Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb yɩta pipi n waoogd y taabã bɩ?

Yãmb yɩta pipi n waoogd y taabã bɩ?

 Yãmb yɩta pipi n waoogd y taabã bɩ?

“Yɩt-y pipi n waoogd taaba.”—Rom 12:10, NW.

1. Tẽns wʋsg pʋsẽ, bõe la nebã pa ye wae n maandẽ?

BUUD sãnda nengẽ, biig sã n ta kãsem sẽn zĩ taoore, a segd n yĩgimdame n wilg t’a waoogd-a lame. A pa tog n yals yĩngr t’a woglmã yɩɩg kãsmã ye. Sã n yaa ne bãmba, biig sã n wẽnemd a poor me n tees kãsma, a paoog-a lame. Baa buud toɛy-toɛyã nebã sẽn waoogd taab to-to wã pa yembr me, tẽegd-d-la a Moiiz Tõogã yelle. A noor a ye n da yet woto: “Bɩ f waoog zoob-peend soab la nin-kẽema.” (Maan. 19:32) Bʋko, tẽns wʋsg pʋsẽ, nebã pa ye wae n waoogd taab ye. Rũndã-rũndã, nebã nong n paoogda taab menga.

2. Wẽnnaam Gomdã sagenda tõnd tɩ d waoog ãnd dãmba?

2 Wẽnnaam nifẽ, waoogr tara yõod hal wʋsgo, bala a Gomdã sagend-d lame tɩ d waoog a Zeova ne a Zezi. (Zã 5:23) A sagend-d lame me tɩ d waoog d zakã rãmbã, d tẽed-n-taasã, la baa neb sẽn pa kiris-neb menga. (Rom 12:10; Ef. 6:1, 2; 1 Pɩɛ. 2:17) Bõe ne bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d waoogda a Zeova? Wãn to la d wilgd tɩ d waoogda d saam-biisã la d saam-bi-pogsã ne d sũur fãa? D na n leoka sogs-kãensã la a taab sẽn kẽed ne waoog taabã wɛɛngẽ.

Waoog-y-yã a Zeova la a yʋʋrã

3. Bõe sẽn tar yõod la d tõe n maan n wilg tɩ d waoogda a Zeova?

3 Bũmb a ye sẽn tar yõod d sẽn tõe n maan n wilg tɩ d waoogda a Zeova yaa d sẽn na n waoogd a yʋʋrã sõma. D pʋd n yaa neb a sẽn tũus a “yʋʋrã yĩnga.” (Tʋʋ. 15:14) D sẽn paam tɩ b boond-d tɩ pãng-sẽn-ka-to soab a Zeova Kaset rãmbã sɩd yaa zu-no-kãseng menga. No-rɛɛs a Mise ra yeela woto: “Baa buudã fãa sã n waoog b mens wẽnnaam dãmba, tõnd na n waooga [tõnd Wẽnnaam a Zeova, NW ] la d sak bãmb wakat fãa.” (Mii. 4:5) D sã n maood n zãad d mens neer daar ne a to fãa n pa sãamd a yʋʋrã, d wilgdame tɩ d ‘waoogda a Zeova la d sakd-a.’ Wa a Poll sẽn da tẽeg Rom kiris-nebã, d sã n pa tũud bũmb nins d sẽn moonda, Wẽnnaam yʋʋrã paamda ‘tʋʋsgo,’ bɩ paoogre.—Rom 2:21-24.

4. Wãn to la y get zu-noog ning y sẽn paam n yaa a Zeova Kaset soabã?

4 D leb n waoogda a Zeova me ne koe-moonegã maasem. Pĩnd wẽndẽ, a Zeova ra yãka Israɛll nebã sẽn na yɩl tɩ b yɩ a Kaset rãmba, la b pa tõog n pids tʋʋm kãng ye. (Ezai 43:1-12) B tõdga naoor wʋsg n sãam Israɛll Sõng-soabã sũuri. (Yɩɩl 78:40, 41) A Zeova wa n baas n bas-b lame tɩ b pa le yaa a nin-buiid ye. Rũndã-rũndã, tõnd sũy nooma d sẽn paam n yaa a Zeova Kaset rãmb n sõngd nebã tɩ b bãngd a yʋʋrã. D maanda woto d sẽn nong-a la d rat ne d sũy fãa t’a yʋʋrã paam sõmsgã yĩnga. Tõnd sẽn mi d saasẽ Ba wã sẽn sɩd yaa a soab la d mi a raabã, d pa tõe n pa moon a koɛɛgã ye. D me tagsda wa tʋm-tʋmd a Polle. A ra yeela woto: “Koe-nooga mooneg ne maam ka m zu-zẽkr bal ye, a yaa tʋʋm pakre n loe m zugu. N-ye! Yell be-la m zug, m sã n ka moon Koe-noogã!”—1 Kor. 9:16, Sebr Sõngo.

5. Bõe yĩng t’a Zeova tẽeb ne a waoogr tũud taaba?

 5 Yɩɩl-gʋlsd a Davɩɩd yeela woto: “Neb nins sẽn mi yãmb yʋʋrã dellda yãmba. Zusoaba, yãmb ka basd neb nins sẽn baood yãmbã ye.” (Yɩɩl 9:11) D sã n sɩd mi a Zeova la d waoogd-a, d na n teeg-a-la wa neb kẽer sẽn da teeg-a pĩnd wẽndẽ wã. La d sã n sɩd tẽed a Zeova la d teeg-a, d wilgdame tɩ d waoogd-a lame. Kelg-y Biiblã sẽn yet bũmb ning tɩ wilgdẽ t’a Zeova tẽeb ne a waoogr tũuda taaba. Pĩnd wẽndẽ, sasa n da wa n zĩnd tɩ Israɛll nin-buiidã pa teeg a Zeova ye. La a Zeova soka a Moiiz woto: ‘Nin-kãensã na n paooga maam tɩ ta dabʋre? Dabʋr la b na n tẽ maam, baa ne bõn-bãn nins mam sẽn maan b sʋkã?’ (Sõd. 14:11) Dẽnd d sã n tẽed a Zeova, wilgdame me tɩ d waoogd-a lame. D sã n teeg a Zeova n dat t’a kogl-d la a sõng-d baa toog wakate, d wilgdame tɩ d waoogd-a lame.

6. Bõe n kɩtd tɩ tõnd waoogd a Zeova ne d sũy fãa?

6 A Zezi wilgame t’a Zeova waoogr segd n yii sũurẽ. Daar a yembre, a goma ne neb sẽn da pa pelg b pʋs n maand a Zeova raabã, n tẽeg-b gomd a Zeova sẽn da yeel b zugu. Wẽnnaam da yeela woto: “Nin-kãensã waoogda maam ne no-bɩmse, la b sũurã zãra ne maam.” (Mat. 15:8) Yaa d sã n nong a Zeova ne pʋ-peelem la d na n waoogd-a ne d sũy fãa. (1 Zã 5:3) D tẽegdame me t’a Zeova yeela woto: “Mam waoogda neb nins sẽn waoogd maamã.”—1 Sãm. 2:30.

Tigingã yel-gɛtb waoogda neb a taabã

7. a) Bõe yĩng tɩ tigingã yel-gɛtbã segd n waoogd b saam-bi-taasã? b) Wãn-wãn la a Poll da waoogd a tẽed-n-taasã?

7 Tʋm-tʋmd a Poll da sagla a tẽed-n-taas woto: “Yɩt-y pipi n waoogd taaba.” (Rom 12:10, NW ) Tigingã yel-gɛtb segd n ‘yɩta pipi’ n waoogd saam-biisã b sẽn bobl-b tɩ b ges b yellã. Rẽ wɛɛngẽ, b segd n dɩka a Poll mak-sõngã. (Karm-y 1 Tesalonik rãmba 2:7, 8.) Tigims nins a Poll sẽn da kaagdã saam-biis ra miime t’a pa na n tol n kos-b tɩ b maan bũmb yẽ mengã sẽn pa rat n maan ye. A Poll da waoogda a tẽed-n-taasã tɩ kɩt tɩ bãmb me ra waoogd-a. D tõe n kɩsa sɩd t’a Poll sẽn wa n yeel-b t’a ‘kot-b lame tɩ b yɩ a togs-n-taasã,’ a mak-sõngã yĩng kɩtame tɩ wʋsg reeg a saglgã.—1 Kor. 4:16.

8. a) Bõe sẽn tar yõod wʋsg la a Zezi ra maand n wilgd t’a waoogda a karen-biisã? b) Rũndã-rũndã, wãn-wãn la yel-gɛtbã tõe n dɩk a Zezi togs-n-taare?

8 Bũmb a to me la saam-biig sẽn yaa yel-gɛt tõe n maan n wilg t’a waoogda a tẽed-n-taasã. Yaa a sẽn na n togsd-b a sẽn kot-b tɩ b maan bũmb ninsã võore, wall a saglsã võore. A sã n maand woto, a rɩkda a Zezi togs-n-taare. Makre, a Zezi sẽn wa n yeel a karen-biisã tɩ b pʋʋs tɩ Wẽnnaam tʋm neb wʋsg tɩ b kẽng a tigsgã, a wilga bũmb ning sẽn kɩt t’a yeel-b woto wã. A yeela woto: ‘Tigisgã yaa wʋsgo, la tigisdbã yaa bilfu. Dẽ yĩnga, bɩ y kos tigisgã soab tɩ b tʋm tigisdb tɩ b kẽng bãmb tigisgã.’ (Mat. 9:37, 38) A sẽn wa n sagl a karen-biisã tɩ b ket n gũudẽ wã me, a wilga a sẽn yeel-b woto wã võore. A yeela woto: ‘Bɩ yãmb gũusi, yãmb ka mi daar ninga yãmb Zusoabã sẽn na n wa ye.’ (Mat. 24:42) Naoor wʋsgo, a Zezi sã n da wa wilg a karen-biisã bũmb b sẽn segd n maane, a sɩd ra wilgd-b-la a võore. A sẽn da maand woto wã, a ra wilgdame t’a waoogd-b lame. Ad a sɩd kõo yel-gɛtbã mak-sõng tɛkẽ!

Nan-y tigingã la y tũ a noyã

9. D sã n waoogd d saam-biisã tiging sẽn be dũniyã gill zugã la a taoor-lʋɩtba, yaa ãnda la d waoogda? Wilg-y-yã-a võore.

9 A Zeova waoogr baoodame me tɩ d waoogd d saam-biisã tiging sẽn be dũniyã gill zugã, la a taoor-lʋɩtbã me. D sã n tũ saglg tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã’ sẽn kõ-do, d wilgdame tɩ d nanda a Zeova siglgã, la tɩ d sakdame t’a wilgd-d  sẽn segde. Pipi kiris-nebã wakate, tʋm-tʋmd a Zã ra wa n yãame tɩ yaa tɩlae tɩ b zab saam-biis nins sẽn da pa waoogd tigingã taoor-lʋɩtbã. (Karm-y 3 Zã 9-11.) A Zã goamã wilgdame tɩ saam-bi-kãens ra paoogda yel-gɛtbã n sãbsd b saglsã la noy nins b sẽn da kõtã. La zu-noogo, kiris-neb wʋsg ra pa maand woto ye. Tʋm-tʋmdbã sẽn da wa n ketẽ wã, saam-biisã fãa la bal da waoogda taoor-lʋɩtbã.—Fil. 2:12.

10, 11. Tik-y verse rãmb n wilg bũmb ning sẽn kɩt tɩ zems tɩ kiris-nebã tall taoor-lʋɩtbã.

10 Neb kẽer n tẽed t’a Zezi sẽn yeel a karen-biisã tɩ “yãmb fãa yaa ba-biisã” yĩnga, kiris-nebã pa segd n tall taoor-lʋɩtb b tigimsã pʋsẽ ye. (Mat. 23:8) La kibay wʋsg bee Biiblã babs a yiibã fãa pʋsẽ n gomd rap Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ b yɩ taoor-lʋɩtb yelle. Wala makre, Hebre rãmbã yaab-rãmbã kibaya, b bʋ-kaoodbã la b rĩm dãmbã sẽn zĩnd pĩnd wẽndẽ wã kibay wilgda vẽeneg tɩ yaa ne neb maasem la a Zeova wilgd a nin-buiidã sore. La ned sã n da pa waoog nin-kãensã wa sẽn segdã, a Zeova sɩbgda a soaba.—2 Rĩm 1:2-17; 2:19, 23, 24.

11 Woto me, pipi kiris-nebã wakate, tẽedbã fãa ra sakdame tɩ tʋm-tʋmdbã lʋɩt b taoore. (Tʋʋ. 2:42) Wala makre, a Poll da lʋɩta a saam-bi-taas taoor n kõt-b saglse. (1 Kor. 16:1; 1 Tes. 4:2) La yẽ me ra sakda neb a taab sẽn yaa a taoor lʋɩtb saglse. (Tʋʋ. 15:22; Gal. 2:9, 10) A Poll sɩd ra tara yam-sõng tigingã taoor-lʋɩtbã sakr wɛɛngẽ.

12. Bũmb a yiib bʋs la Biiblã kibay sõng-d tɩ d bãng taoor-sobendã wɛɛngẽ?

12 Woto sõng-d lame tɩ d bãng bũmb a yiibu. Pipi, d bãngame tɩ “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” sẽn tũnugd ne Siglgã taoor lʋɩtb Sull n yãkd rap tɩ b yɩt taoor lʋɩtbã zemsa ne Biiblã, la tɩ neb nins b sẽn yãkdã me tara taoor lʋɩtba. (Mat. 24:45-47; 1 Pɩɛ. 5:1-3) Yiib-n-soaba, d bãngame tɩ tõnd ne taoor lʋɩtb kãens fãa me segd n waooga taoor lʋɩtb a taaba. Woto yĩnga, bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d waoogda neb nins b sẽn yãk tɩ b yaa yel-gɛtb kiris-nebã tiging sẽn be dũniyã gill zugã pʋgẽ wã?

D sẽn tõe n waoog yel-gɛtb nins sẽn kaagd tigimsã to-to

13. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d waoogda rũndã-rũndã yel-gɛtbã?

13 Tʋm-tʋmd a Poll da sagla woto: “Tõnd kota yãmba, saam-biisi, tɩ y waoog neb nins sẽn tʋmd wʋsg yãmb sʋk la sẽn lʋɩt yãmb taoor Soaalã pʋgẽ la b sagend yãmbã sõma; la y nong-b n nand-b hal wʋsgo, b tʋʋmdã yĩnga. Zĩnd-y ne taab laafɩ pʋgẽ.” (1 Tes. 5:12, 13, NW ) Yaa vẽeneg tɩ tigims sull yel-gɛtbã bee “neb nins sẽn tʋmd wʋsgã” sʋka. Woto yĩnga, segdame tɩ d nand-b wʋsgo. Bũmb d sẽn tõe n maan n wilg tɩ d nand-b-la wʋsg yaa d sẽn na n tũud b saglsã ne d sũy fãa. Yel-gɛtb kãens sã n wa taas tõnd tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã saglse, “yam ninga sẽn yit yĩngrã” na n kɩtame tɩ d sak n deeg nana.—Zak 3:17.

14. Wãn-wãn la tigimsã neb wilgd tɩ b waoogda yel-gɛtb nins sẽn kaagd-bã ne b sũy fãa, la rẽ wata ne bi-bʋse?

 14 La yel-gɛt sã n wa sagl-d tɩ d maan bũmb tɩ yaa toor ne d sẽn minim n maandẽ wã, d segd n maana wãna? Wakat ninga, sẽn na yɩl n wilg tɩ d waoogd-a lame, d pa segd n tõdg saglgã n yɩ tao-tao n yeel “tɩ tõnd pa maand woto ka,” pa rẽ bɩ d yeel-a t’a “saglgã sã n zemsa ne tigims a taab me, a pa zems ne tõnd tigingã ye.” Ayo, d segd n mao n tũume. D sã n tẽeg tɩ yaa a Zeova n so tigingã la t’a Zezi la d Zusoaba, na n sõng-d lame tɩ d tũ. Tiging neb sã n deeg tigims sull yel-gɛt saglg ne sũ-noog n modg n tũ, b wilgdame tɩ b waoog-a-la ne b sũy fãa. Tʋm-tʋmd a Poll da pẽga Korẽnt kiris-nebã wʋsgo, b sẽn sak n deeg yel-gɛt a Tɩt sẽn da tɩ kaag-bã sagls ne waoogrã yĩnga. (2 Kor. 7:13-16) Rũndã-rũndã, tõnd me tõe n kɩsa sɩd tɩ yaa d sẽn sakd n tũud tigims sul yel-gɛtbã saglsã yĩng n kɩtd tɩ koe-moonegã kõt-d sũ-noogã.—Karm-y 2 Korẽnt dãmba 13:11.

Waoog-y nebã buud fãa

15. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d waoogda d tẽed-n-taasã?

15 Tʋm-tʋmd a Poll da sagla woto: “Da saag n tãs nin-kẽem ye, maag f yĩng n sagl-a wala f ba menga; ges kom-bɩɩba wala f yaopa, pʋg-yãans wala f ma rãmba; pelg f pʋg ne pʋg-sɛdba wala f tãopa. Waoog pʋg-kõapa sẽn ka tar-b tɛɛgda.” (1 Tɩm. 5:1-3, Sebr Sõngo.) Wẽnnaam Gomdã sɩd sagend-d lame tɩ d waoog tigingã neb fãa. La yãmb ne saam-biig moor sã n wa yõsg taaba, y maanda wãna? Na n kɩtame tɩ y pa ye waoogd-a bɩ? Bɩ y na n modg n gesa a zʋg-sõma wã n sak n deeg tɩ ne rẽ fãa a tata Wẽnnaam yam n ket n waoogd-a? Sẽn yɩɩd fãa, tigingã taoor-lʋɩtb segd n waoogda b saam-bi-taasã, n da baood n na n soog-b ne pãng baa bilf ye. (1 Pɩɛ. 5:3) Sɩd-sɩda, d sẽn yaa kiris-neb hakɩk n nong taab ne d sũy fãa tɩ b mi-d n welg rẽ yĩngã, d tara soay wʋsg d sẽn tõe n tũnug n waoog taaba.—Karm-y Zã 13:34, 35.

16, 17. a) Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d waoogd neb nins d sẽn taasd koɛɛgã la baa kɩɩsdbã menga? b) Wãn-wãn la d ‘waoogd nebã fãa’?

 16 Yaa vẽeneg tɩ pa d saam-bi-taasã bal la d segd n waoogdẽ ye. Tʋm-tʋmd a Poll da gʋlsa kiris-neb n sagl-b woto: “Tõnd sã n paam weer bɩ d maan nebã fãa yel-sõmde.” (Gal. 6:10) Yaa sɩd tɩ d tʋmd-n-taag wall d karen-bi-taag sã n pa nong tõndo, tõe n yɩɩ toog ne-d tɩ d maan-a neere. La d sã n wa tar zu-loe-kãngã, d segd n tẽegame tɩ b sagl-d lame tɩ d ‘da sak tɩ d sũur sãam ne nin-wẽns ye.’ (Yɩɩl 37:1) No-kãngã tũub na n sõng-d lame tɩ d tõogd n waoogd baa d bɛɛbã menga. Koe-moonegã sasa, d sã n sikd d menga, na n kɩtdame tɩ d tõogd n leokd nebã “ne sũ-maasem.” (1 Pɩɛ. 3:15) D pʋd n tõe n wilga ne d sẽn manegd d mens to-to wã tɩ d waoogda neb nins d sẽn taasd koɛɛgã.

17 Sɩd-sɩda d saam-bi-taasã sʋka, la baa neb nins sẽn pa d tẽed-n-taasã sʋka, d tʋll n mao n kell n tũu sagl-kãngã: “Bɩ y waoog nebã [buud] fãa. Bɩ y nong ba-biisã. Bɩ y zoe Wẽnnaam. Bɩ y waoog rĩmã.”—1 Pɩɛ. 2:17.

Wãn to la y na n leoke?

• Wãn-wãn la y tõe n wilg tɩ y waoogda a Zeova wa sẽn segdã?

• Wãn-wãn la y tõe n wilg tɩ y waoogda tigingã yel-gɛtb la tigims sull yel-gɛtbã neere?

• Wãn-wãn la y tõe n wilg tɩ y waoogda tigingã ned kam fãa sõma?

• Wãn-wãn la y tõe n wilg tɩ y waoogda neb nins d sẽn taasd koɛɛgã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 23]

Pipi kiris-nebã saka siglgã taoor lʋɩtb sull sor-wilgri

[Foto, seb-neng 24]

Dũniyã gill zugu, kãsem dãmbã waoogda tigims sull la distrik yel-gɛtbã Siglgã taoor lʋɩtb Sull sẽn yãkã