Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Saabã wɛɛngẽ

Saabã wɛɛngẽ

 A Zezi sẽn wilg tõnd bũmb ninga

Saabã wɛɛngẽ

Bõe saabo?

A Zezi karen-biisã ra wa n kos-a-la woto: “Bɩ y togs tõnd bõn-kãens sẽn na n zĩnd wakat ninga, la bãnd ninga sẽn na n wilg yãmb waoongo, la dũniyã sɛɛb wakate.” (Matɩe 24:3) A Zezi sẽn leok-bã, a pa yeel tɩ Wẽnnaam na n sãama tẽn-gãongã ye. Sẽn deng baraare, a ra goma “dũni” yelle, la a goamã wilgdame tɩ yaa ãdem-biisã politikã, b tũudmã la b laog-baoodbã sigls toɛy-toɛy fãa a Sʋɩtãan sẽn so wã la a sẽn bool tɩ dũniyã. (Matɩe 13:22, 40, 49) Dẽnd yaa dũni kãng la a sẽn yeel tɩ na n wa saame wã.—Matɩe 24:14.

A Zezi bilgame tɩ saabã na n yɩɩ wãn-wãna?

Dũni wẽn-kãngã saabã yaa “koe-noogo.” A Zezi yeela woto: ‘Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.’ A Zezi bilga a saabã sẽn na n yɩ to-to wã, n yeel woto: “Wakat kãnga to-kãseng na n zĩndame, toog sẽn yaa woto nan ka zĩnd dũniyã zug ye, la a kõn leb n zĩnd yãoã zugẽ abada ye. La ra-kãensã sã n ka booge, ned baa a ye kõn põs ye, la nin-tũusdsã yĩnga, ra-kãens na n boogame.”—Matɩe 24:14, 21, 22.

Ãnd dãmb la b na n sãame?

Yaa neb nins sẽn pa nong a Zeova ne a Zezi n pa maand b raabã bal la b na n sãame. Nin-kãens maanda b toor kae ne Wẽnnaam. A Zezi yeela woto: “Bũmb ninga sẽn zĩnd a Nowe wakatã na n zĩnda Ninsaal Biigã waoong wakat me. Tɩ bõe, sẽn deng sãoong sa-kãsengã, . . . La bãmb ka bãng hal tɩ sãoong sa-kãsengã wa n loog ne bãmb  fãa.” (Matɩe 24:36-39) A Zezi yeelame tɩ neb wʋsg tũuda sor sẽn dabd sãoong zĩigẽ. La a yeelame tɩ “sor sẽn yaa bãaneg” me n be, la yẽ soabã “rabda vɩɩm zĩigẽ.”—Matɩe 7:13, 14.

Wakat bʋg la dũni-kãngã na n sa?

A Zezi karen-biisã sẽn sok-a n na n bãng bãnd ning sẽn na n wilg a waoongã la ‘dũniyã sɛɛb wakatã,’ a leoka woto: “Buud a yembr na n yika zabr ne buud a to, la soolem ne soolem a to, la kom la tẽn-digimdg na n zĩnda zĩig-zĩiga. . . . La wẽngã sẽn na n yɩ wʋsgã yĩnga, neb wʋsg nonglem na n lebga maasga.” (Matɩe 24:3-12) Dẽnd kiba-wẽns nins d sẽn wʋmd rũndã-rũndã wã fãa wilgda bũmb sẽn kengd raoodo. Wilgdame tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam Soolmã bɩ a Rĩungã sẽn yaa goosneem a sẽn so wã na n kɩtame tɩ laafɩ la bãan zĩnd dũniyã zugu, neb nins fãa sẽn sakd-a wã neer yĩnga. A Zezi yeela woto: “Yãmb sã n yã tɩ bõn-kãens beeme, bɩ y bãng tɩ Wẽnnaam soolem kolgame.”—Luk 21:31.

Bõe la y segd n maane?

A Zezi yeelame tɩ Wẽnnaam “kõ b Biigã sẽn ka to wã, tɩ ned ninga fãa sẽn tẽed [biigã] kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta.” (Zã 3:16) Sẽn na yɩl n tõog n tall tẽeb ne Wẽnnaam la ne a biigã, y segd n bao n bãng-b-la sõma. Rẽ n so t’a Zezi yeel woto: “Vɩɩm sẽn ka sɛta yaa woto, tɩ bãmb na bãng yãmb sẽn yaa sɩd Wẽnnaam sẽn ka to la a Zezi Kirist yãmb sẽn tʋm a soabã.”—Zã 17:3.

Gũus-y y meng tɩ yɩɩrã la zu-loeesã ra gɩdg-y tɩ y pa bao n bãng y sẽn na n wilg Wẽnnaam to-to tɩ y nong-a lame ye. A Zezi yeela woto: “Bɩ y gũus y mens n da sak tɩ . . . vɩɩm kãngã yɛlã pak yãmb tɩ ra-kãng wa ling yãmb ye. Tɩ bõe, a na n wa linga nebã fãa sẽn be dũniyã zugã wa kũusri.” Y sã n tũ a Zezi saglgã, y na n wa paamame n “põs bõn-kãens fãa sẽn na n wa wã.”—Luk 21:34-36.

Y sã n dat kibay n paase, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? * sebrã sak a 9 soabã: “Tõnd vɩɩ ‘yaoolem wakatã’ bɩ?”

[Tẽngr note]

^ sull 14 A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.