Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Modg-y n bɩɩs-y y tẽebã t’a ‘Zeova ra-kãsengã kolgame’

Modg-y n bɩɩs-y y tẽebã t’a ‘Zeova ra-kãsengã kolgame’

 Modg-y n bɩɩs-y y tẽebã t’a ‘Zeova ra-kãsengã kolgame’

“Bɩ d modg n bɩɩs d tẽebã.”—HEB. 6:1, NW.

1, 2. Pipi kiris-nebã wakate, bõe n kɩt tɩ sẽn da be-b Zide la Zerizalɛmmã paam weer n “zoe n kẽng tãens zutu”?

A ZEZI koe-moonegã sasa, daar a yembre, a karen-biisã kos-a-la woto: “Bɩ y togs tõnd . . . bãnd ning sẽn na n wilg yãmb waoongo, la dũniyã sɛɛb wakate.” A Zezi sẽn yeel a karen-biisã bũmb ningã yɩɩ bãngr-gomde, sẽn deng n pids pipi kiris-nebã wakate. A sõdga yɛl toor-toor sẽn na n zĩnd tɩ yɩ bãnde, n kɩt tɩ b bãng tɩ saabã ta n saame. Karen-biis “nins sẽn be Zide” wã sã n da wa yã yel-kãensã, b segd n “zoe n kẽnga tãens zutu.” (Mat. 24:1-3, 15-22) La rẽ yĩnga a Zezi karen-biisã ra na n tõog n bãnga bãndã la b sak n tũ a saglsã bɩ?

2 Yʋʋmd 61 soabã pʋgẽ, rat n yeel tɩ sẽn kolg yʋʋm pis-tã rẽ loogr poore, tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa kiris-neb nins sẽn yaa hebre rãmb n da be Zerizalɛm la a tẽn-kɩremsã pʋsẽ wã. A lɛtrã pʋgẽ, a kõ-b-la sagls takɩ n dems-ba. Wakat kãng t’a Poll ne a tẽed-n-taasã fãa ra pa mi tɩ keta yʋʋm a nu bal tɩ b yã bũmb ning sẽn na n wilg tɩ “to-kãsengã” sɩngame wã ye. (Mat. 24:21) Yʋʋmd 66 soabã pʋgẽ, Rom soda-naab a Sɛstius Galus waa ne a sodaas n zab n tõog Zerizalɛm la bala. La b wa n tiig n lebg n loogame tɩ kɩt tɩ neb nins sẽn da ket tẽngã pʋgẽ wã ra tõe n zoe n põse.

3. Sagl-bʋg la a Poll kõ kiris-neb nins sẽn yaa hebre rãmbã, la bõe yĩnga?

3 Kiris-nin-kãensã ra segd n talla tẽeb la yam-vẽenem tɩ sõng-b tɩ b bãng tɩ yaa a Zezi sẽn da wilg-b yɛl ninsã n sɩnge, la b zoe. La kiris-neb kẽer n da wa n pa le “wʋmd [saglsã] naana” ye. Tẽebã wɛɛngẽ, b ra wõnda kom-peels sẽn dat “bĩisim.” (Karm-y Hebre dãmb 5:11-13.) Baa kẽer sẽn da lebg kiris-neb hal yʋʋm sẽn kaoos wa n sɩnga zãagr ne ‘Wẽnnaam ning sẽn vɩyã.’ (Heb. 3:12) To-kãsengã sẽn wa n ‘kolgdẽ wã,’ mikame tɩ b sãnda ra wae n vaanda tigissã. (Heb. 10:24, 25) A Poll kõ-b-la sagls sẽn zems ne b yellã. A yeela woto: “Woto yĩnga, tõnd sẽn bãng bũmb nins ned sẽn segd n deng n zãms Kiristã wɛɛngẽ wã, bɩ d modg n bɩɩs d tẽebã masã.”—Heb. 6:1, NW.

4. Bõe yĩng tɩ d segd n kell n yɩ gũusdba, la bõe n na n sõng-d tɩ d maan dẽ?

4 Tõnd vɩya a Zezi bãngr-gomdã yaoolem pidsg sasa. A Zeova “ra-kãsengã,” ta n saame. Rat n yet tɩ daar ning a sẽn na n sãam a Sʋɩtãan dũniyã fãa fasɩ wã. (Sof. 1:14) Yaa masã la d segd n gũusd n get bãngr-goamã sẽn pidsd to-to wã, la d baood zood sõma ne a Zeova n yɩɩd raasenkamã. (1 Pɩɛ. 5:8) Rẽ yĩnga d sɩd maanda woto bɩ? D sã n mao n bɩɩs d tẽebã, na n sõng-d lame tɩ d ra tol n yĩm tɩ d sɩd vɩya a Zezi bãngr-gomdã yaoolem pidsg sasa ye.

Bɩɩs f tẽebã sẽn dat n yɛɛlga

5, 6. a) Bɩɩs f tẽebã, rat n yeelame tɩ bõe? b) La sẽn na yɩl n maan dẽ, bõe n yaa tɩlae?

5 A Poll pa sagl pipi kiris-neb nins sẽn da yaa hebre rãmbã tɩ b bɩɩs b tẽebã bal ye. A wilg-b-la rẽ sẽn dat n yɛɛlgã me. (Karm-y Hebre dãmb 5:14.) Kãsembã pa  yũud “bĩisim” bal ye. B rɩta ‘rɩ-tagd’ me. Woto me, kiris-neb nins “sẽn bɩ wã” pa zãmsd bũmb nins ned sẽn segd n deng n bãng Kiristã wɛɛngẽ wã bal ye, b modgd n zãmsda Wẽnnaam yel-zulumsã me. (1 Kor. 2:10) Sẽn paase, b sẽn tũud bũmb nins b sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã yĩng kɩtame tɩ b tõe n bãng sõma la wẽng n bake. B sã n wa rat n yãk yam n maan bũmbu, sõngd-b lame tɩ b bãng Biiblã noor ning b sẽn segd n tũ, la b sẽn na n tũ-a to-to.

6 A Poll yeelame tɩ “yaa tɩlae ne-d tɩ d kelg bũmb nins d sẽn wʋmã ne gũusg n yɩɩd raasenkamã, sẽn na yɩl n da wa menem ye.” (Heb. 2:1, NW ) Sɩd me, d tõe n wa menemame n pa bãng ye. D sã n pa rat n wa meneme, segdame tɩ sasa buud fãa d sẽn wat n tigim taab n zãmsd Biiblã bɩ d kelgd “n yɩɩd raasenkamã.” Woto yĩnga, tõnd ned kam fãa segd n soka a meng woto: ‘Rẽ yĩnga yaa bũmb nins ned sẽn segd n deng n zãms Kiristã wɛɛngẽ wã bal la m zãmsd wakat fãa bɩ? Rẽ yĩnga mam maanda yɛlã rok-m-zugẽ bɩ, bɩ yaa ne m sũur fãa? Bõe la m tõe n maan n bɩɩs m tẽebã?’ Sẽn na yɩl n maan dẽ, bũmb a yiib n yaa tɩlae. D segd n mao n bãnga Wẽnnaam koɛɛgã võor sõma, la d zãms sakre.

Mao-y n bãng-y koɛɛgã võore

7. D sã n mao n bãng Wẽnnaam Gomdã sõma, wãn to la tõe n naf-do?

7 A Poll yeelame tɩ ‘ned ninga fãa sẽn yũud bĩisim, a ka mi tɩrlem koɛɛgã võor ye; tɩ bõe, yẽ yaa bi-bilfu.’ (Heb. 5:13) D sã n dat n bɩɩs d tẽebã, d segd n mao n bãnga Wẽnnaam koɛɛgã a sẽn taas tõndã võor sõma. Sẽn mik tɩ koe-kãng bee Biiblã pʋgẽ wã yĩnga, d segd n zãmsd-a lame, la d zãmsd sɛb nins “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” sẽn yiisdã me sõma. (Mat. 24:45-47) D sã n zãmsd Biiblã la seb-kãense, d na n bãngda Wẽnnaam daabã la a tagsgo, tɩ sõngd-d tɩ d bãngd sõma la wẽng n bakdẽ. Saam-bi-poak a Orchid makrã sɩd wilgda rẽ. * A yeela woto: “Saglg sẽn sõng maam wʋsg n yɩɩd yaa b sẽn yeel tɩ d zãmsd Biiblã daar fãa wã. Mam dɩka sẽn kolg yʋʋm a yiib n karem Biiblã tõre, la yɩɩ wa mam sẽn nan bãngd m naandã paalem. Mam bãnga a noyã, a sẽn nong la a sẽn kis bũmb ninsi, la m bãng t’a pãngã la a yamã sɩd ka to ye. Biiblã kareng daar fãa, sõnga maam wʋsg m zu-loees wakate.”

8. Wãn to la Biiblã kareng tõe n sõng-do?

8 D sã n karemd Wẽnnaam Gomdã daar fãa, a koɛɛgã na n ‘tara pãng’ d zugu. (Karm-y Hebre dãmb 4:12.) Bũmb ning d sẽn karemdã na n sõngd-d lame tɩ d toeemdẽ n tat a Zeova yam n paasdẽ. Rẽ yĩnga yãmb tagsdame tɩ y sɩd segd n modg n baoa sẽk n paas sẽn na yɩl n karemd Biiblã la y bʋgsd a goamã zug bɩ?

9, 10. Bãng Biiblã koɛɛg võor sõma wã rat n yeelame tɩ bõe? Rɩk-y makr n wilgi.

9 Bãng Biiblã koɛɛg võor pa rat n yeel tɩ d bãng bũmb nins a sẽn yetã bal ye. A Poll sẽn da yeel tɩ kiris-neb kẽer wõnda kombi wã, tõe t’a pa rat n yeel tɩ b pa mi Biiblã sẽn yet bũmb ninsã ye. Yaa b sẽn da pa tũud bõn-kãens tɩ kɩt tɩ b pa mi b yõodã yell la a sẽn da gomdã. B ra pa wʋmd koɛɛgã võore, n tõe n tik rẽ n yãk yam n maan sẽn yaa tɩrg ye.

10 Bãng Biiblã koɛɛg võorã rat n yeelame tɩ f bãng a sẽn yetã sõma, la f tũud rẽ me. Saam-bi-poak a Kyle kibarã wilgda d sẽn tõe n maan dẽ to-to. A Kyle ne a tʋmd-n-taag moor n da yõsg taaba. La wãn to la a maan n welg yellã? A yeela woto: “Biiblã verse ning mam sẽn tẽeg yɩɩ Rom dãmb 12:18 wã sẽn yet tɩ ‘sã n tõe, bɩ laafɩ zĩnd yãmb ne nebã fãa sʋkã.’ Rẽ n so tɩ mam kos m tʋmd-n-taagã t’a wa tɩ d yã taab tʋʋmã sigb poore.” B sẽn yã taabã, b tõog n welga yellã hal t’a Kyle tʋmd-n-taagã sũur yɩ noog ne a sẽn maan  to-to tɩ b tõog n maneg mo-yõsrã. A Kyle paasa woto: “Mam bãngame tɩ Biiblã noy tũub sɩd tara yõod wakat fãa.”

Zãms-y sakre

11. Bõe n wilgd tɩ tõe n yɩɩ toog ne d tɩ d kell n sak Wẽnnaam zu-loees pʋsẽ?

11 Bũmb nins d sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã tũub tõe n yɩɩ toogo, sẽn yɩɩd fãa d sã n wa be zu-loees pʋsẽ. Wala makre, a Zeova sẽn yiis Israɛll nebã Ezipt yembdã poor bilfu, b wa n “yika goam ne a Moiizi,” la b ‘mak a Zeova.’ Bõe yĩnga? Koom kaalem yĩnga. (Yik. 17:1-4) B sẽn maan kaool ne a Zeova n yeel tɩ b na n saka “bũmb ninga fãa [a] sẽn yeelã,” pa yã n ta kiis a yiib la b kɩɩs-a n pʋʋs bõn-naandg ye. (Yik. 24:3, 12-18; 32:1, 2, 7-9) Tõe tɩ yaa a Moiiz sẽn da rʋ Horɛb tãngã zug n na n deeg noyã n tɩ kaoosdẽ wã n kẽes-b rabeem. Bala nand t’a Moiiz rʋ tãngã, Amalɛk nebã ra wa n zaba ne-ba, t’a Moiiz yals n zẽk a nusã yĩngr tɩ kɩt tɩ b tõog zabrã. Dẽnd tõe tɩ b tagsame t’a Moiiz sẽn ka be masã wã, Amalɛk nebã sã n lebg n wa, b na n tõoga bãmba? (Yik. 17:8-16) Tõe tɩ b sɩd tagsa woto. La sẽn yaa a soab me, b ra “ka rat n sak” Wẽnnaam ye. (Tʋʋ. 7:39-41) A Poll sagla kiris-nebã tɩ b ‘nang pãng’ n da yɩ wa Israɛll nebã sẽn zoe rabeem n pa sak Wẽnnaam tɩ kɩt tɩ b pa kẽ kãabg tẽngẽ wã ye.—Heb. 4:3, 11.

12. Wãn to la a Zezi zãms sakre, la rẽ naf-a-la wãn-wãna?

12 B sẽn sagend-d tɩ d modg n bɩɩs d tẽebã baoodame tɩ d nang pãng n sak a Zeova. Wa a Zezi Kirist makrã sẽn wilgdã, naoor wʋsgo, yaa zu-loeesã pʋgẽ la d zãmsd Wẽnnaam sakre. (Karm-y Hebre dãmb 5:8, 9.) A Zezi sẽn da wa n nan be saasẽ wã, a ra sakda a Ba wã. La baasgo, a sẽn wa tẽngã zugã, a Ba wã raab maaneg ra baoodame t’a sak namsgo. A Zezi sẽn kell n sak Wẽnnaam baa toog pʋgẽ wã, sõng-a lame t’a “zems zãng” ne tʋʋm nins Wẽnnaam sẽn da rat n wa bobl-a wã. Rat n yeel t’a sẽn da segd n wa lebg rĩm la maan-kʋʋdb kãsmã.

13. Bõe n wilgd tɩ d zãmsa sakre?

13 La tõnd yẽ? Rẽ yĩnga tõnd me yãka yam n na n kell n sak a Zeova baa zu-loe-kɛgems pʋsẽ bɩ? (Karm-y 1 Pɩɛɛr 1:6, 7.) Wẽnnaam kõo noy yoobã wɛɛngẽ, pʋ-peelmã, d no-goamã, Biiblã kareng la a zãmsgã, tigissã kẽnd la koɛɛgã mooneg wɛɛngẽ tɩ yaa vẽenese. (Zoz. 1:8; Mat. 28:19, 20; Ef. 4:25, 28, 29; 5:3-5; Heb. 10:24, 25) Rẽ yĩnga d sakda a Zeova yel-kãensã wɛɛngẽ baa toog pʋgẽ bɩ? D sã n sakdẽ, wilgdame tɩ d bɩɩsda d tẽebã.

Bõe yĩng tɩ d segd n bɩɩs d tẽebã?

14. Rɩk-y makr sẽn wilg tɩ ned sã n bɩɩsd a tẽebã, kogend-a lame.

14 Hakɩka, dũni-kãngã pʋgẽ, ‘wẽng fãa sẽn ka le sãamd nebã sũyã’ yĩnga, kiris-ned sã n modg n wa tõogd n bãngd sõma la wẽng n bakdẽ, kogend-a lame. (Ef. 4:19) Wala makre, saam-biig a ye yʋʋr sẽn boond t’a James ra nong n karemda sɛb nins b sẽn tikd Biiblã zug n yiisdẽ wã wakat fãa. A wa n paama tʋʋmde, la a tʋmd-n-taasã fãa ra yaa  pagba. A yeela woto: “Mam tʋmd-n-taasã fãa la bal manesem da wilgda vẽeneg tɩ b pa kis yoob baa bilf ye. Pag a yembr bal manesem n da yaa sõma, la a ra sakd n kelgda koe-noogã me. La daar a yembr tõnd d yiibã bal sẽn da wa n be roog a ye tʋʋmã zĩigẽ, a sɩnga maam roobo. Mam da tagsdame t’a reemdame, la m wa n mikame tɩ yõsga reem hal tɩ pa nana ye. Zĩig pʋgẽ bala, mam tẽega kibar m sẽn da karem Gũusg Gasgã pʋgẽ, sẽn gomd saam-biig sẽn seg zu-loe-kãngã buud a tʋʋm zĩigẽ yelle. Sõsgã pʋgẽ, b goma a Zozɛf ne a Potifaar pagã yelle. * La zĩig pʋgẽ, mam tus-a lame t’a zoe n yi.” (Sɩng. 39:7-12) A James sũur yɩɩ noog a sẽn tõog n gil yellã n kogl a sũur kasetã.—1 Tɩm. 1:5.

15. D sã n bɩɩsd d tẽebã, naf-d-la wãn-wãna?

15 D sã n modgd n bɩɩsd d tẽebã, kengda d raoodo, la kɩtdẽ me tɩ d pa basdẽ tɩ ‘koe-sãams toɛy-toɛy yuusd d yamã’ ye. (Karm-y Hebre dãmb 13:9.) D sã n bɩɩsd d tẽebã, d na n tagsda “bũmb nins sẽn yaa sõma n yɩɩdã” yell wakat fãa. (Fil. 1:9, 10) Woto na n kɩtdame tɩ mi-beoog ning d sẽn tar ne Wẽnnaamã paasdẽ, la kɩtdẽ tɩ d nand segls nins fãa a sẽn dɩk d neer yĩngã. (Rom 3:24) Kiris-ned yam sã n vẽenẽ t’a wʋmd yɛlã võore, na n paasda a mi-beoogã ne a Zeova, la kɩtdẽ t’a tar zood sõma ne-a me.—1 Kor. 14:20.

16. Bõe n sõng saam-bi-poak a ye t’a wa tõog n ‘keng a sũur’ n tũ Wẽnnaam?

16 Saam-bi-poak a ye yʋʋr sẽn boond t’a Louise yeelame tɩ yẽ sẽn deeg lisgã poore, a ra ket n dat n maana sẽn noom nebã n yɩɩda. A yeela woto: “Yaa sɩd tɩ mam da pa tʋmd tʋʋm-wẽns ye, la m da pa tũud a Zeova ne m sũur fãa me ye. Mam wa n mikame tɩ m sã n dat n tũ-a wa a sẽn datã, m segd n toeema yɛl kẽere. Mam sẽn da segd n modg zĩig ning n yɩɩda, yaa mao n tũ-a ne m sũur fãa zãnga.” A Louise sẽn sɩd modg n maan woto wã, ‘kenga a sũur’ t’a tõog n tũ Wẽnnaam sõma. La rẽ sõng-a-la wʋsg a sẽn wa n bẽed bã-kɛgeng sasa. (Zak 5:8) A paasa woto: “Mam maana modgr wʋsgo, la rẽ sõng-m lame tɩ m paam zood sõma ne a Zeova.”

‘Sakd-y ne y sũy fãa’

17. Bõe yĩng tɩ sakrã yɩ yõor yell pipi kiris-nebã wakate?

17 Pipi kiris-nebã wakate, sẽn da be-b Zerizalɛm ne Zide wã tũu a Poll sẽn da sagl-b tɩ b mao n “bɩɩs b tẽebã,” la rẽ kɩtame tɩ b põs kũum. Neb nins sẽn tũ sagl-kãngã wã talla yam-vẽenem, n tõog n bãng bãnd ning a Zezi sẽn da yeel tɩ b sã n wa yã bɩ b “zoe n kẽng tãens zutã.” B sẽn wa n yã “sãoong bõn-wẽngã sẽn yas zĩ-sõnga pʋgẽ” wã, rat n yeel tɩ Rom sodaasã sẽn wa n karg n gũbg Zerizalɛm n kẽe a pʋgẽ wã, b bãngame tɩ sasa ning b sẽn segd n zoe n yi tẽngã taame. (Mat. 24:15, 16) Kiris-nebã tũ a Zezi keoogrã n zoe n yi Zerizalɛm nand tɩ b sãam-a.  Tũudmã kʋdemd yɛl-mit a Eusèbe goma rẽ yell n yeel tɩ b zoe n kẽnga tẽng a ye sẽn boond tɩ Pella sẽn be Galaad tãensã soolmẽ. B sẽn maan woto wã kɩtame tɩ b põs Zerizalɛm sãoong ning sẽn yɩ kãseng n yɩɩd a taabã fãa wã.

18, 19. a) Bõe yĩng tɩ sakr yaa yõor yell ne tõnd rũndã-rũndã? b) Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

18 D sã n bɩɩsd d tẽebã tɩ kɩtdẽ tɩ d sakd Wẽnnaam, tõnd me na n põsa a Zezi bãngr-gomdã yaoolem pidsgã sasa, rat n yet tɩ “to-kãseng” ning sẽn pa na n tall to wã wakate. (Mat. 24:21) Bɩ d sok d mens woto: “Rẽ yĩnga ‘tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã la sẽn tar yamã’ sã n wa kõ-d sagls n baoodẽ tɩ d tũ-b tao-tao, d na n sakame bɩ?” (Luk 12:42) Ad sɩd tara yõod tɩ d modg n yɩ neb sẽn sakd ne b sũy fãa!—Rom 6:17.

19 D sã n dat n bɩɩs d tẽebã, yaa tɩlae tɩ d modg n tõogd n bãngd sõma la wẽng n bakdẽ. Rẽ baoodame tɩ d maood n wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã võor sõma la d zãmsd sakre. La pa nana ne kom-bɩɩsã tɩ b tõog n bɩɩs b tẽebã ye. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n wilga b sẽn tõe n mao to-to n tõoge.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 7 D toeema yʋy kẽere.

^ sull 14 Ges-y “ Fortifiés pour dire non au mal ” yʋʋmd 1999, zĩ-likr kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ.

Bõe la yãmb bãng-yã?

• Bɩɩs f tẽebã rat n yeelame tɩ bõe, la sẽn na yɩl n maan dẽ, bõe n yaa tɩlae?

• D sã n wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã võor sõma, wãn to la sõngd-d tɩ d bɩɩs d tẽebã?

• Wãn to la d zãmsd sakre?

• D sã n mao n bɩɩs d tẽebã, wãn to la na n naf-do?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 15]

Biiblã sagls tũub sõngd-d lame tɩ d welgd d zu-loeesã ne yam

[Foto, seb-neng 16]

Pipi kiris-nebã sẽn tũu a Zezi saglgã kɩtame tɩ b põse