Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Karemdbã sogsgo

Karemdbã sogsgo

 Karemdbã sogsgo

Biig sẽn dog kɩɩng tõe n wa vʋʋgame bɩ?

Tõe n yɩɩ toog ne roagdb nins sẽn zɩ n paam yel-kãngã wã tɩ b wʋm a sẽn namsd ned to-to wã. Yel-kãngã namsda roagdb kẽer hal wʋsgo. Pag a ye doga kamb a nu tɩ yaa woto. Kaoosg poore, kom-dibli a yi la a rog tɩ b tar laafɩ. La baa ne rẽ fãa, a ket n tẽra kamb a nu wã fãa a sẽn dog tɩ yɩ kɩɩmsã yelle. Hal n tãag a yõore, a ra ket n tẽra a kamb nins fãa sẽn ki wã yʋʋma b sã n da pa maan kaalem. Rẽ yĩnga kiris-nebã tõe n tika Wẽnnaam noyã zug n yeel tɩ b kamb nins sẽn ki woto wã na n wa vʋʋgame bɩ?

Koɛɛg-koɛɛga d pa mi ye. Biiblã pa wilgd vẽeneg b sã n na n wa vʋʋga kom-kãensã bɩ b pa na n vʋʋg-b ye. La Wẽnnaam Gomdã tara noy bɩ kibay sẽn tõe n sõng-d la bels-do.

Bɩ d leok sogsg a yiib nins sẽn pʋgdã. Pipi, sã n yaa ne a Zeova, ninsaal vɩɩm sɩngda a sẽn wat n be a ma pʋgẽ wã bɩ, bɩ a rogmã sasa? Yiib-n-soaba, rẽ yĩnga a Zeova geta b rãmb nins sẽn ket n be b ma rãmb pʋsẽ wã wa ninsaalb bɩ, bɩ zɩ-pɛl bala? Biiblã noy tõe n sõng-d lame tɩ d bãng sogs-kãensã leoore.

A Moiiz tõogã wilga vẽeneg tɩ ninsaal vɩɩm pa sɩngd a rogem sasa ye. A vɩɩmã sɩngda a sẽn wat n be a ma pʋgẽ wã. Bõe yĩng tɩ d yet woto? Bala tõogã wilgame tɩ ned sã n maan tɩ pag pʋg sãame, b segd n kʋʋ a soabã n lebs rẽ yĩnga. Ges-y no-kãngã: “Neda na n yao a vɩɩm, vɩɩm yĩnga.” * (Yik. 21:22, 23) Dẽnd sẽn be-a pagã pʋgẽ wã vɩɩme, la a yaa ninsaala. Neb milyõ rãmb sẽn bãng woto wã kɩtame tɩ b pa yiisd pʋse, la tɩ b sã n maan dẽ b beega Wẽnnaam.

La wãn to la a Zeova get biig sẽn nan ket n be a ma pʋgẽ? Wala tõogã sẽn wilgã, ned sã n da maan tɩ pag pʋg sãame, b segd n kʋʋ a soabã n lebse. Dẽnd woto wilgda vẽeneg tɩ pag sã n tʋtẽ, sẽn be-a a pʋgẽ wã tara yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ. Biiblã verse rãmb a taab wilgdame t’a Zeova getame tɩ yẽ me yaa ninsaala. Wala makre, rĩm a Davɩɩd ra goma a Zeova yell woto: “Yãmb n yag maam m ma pʋgẽ. . . . Yãmb nin da nee maam wakat ninga mam sẽn ket n yaa bõn-naandgã. Mam dasem tɛk gʋlsa yãmb sebrẽ, tɩ bãmb daar ba a ye nan ka beẽ ye.”—Yɩɩl 139:13-16; Zoob 31:14, 15.

A Zeova leb n mii kamb nins sẽn be b ma pʋsẽ wã sẽn yaa neb ninsi, la b sẽn tõe n wa maan bũmb nins beoog daare. A Izaak pag a Rebeka sẽn wa n tar a kinkirsã pʋgã, a Zeova togsa bãngr-gomd kambã sẽn wa n maood taab b ma pʋgẽ wã zugu. Woto wilgdame t’a ra zoe n mii b sẽn yaa neb ninsi, la b sẽn na n wa maan bũmb nins nebã yĩng beoog daarã.—Sɩng. 25:22, 23; Rom 9:10-13.

A Zãmbatiis me sẽn wa n be a ma pʋgẽ, Biiblã yeela woto: “A Elizabɛt sẽn wʋm a Maari pʋʋsgã, biiga sẽn be yẽ pʋgẽ wã lebgame, la a Elizabɛt pida ne Sɩɩg Sõngo.” (Luk 1:41) Logtor a Luk sẽn wa n gomd kiba-kãngã yellã, gɛrk gom-bil ning a sẽn tũnug ne n wilg kibarã tõe n yaa biig sẽn nan ket a ma pʋgẽ, bɩ biig sẽn doge. Yaa gom-bi-kãngã me la a tũnug ne n gom a Zezi yell b sẽn wa sagl-a rũmsã koglgã pʋgẽ wã.—Luk 2:12, 16; 18:15.

Wa d sẽn yã wã, rẽ yĩnga d tõe n tika Biiblã zug n yeel tɩ sẽn nan ket b ma rãmbã pʋsẽ  wã ne kom-peelsã yaa toor-toor bɩ? Ayo d ka tõe ye. Woto zemsa ne bãngdbã sẽn vaees n yã bũmb nins rũndã-rũndã wã. Wala makre, b wilgame tɩ biig sẽn nan ket n be a ma pʋgẽ tõe n bãnga bũmb nins sẽn maand yɩngã, la bõn-kãens tõe n yɩ-a-la noog bɩ n yɛɛs-a. Woto kɩtame tɩ pag sẽn tʋt sẽn mi a biig sõma wã pa lingr ne tõnd ye.

Kambã rogem wakat pa yembr ye. Sãnda kaoosdame n yaool n doge, tɩ kẽer me pa kaoosdẽ ye. Wala makre, pag tõe n doga biig tɩ kiis a wɛ wã pa ta, tɩ biigã ki rasem a wãn poor bala. A to me tõe n tall pʋg hal tɩ kiis a wɛ wã ta, t’a rog-a kɩɩnga. Rẽ yĩnga pipi soabã na n saagdame t’a sẽn paam n dogã yĩng bala biigã na n wa vʋʋgame tɩ yiib-n-soabã yaool n pa tar saagr bɩ?

Koɛɛg-koɛɛga, Biiblã wilgdame tɩ ninsaal vɩɩm sɩngda a sẽn wat n be a ma pʋgẽ, la t’a Zeova getame tɩ yẽ me yaa ninsaala, la a tara yõod wʋsgo. Neb kẽer tõe n tika Biiblã sẽn wilgã zug n yeel tɩ pag sã n dog kɩɩnga, bɩ a pʋg sã n sãam tɩ f yeel t’a biigã pa na wa vʋʋge, f kɩɩsa Biiblã. B tõe n tagsdame tɩ f sã n yeel woto, tõe n kɩtame tɩ nebã maand sãmb-sãmb pʋsã yiisg wɛɛngẽ. La Biiblã no-kãensã yaool n wilgdame tɩ Wẽnnaam kisa pʋsã yiisgu.

Pĩndã, Gũusg Gasgã ra maanã sogsg la a wilg kamb nins sẽn dog kɩɩmsã kũum vʋʋgrã wɛɛngẽ, tɩ ra kɩt tɩ nebã maand sãmb-sãmb ne rẽ. Wala makre, b ra soka woto: Pag pʋg sã n da sãamame, rẽ yĩnga arzãnã pʋgẽ Wẽnnaam na n kɩtame t’a lebs n dɩk pʋ-kãng bɩ? La Siglgã taoor lʋɩtb Sullã pʋʋsa Wẽnnaam n maan vaeesg la a bʋgs yellã zug neere, n mik tɩ sogs-kãensã pa tar yõod kũum vʋʋgrã wɛɛngẽ ye. Bala a Zezi yeelame tɩ “Wẽnnaam tõee bũmb fãa.” (Mark 10:27) Wẽnnaam sẽn dɩk a Zezi vɩɩmã saasẽ n wa ning a Maari sẽn da nan pa mi rao pʋgẽ wã wilgdame tɩ Wẽnnaam sɩd tõee bũmb fãa. La ninsaalb nifẽ, woto yaa bũmb sẽn pa tõe.

Rẽ yĩnga woto fãa rat n yeelame tɩ Biiblã wilgdame tɩ pag pʋg sã n sãam bɩ a biigã sã n dog kɩɩnga, biigã na n wa vʋʋgame bɩ? D segd n bãngame tɩ Biiblã pa leokd sok-kãngã vẽeneg-vẽeneg ye. Dẽnd bũmb kae d sẽn tõe n tik n yeel vẽeneg tɩ kom-kãensã na n wa vʋʋgame ye. Sok-kãngã tõe n le waa ne sogs a taaba. Dẽnd yɩta sõma tɩ d ra bao n na n wẽ no-koɛɛm sok-kãngã zug ye. D sẽn mi bal yaa t’a Zeova yaa Wẽnnaam sẽn yaa nonglem la nimbãan-zoetã, la a mii a sẽn na n wa maan bũmb ninga. (Yɩɩl 86:15) Sãmbg sẽn ka be, a rata ne a sũur fãa n vʋʋg sẽn ki-bã tɩ kũum meneme. (Zoob 14:14, 15) D segd n talla bas-yard tɩ Wẽnnaam maanda tɩrg wakat fãa, la a na n kɩtame t’a bi-riblã “sãam Sʋɩtãana tʋʋmã,” tɩ zu-loees nins fãa tõnd sẽn tar dũni-wẽng kãngã pʋgẽ wã sa.—1 Zã 3:8.

[Tẽngr note]

^ sull 6 Biibl dãmb wʋsg pʋsẽ, b sẽn lebg verse kãngã to-to wã wilgdame tɩ yaa ma wã sã n ki bal la b segd n lebs vɩɩm, vɩɩm yĩnga. La ne hebre, verse wã wilgame tɩ pa pagã vɩɩm bal la b segd n lebs ye. Biigã me sã n ki, b segd n lebsa vɩɩm, vɩɩm yĩnga.

[Foto, seb-neng 23]

A Zeova na n wa kɩtame tɩ sũ-sãamsã fãa sa