Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bũmb ning nebã sẽn yeel a zugu: a Zezi

Bũmb ning nebã sẽn yeel a zugu: a Zezi

 Bũmb ning nebã sẽn yeel a zugu: a Zezi

“Hal pĩnd wẽndẽ n tãag masã, Nazarɛt rao a Zezi n yaa nin-kãseng sẽn ka to.”—Ãngeletɛɛr bãngd a H. G. Wells.

“Gãndaad nins fãa sẽn zĩnd dũniyã zugã sʋka, Kiristã n yɩɩd b fãa.”—Suisse bãngd a Philip Schaff.

ÃND soab la b tõe n bool tɩ nin-kãseng sẽn ka to? Bõe n wilgd tɩ ned yaa kãsenga? A sẽn tar bãngr sodaar wɛɛngẽ bɩ? A yãoog pãng bɩ? A sẽn tar yam la bãngr yĩng bɩ? Yaa a sẽn tõe n kõ nebã sagls la mak-sõng b sẽn segd n tũ b vɩɩmã pʋgẽ bɩ?

Kelg-y kʋdemd yel-mitba, bãngdba, gʋlsdb la nanambs sẽn gom Nazarɛt rao a Zezi Kirist yell to-to pĩndã, la masã menga:

“Sã n pa f na n wẽna yɛlã sẽn yɩ to-to wã, f pa tõe n kɩɩs tɩ Nazarɛt rao a Zezi n yaa nin-kãseng n yɩɩd neb nins fãa sẽn zĩnd dũniyã zugã ye.”—Amerik bãngd a Reynolds Price.

“Rao sẽn pa tol n tar taal baa bilf sak n kii ninsaalbã la a bɛɛbã fãa neer yĩnga, tɩ yɩ rond dũniyã neb fãa yĩnga. A sẽn maanã zemsa zãnga.”—Ẽnd naab a Mohandas Gandhi.

“B zãmsa maam Biiblã la Talmuudã m yãadmẽ. Mam yaa Zʋɩf, la m sũurã nooma wʋsgo, m sẽn bãng tɩ Nazarɛt rao a Zezi pa tall to wã.”—Bãngd a Albert Einstein.

“Sã n yaa ne maam, a Zezi Kirist yɩɩ ned sẽn pa tall to dũniyã zugu. A yaa Wẽnnaam biiga, la ninsaal biiga. Bũmb nins a sẽn maan bɩ a sẽn yeelã fãa tara yõod wʋsg ne tõnd rũndã-rũndã. La sẽn ki-bã bɩ sẽn ket n vɩ-bã sʋka, ned nan pa tõog n maan woto ye.”—Poloyn bãngd a Sholem Asch.

“Mam yɩɩ ned sẽn da pa tẽed baa fʋɩ yʋʋm 35 pʋgẽ. La yʋʋm a 5 la woto m sẽn tẽed a Zezi Kirist, la rẽ kɩtame tɩ m vɩɩmã fãa toeeme.”—Risi bãngd a Leo Tolstoy.

“Hal pĩnd wẽndẽ n tãag masã, a Zezi vɩɩmã talla pãng nebã zutu, n ket n tar pãng n paasdẽ.”—Amerik bãngd a Kenneth Scott Latourette.

“D tõe n yeelame t’a Zezi vɩɩmã kibay nins sẽn be Evãnzill dãmbã pʋgẽ wã yaa soalem bɩ? Hakɩka m zoa, bũmb kae n wilgd tɩ yaa soalem ye. La baa ne a Socrates kibarã ned baa ye sẽn pa maand sãmb-sãmb ne wã, pa sɩd zãng n ta a Zezi Kirist rẽndã ye.”—Fãrens bãngd a Jean-Jacques Rousseau.

Vẽenega, yaa a Zezi Kirist togs-n-taar bal la d segd n dɩke. A Zezi yãka tʋm-tʋmd a Poll sẽn da tar bãngr wʋsgã t’a tũ yẽ la a gom yẽ yell tẽnsã fãa pʋsẽ. La a Poll sagenda tõnd tɩ d ‘ges a Zezi,’ n dɩk a togs-n-taare. (Hebre dãmba 12:2; Tʋʋma 9:3) A Zezi zãmsa tõnd tɩ d vɩɩmd wãn to? Wãn to la a vɩɩmã tõe n naf yãmba?