Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ned kũum poore bõe n paamd-a?

Ned kũum poore bõe n paamd-a?

 Ned kũum poore bõe n paamd-a?

“Sɩɩg pa kiid ye. Baa nin-wẽnsã me sɩɩs pa kiid ye. . . . B sɩbgd-b-la bugum sẽn pa kiid pʋgẽ. Bugmã rɩt-b-la wakat fãa tɩ b pa kiidẽ ye. B pa tõe n paam tɩ b namsgã sɛ abada.”—A Clément sẽn yit Alexandrie wã n yeel woto.

WALA a Clément, neb nins sẽn wilgd tɩ bug-tẽngã yaa zĩig b sẽn namsdẽ nebã tẽedame tɩ ninsaal tara sɩɩg sẽn pa kiidi. La rẽ yĩnga Biiblã me wilgda woto bɩ? Ges-y Wẽnnaam Gomdã sẽn leokd sogsg nins sẽn pʋgdã to-to:

A Ãdem sẽn kɩɩs Wẽnnaamã, a sɩbgr yɩɩ bõe? Wẽnnaam sẽn wa n kaood a Ãdem bʋʋdã, a pa yeel-a t’a na n wa paama namsg bug-tẽng wakat sẽn kõn sa ye. A yeel-a-la woto: ‘Yaa ne fo neng tʋʋlg la f na n paam dɩɩb n dɩ n wa tãag f sẽn na n lebg tẽngã tom fo sẽn yi a pʋgẽ wã. Tɩ bõe, fo yaa tẽng tom, la fo na n le lebga tẽng tom yɛsa.’ (Sɩngre 3:19) Wẽnnaam sẽn yeel bũmb ningã pa wilgd tɩ bũmb n na n yi a Ãdem pʋgẽ n ket n vɩ a kũumã poor ye.

La yaa wãn to ne tõndo? Biiblã yeta Koɛɛg Soab 3:20 wã pʋgẽ woto: “Bãmb fãa rabda zĩ-yende. Fãa maana ne tẽng tom, la fãa leb n lebgda tẽng tom.” Tʋm-tʋmd a Poll me yeela woto: “Rao a yembr [a Ãdem] n wa ne yel-wẽnã dũniyã tɩ kũum wa yel-wẽnã yĩnga. Rẽ n kɩt tɩ kũum yõkd neba fãa, [b] fãa sẽn maand yel-wẽnã yĩnga.” (Rom dãmba 5:12) Nebã fãa sẽn yaa yel-wẽn-maandbã yĩnga, b fãa kiidame.

Sẽn ki-bã mii bũmb bɩ? Wẽnnaam Gomdã yeta woto: “Nin-vɩɩs miime tɩ b na n kiime. La kũum ka mi bũmb ye.” (Koɛɛg Soaba 9:5) Biiblã wilgda bũmb ning sẽn paamd ned a kũum poorã. A yeta woto vẽenega: “Bãmb na n maana yõor n leb n leb tẽnga tomẽ. Baraar bala bãmb tagsg na n sɛɛme.” (Yɩɩl Sõamyã 146:4) Sẽn ki-bã sã n ‘ka le mi bũmb’ tɩ b ‘tagsg me sɛ,’ b na n yɩɩ wãn n bãng tɩ b namsd-b-la bugmẽ?

A Zezi Kirist maka kũumã ne gõeem, bala ned sã n gõeyã, a pa le mi bũmbu, a pa wʋmd bũmb ning sẽn maandã me ye. (Zã 11:11-14) La neb kẽer tõe n yeelame t’a Zezi meng yaool n wilgame tɩ b na n loba yel-wẽn-maandbã bugum pʋgẽ. Bɩ d bao n bãng a Zezi sẽn wilg bũmb ning bugmã wɛɛngẽ.