Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Neb bilf n na n dɩ naam, tɩ naf neb wʋsgo

Neb bilf n na n dɩ naam, tɩ naf neb wʋsgo

 Neb bilf n na n dɩ naam, tɩ naf neb wʋsgo

WẼNNAAM sɩng n yãkda neb bilf kiris-nebã sʋk tɩ b lebgd a kamb hal tʋm-tʋmdbã wakatã n tãag masã. Yɛlã sɩd toeemda zãng fasɩ ne nin-kãensã hal tɩ Wẽnnaam Gomdã makd rẽ ne rogem paalga. Nin-kãensã sẽn paamd rogem paalgã yaa sẽn na n tɩ rɩ naam saasẽ. (2 Tɩmote 2:12) Sẽn na yɩl n tɩ rɩ naamã, b rengd n kiime tɩ Wẽnnaam vʋʋg-b tɩ b kẽng saasẽ. (Rom dãmba 6:3-5) Bãmb na n zĩnda saasẽ ne Kiristã ‘n dɩ naam dũniyã zugu.’—Wilgri 5:10; 11:15.

La Wẽnnaam Gomdã wilgdame tɩ neb a taab me n na n paam fãagre. Biiblã babg ning b sẽn gʋls ne hebre wã la babg ning b sẽn gʋls ne gɛrkã fãa pʋsẽ, b wilgdame tɩ Wẽnnaam na n fãaga sul a yiibu. Sull a ye wã yaa neb bilfu, sẽn na n tɩ rɩ naam saasẽ wã. Sull a to wã yaa neb wʋsgo, sẽn na n vɩɩmd tẽngã zugu. Ges-y tʋm-tʋmd a Zã sẽn yeel a tẽed-n-taas nins sẽn paam rogem paalgã bũmb ninga. A goma a Zezi yelle, n yeel woto: “Bãmb mengã yɩɩ maoong  tõnd yel-wẽnã yĩnga, ka tõnd [bɩ sull sẽn yaa bilfã neb] yel-wẽnã yĩng bal ye, la dũniyã nebã fãa [bɩ sull sẽn yaa neb wʋsgã] yel-wẽnã yĩng me.”—1 Zã 2:2.

Tʋm-tʋmd a Poll me yeela woto: “Bõn-naands [bɩ sull sẽn yaa neb wʋsgã] fãa me gũuda Wẽnnaam kambã [bɩ sull sẽn yaa neb bilfã] pukri ne datem kãsenga.” (Rom dãmba 8:19-21) Tʋm-tʋmd a Zã ne a Poll goamã rat n yeelame tɩ bõe? Rat n yeelame tɩ neb nins sẽn paam rogem paalgã na n zĩnda saasẽ goosneemã pʋgẽ. Bõe la b na n maane? B na n sõng n kɩtame tɩ neb milyõ rãmb sẽn be tẽng zugã wa paam bark wakat fãa yĩnga. Rẽ n so t’a Zezi yeel a karen-biisã tɩ b pʋʋs woto: ‘Tɩ yãmb soolem wa, tɩ yãmb daab maan dũniyã zug wa sẽn maand [saasẽ wã].Matɩe 6:10.

Biiblã babg ning b sẽn gʋls ne hebre wã pʋgẽ me, b wilgdame tɩ sul a yiibã na n paama fãagre. Wala makre, a Zeova yeela a Zezi yaab a Abrahaam woto: “Yaa fo yagensã [bɩ sull sẽn yaa neb bilfã] yĩng la dũniyã buud fãa [bɩ sull sẽn yaa neb wʋsgã] na n paam barka.” (Sɩngre 22:18) Wẽnnaam na n sɩd tũnuga ne a Abrahaam “yagensã” n kɩt tɩ dũniyã buud fãa paam barka.

A Abrahaam “yagensã” yaa ãnd dãmba? Yaa a Zezi Kirist ne neb nins sẽn paam rogem paalg n lebg Wẽnnaam kambã. Tʋm-tʋmd a Poll yeela woto: “Yãmb sã n yaa Kirist rẽnda, dẽ, yãmb yaa a Abrahaam yagense.” (Galat dãmba 3:16, 29) Bark bʋs la “yagensã” na n kɩt tɩ dũniyã buud fãa paame? B na n paam n taa Wẽnnaam yam, la b vɩɩmd wakat sẽn kõn sa tẽng zug arzãnã pʋgẽ. Yɩɩl gʋlsd a Davɩɩd ra reng n togsa woto: “Nin-tɩrs na n sooga dũniyã la bãmb na n zĩnda a zug wakat sẽn ka sɛta.”—Yɩɩl Sõamyã 37:29; Ezai 45:18; Wilgri 21:1-5.

N-ye, neb bilf na n dɩɩ naam saasẽ, la b naamã rɩɩb na n nafa neb wʋsg sẽn na n vɩɩmd tẽngã zugã. Bãmb rãmbã na n paama vɩɩm sẽn kõn sa, la bark ka tɛka. Wẽnd na kɩt tɩ yãmb ne y zakã rãmb zĩnd neb nins sẽn na n paam nafa nins Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne wã sʋka.

[Foto, seb-neng 12]

Neb ka tɛk n na n paam vɩɩm sẽn kõn sa tẽngã zugu. Yãmb na n zĩnda b sʋk bɩ?