Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Nin-tɩrsã na n pẽga a Zeova wakat fãa

Nin-tɩrsã na n pẽga a Zeova wakat fãa

 Nin-tɩrsã na n pẽga a Zeova wakat fãa

“B ka na n tol n yĩm nin-tɩrg yell ye. . . . Yẽ tɩrlem paada wakat fãa.”—YƖƖL 112:6, 9.

1. a) Bark bʋs la neb nins Wẽnnaam sẽn get tɩ b yaa tɩrsã na n paame? b) La rẽ wata ne sok-bʋgo?

A ZEOVA na n ninga neb nins sẽn yaa tɩrs a nifẽ wã bark wʋsgo. Wakat sẽn kõn sa wã pʋgẽ, b na n baood n bãngda a Zeova sẽn yaa a soabã wakat fãa. B sã n baood n bãngd bũmb wʋsg a Zeova sẽn naanã zug n paasdẽ, b mi-beoogã me na n paasdame tɩ b rat n pẽgd-a n paasdẽ. Sẽn na yɩl n wa paam bark kãngã, d segd n yɩɩ nin-tɩrse. La yaa “tɩrlem” yell la Yɩɩll 112 wã gomda. Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa tɩrgã, a yɩta wãn n ges tõnd sẽn yaa yel-wẽn-maandbã wa nin-tɩrse? Baa ne d sẽn modgd n dat n maan sẽn yaa tɩrgã, d kongdame, la wakat ning menga d maanda yel-wẽn-kãsemse.—Rom 3:23; Zak 3:2.

2. Yel-soalem a yiib bʋs la a Zeova maan a sẽn nong ninsaalbã yĩnga?

2 A Zeova sẽn nong ninsaalbã yĩnga, a maana bũmb sẽn na n sõng-b tɩ b yɩ tɩrs a nifẽ. Bõe la a maan-yã? Pipi, a rɩka a Bi-riblã vɩɩm n tɩ ning pʋg-sad sẽn pa mi rao pʋgẽ, sẽn na yɩl t’a rog-a t’a yaa ninsaal sẽn zems zãnga. (Luk 1:30-35) La a Zezi bɛɛbã sẽn wa n kʋ-a wã poore, a Zeova leb n maana yel-solemd a to. A vʋʋga a Zezi  t’a lebg malɛk sẽn tar ziiri.—1 Pɩɛ. 3:18.

3. Bõe n kɩt tɩ Wẽnnaam kõ a Zezi vɩɩm sẽn pa sat saasẽ?

3 A Zeova keoa a biig a Zezi n kõ-a bũmb a sẽn da pa tar a sẽn da nan pa wa tẽng zugã: A kõ-a-la vɩɩm sẽn pa sat saasẽ, t’a pa tõe n ki ye. (Heb. 7:15-17, 28) Yaa a Zezi sẽn kell n sak a Zeova baa nams-toaag pʋgẽ wã yĩng n kɩt t’a kõ-a rẽ. A Zezi sẽn kell n sakã, a wilga vẽeneg t’a Sʋɩtãan yaga ziri fasɩ, a sẽn yeel tɩ ninsaalbã tũuda a Zeova b mens nafr yĩnga, la tɩ pa nonglem yĩngã.—Yel. 27:11.

4. a) A Zezi sẽn ta saasẽ wã a maana bõe, la bõe la a Zeova me maan-yã? b) Yãmb tagsg yaa wãn ne a Zeova la a Zezi sẽn maan bũmb ning yãmb yĩngã?

4 A Zezi sẽn ta saasẽ wã, bũmb a to la a maan-yã. A kẽnga ‘Wẽnnaam meng taoore,’ n tɩ wilg ‘a mengã zɩɩmã’ yõod tõnd yĩnga. Tõnd saasẽ Ba wã sẽn yaa nonglem soabã, a saka maoongã a Zezi sẽn kõ “tõnd yel-wẽnã yĩngã.” Rẽ n so tɩ tõnd tõe n tũ Wẽnnaam masã ne sũur-kaset sẽn pa ningd-d taale. Woto kɩtame tɩ tõnd me rat n lebs n dɩk Yɩɩll 112 sɩngr goamã sẽn yet tɩ “bɩ y pẽg Zusoabã.”Heb. 9:12-14, 24; 1 Zã 2:2.

5. a) Bõe la d segd n maan n yɩ tɩrs Wẽnnaam nifẽ? b) Bõe n kɩt tɩ Yɩɩll 112 wã ne 111 wã wõnd taaba?

5 Sẽn na yɩl n kell n yɩ tɩrs Wẽnnaam nifẽ, d segd n tẽe a Zezi maoongã wakat fãa. D pa segd n bas daar meng n pa pʋʋs a Zeova barka, a sẽn nong tõnd wʋsgã yĩng ye. (Zã 3:16) D segdame me n zãmsd Wẽnnaam Gomdã wakat fãa, la d modgd n tũud d sẽn zãmsd bũmb ninsã wakat fãa. Yɩɩll 112 wã tara sagls neb nins fãa sẽn dat n kell n tall sũur-kaset sẽn yaa sõma Wẽnnaam taoorã yĩnga. Yɩɩll 112 wã ne Yɩɩll 111 wã goamã tũuda taaba. Ne Hebre wã, b fãa sɩngda ne: “Bɩ y pẽg Zusoabã” bɩ “Alleluya!” La b fãa tara ruls 22, tɩ rulg fãa sɩngd ne Hebre wã lɛt-biis 22 wã a yembre. *

Sũ-noogã yẽgre

6. Yɩɩll 112 wã pʋgẽ, bark bʋs la “sẽn zoet-a” Wẽnnaamã paamda?

6 “Bɩ y pẽg Zusoabã. Bark bee neb nins sẽn zoet Zusoabã n maand sũ-noog wʋsg ne bãmb tõoda zutu. Yẽ yagensã na n paama pãng dũniyã zugu. Nin-tɩrs zãmaan tara barka.” (Yɩɩl 112:1, 2) Tʋm-tʋmd a Poll wilga Yɩɩl Sõamyã 112:9 soabã sẽn pids pipi kiris-nebã zug to-to. (Karm-y 2 Korẽnt dãmba 9:8, 9.) Yɩɩll kãngã sɩd wilgda a Zezi karen-biisã sẽn tõe n paam sũ-noog to-to rũndã-rũndã.

7. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam nin-buiidã segd n zoe-a, la yãmb tagsg segd n yɩɩ wãn-wãn ne Wẽnnaam noyã?

7 Wa b sẽn wilg Yɩɩl Sõamyã 112:1 pʋgẽ wã, kiris-neb hakɩk kãensã tara sũ-no-kãseng b sẽn ‘zoet a Zeova’ wã yĩnga. B sẽn  zoet a Zeova b sẽn dat n ta a yamã yĩngã, sõngd-b lame t’a Sʋɩtãan dũniyã ra tõog n kʋɩɩb-b ye. B ‘sũur nooma wʋsg’ ne Wẽnnaam Gomdã zãmsg la a noyã tũubu. Wala makre, b sẽn kõ-b noor tɩ b moon Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã dũniyã gill zugã. B modgdame n sõngd buudã fãa neb tɩ b lebgd a Zezi karen-biisi, la b keoogd nin-wẽnsã tɩ Wẽnnaam bʋ-kaoorã daar kolgame.—Eze. 3:17, 18; Mat. 28:19, 20.

8. a) Keoor bʋg la neb nins sẽn tũud Wẽnnaam rũndã-rũndã wã paamd b yẽesmã yĩnga? b) Bark bʋs la neb nins sẽn na n vɩɩmd tẽngã zugã na n wa paame?

8 Wẽnnaam nin-buiidã sẽn tũud no-kãngã wã yĩnga, masã b sõorã taa milyõ a yopoe dũniyã gill zugu. Ãnd soab n tõe n yeel tɩ Wẽnnaam nin-buiidã pa paam “pãng dũniyã zugu?” (Zã 10:16; Wil. 7:9, 14) La Wẽnnaam sã n wa pids a raabã, b na n sɩd paama “barka”! “To-kãsengã” sasa, Wẽnnaam na n kogla kʋʋn-kãsengã sẽn saagd n na n vɩɩmd tẽngã zugã. Bãmb n na n lebg ‘dũni-paalgã tɩrlem sẽn na n zĩnd a pʋgẽ’ wã neba. Neb nins sẽn na n põs Armagedõ wã na n wa paama “bark” wʋsg n paase. B na n deega neb milyõ rãmb sẽn na n vʋʋgã. Ad sɩd na n yɩɩ bark tɛkẽ! Tarẽ-n-tarẽ, neb nins sẽn “maand sũ-noog wʋsg” ne Wẽnnaam noyã na n wa zemsã zãnga, n paam ‘Wẽnnaam kambã lohormã ne b ziirã’ buud wakat sẽn kõn sa.—2 Pɩɛ. 3:13; Rom 8:21.

B tʋmda ne b arzɛkã sõma

9, 10. Kiris-neb hakɩkã maanda bõe ne b arzɛkã, la b sẽn yell tɩ b tɩrlmã na n kaoos wakat fãa wã võor yaa bõe?

9 “Arzɛk ne paoong bee a zak pʋgẽ, a tɩrlem na n kaoosa wakat fãa. Vẽenem yãgda lik pʋgẽ nin-tɩrs yĩnga. Yẽ yaa nimbãan-zoɛta la sũ-bʋgsem soaba la nin-tɩrga.” (Yɩɩl 112:3, 4) Pĩnd wẽndẽ wã, Wẽnnaam nin-buiidã sʋka, kẽer yɩɩ arzɛk  rãmba. La neb nins sẽn tat Wẽnnaam yamã me yaa arzɛk rãmb a nifẽ, baa b sã n yaa talse. Wala sẽn yɩ to-to a Zezi wakatẽ wã, neb wʋsg sẽn sakd n sikd b mens n tũud Wẽnnaamã tõe n yaa talse, tɩ nebã pa nand-b ye. (Luk 4:18; 7:22; Zã 7:49) La ned yaa arzɛk soab t’a yaa talg me, a tõe n yɩɩ arzɛk soab Wẽnnaam nifẽ, sẽn dat n yell t’a tõe n paama yam la bãngr sẽn yit Wẽnnaam nengẽ.—Mat. 6:20; 1 Tɩm. 6:18, 19; karm-y Zak 2:5.

10 Neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã ne b tũud-n-taasã sakd n pʋɩta arzɛk ning b sẽn paam Wẽnnaam nengẽ wã. B kɩtame tɩ b ‘vẽenemã yãgd nin-tɩrsã yĩnga,’ a Sʋɩtãan dũniyã sẽn yaa likã pʋgẽ. Woto rat n yeelame tɩ b sõngda neb a taabã tɩ b paamd yam la bãngr sẽn yit Wẽnnaam nengẽ. Bɛɛbã maka b na yals Rĩungã koɛɛgã mooneg la b pa tõog ye. La tʋʋm-kãngã sẽn yaa tɩrlem tʋʋmdã biis na n “kaoosa wakat fãa.” Wẽnnaam nin-buiidã sã n kell n yɩ tɩrs baa ne namsgã, b tara bas-yard tɩ b na n “kaoosa wakat fãa,” rat n yeel tɩ b na n wa vɩɩmda wakat sẽn kõn sa.

11, 12. Wẽnnaam nin-buiidã rɩkda b arzɛkã n maand bõe?

11 Neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã la kʋʋn-kãsengã neb fãa wilgame tɩ b yaa kõtba. Yɩɩl Sõamyã 112:9 yeta woto: “Yẽ sãeegda kũun n kõt naong rãmba.” Rũndã-rũndã, kiris-neb hakɩkã nong n yãkda b sẽn tarã n kõt b tẽed-n-taasã, la baa neb a taabã me. Sabaab wakat me, b kõta kũun n sõngd neb nins sabaabã sẽn paamã. Wala a Zezi sẽn wilgã, rẽ me kõta sũ-noogo.—Karm-y Tʋʋma 20:35; 2 Korẽnt dãmba 9:7.

12 Sẽn paase, tags-y n ges ligd ning b sẽn yiisd n maand seb-kãngã ne buud goam 172 wã. B yiisda seb-kãngã ne mugsã goama, la ne bray me zoensã yĩnga.

B yaa tɩrse, la nimbãan-zoɛtba

13. Kõ ne nimbãan-zoeerã wɛɛngẽ, ãnd dãmb n kõ mak-sõng n yɩɩda, la wãn to la d tõe n dɩk b togs-n-taare?

13 “Nin-sõng zoeta nimbãaneg n pengdẽ.” (Yɩɩl 112:5) Yaa vẽeneg tɩ y miime tɩ pa wakat fãa la neb nins sẽn kõt kũun n sõngd b taabã yaa nimbãan-zoɛtb ye. Kẽer kõtame n dat n wilg b tarem. La ned sã n kõt-f bũmb la a paoogd-fo, walla a tagsdẽ tɩ f yaa pakr n kõ-a, sãamda sũuri. La nimbãan-zoɛt sã n kõ-f kũuni, sɩd noom-f lame. Kõ ne nimbãan-zoeerã wɛɛngẽ, a Zeova yaa mak-sõng sẽn ka to. (Zak 1:5, 17) A Zezi rɩka a Ba wã togs-n-taar nimbãan-zoeerã wɛɛngẽ. (Mark 1:40-42) Sẽn na yɩl n yɩ tɩrs Wẽnnaam nifẽ, d segd n kõta ne yamleoog la ne nimbãan-zoeere, sẽn yɩɩd fãa d sã n wa moond koɛɛgã n na n sõng nebã tɩ b bãng a Zeova.

14. Bõe ne bõe pʋgẽ la d tõe n wilg tɩ d maanda yɛlã fãa ne tɩrlem?

14 “Yẽ gũusda ne a yɛla fãa n maand neere.” (Yɩɩl 112:5) Wala b sẽn da pĩnd n togsã, tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã rɩka a Zeova togs-n-taar tɩrlmã wɛɛngẽ, n get a Zusoabã paoongã yell sõma. (Karm-y Luk 12:42-44.) D nee rẽ sor-wilgr ning b sẽn kõt kãsem dãmbã pʋgẽ, yel-wẽn-kãseng sẽn mi n maan tigingã pʋgẽ tɩ b rat n welgã. Tʋm-tʋmdã sẽn wilgd yɛlã sẽn segd n yɩ to-to tigimsã pʋsẽ, misioneer dãmbã zagsẽ, la Betɛll dãmbã pʋsẽ wã wilgdame tɩ b maanda bũmba fãa ne tɩrlem. Pa kãsem dãmbã bal n segd n maan sẽn yaa tɩrg ye. Kiris-nebã fãa me segd n tũu tɩrlem b manesmã ne taab la ne neb nins sẽn pa b tẽed-n-taasã pʋgẽ, baa ligdã baoob wɛɛngẽ.—Karm-y Miise 6:8, 11.

Bark nins nin-tɩrsã sẽn na n paame

15, 16. a) Yɛl nins sẽn maand dũniyã zugã maanda nin-tɩrsã bõe? b) Bõe la Wẽnnaam nin-buiidã rat n kell n maane?

15 “Yẽ kõn tol n lak abada ye. B ka na n  tol n yĩm nin-tɩrg yell ye. Dabeem ka tar-a koe-beed yĩng ye, a sũur kɛɛma, a dellda Zusoabã. A kengda a sũur n ka zoet dabeem ye, hal n wa tõog n ges a bɛɛbã.” (Yɩɩl 112:6-8) D zɩ n wʋm kiba-yood n ta wala d sẽn wʋmd rũndã-rũndã wã ye. Wala makre, zabã, terorismã, bã-paalsã, bã-kʋdã sẽn lebg n pukdẽ wã, nin-kʋʋrã, talemdã, la yɛl a taaba. Baa neb nins sẽn yaa tɩrs Wẽnnaam nifẽ wã pa põsd yel-kãensã sẽn wat ne zu-loees ninsã ye. La rẽ pa komsd-b raood n kɩt tɩ b pa tar saagr ye. B sẽn mi tɩ dũni paalgã kolgame wã yĩnga, b sũur ‘keemame’ tɩ b tar bas-yard tɩ beoog daarã na n yɩɩ neere. B sẽn teeg a Zeova wã yĩnga, yel-beed sasa b tõogda toogo. A Zeova pa basd neb nins sẽn yaa tɩrs a nifẽ wã tɩ b “lak” n lʋɩ ye. A kõt-b-la pãng tɩ b tõog toogo.—Fil. 4:13.

16 Neb nins sẽn yaa tɩrs Wẽnnaam nifẽ wã pa segd n sãam b sũur ne bɛɛbã kisgrã la b rõdgã ye. Bɛɛbã pa tõog n tũnug ne rẽ n kɩt tɩ kiris-neb hakɩkã bas koɛɛgã moonego, la b kõn tol n tõog me abada. Wẽnnaam a Zeova nin-buiidã yalsda kãe-kãn n tʋmd tʋʋmd ning a sẽn bobl-bã, sẽn yaa b moon Rĩungã koe-noogã dũniyã gill zug la b sõng neb nins sẽn na n sakã tɩ b lebg a Zezi karen-biisã. Saabã sẽn kolgdã, yaa vẽeneg tɩ nin-tɩrsã na n paamda namsg n paasdẽ. Kisgrã na n taa a zug-tẽn-sʋk sasa ning a Sʋɩtãan b sẽn boond tɩ Goog sẽn yit Magoogã sẽn na n wa yik n zab ne a Zeova nin-buiidã dũniyã gill zugã. La d na n ‘gesa d bɛɛbã’ sãoong zãng-zãnga. D sẽn na n yã a Zeova yʋʋrã sẽn na n manegã sɩd na n yɩɩ zu-noog tɛkẽ!—Eze. 38:18, 22, 23.

Nin-tɩrsã na n paama waoogre

17. Wãn to la nin-tɩrsã na n paam waoogre?

17 D sẽn na n wa naag taab n pẽgd a Zeova t’a Sʋɩtãan ne a dũniyã ka be n na n gɩdg-dã sɩd na n yɩɩ sũ-noog sasa! Sũ-no-kãng na n yɩɩ neb nins fãa sẽn tat Wẽnnaam yamã keoor wakat sẽn kõn sa yĩnga. Nin-tɩrsã pa na n paam yãnde, ned kõn tol n tõog-b me, bala a Zeova kãabame tɩ b ‘pãng na n paasda ne waoogre.’ (Yɩɩl 112:9) Neb nins sẽn yaa tɩrs a Zeova nifẽ wã na n yãa sẽn kɩɩsd-b a Zeova naamã sãoong n kɩdem sũ-noogo.

18. Wãn to la Yɩɩll 112 basg goamã na n pidsi?

18 “Nin-wẽng yãtame t’a sũur yikdẽ; yẽ wãbda a yẽna t’a yam yuusdẽ. Nin-wẽng ratem na n menemame.” (Yɩɩl 112:10) Ka la bilfu, neb nins fãa sẽn kis la b namsd Wẽnnaam nin-buiidã na n ‘wãba b yẽna.’ B ratame n yã tõnd tʋʋmdã yalsgo, la “to-kãsengã” sasa, bãmb ne b raabã fãa na n menemame.—Mat. 24:21.

19. D tõe n talla bas-yard ne bõe?

19 Yãmb na n zĩnda neb nins sẽn na n põsã sʋk bɩ? Y sã n ki kʋʋlem bɩ bãag yĩng t’a Sʋɩtãan dũniyã nan pa sãame, y na n zĩnda “nin-tɩrsã” sẽn na n vʋʋgã sʋk bɩ? (Tʋʋ. 24:15) Y tõe n leokame tɩ n-ye, sã n mik tɩ y ket n tẽeda a Zezi maoongã, la y rɩkd a Zeova togs-n-taar wala nin-tɩrs nins yell Yɩɩll 112 wã sẽn gomdã. (Karm-y Efɛɛz rãmba 5:1, 2.) A Zeova na n kɩtame tɩ b ra “yĩm” bãmb ne b tʋʋm-sõma wã yell abada. A na n tẽra b yelle, la a na n nong-b-la wakat fãa.—Yɩɩl 112:3, 6, 9.

[Tẽngr note]

^ sull 5 Bũmb nins sẽn kɩt tɩ Yɩɩll 112 wã ne Yɩɩll 111 wã wõnd taabã yaa b sẽn gomd bũmb ning yellã, la b goamã sẽn wʋg to-to wã. Wala makre, Yɩɩll 111 wã pʋgẽ, b pẽgda Wẽnnaam n wilgd a sẽn yaa soabã tɩ Yɩɩll 112 wã pʋgẽ wẽn-zoɛtã rɩkd a togs-n-taare. La d sã n mak Yɩɩl Sõamyã 111:3, 4 ne Yɩɩl Sõamyã 112:3, 4, d yãta rẽ.

Y na n leokame tɩ bõe?

• Bõe ne bõe yĩng n kɩt tɩ d yet tɩ “Alleluya”?

• Bõe n kõt tʋm-tʋmdã sũ-noog rũndã-rũndã?

• A Zeova nonga ned sẽn kõt ne yam bʋgo?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 25]

D sã n dat n yɩ tɩrs Wẽnnaam nifẽ, d segd n tẽe a Zezi maoongã

[Foto rãmba, seb-neng 26]

D sã n kõt ne yamleoogo, kɩtdame tɩ b tõogd n sõngd neb nins sabaab sẽn paamã, la d sõngdẽ tɩ b yiisd sɛba