Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam bee zĩig fãa bɩ?

Wẽnnaam bee zĩig fãa bɩ?

 Wẽnnaam bee zĩig fãa bɩ?

Nebã sẽn yete:

“A bee zĩig fãa. A yaa wa sebgo.”

▪ “Yaa yam sẽn pa tõe n bãng n bilgi. Yaa pãng nebã nif sẽn pa tõe n yã.”

A Zezi yeelame tɩ bõe?

“Rot wʋsg bee m Ba yiri.” (Zã 14:2) A Zezi ra rat n wilgame tɩ Wẽnnaam tara zĩig takɩ a sẽn beẽ.

▪ “Mam yii m Ba nengẽ n wa dũniyã pʋga. La masã mam na n basa dũniyã n leb n kẽng m Ba nengẽ.” (Zã 16:28) A Zezi goamã wilgdame tɩ Wẽnnaam tara zĩig takɩ a sẽn beẽ, a bee saasẽ.

A ZEZI zɩ n yeel tɩ Wẽnnaam yaa pãng buud nebã nif sẽn pa tõe n yã ye. A pʋd n pʋʋsa Wẽnnaam n gom ne-a. Naoor wʋsgo, a boola a Zeova t’a saasẽ Ba, tɩ wilgdẽ t’a mi-a-la sõma.—Zã 8:19, 38, 54.

Yaa sɩd tɩ “ned nan ka yã Wẽnnaam abada,” sẽn paase “Wẽnnaam yaa sɩɩga.” (Zã 1:18; 4:24) La woto pa rat n yeel t’a pa tar yĩng ye. Biiblã yeta woto: “Dũniyã yĩng sẽn be wã sɩɩg yĩng me n be.” (1 Korẽnt dãmba 15:44) A Zeova tara sɩɩg yĩnga, sẽn dat n yeel tɩ yĩng sẽn pa tõe n yã ne nif bɩ?

N-ye. A Zezi vʋʋgrã poore, a “kẽe [saasẽ] menga n yas Wẽnnaam taoor masã tõnd yĩnga.” (Hebre dãmba 9:24) Woto wilgda tõnd bũmb a yiib Wẽnnaam zugu: Pipi, a tara zĩig takɩ a sẽn beẽ. Yiib-n-soaba, a pa pãng buud sẽn be zĩig fãa, bɩ wa sebg sẽn fugd zĩig fãa ye.

Wẽnnaam sẽn be zĩ-yendã, a yɩta wãn n tõogd n get bũmba fãa yelle? Wẽnnaam tõe n tʋma a vʋʋsem sõngã zĩig ning fãa a sẽn date. Wala ba sẽn tõe n tẽeg a nug n gãd a biig n bels-a wã, Wẽnnaam me tõe n tʋma a vʋʋsem sõngã t’a tɩ pids a raabã.—Yɩɩl Sõamyã 104:30; 139:7.

Wẽnnaam tara a sẽn nong ne a sẽn pa nonge. Biiblã wilgdame t’a nonga a nin-buiidã, a sũur nooma ne a tʋʋmã, a kisa bõn-naands pʋʋsgo, la a sũur pa noom ne wẽng ye. (Sɩngre 6:6; Tõodo 16:22; 1 Rĩm dãmba 10:9; Yɩɩl Sõamyã 104:31) Biiblã yetame tɩ Wẽnnaam yaa sũ-noog soaba. Dẽnd a Zezi bee bʋʋm la a sẽn yeel tɩ d segd n nonga Wẽnnaam ne d sũy fãa wã.—Mark 12:30. *

[Tẽngr note]

^ sull 12 Y sã n dat kibay n paase, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã pipi sakã pʋgẽ. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

[Foto, seb-neng a 5]

Wala ba sẽn tõe n tẽeg a nug n gãd a biig n bels-a wã, Wẽnnaam me tõe n tʋma a vʋʋsem sõngã t’a tɩ pids a raabã