Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Mam yell paka Wẽnnaam bɩ?

Mam yell paka Wẽnnaam bɩ?

 Mam yell paka Wẽnnaam bɩ?

Nebã sẽn yete:

“Mam yell pa tõe n pak Wẽnnaam ye. Bala a yaa kãseng wʋsgo.”

▪ “Mam pa tẽed tɩ mam yell paka Wẽnnaam ye.”

A Zezi yeelame tɩ bõe?

“Yirs a nu ka koosd ligd a yiib bal la? Baasgo, Wẽnnaam ka yĩmd bãmb ba a yembr yell ye. Baa yãmb zoobda fãa sõdame. Dẽ yĩnga, ra zoe-⁠y rabeem ye, yãmb bee yõod n yɩɩd yirs wʋsgo.” (Luk 12:6, 7) A Zezi wilga vẽeneg tɩ tõnd yell paka Wẽnnaam.

▪ “Bɩ yãmb da maan yɩɩr ye, la y ra yeele: Tõnd na n dɩɩ bõe? Tõnd na n yũu bõe? Tõnd na n yeelga bõe? Tɩ bõe, bõn-kãens la neb sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaam baood wakat fãa. Yãmb Ba sẽn be arzãna miime tɩ yãmb data bõn-kãense.” (Matɩe 6:31, 32) A Zezi kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam mii bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne tõndã.

BIIBLÃ wilgda vẽeneg tɩ tõnd yell paka Wẽnnaam. (Yɩɩl Sõamyã 55:23; 1 Pɩɛɛr 5:7) Tõnd yell sã n sɩd paka Wẽnnaam, bõe yĩng tɩ d namsd wʋsg woto rũndã-rũndã? A sã n yaa pãng sẽn ka to Soab la a nong tõndo, bõe yĩng t’a pa kɩtdẽ tɩ namsgã sa?

Sẽn na yɩl n bãng leoorã, yell a ye neb wʋsg sẽn pa mi la y segd n deng n bãnge: Yaa a Sʋɩtãan la dũni wẽng kãngã naaba. A Sʋɩtãan sẽn wa n makd a Zezi wã, a wilg-a-la dũniyã soolem fãa, n yeel-a woto: “Mam na n kõo yãmb pãng kãngã ne soolem kãensa fãa naam; tɩ bõe, b kõo maam fãa tɩ m sooge la mam kõta mam sẽn dat a soaba.”—Luk 4:5-7.

Ãnd n kõ a Sʋɩtãan dũniyã naam? A Ãdem ne a Hawa sẽn bas Wẽnnaam n sak a Sʋɩtãanã, b wilgame tɩ b ratame t’a Sʋɩtãan yɩ b naaba. Rẽ tɛka, Wẽnnaam a Zeova basame sẽn na yɩl tɩ b bãng t’a Sʋɩtãan naamã pa sõma ye. A Zeova pa modgd nebã tɩ b tũ yẽnda ye. La a paka sor tɩ d tõe n lebg n wa a nengẽ.—Rom dãmba 5:10.

Tõnd yell sẽn pak Wẽnnaamã yĩnga, a kɩtame t’a Zezi wa n na n fãag tõnd a Sʋɩtãan nugẽ. Ka la bilfu, a Zezi na n sãama Sʋɩtãanã, a soab ning sẽn wat ne kũumã. (Hebre dãmba 2:14) Yaa woto la a “na n sãam Sʋɩtãanã tʋʋma.”—1 Zã 3:8.

Tẽngã gill na n wa lebga arzãna. Sasa kãngã, Wẽnnaam “na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd [nebã] ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbre walla toog kõn le zĩnd yɛs ye, tɩ bõe, dẽenem bũmb fãa loogame.”—Wilgri 21:4, 5. *

[Tẽngr note]

^ sull 12 Y sã n dat n bãng bũmb ning sẽn kɩt Wẽnnaam bas tɩ ninsaalbã namsdẽ wã, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak 11 wã pʋgẽ. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

[Foto, seb-neng a 8]

Tẽngã gill na n wa lebga arzãna