Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Rogem paalgã n kɩtd tɩ ned paam fãagr bɩ?

Rogem paalgã n kɩtd tɩ ned paam fãagr bɩ?

 Rogem paalgã n kɩtd tɩ ned paam fãagr bɩ?

B SÃ N sok yãmb tɩ y paama rogem paalgã, y na n leokame tɩ bõe? Dũniyã gill zugu, neb wʋsg yẽ na n leokame tɩ “n-ye!” B tẽedame tɩ kiris-ned hakɩk fãa segd n paama rogem paalgã, la tɩ yaa rẽ bal n kɩtd tɩ ned paam fãagre. B tẽeda tũudum taoor soab a Robert Charles Sproul sẽn togsã. A yeela woto: “Ned sã n pa paam rogem paalgã, . . . a soab pa kiris-ned ye.”

Yãmb me tẽedame tɩ yaa rogem paalgã n kɩtd tɩ ned paam fãagr bɩ? Sã n yaa woto, yaa vẽeneg tɩ y na n sõnga y zakã rãmb la y zo-rãmbã tɩ b paam rogem paalgã n wa paam fãagre. La b segd n bãnga welgr ning sẽn be ned sẽn paam rogem paalgã la ned sẽn pa paam sʋka. Bõe la yãmb na n yeel tɩ b bãng rogem paalgã sẽn dat n yɛɛlga?

Neb wʋsg tẽedame tɩ ned sẽn paam rogem paalgã yaa ned sẽn pʋlem t’a na n tũu Wẽnnaam la Kirist ne a sũur fãa. Rẽ kɩtame t’a sẽn da yaa wa kũum Wẽnnaam nifẽ wã, a lebga nin-vɩɩg masã.

B sã n yeel yãmb tɩ Biiblã pa wilgd woto, na n ling-y lame bɩ? Yãmb dat n bãnga Wẽnnaam Gomdã sẽn sɩd yet bũmb ning rogem paalgã wɛɛngẽ bɩ? Yãmb sã n maag y yĩng n karem sõs-kãngã, na n sõng-y lame, bala y na n bãnga paam rogem paalgã sẽn dat n yɛɛlga. Y sã n bãng rẽ, na n toeema y vɩɩmã, la kɩt tɩ y bãng y beoog daarã sẽn na n yɩ a soaba.

Bõe la Biiblã yet rogem paalgã wɛɛngẽ?

B gomda “rogem paalgã” yell Zã 3:1-12 pʋgẽ. Yɩɩ sasa ning a Zezi sẽn wa n sõsd ne Zerizalɛm tũudum taoor soab a ye. Y tõe n yãa b sõsgã gill zĩ-gũbrã pʋgẽ. Yɩta sõma tɩ y maag y yĩng n karem kiba-kãngã sẽn yit Biiblã pʋgẽ wã.

Kiba-kãng pʋgẽ, a Zezi wilga yɛl wʋsg rogem paalgã zugu.  A Zezi goamã sõngda tõnd tɩ d bãng sogs-kãensã a nu wã leoore:

Rogem paalgã yõod yaa bõe?

Rogem paalgã yaa ned fãa yam-yãkr bɩ?

Rogem paalgã yaa bõe yĩnga?

Rogem paalgã paamda wãn-wãna?

Rogem paalgã tɛka, toeen-bʋg n zĩndidi?

Bɩ d bao n bãng sogs-kãensã leoore.

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng a 4]

“Yaa tɩlae tɩ y paam rogem paalga”

“Fariziẽ dãmbã sʋka, Zʋɩf rãmbã naab a ye n da be be t’a yʋʋr boondẽ t’a Nikodɛm. Dao kãng waa a Zezi nengẽ ne yʋng n yeel bãmb yaa: ‘Karen-saamba, tõnd miime tɩ yãmb yaa karen-saam-kãseng sẽn yi Wẽnnaam nengẽ, tɩ bõe, ned ka tõe n maan bõn-bãn-kãsems nins yãmb sẽn maandã, a sã n ka Wẽnnaam sẽn be ne a soab ye.’ A Zezi leoka yẽnda: ‘Mam yeta yãmb sɩd-sɩda tɩ ned sã n ka paam dogem paalga, a ka tõe n yã Wẽnnaam soolem ye.’ A Nikodɛm soka bãmb yaa: ‘Ned sẽn kʋʋl na n yɩɩ wãn n le roge? Yẽ tõe n le kẽe a ma pʋgẽ n dog bɩ?’ A Zezi leoka yẽnda: ‘Mam yeta yãmb sɩd-sɩda tɩ ned sã n ka rog ne koom la Sɩɩg Sõngo, a ka tõe n kẽ Wẽnnaam soolmẽ ye. Bũmb ninga yĩngã sẽn dogd yaa yĩnga, la bũmb ninga Sɩɩg Sõng sẽn dogd yaa sɩɩga. Da yɛɛs-y ne mam sẽn yeel yãmb tɩ yaa tɩlae tɩ y paam dogem paalgã ye. Sobg wẽeda a sẽn dat zĩig ninga; la yãmb wʋmda a bʋʋre, la y ka tõe n bãng a sẽn yi zĩig ninga, la a sẽn dabd zĩig ning ye. A yaa woto ne ned ninga fãa Sɩɩg Sõng sẽn dogda.’ A Nikodɛm soka bãmb yaa: ‘Bõn-kãng na n yɩɩ wãn n maane?’ A Zezi leoka yẽnda: ‘Yãmb yaa Israɛll karen-saamb n ket n ka mi bõn-kãens bɩ? Mam yeta yãmb sɩd-sɩda, tõnd yeta bũmb nins tõnd sẽn mi, la tõnd kɩta kaset ne bũmb nins tõnd sẽn yã. La yãmb ka reeg tõnd kasetã ye. Mam sã n togs yãmb dũniyã yell tɩ yãmb ka tẽ, dẽ, yãmb na n maana wãn n tẽ mam sã n togs yãmb yĩngr yelle?’ ”—Zã 3:1-12.