Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zã ne a Ziid lɛta wã vaeesgo

A Zã ne a Ziid lɛta wã vaeesgo

 A Zeova Gomdã vɩɩme

A Zã ne a Ziid lɛta wã vaeesgo

TÕE t’a Zã zĩnda Efɛɛz yʋʋmd 98 wã pʋgẽ n gʋls a lɛta a tãabã. Lɛt-kãens bee Wẽnnaam Gomdã a sẽn vẽneg tɩ b gʋlsã yaoolem sɛbã sʋka. A Pipi lɛta a yiibã sagenda kiris-nebã tɩ b kell n kẽn vẽenemã pʋgẽ, la b mao tɩ sɩdã kɩɩsdbã ra tõog n koms b raood ye. Lɛtr a tãab-n-soabã pʋgẽ, a sagenda kiris-nebã tɩ b modg n kell n pa sɩdã pʋgẽ la b sakd n tʋmd ne taaba.

Tõe tɩ yɩɩ yʋʋmd 65 wã pʋgẽ la a Zezi ma-biig a Ziid zĩnd Palɛstin n gʋls a lɛtrã. A gʋlsame n na n keoog a tẽed-n-taasã tɩ b gũus b mens ne nin-wẽns nins sẽn da kẽ tigingã pʋgẽ wã, la a wilg b sẽn na n maan to-to tɩ tũud-n-ta-wẽnsã ra sãam b tẽebã ye. D sã n tũud sagls nins sẽn be a Zã lɛta a tãabã ne a Ziid lɛtrã pʋgẽ wã, tõe n sõng-d lame tɩ d kell n yals kãn-kãe tẽebã wɛɛngẽ, baa ne zu-loeesã.—Heb. 4:12.

KELL-Y N KẼN VẼENEM LA NONGLEM PƲGẼ NE TẼEBO

(1 Zã 1:1–5:21)

A Zã gʋlsa a pipi lɛtrã kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeeb yĩngã. Lɛtrã tara sagls sẽn tõe n sõng kiris-nebã tɩ b tõog n mao tɩ sɩdã kɩɩsdbã ra tõog-ba, la b yals kãn-kãe sɩdã ne tɩrlmã yĩnga. A gom n tadga bũmb ning sẽn kɩt tɩ d segd n kẽn vẽenemã la nonglmã pʋgẽ ne tẽebã zugu.

A Zã gʋlsa woto: “Tõnd sã n kẽnd vẽenem pʋgẽ wa [Wẽnnaam] meng sẽn be vẽenem pʋgẽ wã, tõnd tara lagem-n-taar ne taaba.” Nonglem sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã yĩnga, a Zã yeelame tɩ “d nong taaba.” D sẽn nong Wẽnnaamã kɩtame tɩ d sakd a tõogã, la d sã n tẽed Wẽnnaam a Zeova, a Biigã la Biiblã, d tõogda dũniyã.—1 Zã 1:7; 4:7; 5:3, 4.

Sogsg b sẽn leoke:

2:7, 8—Yaa tõog bʋg la a Zã sẽn yeel tɩ yaa ‘kʋdr’ la a leb n yell t’a yaa ‘paalgã’? A Zã gomda tõog ning sẽn wilgd t’a Zezi karen-biisã segd n talla nonglem hakɩk ne taaba, n sak n mong b mens b taabã nafr yĩngã. (Zã 13:34) A Zã yeelame tɩ tõ-kãng yaa ‘kʋdre,’ bala a Zezi kõo tõ-kãng tɩ kaoos yʋʋm 60, tɩ Wẽnnaam yaool n na n vẽneg yẽ t’a gʋls a pipi lɛtrã. Dẽnd tẽedbã ra mii no-kãngã hal b sẽn wa n lebg kiris-nebã. A leb n yaa “paalga,” bala a yaa kãseng n yɩɩd tõog ning sẽn yet tɩ f nong f to wa f mengã. A baoodame tɩ f sak n ki f tẽed-n-taag yĩnga.—Maan. 19:18; Zã 15:12, 13.

3:2—Bõe n “pa vẽeneg” ne kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã, la ãnda la b “na n yã?” Yaa b sẽn na n tall yĩng ning buud takɩ, Wẽnnaam sẽn na n wa vʋʋg-b tɩ b lebg malɛgsã n kẽng saasẽ wã n “pa vẽeneg” ne-ba. (Fil. 3:20, 21) La b ‘miime tɩ [Wẽnnaam] sã n wa vẽnege, [b]  na n yɩɩ wa [yẽ], tɩ bõe, b na n yãa yẽ sẽn yaa bũmb ningã,’ n-ye, yẽ “yaa Sɩɩga.”—2 Kor. 3:17, 18.

5:5-8—Wãn to la koom, zɩɩm, la vʋʋsem sõngã kõ kaset t’a Zezi yaa Wẽnnaam Biiga? Koomã kõo kaseto, bala a Zezi sẽn wa n deegd lisgã sasa, a Zeova meng wilgame t’a yaa yẽ Biig a sẽn nonge. (Mat. 3:17) A Zezi zɩɩmã bɩ a vɩɩmã a sẽn kõ tɩ yɩ maoong neba fãa yĩngã me kõta kaset t’a yaa Wẽnnaam Biiga. (1 Tɩm. 2:5, 6) A Zezi lisgã sasa, vʋʋsem sõngã sẽn sig a zugã yɩɩ kaset sẽn wilgd vẽeneg t’a yaa Wẽnnaam Biiga, n kɩt t’a “saag zĩig-zĩig n maan neere, n maag neb nins fãa sẽn be Sʋɩtãanã yembd pʋgẽ wã.”—Zã 1:29-34; Tʋʋ. 10:38.

Zãmsg tõnd yĩnga:

2:9-11; 3:15. Kiris-ned sã n bas tɩ bũmb bɩ ned kɩt t’a pa nong a taabã, a kẽnda lik pʋgẽ tẽebã wɛɛngẽ n pa mi a sẽn debdẽ ye.

KELL-Y N KẼN SƖDÃ PƲGẼ

(2 Zã 1-13)

A Zã lɛtr a yiib-n-soabã sɩngrẽ, a wilgame t’a sũur nooma ne pag a ye ne a kamb sẽn ket n be sɩdã pʋgẽ. A gʋlsa woto: “Kãsmã n tʋmd seb-kãngã a Kiriya sẽn yaa pʋg-tũusdgã ne a kamb nins mam sẽn nong sɩdã pʋgẽ wã.”—2 Zã 1, 4.

A Zã sẽn sagl tɩ b modg n tall nonglmã poore, a gʋlsa woto: “Nonglem yaa tɩ [d] kẽn wa sẽn zems bãmb tõogo.” A keooga kiris-nebã me ne “zãmb soabã la Kirist kɩɩsdã.”—2 Zã 5-7.

Sogsg b sẽn leoke:

1, 13—Yaa ãnda la “pʋg-tũusdgã”? Tõe tɩ yaa pag a ye b sẽn boond t’a Kiriya yell la a Zã sẽn gomdã, bala ne gɛrke, kiriya rat n yeelame tɩ paga. Tõeeme me t’a tũnuga ne gom-bi-kãng n na n gom tiging ning yelle, sẽn na yɩl tɩ neb nins sẽn da namsd kiris-nebã ra bãng ye. Sã n sɩd yaa tiging yell la a ra gomda, dẽnd pagã kambã segd n yaa saam-biisã sẽn be tiging kãng pʋgẽ wã, t’a “ba-bi-poakã kamb” yaa tigingã a to pʋgẽ saam-biisi.

7—Yaa a Zezi waoong bʋg yell la a Zã sẽn gomd ka wã, la bõe n kɩt t’a yeel tɩ zãmb rãmbã ‘ka kɩt rẽ kaseto’? Pa a Zezi sẽn na n wa tɩ ned nif pa tõe n yã-a wã yell la a Zã sẽn gomd ka wã ye. Yaa a sẽn wa ne ninsaal yĩngã la Wẽnnaam sẽn zae-a t’a lebg Kiristã yell la a sẽn gomdã. (1 Zã 4:2) Zãmb rãmbã pa kɩt kaset t’a Zezi Kirist waa ne yĩng ye. Tõe tɩ b pa sak n deeg t’a Zezi vɩɩmdame, bɩ b kɩɩsdame tɩ Wẽnnaam pa zae-a ne a vʋʋsem sõngã ye.

Zãmsg tõnd yĩnga:

2, 4. Yaa tɩlae tɩ d bãng sɩdã, rat n yeel tɩ bũmb nins kiris-nebã sẽn zãmsd tɩ be Biiblã pʋgẽ wã, la d tũ, sẽn na yɩl n wa paam fãagre.—3 Zã 3, 4.

8-11. D sã n pa rat n kong “bark la nimbãan-zoeer la laafɩ sẽn yit tõnd Ba a Wẽnnaam la tõnd Zusoab a Zezi Kirist nengẽ” wã la d pa rat n kong d tẽed-n-taasã tũud-n-taare, d segd n geta d meng yell sõma tẽebã wɛɛngẽ, la d ra tũ neb nins “sẽn bʋdgd n ka paad Kirist zãmsg pʋgẽ” wã ye.—2 Zã 3.

YƖ-Y “TƲMD-N-TAAS SƖDÃ PƲGẼ”

(3 Zã 1-14)

A Zã gʋlsa a lɛtr a tãab-n-soabã n na n kõ a zoa a Gaiyus. A gʋlsa woto: ‘Bũmb ninga sẽn kõt maam sũ-noog n yɩɩda, yaa [m sã n wʋm] tɩ mam kambã kẽnda sɩdã pʋgẽ.’—3 Zã 4.

A Zã pẽga a Gaiyus n yeel t’a “maanda neere,” a sẽn sõngd saam-biis nins sẽn yit zĩig a to n wat n kaagd-bã. A Zã yeela woto: “Yaa tɩlae tɩ tõnd reeg nin-kãensã sãando, sẽn na yɩl n yɩ tʋmd-n-taas sɩdã pʋgẽ.”—3 Zã 5-8, NW.

 Sogsg b sẽn leoke:

11—Bõe yĩng tɩ neb kẽer maand sẽn yaa wẽnga? Neb kẽer sẽn pa tar tẽebã, kɩtame tɩ b pa mi Wẽnnaam la b pa nand a zʋg-sõma wã ye. B sẽn pa tõe n yã Wẽnnaam ne nifã yĩnga, b maanda wẽngã n tagsdẽ t’a pa ne-b ye.—Eze. 9:9.

14, 15—Ãnd dãmb la b sẽn boond ka tɩ “zo-rãmbã”? Pa neb sẽn tar zood ne taab bal ye. A Zã tũnugda ne gom-bi-kãngã n gomd tẽed-n-taasã yelle.

Zãmsg tõnd yĩnga:

4. Tigingã pʋgẽ, neb nins sẽn bɩ tẽebã wɛɛngẽ wã sũy yaa noogo, b sã n ne saam-biis nins yʋʋm sẽn pa ta bãmbã sẽn ket n kẽnd sɩdã pʋgẽ. Roagdbã me sã n tõog n sõng b kambã tɩ b lebg neb sẽn tar zood sõma ne a Zeova, b sũy sɩd na n yɩɩ noog wʋsgo.

5-8. Neb nins sẽn tʋmd wʋsg b saam-biisã yĩngã, b sẽn nong-b la b nong a Zeova wã yĩngã sʋka, d tõe n sõdga tigims sull la distrik yel-gɛtbã, misioneer dãmbã, neb nins sẽn tʋmd Betɛllẽ wã la so-pakdbã. D segd n dɩka b togs-n-taar n tall b tẽebã buudu, la d teend-b ne yamleoogo.

9-12. D segd n dɩka a Demetrius sẽn yɩ kɩs-sɩd soabã togs-n-taar la d ra rɩk a Diotrɛf sẽn yɩ munaafɩɩkã togs-n-taar ye.

‘KELL-Y N PA-Y WẼNNAAM NONGLMÃ PƲGẼ’

(Ziid 1-25)

A Ziid wilgame tɩ neb nins sẽn soos n kẽ tigingã pʋgẽ wã yaa “sũ-sãoong rãmb sẽn yẽgemd wakat fãa ne bãmb yɛla, la sẽn sakd bãmb wẽngã ratem.” B “gomda tɩtaam goama, la . . . no-noom goam ne nebã n tẽed tɩ bãmb na n paama yõodo.”—Ziid 4, 16.

Bõe la kiris-nebã tõe n maan n mao ne tũud-n-ta-wẽnsã n tõoge? A Ziid gʋlsa woto: “Mam zo-nongdse, bɩ yãmb tẽeg koɛɛg ninga tõnd Zusoab a Zezi Kirist tʋm-tʋmdba sẽn da togsã.” A paasa woto: “Bɩ y tall yãmb mens Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ.”—Ziid 17-21.

Sogsg b sẽn leoke:

3, 4—Bõe yĩng t’a Ziid sagl kiris-nebã tɩ b “mao ne b pãng tɛk tẽebã yĩnga”? Bala ‘wẽn-kɩɩsdb n soos n kẽ tigingã pʋgẽ.’ Yaa neb “sẽn basd Wẽnnaam barkã n maand raglem.”

20, 21—Wãn to la d tõe n kell n ‘tall d mens Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ’? D tõe n tũnuga ne bũmb a tãabo: 1) D sẽn na n zãmsd Wẽnnaam Gomdã wakat fãa, n kengd d tẽebã, la d moond koɛɛgã ne yẽesem. 2) D sẽn na n pʋʋsdẽ la d sakdẽ tɩ vʋʋsem sõngã wilgd-d sore. 3) La d sẽn na n tẽed bũmb ning sẽn tõe n kɩt tɩ d paam vɩɩm sẽn kõn sa wã, rat n yeel t’a Zezi Kirist maoongã.—Zã 3:16, 36.

Zãmsg tõnd yĩnga:

5-7. Rẽ yĩnga nin-wẽng tõe n zoe n põsa a Zeova bʋ-kaoorã bɩ? Sã n yaa ne yɛl a tãab nins a Ziid sẽn sõdg tɩ yaa keoogr tõnd yĩnga, a pa tõe n zoe n põs ye.

8-10. D segd n tũu malɛgsã naab a Misɛll mak-sõngã la d sak a Zeova zu-sobendã.

12. Wala pĩig sẽn be koom tẽngr sẽn tõe n maan batayo bɩ ko-rugd yellã, sɩdã kɩɩsdbã me sẽn belgd nebã n maand wa b nong-b lame wã tõe n sãama d tẽebã. Ziri zãmsdbã tõe n yaa kõtba, la b yaa wa sawad-faado, bala tẽebã wɛɛngẽ b pa mi baa fʋɩ ye. B yaa wa tɩɩs sẽn pa womd biisi. Wala tɩɩg b sẽn lub sẽn na n sãamã, Wẽnnaam na n sãam-b lame. Yaa yam tʋʋmd tɩ d zãag d mens ne sɩdã kɩɩsdba.

22, 23. Kiris-neb hakɩkã kisa wẽngã. Tigingã pʋgẽ, neb nins sẽn bɩ tẽebã wɛɛngẽ wã, sẽn yɩɩd fãa kãsem dãmbã modgdame n na n fãag “neb nins yam sẽn yuusdã” n sõng-b tẽebã wɛɛngẽ sẽn na yɩl tɩ b ra sãam wakat fãa yĩng ye.

[Foto rãmba, seb-neng 30]

Koomã, zɩɩmã, la vʋʋsem sõngã kõo kaset t’a “Zezi yaa Wẽnnaam Biiga”