Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tõnd manesmã ne neb a taabã wɛɛngẽ

Tõnd manesmã ne neb a taabã wɛɛngẽ

 A Zezi sẽn wilg tõnd bũmb ninga

Tõnd manesmã ne neb a taabã wɛɛngẽ

Bõe yĩng tɩ d segd n maand d taabã neere?

Yãmb kelld n maanda nebã neer baa b sã n pa maand yãmb neer bɩ? D sã n dat n dɩk a Zezi togs-n-taare, d segd n maana d bɛɛb meng neere. A Zezi yeela woto: “Yãmb sã n nong neb nins sẽn nong yãmbã bala, a bee yõod bɩ? Baa yel-wẽnã rãmb me nonga neb nins sẽn nong bãmbã. . . . Nong-y yãmb bɛɛbã . . . , la yãmb na n yɩɩ Sẽn-ka-to kamba; tɩ bõe, bãmb maanda zɩ-beoog rãmbã ne nin-wẽnsã neere.”—Luk 6:32-36; 10:25-37.

Bõe yĩng tɩ d segd n kõt sugri?

D sã n beeg Wẽnnaam d ratame t’a kõ-d sugri. A Zezi wilgame tɩ d segd n pʋʋsa Wẽnnaam n kos sugri. (Matɩe 6:12) A leb n yeelame tɩ yaa tõnd sẽn na n kõ d taabã sugr la Wẽnnaam me na n kõ tõnd sugri. A yeela woto: “Yãmb sã n kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb Ba sẽn be arzãnã me na n kõo  yãmb sugr y beegrã yĩnga. La yãmb sã n ka kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb Ba me kõn kõ yãmb sugr y beegrã yĩng ye.”—Matɩe 6:14, 15.

Bõe n tõe n kɩt tɩ sũ-noog zĩnd zak pʋgẽ?

Ne a Zezi sẽn pa kẽ kãadmã, a wilga d sẽn tõe n maan to-to tɩ sũ-noog zĩnd zak pʋgẽ. A Zezi kõo tõnd mak-sõng ne a no-goam la a manesem tɩ d segd n tũ. Bɩ d gom bũmb a tãab yelle:

1. Rao segd n nonga a pag wa a meng yĩnga. A Zezi kõo sɩdbã mak-sõngo. A yeela a karen-biisã woto: “Mam kõta yãmb tõog paalga. Bɩ yãmb nong taaba. Bɩ y nong taab wa mam sẽn nong yãmbã.” (Zã 13:34) No-kãngã tũub wɛɛngẽ, Biiblã yeta sɩdbã woto: “Rapa, bɩ y nong y pagbã wa Kirist sẽn nong bãmb tẽedbã n kõ bãmb meng bãmb yĩngã. . . . Yaa woto, rapã tog n nonga b pagb wa bãmb mens yĩnsi. Ned ningã sẽn nong a paga, a nonga a menga. Tɩ bõe, ned nan ka kisg a meng yĩng abada. La a rɩlgd-a lame la a geta a meng yell wa Kirist sẽn maand bãmb nebã.”—Efɛɛz rãmba 5:25, 28, 29.

2. Sẽn kẽ-b kãadmã pa segd n zãmb taab ye. Rao bɩ pag sã n yo, a beega Wẽnnaam, la a wãada a zakã me. A Zezi yeela woto: “Yãmb nan ka karem tɩ . . . ‘woto yĩnga dao na bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la bãmb b yiibã fãa na n yɩɩ yĩng a yembr bɩ? Woto yĩnga, bãmb ka leb n yaa a yiib yɛs ye, b yaa yĩng a yembre. Dẽ yĩnga, bɩ ned da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.’ . . . La mam yeta yãmb tɩ ned sã n bas a pag tɩ ka yoob yĩnga n dɩk a to a maanda yoobo.”—Matɩe 19:4-9.

3. Kambã segd n saka b roagdbã. Baa ne a Zezi sẽn da zems zãng t’a roagdbã pa zems zãngã, a sẽn wa n yaa biigã a sak-b lame. A Zezi sẽn wa n tar yʋʋm 12, Biiblã yeela woto a zugu: A “tũu [a roagdbã] n kuil Nazarɛte, la a saka bãmb noore.”—Luk 2:51; Efɛɛz rãmba 6:1-3.

Bõe yĩng tɩ d segd n tũ no-kãensã?

A Zezi yeela a karen-biisã bũmb ning a sẽn zãms-bã wɛɛngẽ woto: “Yãmb sẽn bãng bõn-kãensã, yãmb sã n maan woto, bark bee yãmb zutu.” (Zã 13:17) D sã n dat n yɩ kiris-neb hakɩka, d segd n tũu sagls nins a Zezi sẽn kõ tõnd d manesmã ne neb a taabã wɛɛngẽ wã. A yeela woto: “Yãmb sã n nong taaba, nebã fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.”—Zã 13:35.

Y sã n dat n bãng n paase, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? * sebrã sak 14 pʋgẽ

[Tẽngr note]

^ sull 14 A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãngã.

[Foto, seb-neng 18]

Biig sẽn yaa laog sãamdã yel-bũndã pʋgẽ, a Zezi wilga tõnd sugr kũun yõodo.—Luk 15:11-32

[Foto, seb-neng 19]

Sẽn kẽ-b kãadmã pa segd n zãmb taab ye