Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kogl-y y mens ne zĩn-dãmbã

Kogl-y y mens ne zĩn-dãmbã

 Kogl-y y mens ne zĩn-dãmbã

B WUBA a James Malaita sẽn yaa Îles Salomon soolmẽ wã tẽng a ye sẽn be koom sʋkã. Hal a yãadmẽ, b wilg-a lame t’a segd n waooga zĩn-dãmbã. Bala b tẽedame tɩ zĩn-sõma n be. A yeela woto: “M da zɩ n kos zĩn-dãmbã tɩ b maan ned wẽng ye. La m da tagsdame tɩ ned sã n dat t’a vɩɩm yɩ sõma, rẽndame t’a maan tõnd rog-n-mik ning b sẽn boond tɩ rarafono wã, n kos tɩ zĩn-sõma wã kogl-a.”

Îles Salomon neb me tẽeda wala tẽns wʋsg neb sẽn tẽedã, tɩ zĩn-dãmbã tõe n sõnga ned wall b maan-a wẽnga. Sɩd me, soolmẽ be nebã wʋsg nonga zĩn-dãmb nins b sẽn boond tɩ zĩn-sõmsã, n pa zoet-b ye.

Yɛl wʋsg la nebã maand tɩ wilgdẽ tɩ b sɩd tẽedame tɩ zĩn-dãmbã tõe n maana ned neer wall wẽnga. Wala makre, a James yeelame tɩ yẽ yãadmẽ wã, b tẽngã pagb sã n da wa wʋm liuul ning b sẽn boond tɩ korokoro wã kɛlenga, b zoeta ne b kambã n kẽ roogẽ. Bõe yĩng tɩ b maand woto? B tẽedame tɩ liuulã kɛleng wilgdame tɩ yell n na n maan neda.

Tẽngã neb kẽer dogenda kug-pɛɛlg b rotã rig-no-kogs zutu. A James me ra maanda woto, n tẽed tɩ kugrã na n kogl-a-la ne zĩn-wẽnsã. A tʋʋmã zĩigẽ, a sã n da rɩ rɩɩb tɩ kell fãa, a pa lobd yaar ye. A baooda bũmb n ning n wa tɩ lobe. Yaa a sẽn da tẽed tɩ tɩɩm soab tõe n wa wʋka a rɩ-kɛlã n tɩ maan-a tɩɩm n lobg a bãagã yĩnga.

Baa nebã sã n pa maand woto yãmb soolmẽ wã me, tõe tɩ y me tẽeda wa a James tɩ y segd n maana rog-m-migs kẽer sẽn na yɩl tɩ zĩn-wẽnsã ra maan-y wẽng ye. Tõe tɩ y tẽedame tɩ y sã n pa maan rẽ, yell n na n sɩd paam-yã.

La wãn-wãn la zĩn-dãmbã tõe n maan-y wẽnga? Rẽ yĩnga rog-m-migs la yɛl kẽer nebã sẽn minim n maandẽ tõe n kɩtame tɩ zĩn-dãmbã paam-y bɩ? Bõe la y tõe n maan n sɩd zãag y mens ne zĩn-dãmbã tɩ y sũy yɩ noogo? Y sã n sak n deegame tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde, yaa vẽeneg tɩ y na n dat n bãnga a sẽn leokd sogs-kãensã to-to.

Zĩn-dãmbã sẽn tõe n nams ned to-to

Biiblã wilgdame tɩ pa sẽn ki-bã n lebgd zĩn-dãmbã ye. A yeta woto: “Nin-vɩɩs miime tɩ b na n kiime. La kũum ka mi bũmb ye.” (Koɛɛg Soaba 9:5) Zĩn-dãmbã yaa malɛgs sẽn kɩɩs Wẽnnaam n lebg a Sʋɩtãan poorẽ dãmba, n sõngd-a tɩ b tudgd ãdem-biisã.—Wilgri 12:9.

Biiblã wilga vẽeneg tɩ zĩn-dãmbã tõe n  maan-d-la wẽnga, la tɩ d segd n baoa koglg zĩiga. Tʋm-tʋmd a Poll da gʋlsa Efɛɛz kiris-nebã n yeel-b woto: “Tɩ bõe, tõnd zabr ka be ne ninsaal ye, la a yaa ne sɩɩs wẽns buud fãa sẽn be yĩngri.” Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr me yeelame t’a Sʋɩtãan gõoda wa “gɩgemd sẽn kelemda n baood a sẽn tõe n paam a soaba n sãam.”—Efɛɛz rãmba 6:12; 1 Pɩɛɛr 5:8.

A Sʋɩtãan sẽn nong n maand to-to n tudgd nebã n yɩɩda, yaa a sẽn belgd-b tɩ b maand yɛl kẽer n beegd Wẽnnaamã. Biiblã yeelame t’a Sʋɩtãan “toeemda a meng n lebgd vẽenem malɛka.” (2 Korẽnt dãmba 11:14) A maanda wa a kogenda neda, la yaool n yaa a soabã wãab la a rata. A Sʋɩtãan luta nebã nin sẽn na yɩl tɩ b ra bãng yẽ, la b ra bãng Wẽnnaam me ye. (2 Korẽnt dãmba 4:4) Bõe yĩng t’a tudgd nebã woto?

A Sʋɩtãan tʋlla ne a sũur tɩ nebã waoogd-a wa Wẽnnaam n tũud a raabã. Nebã mi tɩ b pa mi tɩ yaa yẽ la b waoogd me, a we n paam tɩ b waoog-a. Wẽnnaam bi-ribl a Zezi sẽn wa n be tẽng zugã, a Sʋɩtãan da ratame t’a “wõgemd n waoog” yẽ. La a Zezi leok-a-la woto: “Sʋɩtãana, looge, tɩ bõe, a gʋlsame: ‘Waoog Zusoaba fo Wẽnnaam, la f sak bãmb bala.’ ” (Matɩe 4:9, 10) A Zezi tõdgame t’a kõn maan baa fʋɩ n waoog a Sʋɩtãan wa Wẽnnaam ye.

Malɛk baa a ye pãng pa kolg a Zeova ye. Dẽnd zĩn kae n tõe n maan a ned wẽng t’a pa tar yellã tɩɩm ye. (Yɩɩl Sõamyã 83:19; Rom dãmba 16:20) La d sã n dat n noog a Zeova sũur wa a Zezi, d segd n zãaga d mens ne bũmb ning fãa d sẽn tõe n maan tɩ wilgdẽ tɩ d tũuda a Sʋɩtãan bɩ a zĩn-dãmbã raabã. Sẽn na yɩl n da wa tol n maan a Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã raabo, d segd n bao n bãnga rog-m-migs la yɛl nins fãa sẽn kɩtd tɩ nebã maand b raabã. Wãn to la d tõe n bãng rog-m-migs kãens n welge?

D sẽn tõe n bãng rog-m-migs kãens to-to

Pĩnd wẽndẽ, Wẽnnaam a Zeova ra keooga Israɛll nin-buiidã tɩ b gũus n da wa maan yɛl kẽer b tẽn-yagsã neb sẽn da minim n maandẽ ye. A yeel-b-la woto: “Bɩ yãmb ned ba a ye ra yɩ kinkir baga walla ned sẽn togsd beoog yelle walla baga walla tɩɩm soab ye.” Biiblã yeelame tɩ “Wẽnnaam ka nong neb nins fãa sẽn maand woto wã ye.”—Tõodo 18:10-12.

Woto yĩnga, tags-y yɛl kẽer nebã sẽn nong n maand yãmb soolmẽ wã yelle, la y sok y mens sogs-kãensã: Rẽ yĩnga b sẽn maandã yaa bagr buud bɩ? Wilgdame tɩ b teega teed kẽer n dat koglg bɩ? Yaa sẽn na yɩl n maan ned tɩɩm bɩ n kogl b mens bɩ? Rẽ maaneg na n wilgame tɩ m basa a Zeova ne a Zezi sakr n sakd zĩn bɩ?—Rom dãmba 14:11; Filip rãmba 2:9, 10.

Y segd n basa yɛl a woto buud maaneg fasɩ. Bõe yĩnga? Wẽnnaam vẽnega tʋm-tʋmd a Poll t’a yeel woto: “Yãmb ka tõe n dɩ Zusoaba rẽnda, la zĩn-dãmbã rẽnd ye.” (1 Korẽnt dãmba 10:20-22) A wilgame tɩ ned sã n dat n sak a Zeova la a sak zĩn-dãmbã me, a soab na n kɩtame tɩ “sũ-kiir yõk” a Zeova. (1 Korẽnt dãmba 10:20-22) A Zeova ratame tɩ b sak yẽ a ye bala.—Yikri 20:4, 5.

Sok-kãngã me tõe n sõng-d lame: Rẽ yĩnga b tagsdame tɩ b sẽn maandã tõe n kɩtame tɩ ned maan a sẽn pa rat bɩ? Wala makre, tẽns wʋsg pʋsẽ, nebã getame tɩ yoob yaa wẽnga, la Biiblã me sɩd gɩdga yoobo. (1 Korẽnt dãmba 6:9, 10) La baasgo, Oseyã Pasifik tẽnsã wʋsg pʋsẽ, bi-pugl sã n yo n yeel tɩ yɩɩ “maanega,” rat n yeel tɩ b maan-a-la tɩɩm n paam-a, b pa get tɩ yaa a yell ye. *

La Biiblã pʋgẽ, b wilgdame tɩ ned kam fãa  sẽn maand bũmb ninsã yaa a meng yam yãkre, la t’a na n wʋka a tʋʋmã biisi. (Rom dãmba 14:12; Galat dãmba 6:7) Wala makre, d yaab a Hawa sẽn wa n kɩɩs Wẽnnaam noorã n dɩ tɩɩgã bilã, a tagsame tɩ pa yẽ yelle, bala yaa a Sʋɩtãan n kɩt t’a kɩɩse. Sɩd me, a wilgame tɩ “yaa waaf n belg yẽ t’a rɩ.” La baa a sẽn yeel woto wã, a Zeova wilgame tɩ yɩɩ a yam yãkre, la a togs-a rẽ sẽn na n wa ne biis ninsã. (Sɩngre 3:13, 16, 19) Woto me, a Zeova nifẽ, tõnd ned kam fãa sẽn maanda yaa a meng yam yãkre, la ned fãa paamda a tʋʋmã biisi.—Hebre dãmba 4:13.

Bõe la y segd n maane?

Y sã n dat n maan sẽn noom Wẽnnaam, la y tũ a noyã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã, y segd n maoa ne y sũur fãa n zãag y mens ne zĩn-dãmbã. Pipi kiris-nebã wakate, Efɛɛz neb sẽn lebg kiris-neb n kõ mak-sõng rẽ wɛɛngẽ. Sẽn na yɩl n zãag b mens ne zĩn-dãmbã, b tigma sɛb nins fãa b sẽn da tar n tʋmd ne zĩn-dãmbã n “wa yõog bugum neba fãa taoore.”—Tʋʋma 19:19.

Sẽn deng tɩ b yõog sɛbã, bãmb ned kam fãa “wa n vẽnegame n togs bãmb sẽn da maan bũmb ninsã.” (Tʋʋma 19:18) B mikame t’a Poll sẽn zãms-b bũmb nins a Zezi zugã yaa sɩda, tɩ b sake. La b sẽn sakã, b sãama b sɛbã. Sẽn paase, b toeema yam me, rat n yeel tɩ b toeemã b sẽn da tagsd to-to zĩn-dãmbã la tɩtã maanegã zugã.

Yaa sɩd tɩ yɩl n bas tɩt la yɛl kẽer f sẽn da minim n maandẽ tõeeme n pa yɩ nana ye. Yãmb tẽra a James yell bɩ? D goma a yell sõsgã sɩngrẽ. Yɩɩ toog ne-a t’a tõog n base. A wa n sɩnga Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã hal tɩ bũmb nins a sẽn da zãmsdã ra noom-a. La a ra ket n maanda b rog-n-mik ning b sẽn boond tɩ rarafono wã. A sã n da wa tags rẽ fãa yelle, a yetame tɩ baa ne a sẽn mi t’a Zeova pʋlemsã fãa na n wa pidsame wã, a tagsdame tɩ nananda, sẽn na yɩl tɩ b ra tõog n maan-a wẽngã, rẽndame t’a ket n maand tɩt kẽere.

La bõe n sõng a James t’a tõog n tõeem yam? A meng yeela woto: “Mam pʋʋsa a Zeova t’a kogl-ma, la a sõng-m tɩ m tõog n teeg-a. M da bõosd-a-la woto, la m maoome me n bas tɩtã la rog-n-migs nins fãa sẽn tar loees ne zĩn-dãmbã.” La rẽ yĩnga a sẽn maan woto wã, yell n paam-a bɩ? A yeelame tɩ baa fʋɩ pa paam-a ye. A paasa woto: “Kɩtame meng tɩ m bãng tɩ m tõe n sɩd teega a Zeova t’a kogl-ma. M mikame t’a Zeova sɩd tõe n yɩɩ zoa hakɩk menga.” Yʋʋm a yopoe la woto a James sẽn yaa wakat fãa koe-moonda, n sõngd neb a taab tɩ b bãngd bũmb nins sẽn be Biiblã pʋgẽ wã.

Yãmb me tõe n maana wa a James. Maag-y y meng n tags yãmb soolmẽ rogem-migs la yɛl a taab nebã sẽn minim n maandẽ wã yell sõma, n bʋgs neer n ges b sã n tata “Wẽnnaam yam.” (Rom dãmba 12:1, 2) Y sã n mik tɩ b pa tat Wẽnnaam yam, bɩ y ra maan dabeem ye, mao-y ne y sũy fãa n zãag y mens ne tẽeb kãens sẽn yaa ziri wã. Y sã n maan woto, y tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova “na reeg yãmba,” la a na kogl yãmba. (2 Korẽnt dãmba 6:16-18) Wa a James sẽn bãngã, yãmb me na n bãngame tɩ Biiblã sẽn yet t’a Zeova ‘yʋʋrã yaa wa gasg sẽn tar pãng tɩ nin-tɩrg tõe n kẽ be tɩ bũmb da paam-a’ wã yaa sɩda.—Yelbũna 18:10.

[Tẽngr note]

^ sull 18 Tẽn-kãens pʋsẽ, tɩɩg buud n be tɩ b yãkd a vãadã n gom goam n maan neda, wall b tũnug ne rɩɩb n maan bi-pugla. B yetame tɩ tɩɩgã vãoog wall rɩɩbã na n kɩtame tɩ bi-puglã yam kẽ rao tɩ ra-kãng paam-a. La woto yaa toor ne b sẽn na n soos n kõ bi-pugl dorg n paam n yõg-a. Sã n tũu ne dorge, bi-puglã pa tar taal ye.

[Foto, seb-neng 30]

“Korokoro”

[Fotã soaadba]

Avec l’aimable autorisation du Dr. Bakshi Jehangir

[Foto, seb-neng 30]

Biig sẽn wʋkd a rɩ-kɛl sẽn na yɩl tɩ ned ra wa wʋk n maan-a tɩɩm ye