Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Zãmsd-y nebã ne nonglem wa a Zezi

Zãmsd-y nebã ne nonglem wa a Zezi

 Zãmsd-y nebã ne nonglem wa a Zezi

“Ned nan ka gom wa ra-kãngã abada ye.”—ZÃ 7:46.

1. Neb nins sẽn kelg a Zezi zãmsgã manesem yɩɩ wãna?

MAMS-Y n ges-y y sũy sẽn da na n yɩ noog to-to, y sã n da zĩndẽ-yã a Zezi wakatẽ wã n kelgd a goamã. Biiblã wilgda tõnd neb nins sẽn paam n kelg-a wã manesem sẽn yɩ a soaba. Wala makre, a Luk yeela a evãnzillã pʋgẽ tɩ ‘bark goam nins sẽn yit a Zezi noorẽ wã yɛɛsa’ Nazarɛt nebã. A Matɩe wilgame tɩ daar ning a Zezi sẽn dʋ tãngã zug n sõs nebã, b ‘yɛɛsa a karengã yĩnga.’ A Zã me yeelame tɩ sodaas la b ra tʋm tɩ b tɩ yõk a Zezi, la b lebga nug-zaala, n tɩ yeel sẽn tʋm-b bãmbã woto: “Ned nan ka gom wa ra-kãngã abada ye.”—Luk 4:22; Mat. 7:28; Zã 7:46.

2. Bõe yĩng t’a Zezi zãmsgã ra yaa sõma?

2 Sodaasã gomdã yaa sɩda. Sãmbg sẽn ka be, a Zezi yɩɩ karen-saamb sẽn ka tall to. A goamã ra yaa vẽenese, tɩ b võorã wʋmb me ra yaa nana, tɩ ned pa tõe n kɩɩs ye. A ra mi a sẽn na n dɩk makr la a sok sokr to-to sẽn na yɩl n sõng nebã tɩ b wʋm a gomd võore. A ra kɩtdame t’a zãmsgã zemsd ne kɛlgdbã sẽn yaa neb nins buudã. A ra mi a sẽn na n maan to-to tɩ nebã wʋm yɛl võor wʋmb sẽn wõnd yaa toogã. La pa woto bal n kɩt tɩ b yetẽ t’a Zezi yaa karen-saamb sẽn pa tar to wã ye.

Yaa nonglmã n kɩt t’a zãmsgã pa tall to wã

3. Bõe n kɩt t’a Zezi sẽn da zãmsd nebã to-to wã ra yaa toor ne a wakatẽ tũudmã taoor dãmb dẽnda?

3 Yaa vẽeneg tɩ gʋlsdbã la fariziẽ rãmbã sʋka, neb sẽn da tar yam la bãngre, la sẽn mi neb zãmsg ra beeme. La bõe n kɩt t’a Zezi ra yaa toor ne-ba? Tũudmã taoor dãmb kãensã ra pa nong nin-buiidã ye. B ra kis-b lame menga, n yetẽ tɩ b yaa “zu-beed rãmba,” bɩ neb sẽn paam kãab wẽnga. (Zã 7:49) La a Zezi yẽ ra zoeta nebã nimbãanega, bala b ra “yaa wa piis sẽn ka tar kɩɩm ye.” (Mat. 9:36) A manesmã la a goamã ra wilgdame t’a nonga nebã, t’a yaa nimbãan-zoeta la nin-sõngo. Sẽn paase, tũudmã taoor dãmb ra pa nong Wẽnnaam ne pʋ-peelem ye. (Zã 5:42) A Zezi yẽ ra nonga a Ba wã la a raabã maanego. Tũudmã taoor dãmb ra golemda Wẽnnaam goamã tɩ zemsd b mensã raabo, la a Zezi ra nonga “Wẽnnaam goamã.” Yaa gom-kãens la a ra zãmsd nebã, n wilgd b võore, la a sõngd nebã tɩ b bãngdẽ tɩ yaa sɩda, la a mengã tũud rẽ. (Luk 11:28) Sɩd-sɩda, a Zezi goamã, a manesmã la a sẽn da zãmsd nebã  to-to wã ra wilgdame t’a maanda bũmba fãa ne nonglem.

4. Bõe yĩng tɩ d segd n zãmsd nebã ne nonglem?

4 La tõnd yẽ? D sẽn tũud Kiristã, d rata ne d sũy fãa tɩ koe-moonegã sasa la d vɩɩmã fãa pʋgẽ bɩ d maand wa yẽ. (1 Pɩɛ. 2:21) Woto yĩnga, tõnd sẽn datã pa d we n wilg nebã bũmb nins sẽn be Biiblã pʋgẽ wã ye. D ratame me tɩ b bãng vẽeneg tɩ d rɩkda a Zeova togs-n-taare, la sẽn yɩɩd fãa bɩ b ne a nonglmã. D tara bãngr la zãmsg minim tɩ d bãngrã la d minimã pa waoog me, d sã n wilgd nebã tɩ d nong-b lame, na n kɩtame tɩ d zãmsgã kẽ b sũyã. D sã n dat n tõog n sɩd zãms nebã tɩ b lebg a Zezi karen-biisi, d segd n dɩka a togs-n-taare, n zãmsd-b ne nonglem.

5. D sã n dat tɩ d zãmsgã yɩ sõma, bõe yĩng tɩ bãngr la zãmsg minim yaa tɩlae?

5 Yaa sɩd tɩ d sã n dat n yɩ karen-saamb dãmb sẽn yaa sõma, rẽnda d reng n bãng bũmb nins d sẽn zãmsd nebã neere, la d paam zãmsg minim me. A Zezi wakatẽ wã, a sõnga a karen-biisã tɩ b paam bãngrã la zãmsgã minim. Rũndã-rũndã, a Zeova tũnugda ne a tʋm-tʋmdã n sõngd tõnd me woto. (Karm-y Ezai 54:13; Luk 12:42.) La baasgo, d segd n modgame tɩ nebã yã tɩ d nong-b lame, tɩ ra yɩ wa yaa bãngrã bal la d rat n taas-b ye. D sã n mi bũmb nins d sẽn zãmsd nebã sõma, n tar zãmsgã minim la d zãmsd ne nonglem, d zãmsgã na n kẽe nebã. La wãn to la d na n zãms nebã ne nonglem? Wãn-wãn la a Zezi ne a karen-biisã maan woto? Bɩ d bao n bãng rẽ masã.

Rẽndame tɩ d nong a Zeova

6. D sã n gomd ned d sẽn nong yelle, wãn to la d goamã la d manesmã wilgd rẽ?

6 D fãa nong n gomda bũmb nins sẽn noom-dã yelle. D sã n wa gomd bũmb sẽn noom-d yelle, sẽn kelgd-b tõndã sã n ges d manesmã, b miime. Sẽn yɩɩd fãa sã n yaa ned d sẽn nong yell la d gomda. Naoor wʋsgo, d nong n togsda neb a taabã d sẽn mi bũmb nins a soabã zugã. D gomd n pẽgd-a lame la d waoogd-a, n pa sakdẽ tɩ ned paoog-a ye. Rẽ fãa yaa sẽn na yɩl tɩ nebã bãng tɩ nin-kangã tara zʋg-sõma tɩ kɩt tɩ b me nong-a wa tõndo.

7. A Zezi sẽn da nong Wẽnnaamã yĩng kɩtame t’a maan bõe?

7 D sã n dat n sõng nebã tɩ b wa nong a Zeova, rẽnda tõnd mengã reng n mi-a sõma la d nong-a. Woto pʋd n yaa tɩlae sẽn na yɩl n tõog n tũ-a tɩ ta a yam. (Mat. 22:36-38) Zĩ-kãng wɛɛngẽ me, a Zezi yɩɩ mak sõngo. A ra nonga a Zeova ne a sũurã fãa, ne a yamã fãa, la ne a pãngã fãa. Nand t’a wa tẽng zugu, a zĩnda ne a Ba wã yʋʋm wʋsgo. Tõe tɩ taa yʋʋm milyaar dãmb menga, tɩ kɩt t’a bãng-a sõma. Woto kɩtame t’a ra nong-a wʋsgo. A meng yeela woto: “Mam nonga m Ba.” (Zã 14:31) A Zezi sẽn maan la a yeel bũmb ninsã fãa sɩd wilgame t’a ra nonga a Zeova. Nonglem kãng ra kɩtame t’a maand sẽn noom Wẽnnaam wakat fãa. (Zã 8:29) Yaa rẽ me n kɩt t’a puk tũudmã taoor dãmb bãongo, n wilg vẽeneg tɩ b yaa zãmb dãmb sẽn belgd nebã tɩ b zãmsd-b-la Wẽnnaam daabã. A sẽn da nong a Zeova wã kɩtame me t’a ra gomd a yelle, n sõngd nebã tɩ b bãngd-a, la b nong-a me.

8. A Zezi karen-biisã sẽn da nong Wẽnnaamã yĩng kɩtame tɩ b maan bõe?

8 Pipi kiris-nebã me rɩka a Zezi togs-n-taare, n da nong a Zeova. Rẽ kɩtame tɩ b moon koe-noogã ne raood la yẽesem. B ra pidsa Zerizalɛm ne b zãmsgã, baa ne tũudmã taoor dãmb sẽn da gɩdg tɩ b ra le moon koɛɛgã. Vẽenega, karen-biisã ra pa tõe n sĩnd n pa gom bũmb nins b sẽn yã la b wʋmã yell ye. (Tʋʋ. 4:20; 5:28) B ra miime t’a Zeova sõngd-b lame, la t’a na n ning-b-la barka. La a sɩd ning-b-la barka! Sɩd me, yʋʋm 30 la bal a Zezi kũumã poore, tʋm-tʋmd a Poll tõog n yeelame tɩ b moona koe-noogã tɩ ta “dũniyã fãa.”—Kol. 1:23.

9. Wãn to la d tõe n paas d nonglmã ne Wẽnnaam?

9 Tõnd me sã n dat n yɩ Wẽnnaam gomdã karen-saam dãmb sẽn mi b tʋʋmd sõma, rẽnda d modgdẽ tɩ d nonglmã ne Wẽnnaam paasdẽ. Wãn to la d tõe n maan rẽ? D maanda  rẽ wa d sẽn maand to-to tɩ tõnd ne d zoa zood pãng paasdẽ wã. Yaa d sẽn na n sõsd ne taaba. D sã n pʋʋsd Wẽnnaam, d gomda ne-a. La d kelgda Wẽnnaam, d sã n zãmsd Biiblã ne sɛb nins b sẽn tikd a zug n yiisdẽ wã, la d kẽnd d tigissã. D sã n bãngd Wẽnnaam n paasdẽ, d na n nong-a-la ne d sũur fãa. La d sã n wilgd ne d goamã la d tʋʋmã tɩ d nonga Wẽnnaam, nebã na n neeme, la tõe n kɩtame tɩ bãmb me bao n bãng a Zeova.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 104:33, 34.

Rẽndame tɩ d nong d sẽn zãmsd nebã bũmb ninsã

10. Bõe n kɩtd tɩ ned yɩ karen-saam-sõngo?

10 Yaa karen-saamb sã n nong bũmb nins a sẽn zãmsd nebã la b tõe n yeel t’a yaa karen-saam-sõngo. Rẽndame t’a kɩs sɩd t’a sẽn zãmsdã yaa sɩda, n tar yõod n tõe n naf nebã. Karen-saamb sã n nong a sẽn zãmsd bũmb ninsã, a sẽn zãmsd-b rãmbã na n neeme t’a zãmsd-b-la ne yẽesem, tɩ kɩtdẽ tɩ b sakd a zãmsgã ne b sũy fãa. La karen-saamb sã n pa nong bũmb nins a sẽn zãmsd nebã, a na tõog t’a karen-biisã nong bõn-kãens sɩda? Ra n tol-y n yĩm-y tɩ neb nins y sẽn zãmsd Wẽnnaam gomdã rɩkda y makr ye. A Zezi yeelame tɩ “karen-biig sã n zãms tɩ seke, a na n yɩɩ wa a karen-saamba.”—Luk 6:40.

11. Bõe yĩng t’a Zezi ra nong bũmb nins a sẽn da zãmsd nebã?

11 A Zezi ra nonga bũmb nins a sẽn da zãmsd nebã. A ra miime tɩ b tara yõod wʋsgo. A ra wilgda nebã sɩdã a saasẽ Ba wã zugu, la a ra togsd-b “Wẽnnaam goama,” la “vɩɩm sẽn ka sɛt goama.” (Zã 3:34; 6:68) Bũmb nins a Zezi sẽn da zãmsd nebã ra yaa wa vẽenem, n sõngd-b tɩ b bãngd sõma la wẽng n bakdẽ. Sɩd nins a sẽn da wilgdã kɩtame tɩ sik-m-mens rãmbã paam saagr la raoodo, la b paam b mens ne ziri tũudmã taoor dãmba, la ne Sʋɩtãanã. (Tʋʋ. 10:38) Pa a Zezi zãmsgã pʋgẽ bal la a ra wilgd t’a nonga sɩdã ye. Bũmb nins fãa a sẽn da maandã me ra wilgda rẽ.

12. Tʋm-tʋmd a Poll tagsg ra yaa wãn ne koe-noogã?

12 A Zezi karen-biisã me ra nonga sɩd ning b sẽn bãng a Zeova la Kiristã zugã wʋsgo, hal tɩ kɩt tɩ b bɛɛbã pa tõog n kɩt tɩ b bas rẽ yell goam ne nebã ye. A Poll yeela Rom kiris-nebã woto: ‘Mam data ne m sũur fãa n moon koe-noogã. . . . Tɩ bõe, mam ka zoet yãnd ne koe-noogã ye. A yaa Wẽnnaam pãnga, n kõt ned ninga fãa sẽn tẽed-a fãagre.’ (Rom 1:15, 16) A Poll da geta koɛɛgã mooneg wa zu-zẽkr bũmbu. A yeela woto: “Wẽnnaam kõo maam bark kãng tɩ m moon bu-zẽms sʋka, koɛɛg ninga sẽn togsd Kirist arzɛgs sẽn ka tɛkã.” (Ef. 3:8) Woto wilgda vẽeneg t’a Poll ra nonga bũmb nins a sẽn da zãmsd nebã a Zeova la a raabã zugã.

13. Bʋʋm bʋs n kɩt tɩ d nong koe-noogã?

13 Koe-noog ning sẽn be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã sõngda tõnd tɩ d bãng d Naandã la d paam a zoodo. Koe-no-kãng kɩtdame tɩ d tõe n leok sogs-kãsems d sẽn sokd d mens vɩɩmã zugu, la a tõe n toeem d zʋgã, n kɩtdẽ me tɩ d tar saagr beoog yĩnga, la a kengd d raood toog sasa me. Sẽn paase, a wilgd-d-la d sẽn tõe n maan to-to n wa paam vɩɩm sẽn tar bark la sẽn pa sate. Bãngr buud baa a ye kae t’a yõod ta koe-noogã yõod ye. A yaa kũun sẽn ka to Wẽnnaam sẽn kõ-do, tɩ kõt-d sũ-no-kãsenga. La d sã n taasd nebã koe-noog-kãngã sẽn yaa kũuna, rẽ me leb n kõtd-d-la sũ-noogo.—Tʋʋ. 20:35.

14. Wãn to la d tõe n maan tɩ d sẽn zãmsd nebã bũmb ninsã nonglem paasdẽ?

14 Bõe la y tõe n maan tɩ y sẽn nong koe-noogã to-to wã paase? Y sã n wa karemd Wẽnnaam gomdã, bɩ y yalsd n bʋgsd y sẽn karemdã zugu. Y tõe n mi n mamsa y yamẽ tɩ y tũuda a Zezi n gilgd n moond koɛɛgã, wall tɩ y yãagda a Poll a so-togsã sasa. Y tõeeme me n mams tɩ y bee dũni-paalgã pʋgẽ, la y tags vɩɩm sẽn pa satã sẽn yaa toor to-to ne masã vɩɩmã yelle. Tags-y koe-noogã sakr sẽn zoe n kõ-y bark ninsã fãa yelle. Y sã n modgdẽ tɩ y sẽn nong koe-noogã to-to wã paasdẽ, y sẽn zãmsd-b rãmbã na n nee rẽ vẽenega. Woto fãa  yĩnga, segdame tɩ d wɩngd ne bũmb nins d sẽn zãmsã yell tagsg ne d sũy fãa, la d gũusd d mens ne koɛɛg ninga d sẽn zãmsd nebã.—Karm-y 1 Tɩmote 4:15, 16.

Rẽndame tɩ d nong nebã me

15. Bõe yĩng tɩ karen-saamb segd n nong a karen-biisi?

15 Karen-saam-sõng mi a sẽn na n maan to-to t’a karen-biisã togsd-a b tagsg ne yamleoogo. Karen-saam-sõng zãmsda a karen-biisã, a sẽn nong-b la a rat b neerã yĩnga. A geta karen-biig fãa bãngr sẽn ta zĩig ninga, n paas yɛl nins sẽn pak-a wã, n zãmsd-a tɩ zemsd ne rẽ. A tagsda a karen-biisã sẽn tõe n maan bũmb ninsã la b zu-loeesã yelle, n ningd rẽ a yamẽ. Karen-saamb sã n maand woto, a karen-biisã neeme, la kɩtdame tɩ zãmsgã noom karen-saambã la karen-biisã me.

16. Bõe ne bõe la a Zezi maan n wilg t’a nonga nebã?

16 A Zezi sẽn da wa n zãmsd nebã, a sɩd ra maanda woto. La bũmb nins a sẽn maan n wilg t’a nonga nebã sʋka, sẽn yaa-a kãseng n yɩɩd yaa a sẽn sak n ki nebã fãagr yĩngã. (Zã 15:13) A Zezi sẽn wa n gilgd n moond koɛɛgã, a tʋma ne a sũur fãa n sõng nebã. Sẽn yɩɩd fãa a sõng-b lame tɩ b bãng Wẽnnaam. Wall t’a bao zĩig n zĩnd tɩ nebã babsd-a wã, a toga so-wogd ne nao n moon nebã koɛɛgã. (Mat. 4:23-25; Luk 8:1) A ra yaa sũ-mar soab la wʋmda. A karen-biisã sã n da maan bũmb t’a segd n sagl-ba, a maanda rẽ ne nonglem. (Mark 9:33-37) A ra kengda b raoodo, n yet-b t’a kɩsa sɩd tɩ b na n wa tõog n yɩɩ koe-moondb sẽn mi tʋʋmdã sõma. A Zezi sẽn da zãmsd nebã ne nonglem to-to wã ka to ye. A sẽn da nong a karen-biisã to-to wã kɩtame tɩ bãmb me ra nong-a, n sakd a noyã.—Karm-y Zã 14:15.

17. Bõe la a Zezi karen-biisã maan n wilg nebã b nonglem?

17 A Zezi karen-biisã me rɩka a makr n da nong neb nins b sẽn moond koɛɛgã. Baa ne b sẽn da namsd-b koe-moonegã yĩngã, b tõoga toog la b sak n gẽneg b yõore, n kell n tʋm ne b sũy fãa n sõng nebã, hal n tõog n tʋm b tʋʋmdã sõma. B sɩd pelga b pʋs n wilg neb nins sẽn sak koe-noogã b nonglem wʋsgo! Tʋm-tʋmd a Poll goma gomd sẽn wilgd rẽ hal sõma. A yeela woto: “Tõnd maana sũ-bʋgsem wʋsg yãmb sʋka. La a wa kom-bõoneg wubd sẽn gũud bãmb ne nonglma, woto, tõnd me sẽn nong yãmb wʋsga yĩnga, tõnd ka kõ yãmb Wẽnnaam Koe-nooga bal ye, tõnd kõo yãmb tõnd mens me n paase, tõnd sẽn nong yãmba yĩnga.”—1 Tes. 2:7, 8.

18, 19. a) Bõe yĩng tɩ d sakd n modgd ne d sũy fãa n moond koɛɛgã? b) Togs-y kibar sẽn wilgd tɩ d sã n wilgdẽ tɩ d nonga nebã, b neeme.

18 Rũndã-rũndã me, dũniyã gill zugu, a Zeova kaset rãmbã saagda zĩig zãnga, n baood neb nins sẽn dat ne b sũy fãa n bãng Wẽnnaam la b tũ-a wã. Sɩd me, yʋʋm 17 nins sẽn loogã pʋgẽ, yaa sẽn yɩɩd lɛɛr dãmb milyaar  a ye la d rɩkd yʋʋmd fãa n moond koɛɛgã, la d zãmsd nebã Biiblã. D maanda woto ne yamleoogo, baa ne koɛɛgã mooneg sẽn baood tɩ d kẽes d sẽka, d keelem la d laogã. Wa a Zezi, tõnd me miime tɩ d saasẽ Ba wã sẽn nong-dã ratame tɩ nebã fãa paam bãngr ning sẽn na n sõng-b tɩ b paam vɩɩm sẽn pa satã. (Zã 17:3; 1 Tɩm. 2:3, 4) D sẽn nong nebã yĩng kɩtame tɩ d sõngd pʋ-peelem dãmbã sẽn na yɩl tɩ b bãng a Zeova la b nong-a wa tõndo.

19 D sã n wilgd nebã tɩ d nong-b lame, b neeme. Wala makre, Etazĩni saam-bi-poak a ye sẽn yaa wakat fãa koe-moond gʋlsa lɛta n tool neba, n bels-b b ned sẽn maan kaalem yĩnga. Rao a ye sẽn deeg a lɛtr leok-a lame n yeel woto: “Mam sẽn deeg lɛtrã n karmã, linga maam. M da pa tagsd tɩ ned na sak n dɩk a sẽk la a laog n gʋls lɛtr n tool ned a sẽn pa mi, sẽn na yɩl n keng a raood a toog sasa ye. Mam sẽn tõe n yeel yaa tɩ fo sɩd nonga nebã, la f nong Wẽnnaam ning sẽn sõngd ãdem-biisã b vɩɩmã pʋgẽ wã.”

20. Bõe yĩng tɩ d segd n zãmsd nebã ne nonglem?

20 Ned a yembr yeelame tɩ b sã n tʋm tʋʋmd ne nonglem la ne minim, tʋʋm-kãng yɩta sõma wʋsgo. Tõnd dat n sõnga neb nins d sẽn zãmsd Biiblã tɩ b bãng a Zeova, la d rat n sõng-b lame me tɩ b nong-a ne b sũy fãa. Sẽn na yɩl n yɩ karen-saam-dãmb sẽn sɩd tõe b tʋʋmde, rẽndame tɩ d nong a Zeova, n nong bũmb nins d sẽn zãmsd nebã, la d nong nebã me. D sã n maand woto tɩ d moonegã zĩigẽ neb neẽ, d na n paamda sũ-noog wʋsgo, d sẽn sõngd nebã yĩnga, la d sẽn mi tɩ d rɩkda a Zezi togs-n-taar la d tat a Zeova yamã yĩnga.

Y na n leokame tɩ bõe?

• D sẽn taasd nebã koe-noogã, bõe yĩng tɩ d segd . . .

n nong Wẽnnaam?

n nong bũmb nins d sẽn zãmsd nebã?

la d nong neb nins d sẽn zãmsdã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 17]

Bõe n kɩt t’a Zezi sẽn da zãmsd nebã to-to wã ra yaa toor ne gʋlsdbã la Fariziẽ rãmbã zãmsgã?

[Foto, seb-neng 20]

Sẽn na yɩl n zãmsd nebã sõma, d segd n talla bãngre, zãmsg minim, la sẽn yɩɩd fãa, nonglem