Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Nebã wʋsg tẽeda bugum yirã

Nebã wʋsg tẽeda bugum yirã

 Nebã wʋsg tẽeda bugum yirã

“Mam sã n da gõeyã, m zãmsdame tɩ b yõogd maam bugmẽ! M mi n zãmsame n kelemdẽ tɩ kelemsã nek maam. Rẽ kɩtame tɩ mam da maood wʋsg sẽn na yɩl n da maan yel-wẽn ye.”—⁠A Arline.

YÃMB tẽedame tɩ bug-tẽngã yaa zĩig b sẽn sɩd namsdẽ yel-wẽn-maandbã bɩ? Neb wʋsg tẽeda woto. Wala makre, yʋʋmd 2005 wã pʋgẽ, Écosse inivɛrsite a ye pʋgẽ bãngd vaeesame n mik tɩ Écosse tũudmã taoor dãmb neb a tãab sʋka, a ye tẽedame tɩ neb nins sẽn lak ne Wẽnnaamã “na n kẽnga bug-tẽnga, n tɩ maan sũ-sãams la yɩɩr wakat sẽn kõn sa.” B neb a nu sʋka, a ye tẽedame tɩ neb nins sẽn be bug-tẽngã paamda namsgo.

Tẽns wʋsg pʋsẽ, nebã wʋsg tẽedame tɩ bugum yir n sɩd be. Wala makre, Etazĩni, yʋʋmd 2007 wã pʋgẽ, b soka neb n mik tɩ neb 100 sʋka, 70 tẽedame tɩ bugum yir n sɩd be. Baa tẽns nins nebã wʋsg sẽn pa tũud Wẽnnaamã pʋsẽ me, b tẽedame tɩ bugum yir n sɩd be. Kanada, yʋʋmd 2004 pʋgẽ, b soka nebã n mik tɩ neb 100 sʋka, neb 42 wã tẽedame tɩ bug-tẽng sɩd beeme. Gãrãnd Bertayn me, neb 100 sʋka, neb 32 n tẽed tɩ bugmã sɩd beeme.

Tũudmã taoor dãmb sẽn zãmsd nebã bũmb ninga

Tũudum taoor dãmb wʋsg pa le zãmsd nebã tɩ bugum yirã yaa zĩig b sẽn namsdẽ nebã bugmẽ ye. B zãmsda nebã katolik rãmbã sebr b sẽn yiis yʋʋmd 1992 pʋgẽ tɩ b boond tɩ Catéchisme de l’Église Catholique sẽn yet bũmb ningã. Sebrã yeta woto: “Neb nins b sẽn wilg tɩ b bee bugum yirã yaa neb b sẽn zãag ne Wẽnnaam wakat fãa yĩnga.”

Baa ne rẽ, neb wʋsg ket n tẽedame tɩ bugum yir bɩ bug-tẽngã yaa zĩig b sẽn sɩd namsdẽ neba. Tũudum taoor dãmb nins sẽn zãmsd nebã woto wã yetame tɩ yaa Biiblã n wilgd rẽ. Wala makre, a Albert Mohler sẽn yaa Séminaire théologique des baptistes du Sud perzidã wã yeela woto: “Zãms-kãngã yita Biiblã pʋgẽ.”

Bõe yĩng tɩ bao n bãng a sã n sɩd beeme tar yõodo?

Bug-tẽngã sã n yaa zĩig b sẽn sɩd namsdẽ neba, dẽnd y segd n sɩd zoe-⁠a lame. La sã n pa zĩig b sẽn namsdẽ neba, dẽnd tũudum taoor dãmb nins sẽn wilgd woto wã kẽesda nebã moogo, la b kɩtdẽ tɩ neb nins sẽn tẽed rẽ wã yɛɛsd zaalem bala. Sẽn paase, b sãamda Wẽnnaam yʋʋre.

Bõe la Biiblã yet bug-tẽngã wɛɛngẽ? Sõss nins sẽn pʋgdã na n tika Biiblã zug n leok sogsg a tãabo: 1) Ned kũum poore bõe n paamd-⁠a? 2) Bõe la a Zezi wilg bug-tẽngã wɛɛngẽ? 3) Y sã n bãng bug-tẽngã sẽn sɩd yaa bũmb ningã, wãn-wãn la na n naf-yã?