Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zezi yaa Wẽnnaam sẽn ka to soabã bɩ?

A Zezi yaa Wẽnnaam sẽn ka to soabã bɩ?

 A Zezi yaa Wẽnnaam sẽn ka to soabã bɩ?

Nebã sẽn yete:

“N-ye, a yaa Wẽnnaam, pãng sẽn ka to Soabã.”

▪ “Yaa Wẽnnaam sẽn lebg ninsaala.”

A Zezi yeelame tɩ bõe?

“Yãmb sã n nong maam, yãmb na maan sũ-noog ne mam sẽn dabd m Ba nengẽ wã; tɩ bõe, mam Ba yɩɩda maam.” (Zã 14:28) A Zezi meng sak n deegame tɩ Wẽnnaam yɩɩda yẽnda.

▪ “Mam dabda m Ba sẽn yaa yãmb me Ba wã nengẽ, la m Wẽnnaam sẽn yaa yãmb me Wẽnnaamã nengẽ.” (Zã 20:17) A Zezi pa wilg tɩ yẽ yaa Wẽnnaam ye. A wilgame tɩ yẽ ne Wẽnnaam pa yembr ye.

▪ “Mam ka gom ne m meng pãng ye. La m Ba sẽn tʋm maamã, b kõo maam noor ne bũmb nins mam sẽn na n togsã, la mam sẽn na n gomã.” (Zã 12:49) A Zezi sẽn da zãmsd nebã bũmb ningã pa yit yẽnda meng nengẽ ye. Yita Ba wã nengẽ.

A ZEZI yeelame tɩ yẽ yaa Wẽnnaam biiga, lakae pa Wẽnnaam, pãng sẽn ka to Soabã ye. Sã n da yaa a Zezi la Wẽnnaamã, ãnda la a sẽn da pʋʋsd a sẽn wa n be tẽngã zugã? (Matɩe 14:23; 26:26-29) Yaa vẽeneg t’a Zezi ra pa gomd ne a meng ye!

A Zezi karen-biis a yiib sẽn wa n kos-a t’a bas tɩ b zĩnd a goabg la a rɩtg a Rĩungã pʋgẽ wã, a yeel-b-la woto: “Zĩnd mam dɩtg walla mam goabga yãoã ka be ne maam tɩ kõ ye, la mam Ba sẽn bĩng zĩ-kãng neb nins yĩnga na paam-a.” (Matɩe 20:23) Rẽ yĩnga a Zezi yaga ziri, a sẽn yeel tɩ yẽ pa tar sor n na n kɩt tɩ b zĩnd a goabg walla a rɩtgã bɩ? Ayo! A sika a meng n wilg tɩ yaa Wẽnnaam bal n tar sor n na n maan dẽ. A pʋd n wilgame meng tɩ yɛl kẽer n be tɩ yẽnda ne malɛgsã pa miẽ, sã n pa a Ba wã bala.—Mark 13:32.

Yaa a Zezi sẽn da wa n yaa ninsaal n be tẽngã zugã sasa bal la Wẽnnaam ra yɩɩd-a bɩ? Ayo. A Zezi vʋʋgrã poor menga, Biiblã wilgame tɩ Wẽnnaam yɩɩd-a lame. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ “Kirist zug yaa Wẽnnaam.” (1 Korẽnt dãmba 11:3) Biiblã wilgdame tɩ “bũmb fãa sã n wa sak [Kiristã], dẽ, Biiga meng na sak sẽn kɩt-a tɩ bũmb fãa sak bãmbã, tɩ Wẽnnaam yɩ fãa ne fãa.”—1 Korẽnt dãmba 15:28.

Vẽenega, a Zezi pa Wẽnnaam, pãng sẽn ka to Soabã ye. Rẽ n so t’a bool a Ba wã tɩ “mam Wẽnnaam.”—Wilgri 3:2, 12; 2 Korẽnt dãmba 1:3, 4. *

[Tẽngr note]

^ sull 12 Y sã n dat kibay a taab n paase, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã neng 201-204. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

[Foto, seb-neng a 7]

A Zezi wilgame tɩ yɛl kẽer n be tɩ yẽnda ne malɛgsã pa miẽ, sã n pa a Ba wã bala.