ne a Valvanera la a Jo-Anne d sẽn gom b yell pipi sõsgã pʋgẽ wã wa n sɩnga Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã. A Steven yeela woto: “Mam sẽn wa n bãng tɩ m tõe n karma Biiblã zĩis a taab tɩ sõng-m tɩ m wʋm zĩig m sẽn pa wʋmdã, yɩɩ maam noog wʋsgo. Kɩtame tɩ m bãng tɩ naoor wʋsgo, Biiblã meng wẽneg n sõngd-d lame tɩ d wʋmd a zĩis nins sẽn wõnd yaa toogã võore. Nand tɩ mam sɩng Biiblã zãmsgo, ned ra nan pa wilg maam tɩ m tõe n maana woto ye. Mam sẽn wa n bãng tɩ d tõe n wʋma Biiblã goam võore, la tɩ b sɩd pa kɩɩsd taabã, sõng-m-la wʋsgo.”

A Valvanera me yeela woto: “Bũmb nins a Zeova Kaset rãmbã sẽn wilg maam Biiblã zugã fãa yaa sɩd la vẽenega, n pa kɩɩsd taab ye. B kɩtame tɩ mam bãng tɩ b sã n yeel bũmb wẽnd-doogẽ wã, m pa segd n deeg tɩ yaa sɩda, n pa bao n bãng a võor ye.” A Jo-Anne yeela woto: “B sẽn tall Biiblã n leok mam sogsgã fãa wã, kɩtame tɩ m bãng tɩ Biiblã soab segda ne pẽgr la waoogre, a sẽn bãng tɩ ãdem-biisã na n wa sokda b mens sogs-kẽer tɩ kɩt t’a pĩnd n wilg b leoorã Biiblã pʋgẽ wã yĩnga.”

Yãmb mii ned sẽn yaa a Zeova Kaset soab bɩ? Kos-y-yã-a t’a wilg-y b sẽn zãmsd nebã Biiblã to-to wã. Sã n mik tɩ y pa mi ned sẽn yaa a Zeova Kaset soaba, bɩ y ges seb-kãngã neng a 2 soabã zugu, n yãk b adɛrs a ye n gʋls-ba. Y sã n kos Wẽnnaam a vʋʋsem sõngã sẽn na yɩl n wʋm a Gomdã võore, n karemd-a ne yam-sõngo, la y sak tɩ ned sẽn mi Biiblã sõma sõng-yã, y na n bãngame t’a pa sebr võor wʋmb sẽn yaa toog ye. Y sɩd na n tõog n wʋma Biiblã võore!

[Tẽngr note]

^ sull 10 Sebr a Zeova Kaset rãmb sẽn yiis n zãmsd Biiblã woto ne nebã hal tɩ sõngd-b wʋsgo, yaa Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã.

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng a 8]

 Sogsg b sẽn leok ne Biiblã maasem

Ad sogsg kẽer a Zeova Kaset rãmbã sẽn leokde, b sã n wa zãmsd ned Biiblã:

• Wẽnnaam daabã ne tẽngã yaa bõe?

• Sẽn ki-bã bee yɛ?

• Tõnd vɩɩ ‘yaoolem wakatã’ bɩ?

• Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ namsgã beẽ?

• Wãn to la m tõe n maan tɩ sũ-noog zĩnd m zakã pʋgẽ?

[Foto rãmba, seb-​neng a 7]

Y sã n dat n wʋm Biiblã goam võor . . . bɩ y kos Wẽnnaam a vʋʋsem sõngã, n karemd-a ne yam sõngo, la y sak tɩ b sõng-yã