Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Rogem paalgã tɛka, toeen-bʋg n zĩndidi?

Rogem paalgã tɛka, toeen-bʋg n zĩndidi?

 Rogem paalgã tɛka, toeen-bʋg n zĩndidi?

A ZEZI sẽn wa n gomd paam vʋʋsem sõng lisgã yellã, bõe yĩng t’a gom ‘rog ne Sɩɩg Sõng’ yelle? (Zã 3:5) Naoor wʋsgo b sã n gomd bũmb rogem yelle, b gomda a sɩngr yelle. Dẽnd “dogem paalgã” yaa bũmb sɩngre. Rẽ n so tɩ ‘rog ne Sɩɩg Sõngã’ la “dogem paalgã” wilgd zems-n-taar buud a to sẽn na n zĩnd neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng lisgã ne Wẽnnaam sʋka. Wãn to la b paamd zems-n-taar kãngã?

Tʋm-tʋmd a Poll wilga Wẽnnaam sẽn segend nebã to-to tɩ b na n tɩ rɩ naam saasẽ wã. A gʋlsa a wakatẽ kiris-nebã n wilg-b tɩ Wẽnnaam na n deeg-b lame tɩ b lebg yẽ kamba. (Galat dãmba 4:5; Hebre dãmba 12:7) Sẽn na yɩl n bãng toeeng ning sẽn zĩndid nin-kãensã vɩɩmã pʋgẽ Wẽnnaam sẽn deeg-b tɩ b lebg a kambã tɛka, bɩ d leb n ges sãanã biigã sẽn da rat n tɩ karem tẽng-n-dãmbã kamb lekollẽ wã makrã.

B lebgda Wẽnnaam kamba

Makrã pʋgẽ, d yãame tɩ biigã sẽn da pa tẽng-n-ned biigã yĩnga, a pa paam sor n na n karem tẽng-n-dãmbã kamb lekollẽ wã ye. La raar a yembre, yɛlã toeemame. Tẽng-n-ned n deeg biigã t’a lebg a biiga. Biigã sẽn paam n lebg tẽng-n-ned biig mãsã wã, a tara sor n tõe n tɩ karem tẽng-n-dãmbã kamb lekollẽ, la a tõe n maan yɛl a taab me.

Mak-kãngã wilgda toeeng ning sẽn zĩndid neb nins sẽn paamd rogem paalgã vɩɩm pʋgẽ. Biigã ra na n paam n karma tẽng-n-dãmbã lekollẽ, a sã n da yaa tẽng-n-ned biiga. La biigã pa tõe n lebg tẽng-n-ned biig a toor ye. Woto me, neb kẽer na n paama zĩig Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ, la yaa b sẽn na n paam rogem paalgã bal la b tõe n paam dẽ. La b pa tõe n paam rogem paalgã b toor ye. Yaa Wẽnnaam n kõte.

Bõe n kɩt tɩ biigã paam n karem lekollẽ wã? Yaa tẽng-n-nedã sẽn deeg-a t’a lebg a biigã yĩnga. Biigã meng pa toeem ye. La a sẽn paam n lebg tẽng-n-ned biig masã wã, a tara sor n tõe n maan wa tẽng-n-dãmbã kamb sẽn maandã fãa. Woto yaa wala a paama rogem paalga. A lebga tẽng-n-ned biiga,  tɩ kɩt t’a tõe n tɩ karem tẽng-n-dãmbã kamb lekollẽ wã.

A Zeova me kɩtame tɩ ninsaalb sẽn pa zems zãng lebg yẽ kamba. Tʋm-tʋmd a Poll sẽn naag nin-kãensã wã gʋlsa a tẽed-n-taasã n yeel-b woto: “Yãmb deega Sɩɩg Sõngo sẽn kɩt tɩ tõnd yɩ Wẽnnaam kamba tɩ tõnd kelemdẽ n yetẽ: ‘Abba, Ba!’ La Sɩɩg Sõng menga kɩta kaset ne tõnd sɩɩse tɩ tõnd yaa Wẽnnaam kamba.” (Rom dãmba 8:15, 16) Wẽnnaam sẽn sak n deeg kiris-nin-kãensã wã, b lebga “Wẽnnaam kamba.”—1 Zã 3:1; 2 Korẽnt dãmba 6:18.

Baa ne Wẽnnaam sẽn sak n deeg nin-kãensã tɩ b lebg a kambã, b mensã pa toeem ye. B ket n yaa ninsaalb sẽn pa zems zãnga. (1 Zã 1:8) Baasg zãnga, wala a Poll sẽn togs n paasã, b sẽn lebg Wẽnnaam kambã, b paama zu-nood a taaba. Wakat kãnga, Wẽnnaam vʋʋsem sõngã kɩtdame tɩ b bãng vẽeneg tɩ b na n tɩ vɩɩmda saasẽ ne Kirist. (1 Zã 3:2) Vʋʋsem sõngã sẽn kõ-b kaset vẽeneg woto wã kɩtame tɩ b sẽn get vɩɩmã to-to wã pa le yaa wa pĩndã ye. (2 Korẽnt dãmba 1:21, 22) Woto yaa wala b sẽn paam rogem paalga.

Biiblã gomda neb nins sẽn lebg Wẽnnaam kambã yell n yet woto: “Bãmb na n yɩɩ Wẽnnaam ne Kirist maan-kʋʋdba, bãmb na n dɩɩ naam ne bãmb yʋʋm tusri.” (Wilgri 20:6) Nin-kãensã na n dɩɩ naam ne Kirist Wẽnnaam Rĩungã bɩ a goosneemã pʋgẽ saasẽ. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr togsa a tẽed-n-taasã tɩ b na n paama “dogem-pʋɩɩr sẽn ka tõe n sãam, la sẽn ka dẽgemda, la sẽn ka loogda, sẽn bĩng” bãmb yĩng saasẽ. (1 Pɩɛɛr 1:3, 4) Ad sɩd yaa rogem-pʋɩɩr tɛkẽ!

La naamã wɛɛngẽ, sokr n be. Neb nins sẽn paam rogem paalgã sã n na n yɩ rĩm dãmb saasẽ, ãnd dãmb zug la b na n dɩ naamã? Sõsg ning sẽn pʋgdã leokda sok-kãngã.

[Foto, seb-neng 10]

Bõe la a Poll yeel Wẽnnaam kambã wɛɛngẽ?