Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam tara yʋʋr bɩ?

Wẽnnaam tara yʋʋr bɩ?

 Wẽnnaam tara yʋʋr bɩ?

Nebã sẽn yete:

“A yʋʋr la Wẽnnaam.”

▪ “A pa tar yʋ-peell ye.”

A Zezi yeelame tɩ bõe?

“Bɩ yãmb pʋʋs woto: ‘Tõnd Ba sẽn be arzãna, tɩ yãmb yʋʋr yɩ ne waoogre.’ ” (Matɩe 6:9) A Zezi ra miime tɩ Wẽnnaam tara yʋʋre.

▪ “Mam wilga bãmb yãmb yʋʋre, la mam na n le wilg bãmba, tɩ yãmb sẽn nong maam ne nonglem ninga zĩnd bãmb pʋse, tɩ mam me pa ne bãmba.” (Zã 17:26) A Zezi wilga nebã Wẽnnaam yʋʋrã.

▪ “Fo kõn leb n yã maam hal tɩ ta daar ninga fo sẽn na n yeele: Bɩ [ned] ning sẽn wat-a ne Zusoaba yʋʋra zug barka!” (Luk 13:35; Yɩɩl Sõamyã 118:26) A Zezi boola Wẽnnaam ne a yʋ-peellã.

WẼNNAAM meng wilga tõnd a yʋʋrã. A kɩtame tɩ b gʋls woto: “Mam yaa a Zeova. Mam yʋʋr la woto.” * (Ezai 42:8, NW ) Wẽnnaam meng wilgame tɩ yẽ yʋ-peellã yaa a Zeova. La yaa ne hebre. A bee pĩnd wẽndẽ Biibl dãmb nins b sẽn gʋls ne nugã pʋsẽ naoor tusa. Biiblã pʋgẽ yʋ-kãng n waoog n yɩɩd yʋy a taabã fãa.

B sã n sok nebã tɩ “Wẽnnaam yʋʋr la bõe,” b nong n leokdame tɩ “Wẽnnaam.” La woto pa sokrã leoor ye. Yaa wala b sẽn na n sok biig t’a “ba yʋʋr la bõe,” t’a leok t’a “baaba.” “Wẽnnaam” la “baaba” fãa pa yʋ-pɛɛl ye.

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam wilg tõnd a yʋʋrã? Yaa sẽn na yɩl tɩ d bãng-a sõma. D rɩk makre: B tõe n boonda ned tɩ Mise, Patrõ, Baaba bɩ Yaaba. Woto fãa kɩtdame tɩ d bãng bũmb a soabã zugu. La sã n mik tɩ d mii a soabã, b sã n pʋd a yʋ-peellã, tẽegda tõnd bũmb nins fãa tõnd sẽn mi a zugã. Zusoaba, pãng sẽn ka to Soaba, tõnd Ba, la Naandã kɩtdame tɩ d bãng Wẽnnaam sẽn maan bũmb ninsã. La Wẽnnaam yʋ-peelã sẽn yaa Zeova wã tẽegda tõnd bũmb nins fãa d sẽn mi a zugã. Ned pa tõe n yeel t’a mii Wẽnnaam sõma n yaool n pa mi a yʋʋr ye.

Tara yõod tɩ d bãng Wẽnnaam yʋʋrã la d boondẽ. Bala Biiblã yeelame tɩ “ned ninga fãa sẽn kot ne Zusoaba yʋʋre, a na n paama fãagre.”—Rom dãmba 10:13; Zoɛll 3:5.

[Tẽngr note]

^ sull 9 Y sã n dat n bãng Wẽnnaam yʋʋrã võore, la bũmb ning sẽn kɩt t’a pa be Biibl kẽer pʋsẽ wã, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã neng 195-197. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

[Foto, seb-neng a 6]

B tõe n boonda ned tɩ Mise, Patrõ, Baaba bɩ Yaaba. La a yʋ-peellã tẽegda tõnd bũmb nins fãa tõnd sẽn mi a zugã