Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb na n kell n yɩɩ burkĩmb bɩ?

Yãmb na n kell n yɩɩ burkĩmb bɩ?

 Yãmb na n kell n yɩɩ burkĩmb bɩ?

“Hal n tãag m kũum, mam kõn yi m burkĩndã pʋgẽ ye!”—Zoob 27:5, NW.

1, 2. Bõe sẽn wõnd roog meeb la d tʋll n maane, la sogs-bʋs la d na n leoke?

MAMS-Y n ges-y y sẽn na n get zak y sẽn dat n me pãlã. A yaa neer wʋsgo, hal tɩ y zoe n tagsd a sẽn na n naf yãmb ne y zakã rãmb to-to. La rẽ yĩnga y pa ne tɩ yaa y sẽn na n modg n me zakã n kẽ la y get a yell la a na n naf yãmb n yɩɩg y sẽn na n tek a pãlã rãmb pẽgb sɩda?

2 Yaa woto me ne burkĩndã. D tõe n miime t’a yaa zʋg-sõng sẽn tõe n naf tõnd la neb nins d sẽn nongã hal wʋsgo. La d sã n tagsd a yell bala, pa naf tõnd n yɩɩd d sẽn na n mao n lebg burkĩn la d kell n yɩ burkĩn ye. Rũndã-rũndã, roog meeb baooda ligd la modgr wʋsgo. (Luk 14:28, 29) Woto me, tõog n kell n yɩ burkĩn baooda sẽk la modgr wʋsgo, la sɩd seka modgre. Rẽ n so tɩ d na n leok sogs-kãensã b tãabã: “Ned maanda wãn n yɩ burkĩna? Wãn-wãn la d tõe n kogl d burkĩndi? La ned burkĩnd sã n kãsge, bõe la a tõe n maane?

Wãn-wãn la d tõe n yɩ burkĩmba?

3, 4. a) Wãn to la a Zeova sõngd tõnd sẽn na yɩl tɩ d yɩ burkĩmba? b) Wãn-wãn la d tõe n dɩk a Zezi makrã n yɩ burkĩmba?

3 Sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ, d yãame t’a Zeova waooga tõnd n kõ-d ned kam fãa sor t’a yãk a sã n na n yɩɩ burkĩna. La zu-noogo, a pa bas tõnd tɩ d bãng d sẽn segd n maaneg n yɩ burkĩmb ye. A wilg-d-la d sẽn tõe n bao zʋg-sõng kãngã to-to, la a kõt-d a vʋʋsem sõngã tɩ sõngd tõnd tɩ d tũud a sẽn wilgd-d bũmb ningã. (Luk 11:13) Sẽn paase, a kogenda neb nins sẽn modgd n dat n yɩ burkĩmbã tẽebo.—Yel. 2:7.

4 Wãn-wãn la a Zeova wilg tõnd d sẽn tõe n yɩ burkĩmb to-to? Sẽn yɩɩd fãa, yaa ne a bi-ribl a Zezi a sẽn tʋm tẽng zug ka wã maasem. A Zezi yɩɩ sakd a vɩɩmã tõre. A saka Wẽnnaam hal n tãag kũum. (Fil. 2:8) A Zezi saka a saasẽ Ba wã bũmb fãa pʋgẽ, baa ne sẽn da wa n yaa toog wʋsg ne-a menga. A yeela a Zeova woto: “Bɩ y maan yãmb daabo, ka mam dẽnd ye.” (Luk 22:42) Tõnd ned kam fãa segd n soka a meng woto: ‘Rẽ yĩnga mam yaa sakd wa a Zezi bɩ?’ D sã n baood ne yam sõng n na n kell n yɩ sakdba, d na n tõog n kell n yɩɩ burkĩmba. Bɩ d ges sakrã sẽn tar yõod wʋsg to-to d vɩɩmã nens kẽer pʋsẽ.

5, 6. a) Bõe la a Davɩɩd yeelẽ tɩ wilgdẽ tɩ tara yõod tɩ d kell n yɩ burkĩna, baa d sã n wa ya d yembre? b) Burkĩndã tallg wɛɛngẽ, zu-loe-bʋs la kiris-ned tõe n seg rũndã-rũndã a sẽn wat yaa a yembre?

5 D segd n saka a Zeova baa d sã n wa yaa d ye. Yɩɩl-gʋlsd a Davɩɩd wilga bũmb ning sẽn kɩt tɩ  ra tar yõod t’a kell n yɩ burkĩn a sẽn wat n yaa a yen wã. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 101:2. *) A Davɩɩd sẽn da yaa rĩmã yĩnga, a ra wae n bee ne neb wakat fãa. Yaa vẽeneg tɩ naoor wʋsgo, neb kʋʋng n da be ne-a. (Ges-y Yɩɩl Sõamyã 26:12.) Sasa kãense, ra tara yõod wʋsg ne-a t’a kell n yɩ burkĩna, bala a sẽn yaa rĩmã a ra segd n kõ a nin-buiidã mak-sõngo. (Tõo. 17:18, 19) La baasgo, a Davɩɩd bãngame tɩ baa a sã n wa yaa a yembr a “zakã pʋgẽ” me, a segd n kell n yɩɩ burkĩna. La tõnd yẽ?

6 Yɩɩl Sõamyã 101:3 soabẽ wã, a Davɩɩd yeela woto: “Mam ka na n ges bũmb sẽn ka bark ye.” Rũndã-rũndã, segb wʋsg n be d sẽn tõe n ges yɛl sẽn ka barka, sẽn yɩɩd fãa d sẽn wat n yaa d yembre. Ẽntɛrnetã sabab yĩnga, neb wʋsg sega zu-loe-kãnga. B tõe n belg-f-la faag-faag tɩ f ges yel-yoodo, bɩ yɛl sẽn nekd pag ne rao lageng tʋlsem menga. La rẽ yĩnga d sã n get yɛl a woto, d wilgdame tɩ d sakda Wẽnnaam ning sẽn vẽneg a Davɩɩd t’a gʋls gom-kãensã wã bɩ? Yɛl nins sẽn nekd pag ne rao lagengã tʋlsmã gesg yaa wẽng wʋsgo. Bala b nekda tʋls-wẽnse, b sãamda ned sũur kaseto, b wãada kãadem la b sãamd ned ning fãa sẽn get-b tao-tao.—Yel. 4:23; 2 Kor. 7:1; 1 Tes. 4:3-5.

7. Bõe la Yɩɩl Sõamyã sebrã yeelẽ tɩ tõe n sõng-d tɩ d kell n yɩ burkĩna, d sã n wa yaa d yembre?

7 Yaa sɩd tɩ d tõe n yeelame t’a Zeova Kaset soab pa tol n tõe n yɩ a yen ye. Bala d saasẽ Ba wã sẽn nong-dã gũusd-d lame. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 11:4.) Ad a sũur sɩd nooma wʋsgo, a sã n ne y sẽn modgd n dat n sak-a kʋɩɩbg taoore! Y sã n maand woto, wilgdame tɩ y tũuda a Zezi keoogr ning sẽn be Matɩe 5:28 wã. Bɩ y kell n mao wakat buud fãa n da ges yɛl sẽn tõe n kɩt tɩ y maan wẽng ye. Ra tol-y n sak-y n ges-y yɛl wall y karem sɛb sẽn nekd pag ne rao lagengã tʋlsem n kãsg y burkĩndã sẽn tar yõod wʋsgã ye!

8, 9. a) A Daniɛll ne a tũud-n-taasã sega zu-loe-bʋg sẽn da rat n kãsg b burkĩndã? b) Rũndã-rũndã, wãn to la kom-bɩɩs noogd a Zeova la b tẽed-n-taasã sũyã?

8 D sã n wa be neb sẽn pa tũud a Zeova sʋk me, d tõe n saka a Zeova n kell n yɩ burkĩmba. Tẽeg-y-yã a Daniɛll ne a tũud-n-taas a tãabã yelle. B bi-bɩɩlem wakate, b tall-b lame n kẽng yembd Babilon. Kom-bɩ-kãensã b naasã sẽn da yaa Hebre rãmbã ra wa n tɩ bee ne neb sẽn pa tũud a Zeova bɩ sẽn da pʋd n pa mi-a baa bilfu, tɩ b rat n modg-b tɩ b rɩ rɩbd Wẽnnaam Tõogã sẽn da gɩdge. Kom-bɩ-kãensã ra tõe n yãa bʋʋm wʋsg n kõ b mense, n pa tũ Tõogã sẽn yetã ye. Sẽn paas menga, b roagdbã, kãsem dãmbã la maan-kʋʋdbã ra pa tõe n bãng bãmb b naasã sẽn da maand bũmb ning be ye. Ãnda n da na n bãnge? A Zeova yẽ ra pa tõe n pa bãng ye. Woto kɩtame tɩ b kell n tõdg fasɩ sak a Zeova, baa ne  b sẽn modg-bã, la b sẽn da tõe n paam yellã.—Dan. 1:3-9.

9 Dũniyã gill zugu, kom-bɩɩs sẽn yaa a Zeova Kaset rãmb n dɩkd b togs-n-taar n tũud noy nins Wẽnnaam sẽn kõ kiris-nebã, n pa sakd n maan wẽnga, b taabã sẽn modgd-b yĩng ye. Kom-bɩɩsã, y sã n tõdgd dorgã, bi-beelmã, tʋ-yã, yoobã la yel-yood a taab maanego, y sakda a Zeova. Y sã n maand woto, y kogenda y burkĩndã. Rẽ nafda yãmba, la noogd a Zeova ne y tẽed-n-taasã sũyã!—Yɩɩl 110:3.

10. a) Tags-kɛg bʋs la kom-bɩɩs kẽer tall yoobã wɛɛngẽ tɩ kɩt tɩ b kãsg b burkĩndi? b) D burkĩndã kɩtame tɩ d yel-manesem yaa wãn to yoobã wɛɛngẽ?

10 D sã n yaa rao n wa be ne pagba, pa rẽ bɩ d yaa pag n wa be ne rapa, d segd n kell n yɩɩ wẽn-sakda. D mii vẽeneg tɩ Wẽnnaam Gomdã gɩdga yoobo. La baasgo, d sã n pa gũusi, d tõe n wa basa Wẽnnaam sakr faag-faag n maan bũmb nebã sẽn tagsd tɩ pa wẽng ye. Wala makre, kom-bɩɩs kẽer mogsda taab taoa, wall b wẽbsd taaba, tɩ sãnda sakdẽ tɩ b gãanded b se-nifã n tẽed tɩ woto pa yoob meng-menga, la tɩ pa wẽng wʋsg ye. La kom-bɩ-kãensã yĩmdame, bɩ b pa rat n sak n deeg tɩ manesem kãensã fãa naaga Biiblã sẽn boond tɩ yoobã sʋka, la tɩ b tõe n yiisa ned tigingã pʋgẽ manesem kãens poorẽ ye. * Sẽn yaa wẽng n yɩɩdã yaa tɩ b pʋd n yĩma fasɩ tɩ b segd n yɩɩ burkĩmba. D sẽn maood n dat n kell n yɩ burkĩmbã yĩnga, d pa segd n kõ d mens bʋʋm n maan wẽng ye. D pa segd me n bao n bãng d sẽn tõe n maan wẽng tɩ ta zĩig ning tɩ b pa sɩbgd ye. Pa tigingã sẽn tõe n wa kao d bʋʋd wẽng d sẽn maan yĩngã bal n segd n pak-d ye. D tʋll n maana sẽn tat a Zeova a yam, la d ra maan bũmb sẽn na n sãam a sũur ye. Wall tɩ d tʋlg n bãng d sẽn tõe n maan wẽng tɩ ta zĩig ningã, d zãagda d mens fasɩ ne wẽnga, la d ‘zoet yoobo.’ (1 Kor. 6:18) Woto la d wilgd tɩ d sɩd yaa burkĩmb halaale.

Wãn to la d tõe n yɩ burkĩmba?

11. Bõe yĩng tɩ d sakr buud fãa tar yõodo? Rɩk-y makr n wilgi.

11 Sẽn na yɩl n yɩ burkĩmba, d segd n yɩɩ sakdba. Dẽnd d sã n dat n kell n yɩ burkĩna, d segd n maoa sasa buud fãa n yɩ sakda. Yel-bil pʋgẽ, d sã n kell n yɩ sakda, tõe n wõnda ka yõod woto ye. La d sã n yaool n yɩ sakd yɛl a woto buud pʋsẽ n yɩlme, wilgdame tɩ d yaa burkĩn halaale. D rɩk makr n wilg rẽ: Tãn-koeem-yend tõe n wõnda a ka yõod ye, la d sã n paamd a taab n paasdẽ, d wat n tõog n mee roogo. Woto me, d sã n maood n yɩt sakd yel-bõoneg pʋsẽ, d kogenda d burkĩndã.—Luk 16:10.

12. B sẽn da wa n namsd a Davɩɩd la b maand-a pãnga, a manesem yɩɩ wãn tɩ yaa mak-sõng n kõ tõnd burkĩndã tallg wɛɛngẽ?

12 Sẽn yɩɩd fãa, yaa d sã n yalsd kãn-kãe namsg pʋgẽ la d tõogd toog b sã n wa wẽgd tõnd bɩ n maand-d pãng la b yãt vẽeneg tɩ d yaa burkĩna. A Davɩɩd kibarã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã sɩd wilgda rẽ. A bi-bɩɩlem wakate, rĩm a ye sẽn da rɩt naam a Zeova yʋʋr yĩng n nams-a. Yaa  rĩm a Sayulli. A Zeova wa n basa a Sayull n yãk a Davɩɩd n nongẽ, t’a Sayull kisg a Davɩɩd sũ-kiir yĩnga. La a Sayull kell n paa naamã zug bilfu, n tũnug ne Israɛll sodaasã n bao n na n yõk a Davɩɩd n maan-a yelle. A Zeova basame tɩ b maan a Davɩɩd pãng woto tɩ kaoos yʋʋma. La rẽ yĩnga a Davɩɩd yika a sũur ne Wẽnnaam bɩ? A tagsame tɩ pa le tar yõod t’a kell n tõoga toog bɩ? Abada. A kell n waooga a Sayull hal sõma la a zoe-a tɩ bala yaa Wẽnnaam n zĩnig-a naamẽ wã, tɩ kɩt t’a sẽn da wa n paam weer n tõe n dok a sũur ne-a menga, a tõdg t’a kõn maan-a bũmb ye.—1 Sãm. 24:3-8.

13. Saam-biig sã n wa sãam d sũur wall a beeg-do, wãn to la d tõe n kell n yɩ burkĩna?

13 Ad a Davɩɩd manesem sẽn yɩ to-to wã yaa mak-sõng tɛkẽ n kõ tõnd rũndã-rũndã! Neb nins fãa sẽn be a Zeova siglgã pʋgẽ dũniyã gill zugã yaa neb sẽn pa zems zãnga, tɩ nina tõe n wa beeg-do, pa rẽ bɩ a bas a Zeova menga. Yaa sɩd tɩ d sẽn paam n vɩ sasa b sẽn pa tol n tõe n sãam a Zeova nin-buiidã gill tẽebã bɩ n wɩɩb b fãa wã yaa bark n kõ-do. (Ezai 54:17) La saam-biig sã n wa beeg-d wall a sãam d sũuri, d na n maana wãna? D sã n bas tɩ sũ-toog kɩt tɩ d kisg d saam-biigã, d tõe n wa basa Wẽnnaam sakr n kãsg d burkĩndã. Ned yel-manesem pa kõt-d bʋʋm tɩ d kãbg d sũur ne Wẽnnaam wall d bas a sakr ye. (Yɩɩl 119:165) D sã n kell n sak Wẽnnaam hal baa toog pʋgẽ, na n sõng-d lame tɩ d kogl burkĩndã.

14. Siglgã sã n wa rems d sẽn wʋmd Biiblã verse kẽer võor to-to wall b toeem yɛl kẽere, neb nins sẽn kogend b burkĩndã manesem yaa wãna?

14 D sã n pa baood siglgã zams la d pa wɩt bũmb nins b sẽn maanda me, d kogenda d burkĩndã. Vẽenega, d sã n tũud sagl-kãngã, d sakda a Zeova. A ningda a nin-buiidã bark rũndã-rũndã n yɩɩda. Hal pĩnd wẽndẽ n tãag masã, tũudum hakɩkã ra na zɩ n paam pẽgr tẽng zug ka woto ye. (Ezai 2:2-4) B sã n wa rems d sẽn wʋmd Biiblã verse ning võor to-to wall b toeem yɛl kẽere, d segd n sakame. D sũy yaa noog d sẽn ne vẽeneg tɩ d ket n wʋmda Biiblã goam võor n paasdẽ wã. (Yel. 4:18) Sã n wa yaa toog ne-d tɩ d wʋm toeeng b sẽn maan võore, d segd n kosa a Zeova t’a sõng-d tɩ d wʋme. La nand t’a leok-do, d maoodame n ket n sakd-a, n kogend d burkĩndã.

La ned sã n kãsg a burkĩnd yẽ?

15. Ãnd bal n tõe n kãsg y burkĩndã?

15 Hakɩka, sok-kãngã baoodame tɩ tõnd ned kam fãa tagsg wʋsgo. Bɩ bõe? Wa d sẽn yã sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, burkĩndã sɩd tara yõod hal wʋsgo. D sã n pa burkĩna, d pa tar zood ne a Zeova, la d pa tar saagr me ye. Ning-y yãoã y yamẽ: Yaa ned a yen tãa bal n tõe n kãsg y burkĩndã. Yaa yãmb menga. A Zoob ra mii rẽ hal sõma. A yeela woto: “Hal n tɩ ta m kũum mam kõn yi m burkĩndlmã pʋgẽ ye!” (Zoob 27:5, NW ) Y sã n yãk yam a woto wa a Zoob la y mao n kell n sak a Zeova, y kõn tol n kãsg y burkĩndã abada.—Zak 4:8.

16, 17. a) Ned sã n maan yel-wẽn-kãsenga, bõe la a pa segd n maane? b) La bõe la a segd n maane?

16 La baasgo, kẽer kãsa b burkĩndi. Wa sẽn yɩ to-to tʋm-tʋmdbã wakatẽ wã, neb kẽer maana yel-wẽn-kãsemse. La rẽ yĩnga, y sã n wa maan yel-wẽn-kãsenga, rat n yeelame tɩ tɩɩm kae bɩ? Pa tɩlae ye. Bõe la y tõe n maane? Bɩ d reng n ges d sẽn pa segd n maane. Naoor wʋsgo, d pa nong n dat tɩ d roagdba, d tẽed-n-taasã wall tigingã kãsem dãmb bãng tɩ d maana yel-wẽnd ye. La Biiblã tẽegd-d-la woto: “Sẽn solgd a yel-wẽn ka na n tõog ye. La sẽn sak-a n vẽneg a yell la a bas-a na n paama nimbãan-zoeere.” (Yel. 28:13) Neb nins sẽn baood n dat n solg b yel-wẽnã tudga wʋsgo, bala b pa tõe n solg Wẽnnaam bũmb ye. (Karm-y Hebre rãmb 4:13.) Sãnda meng maanda wa b tũuda a Zeova n yaool n solg n maand yel-wẽna. Sẽn maand-b a woto wã kãsa b burkĩndã. Neb nins sẽn maand yel-wẽn-kãsems n solgdẽ wã sẽn tũud a Zeova wã pa tat a yam ye. Zãmb a woto pʋd n puugda a sũuri.—Yel. 21:27; Ezai 1:11-16.

17 Kiris-ned sã n maan yel-wẽn-kãsenga, a mii Biiblã sẽn sagend-a t’a maan bũmb ningã vẽenega. A segd n tɩ kosa tigingã kãsem dãmb sõngre. A Zeova yãka kãsem dãmbã tɩ yaa bãmb  n segd n sõng sẽn bẽed-b tẽebã wɛɛngẽ n dat sõngrã. (Karm-y Zak 5:14.) Ra bas-y tɩ b sẽn na n sagl-y bɩ n kibl-y-yã rabeem kɩt tɩ y pa tɩ kos tɩ b sõng-y tɩ y lebs n paam laafɩ tẽebã wɛɛngẽ ye. Rẽ yĩnga vʋdgr wall woperasiõ zabdem rabeem na kɩt tɩ ned pa tɩp a bãag sẽn tõe n tũ ne a yõor sɩda?—Heb. 12:11.

18, 19. a) Wãn-wãn la a Davɩɩd kibarã wilgd tɩ burkĩnd sã n kãsge, b tõe n lebs n maneg-a lame? b) Y burkĩndã wɛɛngẽ, bõe la y tʋll ne y sũy fãa n maane?

18 Rẽ yĩnga b tõe n sõnga ned sẽn maan yel-wẽn-kãseng t’a paam a meng fasɩ bɩ? Ned burkĩnd sã n kãsge, a tõe n le yɩɩ burkĩn bɩ? Bɩ d lebs n tẽeg a Davɩɩd kibarã. A Davɩɩd ra wa n maana yel-wẽn-kãsenga. A gesa rao a ye pag n tʋlg-a tɩ kɩt t’a yo ne-a, la a maan sɩlem tɩ b kʋ pagã sɩd me. Yaa vẽeneg t’a Davɩɩd sẽn wa n maan yel-kãensã wã, b ra pa le tõe n geelg-a wa burkĩn ye. Bɩ bõe? La rẽ yĩnga da rat n yeelame t’a yellã pa tar tɩɩm bɩ? A Davɩɩd da segda ne kiblg meng-menga, la b sɩd kibl-a-la woto. A teka yam n kos sugr ne a sũur fãa t’a Zeova zoe a nimbãaneg n kõ-a sugri. B sẽn kibl a Davɩɩdã, a rɩka yam n ye lebg burkĩna, la a kell n mao n sak Wẽnnaam baa yɛlã sẽn yɩ to-to fãa. A Davɩɩd vɩɩmã sẽn yɩ to-to wã pidsa Yelbũna 24:16 goamã. Be b yeela woto: “Nin-sõng tõe n lʋɩɩ naoor a yopoe n le yiki.” A baasa wãna? Bũmb ning a Zeova sẽ yeel a Salomo, a Davɩɩd kũumã poorã wilgda rẽ. (Karm-y 1 Rĩm dãmb 9:4.) Wẽnnaam goma a Davɩɩd yell n yeel t’a tũu yẽ ne pʋ-peelem la tɩrlem, sẽn dat n yeel t’a yɩɩ burkĩna. Woto wilgda vẽeneg tɩ ned sẽn maan yel-wẽn-kãseng sã n pelg a pʋg n tek yam n kos sugri, a Zeova sɩd tõe n basa taal fasɩ.—Ezai 1:18.

19 Hakɩka, y sã n ket n sakd Wẽnnaam y sẽn nong-a yĩnga, y na n yɩɩ burkĩmba. Ket-y n tõogd-y toogo, la y sã n wa maan yel-wẽn-kãseng bɩ y pelg y pʋg n tek yam n kos sugri. Ad burkĩndã sɩd tara yõod hal wʋsgo! Woto yĩng bɩ d fãa tʋlg ne d sũy fãa n tall yam ning a Davɩɩd sẽn da yãkã. A ra yeela woto yaa: “Mam na n kẽna, m burkĩndã pʋgẽ.”—Yɩɩl 26:11, NW.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 5 Verse nins b sẽn yeel tɩ b karmã pʋsẽ, gom-bil ning b sẽn lebgd tɩ pʋ-peelmã võor meng yaa burkĩndi.

^ sull 10 Ges-y yʋʋmd 2004 tʋʋlg kiuugã pipi daar Gũusg Gasgã, neng 13 sull 15 wã.

Wãn to la y na n leoke?

• Wãn-wãn la y tõe n yɩ burkĩna?

• Bõe ne bõe la d tõe n maan n kogl d burkĩndã?

• Ned burkĩnd sã n kãsge, wãn to la a tõe n maaneg-a?

[Zãmsgã sogsgã]

[Zĩ-gũbri, seb-​neng 17]

‘AD WOTO SƖD SEKA PẼGRE!’

Yaa pag sẽn da tar kiis a nu pʋg n yeel woto. Bõe yĩng t’a yeel woto? Yaa pʋg-bɩɩg a yembr a sẽn pa mi sẽn yaa burkĩn n maan-a neere, tɩ kɩt t’a yeel woto. Daar a yembre, a kẽnga kafe koosg zĩigẽ, la a sẽn yi zĩigẽ wã, bilf poore, a tẽegame t’a yĩma a potmaan be. Ligd ning sẽn da be potmaanã pʋgẽ wã sõor taa tõnd ligdã 846 000. A ra pa segd n sũyẽ ligd kãngã fãa meng n yi ye. Kaoosg zugẽ, a togsa yellã b tẽngã pʋgẽ kiba-kɩt a ye n yeel-a t’a “sũur sãama hal wʋsgo.” La pʋg-bɩɩgã yãa potmaanã n dɩk n yɩ tao-tao n gẽes a soabã n pa yã, n kong n tɩ kɩs polɩɩs rãmbã. Bãmb me n gẽesa a soaba, n mik tɩ yaa pʋg-tʋtrã n so. B sẽn kɩs-a a potmaanã, a sũur yɩɩ noog wʋsg t’a yeel yaa: “Ad woto sɩd seka pẽgre!” Bõe yĩng tɩ pʋg-bɩɩgã modg n lebs ligdã? Zʋrnallã pʋgẽ b yeelame t’a yaa a Zeova Kaset soaba, la tɩ b sẽn wub-a tũudum kãng pʋgẽ wã n kɩt t’a yaa burkĩna.

[Foto, seb-​neng 18]

Kom-bɩɩsã tõe n kell n yɩɩ burkĩmb makr taoore