Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb zoeta sẽn ki-bã bɩ?

Yãmb zoeta sẽn ki-bã bɩ?

 Yãmb zoeta sẽn ki-bã bɩ?

B SàN sok neb wʋsg sok-kãngã, b leokdame tɩ “bõe yĩng tɩ b na n zoe ned sẽn ki?” Woto wilgdame tɩ b kɩsa sɩd tɩ ned sã n ki, a pa ye tõe n maan bũmb ye. La neb milyõ rãmb n yaool n tẽed ne b sũy fãa tɩ ned sã n ki, a tɩ vɩɩ zĩig a to.

Afirik deluwɛste, Benẽ soolmẽ wã, neb wʋsg tẽedame tɩ ned sã n ki, a tõe n lebg n wa kʋ a zakã neb kẽere. Woto kɩtame tɩ neb wʋsg koosd b teed wall b kẽed sam sẽn na yɩl n da rũmsi, n kʋ maand la b maan yɛl kẽer sẽn na yɩl tɩ kiidã ra wa maan-b bũmb ye. Sãnda sẽn tẽed tɩ sẽn ki-bã tara sɩɩs sẽn pa ki la sẽn tõe n gom ne nin-vɩɩsã yĩnga, b kẽnda kĩn-kir-bagb nengẽ n sokd kɩɩmse. Yɛl n paam neb kẽer me, tɩ b tagsdẽ tɩ yaa b ned sẽn ki n maan-ba.

Rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Agboola n yit Benẽ ne Nizeria toadgẽ wã sɩd paamã yell a woto buudu. Ad a sẽn yeele: “Tõnd soolmẽ wã, nebã wʋsg teega tɩɩm la bagre. Ned sã n ki, a soobã sasa, b tara rog-m-migs b sẽn maande, sẽn na yɩl t’a tõog n ta a sẽn dabdẽ wã. Naoor wʋsgo, b sã n so kũum n sa, mam dɩkda safãn-kellã n naag ne tɩɩg buud vãad n wõde. Rẽ poore, m yãkd-a lame n sõog m bug-raoogã n togs-a rũng ning fãa m sẽn dat n kʋ. Neb wʋsg nong n tara tɩt a woto buudu, hal tɩ noom naoor wʋsgo. La neb kẽer meng tara tɩt n maand taaba.

“Mam kom-dibli a yiib n da wa n ki tɩ m pa tol n wʋm b kũumã võore, tɩ kɩt tɩ m tags tɩ segd n yaa ned n maan yellã. Sẽn na yɩl n wʋm a võore, mam kẽnga nin-kẽem a ye sẽn yaa kĩn-kir-bag hal t’a yʋʋrã yi nengẽ n tɩ soke, t’a sɩd yeel tɩ yaa ned n maan yellã. A pʋd n paasame meng tɩ sẽn kʋ-a kambã ratame t’a sã n wa ki bɩ b yɩ a yembse. Nin-kẽemã leb n yeelame t’a soabã na n kʋʋ kambã yao me, la rasem a wãn poore, biigã sɩd kiime.”

La a Agboola wa n sega a Zeova Kaset soab a ye sẽn yit Nizeria t’a yʋʋr boondẽ t’a John. A John talla Biiblã n wilg-a bũmb ning sẽn paamd ned a kũum poorã. A sẽn wilg a Agboola bũmb ningã kɩtame t’a toeem fasɩ. Yãmb me sã n paam tɩ b wilg-y rẽ, tõe n toeem-y lame.

Sẽn ki-bã sɩd kiime bɩ?

Ãnda n tõe n leok sok-kãngã tɩ zems kɛpɩ? Ned baa a ye, baa a yʋʋr sẽn yi to-to fãa, pa tõe n bãng n leok sok-kãngã ye. Yaa a Zeova, sẽn naan-a bũmb nins fãa “sẽn be yĩngr la sẽn be tẽnga, sẽn tõe n yã la sẽn ka tõe n yã” wã bal n tõe n leok-a. (Kolos rãmba 1:16) Yẽ n naan malɛgsã tɩ b vɩ saasẽ, la a naan ninsaalbã la rũmsã tɩ b vɩ tẽngã zugu. (Yɩɩl Sõamyã 104:4, 23, 24) Sẽn vɩ ne yõor buud fãa teega yẽ. (Wilgri 4:11) Woto yĩng bɩ d bao n bãng Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã sẽn yet bũmb ning kũumã wɛɛngẽ.

Yaa a Zeova n yɩ pipi n gom kũum yelle, n yeel a Ãdem ne a Hawa tɩ b sã n kɩɩs-a, b na n kiime. (Sɩngre 2:17) A gomdã ra rat n yeelame tɩ bõe? A Zeova wilga a võore, n yeel woto: “Fo yaa tẽng tom, la fo na n le lebga tẽng tom yɛsa.” (Sɩngre 3:19) Woto rat n yeelame tɩ ned sã n ki tɩ b mum-a, a lebgda tẽng tom. A pa le vɩ ye.

A Ãdem ne a Hawa yãka yam n kɩɩs Wẽnnaam noorã, tɩ kɩt tɩ b segd n ki. La pa bãmb n yɩ pipi n bãng kũum ye. Yaa b biig a Abɛll n deng n ki. Yɩ a kẽem a Kayẽ n kʋ-a. A  Kayẽ sẽn kʋ a yaoã, a ra pa yɛɛsd a yaoã na n wa rok a sũur ne-a ye. (Sɩngre 4:8) A ra yɛɛsda sẽn vɩ-bã na n wa maan-a wẽnga.—Sɩngre 4:10-16.

Yʋʋm wʋsg rẽ loogr poore, ãd-gɛtbã sẽn da wa n togs rĩm a Herood tɩ ‘zʋɩf rãmb rĩm’ la b rog a soolmẽ wã, a sũur puugame. A sẽn da rat ne a sũur fãa n kʋ bi-kãngã t’a ra wa lebg rĩmã, a kõo noor tɩ b kẽ Betlehɛm n kʋ kom-dibli nins sẽn tar yʋʋm a yi la sẽn pa ta rẽ wã fãa. La malɛk n yeel a Zozɛf t’a tall a Zezi ne a Maari tɩ b zoe n “kẽng Ezipti.”—Matɩe 2:1-16.

A Herood kũumã poore, malɛkã yeela a Zozɛf t’a lebg n kẽng Israɛlle, bala “neb nins sẽn da baood biigã n na n kʋ wã kiime.” (Matɩe 2:19, 20) Malɛkã meng ra mii vẽeneg t’a Herood ra pa ye tõe n maan a Zezi bũmb ye. A Zozɛf ra pa yɛɛsd tɩ rĩm a Herood sẽn ki wã na n wa maan-a-la wẽng ye. A sẽn da zoet yaa a Herood biig a Arkalaus sẽn da yaa nin-toaagã sẽn deeg naamã. Woto kɩtame t’a tall a zakã rãmb n tɩ zĩnd Galile sẽn da pa be a Arkalaus soolmẽ wã.—Matɩe 2:22.

Kiba-kãensã sõngd-d lame tɩ d bãng tɩ sẽn ki-bã pa tõe n maan baa fʋɩ ye. La wãn to la d tõe n wʋm yell ning sẽn paam a Agboola la neb a taab me wã võore?

Malɛg-wẽns bɩ zĩn dãmba

A Zezi koe-moonegã sasa, a sega zĩn dãmba. B bãnga a Zezi n bool-a tɩ “Wẽnnaam Biiga.” La a Zezi me ra mi b sẽn yaa b rãmba. Pa neb kɩɩms ye. A Zezi yeela vẽeneg tɩ b yaa “zĩn dãmba,” bɩ malɛg-wẽnse.—Matɩe 8:29-31; 10:8; Mark 5:8.

Biiblã gomda malɛgs sẽn sakd Wẽnnaam, la malɛgs sẽn kɩɩs-a yelle. Sɩngr sebrã yeelame t’a Ãdem ne a Hawa sẽn wa n kɩɩs a Zeova t’a rig-b n yiis Edɛnnã, a kɩtame tɩ malɛgs b sẽn boond tɩ seribẽ rãmb tɩ gɩd arzãnã yaanga, sẽn na yɩl tɩ b ra ye tõog n kẽ ye. (Sɩngre 3:24) Wõnda yɩɩ pipi la woto malɛgs sẽn vẽneg b mens ne neba.

La malɛgs n wa n wa tẽngã zugu, n tedg b mens n lebg ninsaalba. Ra pa a Zeova n tʋm-b ye. B ‘basa b zĩisã’ saasẽ, n wa b mens raab yĩnga. (Ziid 6) B wa n dɩgsa pagb n dog kamb sẽn pa wõnd ninsaalb zãnga, la b pa malɛgs me ye. B ra boond-b lame tɩ “nin-wobdo.” Kom-kãensã ne b roagdbã wa n kɩtame tɩ dũniyã pid ne wẽnem la tʋm-beed buud toor-toore. (Sɩngre 6:1-5) Sẽn na yɩl n menes wẽnemã, a Zeova kɩtame tɩ sa-kãseng ni a Nowe zãmaanẽ wã. Saagã niime n kʋ malɛgsã kamb la b ma-rãmbã. La bõe n paam malɛgsã mense?

Sa-kãsengã kɩtame tɩ b mak n na n leb saasẽ. La a Zeova pa sak tɩ b leb b pĩnd zĩisẽ wã ye. (Ziid 6) Biiblã goma b yell n yeel woto: “Wẽnnaam ka bas malɛk rãmb nins sẽn maan yel-wẽnã tɩ b põs ye, la bãmb diga bãmb tɩ b kẽ bog-zulung sẽn yaa lik bida pʋgẽ n talld bãmb tɩ bʋʋd wakat ta.”—2 Pɩɛɛr 2:4.

Bog-zulung sẽn yaa lik bida wã pa bok sɩd-sɩd ye. Rat n yeelame tɩ Wẽnnaam balg-b lame n kɩt tɩ b pa ye tõe n maan yɛl kẽer wa pĩndã ye. Malɛg-wẽn-kãensã b sẽn boond tɩ zĩn dãmbã pa ye tõe n tedg b mens n yɩ  ninsaalb ye. La b ket n tõe n kɩtame tɩ ãdem-biisã maan yɛl sẽn pa segde. B tõe n sooga ninsaal wall rũnga. (Matɩe 12:43-45; Luk 8:27-33) B tudgda ãdem-biisã, n kɩtdẽ tɩ b tẽed tɩ yaa bãmb la b nebã sẽn ki wã. Bõe yĩng tɩ b maand woto? Yaa sẽn na yɩl tɩ nebã ra tõog n tũ a Zeova wa a sẽn datã, la sẽn na yɩl me tɩ b ra tol n bãng sɩdã sẽn ki-bã wɛɛngẽ ye.

Bõe n na n sõng-y tɩ y ra ye zoe sẽn ki-bã?

A Agboola mikame tɩ Biiblã sẽn yet bũmb ning kũumã la zĩn dãmbã sẽn yaa b rãmbã zugã yaa sɩda. Rẽ kɩtame t’a bãng t’a segd n zãmsa Biiblã n paase. A sakame t’a John na n watẽ tɩ b karemd Biiblã la sɛb nins a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisdã. A Agboola sẽn zãms bũmb ningã sõng-a lame. Kɩtame t’a bãng t’a kambã sẽn ki wã pa tõe n wa lebg b kʋʋdã yembs ye. Bala b bee b yaadẽ wã bala.—Zã 11:11-13.

A Agboola bãngame me t’a segd n basa tɩt nins a sẽn da maandã. A wʋka b fãa n yõoge. (Tʋʋma 19:19) A buudã neb kẽer yeel-a lame tɩ kɩɩmsã na n sɩbg-a lame. La a Agboola kell n pa zoe rabeem ye. A tũu saglg ning sẽn be Efɛɛz rãmba 6:11, 12 wã. Be, b yeela woto: “Bɩ y bob Wẽnnaam zab-teed fãa, . . . Tɩ bõe, tõnd zabr . . . bee ne sɩɩs wẽns buud fãa sẽn be yĩngri.” Wẽnnaam zab-te-kãens yaa sɩdã, tɩrlmã, laafɩ koe-noogã, tẽebã, la Wẽnnaam Gomdã b sẽn mak ne sʋʋgã. Zab-te-kãensã fãa Wẽnnaam sẽn kõt tõndã tara pãng wʋsgo!

A Agboola sẽn bas a tɩtã maanegã, a zo-rãmb la a roagdb kẽer kisg-a lame. La a sẽn kẽnd a Zeova Kaset rãmbã tigingẽ wã, a lebs n paama zo-rãmb sẽn tẽed Biiblã goama.

Masã, a Agboola miime tɩ ka la bilfu, a Zeova na n menesa wẽng buud fãa tẽngã zugu, la a kɩt tɩ zĩn dãmbã ra ye tõog n maan ned bũmb ye. A pʋd n na n wa sãam-b lame. (Wilgri 20:1, 2, 10) Sẽn paase, Wẽnnaam na n wa vʋʋga neb nins “fãa sẽn be yaad pʋsẽ” wã. (Zã 5:28, 29) A na n vʋʋga a Abɛll ne kamb nins rĩm a Herood sẽn da kʋ wã, n paas neb milyõ rãmb a taaba. A Agboola tara tẽeb tɩ Wẽnnaam na n vʋʋga yẽ kamb a tãabã me. Yãmb me neb nins sẽn ki wã tõe n zĩnda b sʋka. Nin-kãensã fãa vʋʋgr poore, b na n wilga vẽeneg tɩ hal b kũumã daar tɛk n tãag b vʋʋgrã, b ra pa le mi baa fʋɩ ye. Woto rat n yeelame tɩ kʋyã la rog-n-migs nins fãa b sẽn maan b yĩngã, b pa bãng ye.

Y pa tar bʋʋm n na n zoe sẽn ki-bã ye. Y pʋd n tõe n talla tẽeb tɩ Wẽnnaam na n wa vʋʋg-b lame n kõ-yã. La nananda, sak-y n zãms-y Biiblã n bao n bãng Wẽnnaam sõma. Bao-y neb nins sẽn sɩd tẽed Biiblã goamã tũud-n-taare. Y sã n da maanda tɩt wall y rɩt baa yaa bilf bɩ y base. Sẽn na yɩl n kogl y mens ne zĩn dãmbã, d sagend-y lame tɩ y bob “Wẽnnaam zab-teedã fãa.” (Efɛɛz rãmba 6:11) A Zeova Kaset rãmbã na n sõng-y-la ne b sũy fãa. B tara sebr a ye n gilgd nebã zagsẽ n zãmsd Biiblã zaalem. Seb-kãng gom-zugã yaa: Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? *

Rũndã-rũndã, a Agboola pa ye zoet sẽn ki-bã ye. A mii a sẽn tõe n kogl a meng ne zĩn dãmbã to-to me. Ad a sẽn yeele: “Mam pa mi bũmb ning sẽn kʋ m kamb a tãabã ye. La mam sẽn sɩng a Zeova tũubã tɛka, mam lebs n doga kamb a yopoe. Zĩn pa maan b baa a ye wẽng ye.”

[Tẽngr note]

^ sull 25 Yaa a Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

[Foto, seb-neng 27]

A Kayẽ pa yɛɛs t’a Abɛll na n doka a sũur ne-a ye

[Foto, seb-neng 28]

A Agboola pa ye zoet sẽn ki-bã ye. A mii a sẽn tõe n kogl a meng ne zĩn dãmbã to-to me