Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe la a Zezi wilg bug-tẽngã wɛɛngẽ?

Bõe la a Zezi wilg bug-tẽngã wɛɛngẽ?

 Bõe la a Zezi wilg bug-tẽngã wɛɛngẽ?

A Zezi yeela woto: “Fo nif sã n dat n maan foo tɩ f lʋɩ, bɩ f feoog yẽnda. Yaa neer tɩ fo kẽ Wẽnnaam soolmẽ ne [nif a ye], n yɩɩd tɩ fo paam nin a yiib n kẽ bug-tẽnga, zĩig ninga bãmb zũnzũyã sẽn ka kiidã, la zĩig ninga bugum sẽn ka kiidã.”—MARK 9:47, 48.

Daar a to me, a Zezi wilgame tɩ bʋ-kaoor sasa n wat t’a na n yeel nin-wẽnsã woto: “Loog-y n bas-y maam. Bɩ y loog n kẽ bugum sẽn ka kiid pʋgẽ sẽn segl Sʋɩtãanã ne a malɛk rãmba yĩnga.” A paasame tɩ nin-kãensã na n “loog n paama sɩbgr sẽn ka sɛta.”—MATƖE 25:41, 46.

A ZEZI goamã tõe n wõnda a ra rat n wilgame tɩ bug-tẽngã yaa zĩig b sẽn sɩd namsdẽ nin-wẽnsã. La yaa vẽeneg t’a Zezi pa na n gom gomd n kɩɩs Wẽnnaam Gomdã sẽn yet bũmb ningã ye. Wẽnnaam Gomdã yeta vẽeneg tɩ “kũum ka mi bũmb ye.”—Koɛɛg Soaba 9:5.

Dẽnd yaa bõe la a Zezi da rat n wilgi, a sẽn gom “bug-tẽng” kõom yellã? Bugum sẽn ka kiidã yell a sẽn gomã yaa bugum sɩd-sɩd bɩ, bɩ yaa makre? Nin-wẽnsã sẽn na n “loog n paam sɩbgr sẽn ka sɛtã” rat n yeelame tɩ bõe? Bɩ d vaees sogs-kãensã ball-balle, n wʋm a Zezi goamã võore.

Bõe la a Zezi da rat n wilgi, a sẽn gom bug-tẽng kõom yellã? Gɛrk gom-bil ning b sẽn lebg Mark 9:47 pʋgẽ tɩ bug-tẽngã yaa géénna. Gom-bi-kãng ne Hebre yaa Gé Hinom sẽn dat n yeel t’a “Hinom longo.” A Hinom longã ra bee pĩnd wẽndẽ Zerizalɛm lalgã poore. Israɛll rĩm dãmb wakate, nebã ra yõogda kamb beenẽ n maand maoongo, tɩ Wẽnnaam yaool n da gɩdg rẽ. Wẽnnaam yeelame t’a na n kʋʋ neb nins fãa sẽn da maand woto wã, bala ra yaa ziri tũudum yel-maandi. Rẽ tɛka, b ra na n wa boonda Hinom longã tɩ “kʋʋb longo,” la b na n loba neb nins sẽn pa na n paam mumbã kũ-rãmb be. (Zeremi 7:30-34) Dẽnd a Zeova reng n wilgdame tɩ Hinom longã na n wa lebga kũ-rãmb zĩiga, la pa zĩig b sẽn na n namsdẽ nebã tɩ b pa kiidẽ ye.

A Zezi wakatẽ wã, Hinom longã ra lebga Zerizalɛm nebã tãmpʋʋre. B ra lobda bi-bees kẽer kũum me beenẽ, la b kɩtdẽ tɩ bugmã wit wakat fãa n dɩt bũmb nins b sẽn lobd beenẽ wã zãng-zãnga.

A Zezi sẽn gom zũnzũyã la bugum sẽn ka kiidã yellã, wõnda yaa Ezai 66:24 pʋgẽ goamã la a ra lebs n dɩke. A Ezai ra goma “neb nins sẽn da kɩɩsd [Wẽnnaamã] kũum yelle,” n yeel woto: “Bãmb zũnzũyã ka na n sɛ ye. La bãmb bugmã ka na n ki ye.” A Zezi ne neb nins sẽn da kelgd-a wã ra miime t’a Ezai gomdã wilgda b sẽn da maand kũ-rãmb nins sẽn pa tog ne mumbã bũmb ningã.

Rẽ n so t’a Zezi rɩk Hinom longã bɩ Zeɛnnã n na n bilg kũum sẽn ka vʋʋgrã. A pʋd n wilga rẽ vẽeneg a sẽn yeel tɩ Wẽnnaam ‘tõe n sãama sɩɩgã [rat n yet tɩ vɩɩmã] ne yĩngã fãa bug-tẽngã [bɩ Zeɛnnã].’ (Matɩe 10:28) Zeɛn makda kũum wakat fãa yĩnga, la pa namsg sẽn ka sɛt ye.

 A Zezi sẽn gom bugum sẽn ka kiid ning yellã yaa bugum sɩd-sɩd bɩ, bɩ yaa makre? Bãng-y t’a Zezi sẽn gom “bugum sẽn ka kiidã” yell Matɩe 25:41 pʋgẽ wã segla “Sʋɩtãanã ne a malɛk rãmbã yĩnga.” La rẽ yĩnga yãmb tagsdame tɩ bugum tõe n dɩɩ malɛgs la zĩn-dãmba, bɩ bũmb d sẽn pa tõe n yã ne nif sɩda? Bɩ a Zezi sẽn gom “bugum” ning yellã yaa makre? A sõsgã pʋgẽ a goma “piis” ne “bʋʋs” me yelle, la yaa vẽeneg tɩ pa yɩ piis la bʋʋs sɩd-sɩd ye. A ra gomda ninsaalb bugs a yiib yelle. (Matɩe 25:32, 33) Dẽnd bugum sẽn ka kiidã a sẽn wilg tɩ b na n loba nin-wẽnsã a pʋgẽ wã me yaa makre, lakae pa sɩdgem-sɩdgem ye.

A Zezi sẽn yeel tɩ nin-wẽnsã na n “loog n paama sɩbgr sẽn ka sɛtã” rat n yeelame tɩ bõe? Yaa sɩd tɩ Biibl dãmb wʋsg pʋsẽ, b gomda “sɩbgr” yell Matɩe 25:46 pʋgẽ. La yaa  kolasin sẽn yaa gɛrk gom-bilã la b sẽn lebg tɩ sɩbgrã, la gom-bilã rat n yeelame tɩ “gɩdg tɩɩg t’a ra tobe,” bɩ a wil nins sẽn pa tar yõodã kʋʋsgo. Dẽnd neb nins b sẽn mak ne piisã na n paama vɩɩm sẽn pa sate, tɩ neb nins b sẽn mak ne bʋʋsã paam “sɩbgr sẽn ka sɛta,” sẽn dat n yeel tɩ b na n sãam-b-la zãng-zãnga.

Yãmb tagsg yaa wãn bug-tẽngã zug masã?

A Zezi pa wilg abada tɩ ninsaal tara sɩɩg sẽn pa kiid ye. Naoor wʋsgo, a goma sẽn ki-bã vʋʋgr yelle. (Luk 14:13, 14; Zã 5:25-29; 11:25) A Zezi sã n da tẽedame tɩ ninsaal tara sɩɩg sẽn pa kiidi, bõe yĩng t’a na n gom sẽn ki-bã vʋʋgr yelle?

A Zezi pa wilg tɩ Wẽnnaam na n namsa nin-wẽnsã wakat sẽn kõn sa ye. A yeela woto: “Wẽnnaam nonga dũniyã hal tɩ b kõ b Biigã sẽn ka to, tɩ ned ninga fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta.” (Zã 3:16) A Zezi gomdã wilgda vẽeneg tɩ neb nins sẽn pa tẽed yẽ wã na n kiime. Sã n da mikame tɩ b na n sɩd namsa nin-kãensã bug-tẽng wakat fãa tɩ b pa kiidẽ, rẽ yĩnga a Zezi ra pa na n wilg rẽ sɩda?

B sẽn zãmsd nebã tɩ bug-tẽngã yaa zĩig b sẽn namsdẽ nebã pa yit Biiblã pʋg ye. A yita tũudum sẽn yaa ziri pʋsẽ tɩ b rɩk-a n naag kiris-nebã zãmsg pʋgẽ. (Ges-y zĩ-gũbrã sẽn yet tɩ:  “Bug-tẽngã zãmsg sẽn sɩng to-to” wã.) Wẽnnaam pa namsd ned bug-tẽng wakat fãa abada. Yãmb sẽn bãng bug-tẽngã sẽn sɩd yaa bũmb ningã tõe n sõnga yãmb tɩ y tags wãn to Wẽnnaam zug masã?

[Zĩ-gũbri, seb-​neng a 6]

 BUG-TẼNGÃ ZÃMSG SẼN SƖNG TO-TO

A YITA PĨND WẼNDẼ TŨUDUM SẼN YAA ZIRI PƲSẼ: Pĩnd wẽndẽ wã, Ezipt nebã ra tẽedame tɩ bug-tẽng n be. Sebr a ye (Le Livre de l’Amdouat) sẽn yi yʋʋmd 1375 sẽn deng a Zezi rogmã wilgame tɩ b na n loba neb bugum pʋgẽ, n yeel woto: “Nin-kãensã pa na n tol n põs ye. Bugmã na n dɩ-b-la wakat fãa.” Gɛrk filozof a Plutarque (yʋʋmd 46-120) ra goma sẽn ki-bã yell n yeel woto: “[B] yãbdame la b wiisdẽ, b sẽn paam sɩbgr ne namsg sẽn yaa toaagã yĩnga.”

A KẼE ZƲƖF RÃMBÃ TŨUDUM PƲGẼ: Kʋdemd yɛl-mit a Zozɛf (yʋʋmd 37-100) ra wilgame tɩ Esséniens rãmbã sẽn yaa Zʋɩf rãmbã tũudum a ye nebã tẽedame tɩ “sɩɩsã vɩɩ wakat fãa n pa kiidẽ ye.” A paasa woto: “Gɛrk rãmbã me tẽeda rẽ. . . . B tagsdame tɩ sɩɩs nins sẽn yaa wẽnsã kẽeda zĩig sẽn kõt rabeem la sẽn yaa lik bida pʋgẽ, tɩ b sɩbgd-b wakat fãa.”

A KẼE KIRIS-NEB NE YƲƲR TŨUDMÃ PƲGẼ: Yʋʋmd 200 wã sasa, sebr a ye b sẽn boond tɩ L’ Apocalypse de Pierre pʋgẽ, b goma nin-wẽnsã yell n yeel woto: “B segla bugum sẽn ka kiid nin-kãensã yĩnga.” B paasa woto: “A Ezraɛll sẽn yaa sũ-yikr malɛkã wʋkda rap la pagb kũ-rãmb bugum sẽn dɩt bogr n wat n lobd zĩig sẽn yaa lik bida pʋgẽ, sẽn yaa neb bug-tẽnga, tɩ sũ-yikr malɛk a to sɩbgd-ba.” Yʋʋm-kãng pʋgẽ me, seb-gʋlsd a Théophile sẽn yit Ãntiosã wilga sɩbgr ning no-rɛɛs poak a Sibill sẽn da pĩnd n togs tɩ na n paama nin-wẽnsã. A yeela woto: “B na n loba yãmb bugum pʋgẽ, la bugmã na n dɩta yãmb wakat fãa.” A Théophile yeelame tɩ gom-kãensã yaa “sɩda, tɩ tara yõodo, tɩ zemsame, la sõngd nebã fãa.”

NEBÃ TIKA BƲG-TẼNGÃ TẼEBÃ N SƖBG B TAABA: Ãngeletɛɛr na-poak a Marie I (yʋʋmd 1553-1558), b sẽn da boond me t’a “Marie la Sanglante,” a sẽn yõ portɛstã rãmb sõor sẽn kolg 300 ra-luk zugã yĩngã yeela woto: “Wẽnnaam sẽn na n wa yõ katolik rãmb nins sẽn yit n basd katolik tũudmã bug-tẽng wakat fãa wã yĩnga, zemsame tɩ mam dɩk Wẽnnaam togs-n-taar n deng n yõog-b tẽngã zugu.”

SÃNDA SẼN TẼED BŨMB NING MASÃ: Sẽn nan pa kaoose, tũudum kẽer lebg n toeema bũmb ning b sẽn da zãmsd nebã bug-tẽngã wɛɛngẽ wã. Wala makre, yʋʋmd 1995 wã pʋgẽ, Commission de la doctrine de l’Église d’Angleterre yeela woto: “Bug-tẽngã pa namsg sẽn ka sɛt zĩig ye. Yaa neb nins sẽn kɩɩsd Wẽnnaamã sãoong zãng-zãngã la b sẽn mak ne bug-tẽngã.”

[Zĩ-gũbri,/Foto, seb-​neng a 7]

“BUGUM MOGRÔ YAA BÕE?

Wilgr 20:10 wilgdame tɩ b na n loba Sʋɩtãanã “bugum mogrã pʋgẽ,” t’a “paam toog wĩntoog ne yʋng wakat sẽn ka sɛta.” B sã n da sɩd na n sɩbga a Sʋɩtãan wakat sẽn ka sɛt yĩnga, Wẽnnaam tog n kɩtame t’a kell n vɩɩmde. La Biiblã yaool n yetame tɩ Wẽnnaam “na n sãama Sʋɩtãanã.” (Rom dãmba 16:20) Bugum mogrã makda ‘kũum a yiib-n-soabã.’ (Wilgri 21:8) Pa kũum ning a Ãdem yel-wẽnã sẽn wa ne, tɩ ne vʋʋgrã maasem bɩ sẽn ki-bã tõe n le paam vɩɩmã ye. (1 Korẽnt dãmba 15:21, 22) Sẽn mik tɩ Biiblã pa wilgd tɩ neb nins sẽn be “bugum mogrã” pʋgẽ wã na n vʋʋgame wã yĩnga, “kũum a yiib-n-soabã” yaa kũum a to, kũum ning sẽn ka be vʋʋgrã.

B sẽn yeel tɩ neb nins sẽn be “bugum mogrã” pʋgẽ wã paamda toog wakat sẽn ka sɛtã rat n yeelame tɩ bõe? Wakat ninga nams ned wall kɩt t’a “paam toog” tõe n dat n yeelame tɩ “gãd-a t’a pa tõe n maan baa fʋɩ ye.” A Zezi sẽn da wa n seg zĩn-dãmbã, b kelmame n yeel woto: “Yãmb waame n na n nams tõnd tɩ wakat nan ka ta nand bɩ?” (Matɩe 8:29; Luk 8:30, 31) Dẽnd neb nins fãa sẽn be bugum mogrã pʋgẽ wã na n paa be wakat fãa yĩnga, n pa na n le tõog n maan baa fʋɩ ye. Rẽ la “kũum a yiib-n-soabã.”