Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Waoog-y Moiiz-kãsengã

Waoog-y Moiiz-kãsengã

 Waoog-y Moiiz-kãsengã

“Wẽnnaam na n zẽka b no-rɛɛs a yembr sẽn yaa wa maam yãmb buuda sʋka. Bɩ y kelg bũmb nins fãa a sẽn na n togs yãmbã.”—TƲƲ. 3:22.

1. Hal pĩnd n tãag rũndã-rũndã, bõe la a Zezi Kirist maan ãdem-biisã vɩɩm pʋgẽ?

YƲƲM tus a yi sẽn looge, bi-ribl la b rog tẽng zug ka tɩ kɩt tɩ malɛgs kʋʋng pẽg Wẽnnaam tɩ pe-kɩɩmb wʋme. (Luk 2:8-14) Yʋʋm pis-tã loogr poore, bi-kãng sẽn lebg kãsmã sɩnga tʋʋmd sẽn kaoos yʋʋm a tã la pʋɩ-sʋk bala. La baa ne rẽ, a tʋʋmdã kɩtame tɩ ãdem-biisã maan yɛl wʋsgo. Kʋdemd yɛl mit a yembr yʋʋr sẽn boond t’a Philip Schaff sɩd yeela woto: “A mengã pa tol n gʋls sebr baa a yen ye. La seb-gʋlsdba, yɩɩn-yɩɩndba, sagendba, reem-dɛɛmdb la tʋʋm-mitb buud toor-toor tikda a sẽn yeel la a maan bũmb ninsã zugu, n tʋmd b tʋʋma. Pĩnd wẽndẽ la rũndã-rũndã nin-kãsemsã fãa baa a ye pa tõog n kɩt tɩ ãdem-biisã maan yɛl wʋsg wa yẽ ye.” Vẽenega, yaa a Zezi Kirist yell la d sẽn gomdã.

2. Bõe la tʋm-tʋmd a Zã yeel a Zezi la a tʋʋmdã zugu?

2 Tʋm-tʋmd a Zã gʋlsa sebr n gom a Zezi tʋʋmdã yelle, n yeel a sebrã baasgẽ woto: “Bũmb wʋsg keta a Zezi sẽn da maane. B sã n gʋls bãmb fãa yembr-yembre, mam tẽedame tɩ dũniyã ka na n yã weer n deeg sɛb nins b sẽn na n gʋlsã ye.” (Zã 21:25) A Zã ra miime t’a ra pa tõe n gʋls a Zezi sẽn gom la a maan bũmb nins a tʋʋmdã sẽn kaoos yʋʋm a tã la pʋɩ-sʋkã pʋgẽ wã fãa ye. La kibay nins a Zã sẽn gʋls a evãnzillã pʋgẽ wã yaool n tara yõod wʋsg ne-do.

3. Bõe n tõe n sõng tõnd tɩ d bãng tʋʋm nins a Zezi sẽn na n tʋm Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ wã neere?

3 Evãnzill dãmb a naasã toor sẽn ka be, Biiblã sɛb a taab wilgda yɛl toor-toor a Zezi vɩɩmã zug tɩ kengd d tẽebo. Wala makre, d tara pĩnd wẽn-sakdb sẽn deng a Zezi n zĩnd tẽng zug ka kibay Biiblã pʋgẽ, tɩ sõngd tõnd tɩ d tõe n bãng tʋʋm nins a Zezi sẽn na n tʋm Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ wã neere. D na n goma nin-kãens kẽer yelle.

Pĩnd wẽn-sakdb sẽn da makd a Zezi

4, 5. Ãnd rãmb vɩɩm n da wilgd a Zezi sẽn da na n wa maanã, la bõe yĩng tɩ d yet woto?

4 A Zã la Evãnzillã gʋlsdb a taabã wilgame tɩ yaa a Zezi la Wẽnnaam sẽn da na n wa zae la a kɩt tɩ yɩ Rĩmã. B yeelame me t’a Moiizi, a Davɩɩde, n paas a Salomo vɩɩmã ra wilgda yɛl a Zezi sẽn da na n wa maane. Bõe yĩng tɩ d yetẽ tɩ wẽn-sakdb kãensã vɩɩmã ra pĩnd n wilgda yɛl a Zezi zugu, la bõe la b kibayã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã tõe n sõng tõnd tɩ d bãnge?

5 Wala makre, Biiblã yet-d lame t’a Moiiz yɩɩ no-rɛɛsa, sɛ-yõkda, la fãagda. La a Zezi me yaa no-rɛɛsa, sɛ-yõkd la fãagda. A Davɩɩd yɩɩ pe-kɩɩm la rĩm sẽn zab ne Israɛll bɛɛb n tõog-ba. A Zezi me yaa pe-kɩɩm la rĩm sẽn tõe a bɛɛbã. (Eze. 37:24, 25) Rĩm a Salomo sẽn da wa n sakd Wẽnnaamã, a ra yaa rĩm sẽn tar yam, tɩ kɩt tɩ Israɛll nebã ra vɩ bãan pʋgẽ. (1 Rĩm 5:5, 9) A Zezi me yaa yam-kãseng soaba. B boond-a lame me tɩ “laafɩ-naaba.” (Ezai 9:5) Yaa vẽeneg tɩ baa a Zezi Kirist sẽn tʋmd tʋʋm ninsã sã n wõnda nin-kãensã tʋʋmã me, a sẽn tar tʋʋm nins Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ wã yɩɩda b fãa rẽndã hal wʋsgo. Bɩ d reng n mak a Zezi ne a Moiizi, tɩ rẽ na n sõng-d lame tɩ d bãng a Zezi sẽn tar tʋʋm nins Wẽnnaam daabã pidsg pʋgẽ wã sõma.

A Moiiz ra makda a Zezi

6. Wãn to la tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr wilg nebã tɩ b segd n kelga a Zezi?

6 Yʋʋmd 33 Pãntekotã poor bilfu, tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr sõdga bãngr-gomd a Moiiz sẽn togs tɩ  pids a Zezi zugu. Yɩɩ wẽnd-doogẽ wã, zʋɩf rãmb kʋʋng taoore. A Pɩɛɛr ne a Zã maana yel-solemd n kɩt tɩ bõos sẽn dog ne komslem yik n kẽnda, tɩ nebã yã n ‘yɛɛs n wudg’ n wa n na n gese. A Pɩɛɛr wilg-b lame tɩ yaa a Zeova vʋʋsem sõngã a sẽn kõ bãmb a Zezi maasem yĩngã n kɩt tɩ bãmb tõog n maan yel-solemdã. Rẽ poore, a sõdga gomd sẽn be Biiblã sɛb nins b sẽn deng n gʋls ne hebre wã pʋgẽ, n yeel woto: “A Moiiz ra yeelame: ‘Zusoab a Wẽnnaam sẽn yaa yãmb Wẽnnaamã na n zẽka b no-rɛɛs a yembr sẽn yaa wa maam yãmb buudã sʋka. Bɩ y kelg bũmb nins fãa a sẽn na n togs yãmbã.’ ”—Tʋʋ. 3:11, 22, 23; karm-y Tõod 18:15, 18, 19.

7. A Pɩɛɛr sẽn gom no-rɛɛs sẽn yɩɩd a Moiiz yellã, bõe yĩng t’a kɛlgdbã wʋm a sẽn yeelã võore?

7 Wõnda a Pɩɛɛr kɛlgdbã ra wae n wʋmda a Moiiz gom-kãensã. B sẽn da yaa zʋɩf rãmbã yĩnga, b ra nanda a Moiiz wʋsgo. (Tõo. 34:10) B sɩd ra miime tɩ no-rɛɛs sẽn yɩɩd a Moiiz n segd n wa, tɩ kɩt tɩ b ra gũud a waoongã ne b sũy fãa. No-rɛɛs kãng ra pa na n yɩ ned Wẽnnaam sẽn yãke, rat n yet tɩ Mesi bal wa a Moiiz ye. B ra na n tolg n bool-a lame tɩ Mesi wã bɩ “Kirist Wẽnnaam sẽn yãk a soabã.”—Luk 23:35; Heb. 11:26.

Bũmb nins sẽn kɩt t’a Zezi ne a Moiiz wõnd taabã

8. A Moiiz ne a Zezi vɩɩmã nen-bʋs n wõnd taaba?

8 A Moiiz ne a Zezi vɩɩmã nens kẽer wõnda taaba. Wala makre, b ned kam fãa peelmẽ, na-toaag n bao n na n kʋ-a. (Yik. 1:22–2:10; Mat. 2:7-14) Sẽn paase, b boola b yiibã fãa tɩ b “yi Ezipt.” No-rɛɛs a Oze yeela woto: “A Israyɛl sẽn wa n ya bi-bɩɩga, m sɩng n nong-a lame. Maam n yiis-a m toore, Ezipt tẽnga.” (Oze 11:1, Sebr Sõngo) A Oze ra gomda wakat ning Wẽnnaam sẽn yãk a Moiiz n kɩt t’a tɩ yiis Israɛll buudã Eziptã yelle. (Yik. 4:22, 23; 12:29-37) A Oze gom-kãensã ra wilgda bũmb a to sẽn da wat me. A goamã pidsa wakat ning a Zozɛf ne a Maari sẽn wa n yi Ezipt ne a Zezi rĩm a Herood kũumã poor n leb b tẽngẽ wã.—Mat. 2:15, 19-23.

9. a) Yel-soalem bʋs la a Moiiz ne a Zezi maan-yã? b) Wilg-y bũmb a taab sẽn kɩt t’a Zezi ne a Moiiz wõnd taaba. (Ges-y  zĩ-gũbrã sẽn be seb-neng 26 soabã.)

9 A Moiiz ne a Zezi fãa maana yel-soalem tɩ wilg t’a Zeova ra bee ne-ba. Biiblã wilgdame t’a Moiiz n yɩ pipi ninsaal n maan yel-soalma. (Yik. 4:1-9) Wala makre, a Moiiz maana yel-soalem ne koom. A kɩtame tɩ Nil Kʋɩlgã la a bãg-faansã fãa koom lebg zɩɩm. A leb n kɩtame tɩ mog-miuugã koom welg zĩis a yi n bas tẽn-koɛɛnga, la a kɩt tɩ koom pusg n yi pĩig pʋgẽ me. (Yik. 7:19-21; 14:21; 17:5-7) A Zezi me maana yel-soalem ne koom. A Zezi pipi solemd yɩɩ koom la a kɩt tɩ lebg divẽ kãadem kibs sasa. (Zã 2:1-11) Rẽ zugẽ, daar a yembr me, a kɩtame tɩ Galile mogrã koom sẽn da rãmbdã yõke. Daar a to menga, a kẽna koom zugu. (Mat. 8:23-27; 14:23-25) Y sã n ges  zĩ-gũbrã sẽn be seb-neng 26 soabã pʋgẽ, y na n yãa bũmb a taab sẽn kɩt t’a Moiiz wõnd a Zezi b sẽn boond tɩ Moiiz-kãsengã.

Kiristã yaa no-rɛɛsa

10. No-rɛɛs hakɩk tʋʋmd yaa bõe, la bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Moiiz sɩd yɩɩ no-rɛɛs hakɩka?

10 Neb wʋsg tagsdame tɩ no-rɛɛs yaa ned sẽn togsd yɛl sẽn wat bala. La no-rɛɛs tʋʋmd yaool n pa tek woto ye. No-rɛɛs hakɩk yaa ned a Zeova sẽn vẽnegd t’a gomd a yʋʋr yĩnga, ned sẽn gomd “Wẽnnaam tʋʋm-kãsemsã” yelle. (Tʋʋ. 2:11, 16, 17) Dẽnd Wẽnnaam no-rɛɛs tõe n togsa yɛl wʋsgo. Wala makre, a tõe n togsa yɛl sẽn wat beoogo, a tõe n wilga nebã a Zeova raabo, wall a togs a bʋ-kaoor koeese. A Moiiz maana woto fãa. A Zeova sẽn wa n na n kɩt tɩ tood piigã paam Ezipt nebã, a ra kɩtdame t’a Moiiz rengd n wilgd toog fãa sẽn na n yɩ a soab nand tɩ toogã sɩnge. A Moiiz taasa Israɛll nebã Wẽnnaam tõogã Sinayi tãngẽ wã. A wilg-b-la Wẽnnaam daabã me. La baasgo, no-rɛɛs sẽn yɩɩd a Moiiz n da wate.

11. Bõe la Zezi maan tɩ wilgdẽ t’a sɩd yaa no-rɛɛs sẽn yɩɩd a Moiizi?

11 Kaoosg zugẽ, Wẽnnaam vẽnega a Zakari me t’a togs bãngr-goama. A pĩnd n wilga  Wẽnnaam sẽn bobl-a a biig a Zã tʋʋmd ningã. (Luk 1:76) Bi-kãng la b sẽn wa n boond t’a Zãmbatiisã. Yaa yẽ n moon n wilg nebã t’a Zezi Kirist la no-rɛɛs ning sẽn yɩɩd a Moiiz tɩ b ra sɩng n gũud a waoongã. (Zã 1:23-36) Wẽnnaam sɩd wa n kɩtame t’a Zezi togs yɛl wʋsg sẽn da na n wa maane. Wala makre, a goma a kũumã yelle, n pĩnd n togs b sẽn na n kʋ-a to-to wã, a sẽn na n ki zĩig ningã, la a wilg a kʋʋdbã sẽn na n yɩ neb nins me. (Mat. 20:17-19) Bũmb a to me la a togs a kɛlgdbã tɩ ling-b hal wʋsgo. A yeelame tɩ b na n wa sãama Zerizalɛm ne a wẽnd-doogã. (Mark 13:1, 2) A Zezi togsa bãngr-goam sẽn pidsd baa rũndã-rũndã menga.—Mat. 24:3-41.

12. a) Bõe la a Zezi maan n wilg tʋʋmd b sẽn segd n tʋm dũniyã gill zugu? b) Bõe yĩng tɩ d tũud a Zezi makrã rũndã-rũndã?

12 La a Zezi ra pa no-rɛɛs bal ye. A ra yaa koe-moonda la a karen-saamba. A moona Wẽnnaam Rĩungã koe-noogo, la ned da zɩ n gom ne raood wa yẽ ye. (Luk 4:16-21, 43) A sẽn da zãmsd nebã to-to wã sõmblem pa tall to ye. Daar a yembre, neb kẽer sẽn kelg a Zezi goam poore, b yeela woto: “Ned nan ka gom wa ra-kãngã abada ye.” (Zã 7:46) A Zezi ra modgdame n moond Rĩungã koe-noog ne yẽesem sẽn na yɩl t’a ta zĩig fãa, la a kɩtame t’a karen-biisã me ra maand wa yẽ. A sẽn maan woto wã wilgame tɩ b segd n tʋma tʋʋm-kãngã dũniyã gill zugu.  La rẽ tɛk n tãag masã, b ket n tʋʋmda tʋʋm-kãngã a sẽn sɩngã. (Mat. 28:18-20; Tʋʋ. 5:42) Rɩẽ, neb sõor na maan milyõ a yopoe sẽn tũud Kiristã rɩka sẽn kolg lɛɛr 1 500 000 000 n moon Rĩungã koɛɛgã la b zãms neb Biiblã. Rẽ yĩnga y maooda y sẽn tõe tɛk n tʋmd tʋʋm kãngã bɩ?

13. Bõe n na n sõng tõnd tɩ d kell n “gũusi”?

13 Yaa vẽeneg t’a Zeova sɩd tʋma no-rɛɛs sẽn yɩɩd a Moiiz tẽng zug ka wa a sẽn da pĩnd n togsã. D sẽn mi woto wã kɩtame tɩ d segd n maan bõe? Rẽ segd n kɩtame tɩ d maneg n kɩs sɩd tɩ bãngr-goam nins b sẽn togs tɩ na n pids beoog daar tõnd fãa nafr yĩngã sɩd na n pidsame. Hakɩka, d sã n bʋgs Moiiz-kãseng a Zezi makrã zugu, na n kɩtame tɩ d kell n “gũusi,” la d tall yam sẽn vẽen sõma.—1 Tes. 5:2, 6.

Kiristã yɩɩ sɛ-yõkda

14. Bõe la a Moiiz maanẽ tɩ kɩt t’a yɩ sɛ-yõkd Wẽnnaam ne Israɛll kambã sʋka?

14 A Zezi yɩɩ sɛ-yõkd me wa a Moiizi. Ned sã n kẽ neb ne taab sʋk n kɩt tɩ b zemsd taaba, b tõe n boola nin-kãng soab tɩ sɛ-yõkda. A Zeova sẽn wa n na n maan kaool ne Israɛll kambã, a kɩtame t’a Moiiz reeg a tõogã n taas-ba, tɩ rẽ kɩt t’a Moiiz yɩ sɛ-yõkda. A Zakoob yagensã sã n da kell n sak Wẽnnaam tõogã, a ra na n kɩtame tɩ b lebg a neb a sẽn welg toor buudã fãa sʋka. (Yik. 19:3-8) Yɩɩ yʋʋmd 1513 sẽn deng Kirist rogmã la b lugl kaoolã, la a kaoosame n tãag pipi kiris-nebã wakatã.

15. Bõe yĩng tɩ sɛ-yõkd a Zezi yɩɩd sɛ-yõkd a Moiizi?

15 Yʋʋmd 33 soabã wẽnde, a Zeova lugla kaool a to t’a sõmblmã yɩɩd a sẽn da maan-a soab ne a Zakoob yagensã. A lugla kaool kãng ne Israɛll paalga, sẽn yaa kiris-neb nins sẽn paam zaeebã sullã b sẽn boond tɩ “Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽnda.” (Gal. 6:16) Kaool ning Wẽnnaam sẽn da tũnug ne a Moiiz n maana ra tara noy a sẽn gʋls kug zutu. La kaool ning a sẽn tũnug ne a Zezi n maana sõmblem n yɩɩde. Wẽnnaam gʋlsa kaool kãng noyã nin-kãensã sũyã pʋsẽ. (Karm-y 1 Tɩmote 2:5; Hebre rãmb 8:10.) Rẽ kɩtame tɩ “Israɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã” yaa neb a sẽn welg a yʋʋrã yĩng buudã fãa sʋka. Bãmb la “buud ninga sẽn na n maan tʋʋm sẽn zemse,” rat n yeel tɩ sẽn zems ne Wẽnnaam Rĩungã. (Mat. 21:43) Nin-kãensã n kẽ kaool-paalgã pʋgẽ. La pa bãmb bal n na n dɩ a nafa wã ye. Kʋʋn-kãsenga, la baa neb wʋsg sẽn maan kaalem meng n na n naag n paam bark nins kaool-kãngã sẽn yɩɩd pipi soabã sẽn na n wa ne wã.

Kiristã yɩɩ fãagda

16. a) Wãn to a Zeova tũnug ne a Moiiz n fãag Israɛll nebã? b) Yikr14:13 wilgdame tɩ fãagrã yita ãnda nengẽ?

16 Ezipt yiibã ket tɩ beoogo, yel n da yɛgd Israɛll nebã kom-dẽemsã. Baraar yʋngo, Wẽnnaam malɛk n da na n wa kẽ Ezipt tẽngã n kʋ kom-dẽemsã fãa. A Zeova ra yeela a Moiiz tɩ b sã n dat tɩ bãmb kom-dẽemsã põse, b ra segd n yãka Pak pe-bilã zɩɩm n mes b rig-noyã la b lugã zutu. (Yik. 12:1-13, 21-23) La b sɩd maana woto tɩ b kambã põse. Rẽ poore, wakat n wa n zĩnd tɩ buudã neb tõr vɩɩm da be yell pʋgẽ. B sẽn yi Eziptã, b wa n taa mog-miuugã taoor n pa tõe n looge, tɩ Ezipt sodaasã yaool n pʋgd-ba, tɩ b pa mi b sẽn kẽedẽ ye. Wakat kãng yɛsa, a Zeova le kɩtame t’a Moiiz maan yel-solemd tɩ mogrã koom welg zĩis a yiib n bas tẽn-koɛɛnga, tɩ Israɛll rãmbã tũ n loog n paam n põse.—Yik. 14:13, 21.

17, 18. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zezi yaa fãagd n yɩɩd a Moiizi?

17 Baa bũmb nins a Zeova sẽn kɩt t’a Moiiz maan n fãag Israɛll nebã sã n yaa kãsems me, fãagr ning a sẽn kɩt t’a Zezi wa ne wã n yɩɩda. Yaa ne a Zezi maasem la wẽn-sakdbã fãa paamd fãagr ne yel-wẽnã yembdã. (Rom 5:12, 18) Sẽn paase, fãagr kãng na n yɩɩ “wakat fãa yĩnga.” (Heb. 9:11, 12) A Zezi yʋʋrã võor meng yaa “a Zeova yaa  fãagda.” Tõnd fãagd a Zezi pa fãagd-d ne d pĩnd yel-wẽnã bal ye. A kɩtdame me tɩ d tõe n wa paam beoog daar vɩɩm sẽn yaa sõma. A Zezi sẽn fãag neb nins sẽn tũud-a wã ne yel-wẽnã yembdã, kɩtame tɩ nin-kãensã na n põs Wẽnnaam a Zeova sũ-puugrã, la b le paam t’a nong-ba.—Mat. 1:21.

18 Wakat n wate, tɩ fãagr ning ãdem-biisã sẽn paamd a Zezi maasem yĩngã na n kɩt tɩ b paam b mens ne bũmb nins fãa yel-wẽnã sẽn wat ne wã. Wala makre, bãasã la baa kũumã menga. D tẽeg bũmb a ye a Zezi sẽn maane, tɩ na n sõng-d lame tɩ d bãng sẽn na n yɩ to-to. Daar a ye, a Zezi kẽnga rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Zairus zakẽ. Raoã bi-pugl sẽn da tar yʋʋm 12 n da maan kaalem. Baraarã, a Zezi yeela a Zairus woto: “Da zoe rabeem ye, yãmb we n tẽ bal tɩ biiga na n vʋʋgame.” (Luk 8:41, 42, 49, 50) A Zezi gomdã yɩɩ sɩda, biigã sɩd vʋʋgame! Mams-y-yã a roagdbã sũ-noogã. Rẽ na n sõng-y lame tɩ y bãng sũ-noog ning d sẽn na n paam kũum vʋʋgrã sasa wã. Wakat ning neb nins ‘sẽn be yaad pʋsẽ sẽn na n wʋm [a Zezi] koɛɛg n yi’ wã. (Zã 5:28, 29) Sɩd-sɩda, a Zezi yaa fãagdã, tõnd fãagda!—Karm-y Tʋʋma 5:31; Tɩt 1:4; Wil. 7:10.

19, 20. a) D sã n bʋgsd tʋʋm nins Moiiz-kãseng a Zezi sẽn tʋmdã zugu, wãn to la rẽ na n sõng-do? b) Bõe la d na n yã sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

19 D sẽn mi t’a Zeova tũnugda ne tõnd sẽn na yɩl tɩ neb a taab me paam fãagr a Zezi maasem yĩngã, kɩtdame tɩ d modgd n moond koɛɛgã la d zãmsd nebã. (Ezai 61:1-3) Sẽn paase, d sã n bʋgsd fãagr tʋʋm nins Moiiz-kãseng a Zezi sẽn tʋmdã zutu, kɩtdame tɩ d kɩs sɩd ne d sũy fãa t’a sã n wa na n sãam nin-wẽnsã, a na n fãaga neb nins sẽn tũud-a wã.—Mat. 25:31-34, 41, 46; Wil. 7:9, 14.

20 Hakɩka, a Zezi yaa Moiiz-kãsenga. A maana bõn-kãsems wʋsg a Moiiz sẽn pa maane. A Zezi sẽn pĩnd n togs goam ninsã, n paas a sẽn maan bũmb nins n kɩt tɩ nebã tõe n le paam zood ne Wẽnnaamã paka ãdem-biisã fãa gilli. A Zezi fãagrã pa na n yɩ wakat a wãn yĩng bal ye. A na n fãaga ãdem-bi-sakdbã wakat fãa yĩnga. Dẽnd pĩnd wẽndẽ wẽn-sakdbã kibayã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã tõe n sõnga tõnd tɩ d bãng bũmb wʋsg a Zezi zugu. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n yãa bʋʋm nins sẽn kɩt tɩ d yetẽ t’a Zezi yaa Davɩɩd kãsenga la Salomo kãsengã.

Y tõe n wilga a võor bɩ?

• Bõe yĩng tɩ b yetẽ t’a Zezi yaa no-rɛɛs kãseng n yɩɩd a Moiizi?

• Bõe yĩng tɩ b yetẽ t’a yaa sɛ-yõkd n yɩɩd a Moiizi?

• Bõe yĩng tɩ b yetẽ t’a yaa fãagd n yɩɩd a Moiizi?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng 26]

Bũmb a taab sẽn kɩt t’a Zezi wõnd a Moiizi

  □ B fãa sak n basa ziir a Zeova raabã maaneg yĩnga, la a nin-buiidã sõngr yĩnga.—2 Kor. 8:9; Fil. 2:5-8; Heb. 11:24-26.

□ Yɩɩ Wẽnnaam n yãk b yiibã ned kam fãa. Dẽnd b fãa yɩɩ “Kirist” rat n yeel tɩ ned Wẽnnaam sẽn zae.—Mark 14:61, 62; Zã 4:25, 26; Heb. 11:26.

□ Yaa a Zeova n tʋm b yiibã fãa.—Yik. 3:13-16; Zã 5:43; 17:4, 6, 26.

□ B fãa yɩɩ sik-m-mens rãmba.—Sõd. 12:3; Mat. 11:28-30.

□ B ned kam fãa maana yel-soalem n rɩlg neb kʋʋngo.—Yik. 16:12; Zã 6:48-51.

□ Wẽnnaam kɩtame tɩ b fãa kao bʋʋdo la b taas nebã a tõodo.—Yik. 18:13; Mal. 3:22; Zã 5:22, 23; 15:10.

□ Wẽnnaam kɩtame tɩ b yiibã fãa lʋɩ taoor n ges a yirã, rat n yeel t’a nin-buiidã yelle.—Sõd. 12:7; Heb. 3:2-6.

□ B boola b yiibã fãa t’a Zeova Kaset dãmb sẽn tũu-a ne sɩda.—Heb. 11:24-29; 12:1; Wil. 1:5.

□ A Moiiz ne a Zezi kũumã poore, Wẽnnaam kɩtame tɩ ned pa le yã b kũumã ye.—Tõo. 34:5, 6; Luk 24:1-3; Tʋʋ. 2:31; 1 Kor. 15:50; Ziid 9.