Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tẽeb yaa bõe?

Tẽeb yaa bõe?

 Tẽeb yaa bõe?

TẼEB ning yell d sẽn na n gomã pa tẽeb zond yaar ye. A Henry Louis Mencken sẽn yaa Amerik seb-​gʋlsd a ye wã wilgame tɩ tẽeb yaa “f sẽn kɩs sɩd tɩ bũmb n na n maane, baa tɩ rẽ pa tõe.”

Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã yaool n wilgdame tɩ tẽebã pa f sẽn na n sak n deeg bũmb zond yaar ye. A pʋd n yeta woto: “Tẽeb yaa bãngr sũur pʋgẽ tɩ tõnd na n paama bũmb nins tõnd sẽn gũudã, la a yaa kaset sũur pʋgẽ tɩ bũmb n be neb sẽn ka yãt ye.”​—Hebre dãmba 11:1.

Sẽn mik tɩ nebã tagsg tẽebã wɛɛngẽ wã yaa toor-​toorã, bɩ d bao n bãng sogsg nins sẽn pʋgdã leoore:

Bõe la Biiblã yet tẽebã wɛɛngẽ tɩ yaa toor fasɩ ne nebã sẽn yetã?

Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d paam tẽeb ning yell Biiblã sẽn gomdã buudu?

D na n maana wãn n paam tẽeb sẽn tar pãnga?

Tẽeb yaa wa sebr sẽn kɩt kaseto

B sẽn wa n gʋlsd Hebre rãmb sebrã, neb wʋsg ra mii gɛrk gomd ning b sẽn lebg tɩ “bãngr sũur pʋgẽ” wã sõma. B ra tũnugda ne gom-​kãngã naoor wʋsg leebgã pʋgẽ sẽn na yɩl n wilg tɩ bũmb yaa a zagl n so. Rẽ n so tɩ sebr a yembr yeel tɩ b tõe n lebga Hebre dãmba 11:1 wã woto: “Tẽeb yaa wa sebr f sẽn tar tɩ kɩt kaset tɩ f na n paama bũmb nins f sẽn gũudã.”

Yãmb sã n zoe n daa bũmb butikẽ, n bas n loog n tɩ gũudẽ tɩ b tall n wa kõ-yã, y zoe n talla tẽeb ning yell d sẽn gomdã. Resi bɩ sebr ning butikã soab sẽn kõ yãmbã kɩtame tɩ y tõe n kɩs sɩd tɩ butikã rãmb na n talla bũmb ning y sẽn da b nengẽ wã n wa. Dẽnd resi wã yaa kaset sẽn wilgd tɩ yãmb sɩd daa bũmb b nengẽ. Yãmb sã n bas resi wã tɩ menem bɩ n dɩk n lobge, kaset le kae n wilgdẽ tɩ bũmbã yaa yãmb n so ye. Neb nins me sẽn tẽed tɩ Wẽnnaam na n pidsa a kãabsã, na n sɩd paama bũmb nins b sẽn gũudã. La neb nins sẽn pa tar tẽebã, bɩ tẽeb sẽn menemã pa na n paam bũmb nins Wẽnnaam sẽn kãabã ye.​—Zak 1:5-8.

Hebre dãmba 11:1 sẽn yeel tɩ “kaset sũur pʋgẽ” wã rat n yeelame me tɩ yaa kaset f sẽn tar tɩ bũmb yaa sɩda, tɩ yaool n pa wa nif sẽn ne wã ye. Wala makre, f sã n getẽ, wõnda wĩntoogã yita yãang n zʋʋg tõnd n tɩ lʋɩ taoore. La bãngdbã wilgame tɩ yaa tẽngã meng n yilimdi, lakae pa wĩntoogã n kẽnd ye. Yãmb sã n wʋm woto võor sõma la y bãng tɩ yaa sɩda, rẽ masã y sɩd tẽedame tɩ yaa tẽngã n yilimdi, baa ne y sẽn pa ne-a t’a yilimdẽ wã. Y pa tẽed woto zond yaar ye. Y tara kaseto, sẽn kɩt tɩ y mi yɛlã sẽn sɩd yaa to-to wã.

Tẽeb sẽn tar pãng tara yõod wʋsgo

Yaa tẽeb sẽn tar pãng la Biiblã sagend tõnd tɩ d talle. Sẽn dat n yeel tɩ tẽeb sẽn tik kaset sẽn yaa vẽeneg zugu, baa rẽ sã n baoodẽ tɩ d bas bũmb nins d sẽn da tẽed pĩndã sãnda. Tẽeb woto buud tara yõod wʋsgo, bala tʋm-​tʋmd a Poll yeela woto: “Tẽeb sã n kaẽ, ned ka tõe n ta Wẽnnaam yam ye; tɩ bõe, ned ninga sẽn wat Wẽnnaam nengẽ, a tog n tẽeme tɩ bãmb beeme la tɩ bãmb yaa neb nins sẽn baood bãmbã roanda.”​—Hebre dãmba 11:6.

Yɩl n tall tẽeb sẽn tar pãng pa nana ye. La d sã n tũ sagls sẽn be sõss a naasã sẽn pʋgdã pʋgẽ wã, d na n tõog n talla tẽeb woto.