Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wilgr sebrã sak a 1 n tãag sak 12 vaeesgo

Wilgr sebrã sak a 1 n tãag sak 12 vaeesgo

 A Zeova Gomdã vɩɩme

Wilgr sebrã sak a 1 n tãag sak 12 vaeesgo

TƲM-TƲMD a Zã kʋʋlem wakate, b sẽn da wa n balg-a bãens Patmos sẽn yaa tẽng koom sẽn gũbgã pʋgẽ, Wẽnnaam vẽeneg-a lame t’a yã bõn-makr toɛy-toɛy 16. Bõn-makr kãens pʋsẽ, a Zã yãa Wẽnnaam a Zeova ne a Zezi Kirist sẽn maand bũmb nins Zusoabã raarã, rat n yeel tɩ Wẽnnaam Rĩungã luglg yʋʋmd 1914 tɛk n tãag Kiristã yʋʋm tusr naamã saabo. Wilgr sebrã a Zã sẽn gʋls sẽn zems yʋʋmd 96 gomda bõn-makr kãensã sẽn tar pãngã yelle.

Bɩ d reng n vaees Wilgr 1:1–12:17 sẽn gomd bõn-makr a yopoe a Zã sẽn yã yelle. Bõn-makr kãens tara yõod ne tõndo, bala b wilgda yɛl sẽn maand dũni kãngã pʋgẽ rũndã-rũndã, la bũmb ning a Zeova sẽn na n maan ka la bilfu. Neb nins sẽn karemd bõn-makr kãensã la b tẽed-bã paamda belsg la raood kengre.—Heb. 4:12.

“PE-BILÔ SOKA SOGDS A YOOBE

(Wil. 1:1–7:17)

Pipi, a Zã yãa a Zezi Kirist sẽn be a ziirã pʋgẽ, t’a Zezi kõ-a koees n wilg-a t’a gʋls seb-pĩndem zug n tool tigims a yopoe. (Wil. 1:10, 11) Rẽ poore, a yãa naam geer sẽn be saasẽ. Sẽn zao-a geerã zãada seb-pĩndem sẽn sog ne sogds a yopoe a nug rɩtgẽ. La ned ning ‘sẽn zems ne sebrã lakrã’ yaa “Zida buud gigemdã,” bɩ ‘pebil sẽn tar yɩɩl a yopoe ne nin a yopoe’ wã.—Wil. 4:2; 5:1, 2, 5, 6.

“Pebilã” soka sogds a yoobã, la bõn-makr a tãab-n-soabã wilga bũmb nins sẽn maand a ye fãa sokr sasa. B sẽn sok sogdg a yoob-n-soabã, tẽn-digimdg kãseng n maane, tɩ Wẽnnaam sũ-puugr ra-kãsengã me ta. (Wil. 6:1, 12, 17) La bõn-makr a naas soabã pʋgẽ, a Zã yãa malɛgs a naas sẽn “yõk dũniyã sebd a naasã” hal n tãag b sẽn na n ning neb 144 000 fãa bãndã n sa. A yãa kʋʋn-kãseng b sẽn pa ning bãnd sẽn yas “geerã ne Pebilã taoore.”—Wil. 7:1, 9.

Sogsg b sẽn leoke:

1:4; 3:1; 4:5; 5:6—“Sɩɩs a yopoe” wã makda bõe? Wẽnnaam nifẽ, yopoe makda bũmb sẽn pid zãnga. Dẽnd a Zã sẽn taas “Wẽnnaam tẽedba sẽn be tẽns a yopoe” wã bɩ tigims a yopoe wã koeesã, rat n yeelame tɩ paka Wẽnnaam nin-buiidã fãa sẽn be tigims sẽn yɩɩd 100 000 pʋsẽ dũniyã gill zugã. (Wil. 1:11, 20) Sẽn mik tɩ Wẽnnaam kõta a vʋʋsem sõngã sẽn na yɩl n pisd a raabã yĩnga, dẽnd “sɩɩs a yopoe” wã wilgdame t’a kõta a vʋʋsem sõngã sẽn na yɩl n sõng tɩ b wʋm yɛlã võor sõma, la a kɩt tɩ neb nins sẽn na n tũ bãngr-goamã paam barka. Wõnda Wilgr sebrã wilgda yɛlã yopoe-poe n pʋdg taaba. Ka wã, yopoe wã makda bũmb sẽn pid zãnga, la Wilgr sebrã gomda Wẽnnaam yel-soalgdg sõngã sẽn na n paam pisdg zãngã yelle.—Wil. 10:7.

1:8, 17, NW—Ãnd la “Alfa la Omega” wã, la ãnd la “dẽenem la yaoolmã”? Alfa la Omega wã yaa a Zeova. Yʋ-kãngã wilgdame tɩ Wẽnnaam a to sẽn tõe bũmb fãa ka be sẽn deng a Zeova, la a to me ka be sẽn na n yaool n wa me ye. (Wil. 21:6; 22:13) Baa ne b sẽn boond a Zeova tɩ “dẽenem la yaoolem” Wilgr 22:13 pʋgẽ n wilgdẽ tɩ wẽnnaam a to sẽn deng yẽ bɩ sẽn na n wa yẽ poor ka be wã, bũmb nins b sẽn gʋls Wilgr pipi sakã pʋgẽ wã wilgdame tɩ yaa a Zezi Kirist la b sẽn boond beenẽ tɩ “dẽenem la yaoolmã.” Ninsaalbã sʋka yaa yẽ n yɩ dẽenem bɩ pipi  a Zeova sẽn vʋʋg a toore, la yẽ me n yɩ yaoolem Wẽnnaam sẽn vʋʋg a toore.—Kol. 1:18.

2:7—“Wẽnnaam Paradis” wã yaa bõe? Sẽn mik tɩ yaa kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã yell la b sẽn gomd ka wã, paradis kangã makda saasẽ wã Wẽnnaam meng sẽn beẽ zĩig ningã. Sẽn paam-b zaeeb n na n kell yɩ kɩs-sɩd rãmbã na n paama keoore, dat n yeel tɩ b na n dɩɩ “vɩɩm tɩɩgã” biisi. B pa na n ki abada.—1 Kor. 15:53.

3:7—Wakat bʋg la a Zezi reeg a “Davɩɩd kʋɩlen-biigã,” la wãn to la a tʋmd ne kʋɩlen-bi-kãnga? A Zezi lisgã sasa yʋʋmd 29 wã, a lebga Rĩm ning b sẽn wilg tɩ na n yii a Davɩɩd pendẽ wã. La yaa yʋʋmd 33 a sẽn kẽng saasẽ n tɩ zĩnd Wẽnnaam rɩtgã la a reeg a Davɩɩd kʋɩlen-biigã. Beenẽ, a paama sor n na n maan bũmb nins fãa b sẽn segd n maan a Davɩɩd rĩungã yĩngã. Wakat kãng tɛka, a Zezi tʋmda ne kʋɩlen-biigã n kɩtdẽ tɩ neb paamd zu-noog tʋʋmd Wẽnnaam Rĩungã yĩnga. Yʋʋmd 1919, a Zezi rɩka “a Davɩɩd yira kʋɩlen-biigã” n bobl “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” n yeel t’a ges a paoongã fãa yelle.—Ezai 22:22; Mat. 24:45, 47.

3:12—A Zezi “yʋ-paalgã” yaa bõe? Yʋ-paalgã makda naam la zu-nood nins a Zezi sẽn paamã. (Fil. 2:9-11) Baa ned baa a ye sẽn pa mi yʋ-kãng wa a Zezi wã, a gʋlsa yʋ-kãng a saam-biisã sẽn be saasẽ n yaa kɩs-sɩd rãmbã rĩy zutu, tɩ kɩt tɩ b tar zood sẽn sɩd tar pãng ne yẽ. (Wil. 19:12) A pʋd n bobl-b-la zu-nood tʋʋm nins a sẽn tarã.

Zãmsg tõnd yĩnga:

1:3. Sẽn mik tɩ wakat ning Wẽnnaam sẽn yãk n na n kao a Sʋɩtãan dũniyã bʋʋdã kolgame wã, lebga yãgb yell tɩ d modg n wʋm Wilgr sebrã võore, la d tũ bũmb nins d sẽn bãngã.

3:17, 18. Sẽn na yɩl n paam arzɛk tẽebã wɛɛngẽ, d segd n daa “sãnem sẽn zug ne bugum” a Zezi nengẽ, rat n yeel tɩ d segd n modg n tʋma tʋʋm sõma wʋsgo. (1 Tɩm. 6:17-19) Sẽn paase, d segd n ninga “fu-peelse,” sẽn wilgd tɩ d yaa a Zezi karen-biisi, la d sõod d ninã ne “nin-kaam,” rat n yeel tɩ d tũud sagls nins sẽn be Gũusg Gasgã pʋgẽ wã sẽn na yɩl n paam yam.—Wil. 19:8.

7:13, 14. Kãsem dãmb 24 makda neb 144 000 sẽn be b ziirã pʋgẽ saasẽ wã n yaa rĩm dãmb la maam-kʋʋdbã. Pĩnd wẽndẽ wã, Israɛll rĩm a Davɩɩd ra siglga maan-kʋʋdb sul 24 tɩ b tʋmdẽ tɩ rẽ makd kãsem dãmb 24. Kãsem a yembr n wilg a Zã kʋʋn-kãsengã sẽn yaa neb ninsi. Dẽnd kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã vʋʋgr sɩngame tɩ yʋʋmd 1935 wã nan pa ta ye. Bõe yĩnga? Bala yaa yʋʋm-kãng la b kɩt tɩ neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeeb n ket tẽngã zugã bãng kʋʋn-kãsẽngã sẽn yaa neb nins takɩ.—Luk 22:28-30; Wil. 4:4; 7:9.

SOGDG A YOPOE SOABÃ SOKR KƖTAME TƖ B PEEB BARD A YOPOE

(Wil. 8:1–12:17)

Pe-bilã soka sogdg a yopoe soabã, tɩ b kõ malɛgs a yopoe bard a yopoe. Bãmb sʋkã, a yoobã peeba b bardã n togs bʋ-kaoor koɛɛg “dũniyã bɛk a yembr tãab fãa sʋka,” rat n yeel tɩ kiris-neb ne yʋʋr tũudmã zugu. (Wil. 8:1, 2, 7-12; 9:15, 18) Yaa bõn-kãensã la a Zã yã bõn-makr a nu soabã pʋgẽ. Bõn-makr a yoob soabã pʋgẽ, a Zã wãba seb-vaoog la a mak Wẽnnaam doogã. Barg a yopoe soabã peebg poore, koe-kãsems n wilg woto: “Dũniyã soolem fãa lebga tõnd Zusoabã la bãmb Kirist dẽnda.”—Wil. 10:10; 11:1, 15.

Bõn-makr a yopoe soabã kɩtdame tɩ d wʋm Wilgr 11:15, 17 võor n paase. B yãa bãnd sẽn yaa kãseng saasẽ. Saasẽ pagã roga bi-ribla. B riga a Sʋɩtãan n yiis saasẽ wã. A sũurã sẽn puud ne saasẽ pagã yĩngã, a “kẽngame n tɩ maan zabr ne pagã yagensã sẽn kellã.”—Wil. 12:1, 5, 9, 17.

 Sogsg b sẽn leoke:

8:1-5—Bõe yĩng tɩ saasã yɩ sɩddd, la bõe la b lob tẽngã zugu? Saasã yɩɩ sɩddd sẽn na yɩl tɩ b wʋm Wẽnnaam nebã sẽn be tẽngã zugã bɩ sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã pʋʋsgo. Rẽ yɩɩ dũni gill pipi zabrã baasg sasa. Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã pa rʋ saasẽ bũ-zẽmsã wakat saab wala b wʋsg sẽn da tagsdã ye. B paama tood zabrã sasa. Rẽ n kɩt tɩ b ra pʋʋsd ne b sũy fãa n kot sor-wilgri. Wẽnnaam leoka b pʋʋsgã, n kɩt tɩ malɛk lob bugum tẽngã zug tɩ kɩt tɩ b na n nang pãng ne koɛɛgã moonego. Baa ne b sõorã sẽn da pa waoogã, b sɩnga koɛɛgã mooneg dũniyã gill zugu, tɩ kɩt tɩ Wẽnnaam Rĩungã yell lebg wa bugum, n yõogd kiris-neb ne yʋʋrã tũudmã neba. B wilga keoogr sẽn yit Biiblã pʋgẽ n tar pãng wa sa-tãsa, n kɩt tɩ sɩdã puk vẽenega, la b kɩt tɩ ziri tũudmã rigimd n siig wala tẽn-digimdg sẽn siigd rot to-to wã.

8:6-12; 9:1, 13; 11:15—Wakat bʋg la malɛgs a yopoe wã segl b mens n na n peeb b bardã, la wakat bʋg la rãamdã yiyã, la yɩɩ wãn to? A Zã sullã neb sẽn vʋʋg tẽebã wɛɛngẽ wã sẽn paam sor-wilgr yʋʋmd 1919 n tãag yʋʋmd 1922 wã, rẽ me naaga segls nins malɛgs a yopoe wã sẽn maand n na n peeb b bardã. Nin-kãensã sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã sɩnga koɛɛgã mooneg siglgu, la b met rot tʋʋmdã yĩnga. (Wil. 12:13, 14) Bardã sẽn peebã makda Wẽnnaam nin-buuidã sẽn wilgd nebã ne malɛgsã songr t’a Zeova na n kaoa a Sʋɩtãan dũniyã bʋʋdã. Rẽ sɩnga ne tigis-kãseng ning sẽn zĩnd Etazini, Cedar Point, Ohio, yʋʋmd 1922 n na n tall n tãag to-kãsengã sasa.

8:13; 9:12; 11:14—Bõe yĩng tɩ b yet tɩ yaoolem bard a tãabã peebg na n waa ne toodo? Pipi bard a naasã peebg makda b sẽn moond koɛɛgã n wilgdẽ tɩ kiris-neb ne yʋʋr tũudmã neb pa mi Wẽnnaam baa bilfã. La yaoolem bard a tãabã peebg makda toodo, bala yaa yɛl takɩ yell la b wilgda. Baorg a nu soabã peebg makda Wẽnnaam nin-bũiidã sẽn paam n yi “bog-zulung” pʋgẽ yʋʋmd 1919 sẽn makd b sẽn da pa le moond koɛɛgã, la b sẽn lebs n paam pãng n na n moon koɛɛgã, tɩ rẽ ra wa ne tood bɩ namsg meng-meng n kõ kiris-neb ne yʋʋrã. (Wil. 9:1) A yoob soabã yaa wed-rʋʋdb sẽn yaa wʋsgo, n makd b sẽn moond koɛɛgã dũniyã gill zug yʋʋmd 1922 tɛkã. Yaoolem bargã peebg ne Mesi Rĩungã lugl tũuda taaba.

Zãmsg tõnd yĩnga:

9:10, 19. Koees nins sẽn be sɛb nins “tʋm-tʋmd sẽn tuud sɩd la sẽn tar yamã” sẽn tik Biiblã zug n yiisã pʋgẽ wã, kẽer yaa koees sẽn tõe n sãam sũuri. (Mat. 24:45) Koe-kãens la b sẽn mak ne sʋɩyã zʋyã sẽn wõnd “nams zʋyã,” la wed-rʋʋdbã sẽn zao wiid tɩ b ‘zʋyã yaa wa wiisã.’ Bõe yĩng tɩ d yet woto? Bala seb-kãensã keoogda nebã t’a Zeova “sũ-dokrã daar” kolgame. (Ezai 61:2) Bɩ d modg n tall yẽesem la raood n pʋɩ seb-kãensã.

9:20, 21. Neb wʋsg sẽn yaa sik-m-mens rãmb n vɩ tẽns sẽn pa kiris-neb tẽns sak n kelga koɛɛg ning d sẽn moondã sõma. La d pa gũud tɩ “neb sẽn kellã,” rat n yeel tɩ neb kʋʋng sẽn be tẽn-kãens pʋsẽ wã sak n lebg a Zeova Kaset rãmb ye. La baa ne rẽ, d ket n modg n moonda koɛɛgã.

12:15, 16. “Tẽngã,” rat n yeel tɩ sigls sẽn be a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ bɩ tẽns toɛy-toɛyã pãn-soaadb sakdame tɩ ned kam fãa tõe n tũ tũudum ning a sẽn date. Yʋʋmd 1940 tɛkã, pãn-soaadbã ‘yaaga b noy n vel koom [namsgã la gɩdgrã] dragõ wã sẽn puus ne a noorã.’ Vẽenega, a Zeova sã n data, a tõe n tũnuga ne goosneema rãmbã taoor dãmb n pids a raabo. Dẽnd yaa rẽ la Yelbũna 21:1 sẽn yet woto wã: “Rĩm sũur bee Zusoabã nug pʋgẽ wa ko-zoetem. Bãmb wẽnemded-a lame t’a kẽng zĩig ninga bãmb sẽn datã.” Woto segd n kɩtame tɩ tõnd tẽ Wẽnnaam sõma n paase.