Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova nonga a neb nins sẽn kʋʋlã, n get b yelle

A Zeova nonga a neb nins sẽn kʋʋlã, n get b yelle

 A Zeova nonga a neb nins sẽn kʋʋlã, n get b yelle

“Wẽnnaam yaa tɩrga, la bãmb kõn yĩm yãmb tʋʋmdã ne y nonglmã yãmb sẽn wilg bãmb yʋʋrã yĩngã ye.”—HEB. 6:10.

1, 2. a) Y sã n yã ned sẽn kʋʋl t’a zug pelge, tõe n tẽeg-y-la bõe? b) Wãn to la a Zeova get kiris-neb nins sẽn kʋʋlã?

TIGINGÃ pʋgẽ, y sã n get kiris-neb nins sẽn kʋʋl tɩ b zutã pelgã, tẽegd-y-la Biiblã kibar a ye sẽn be a Daniɛll sebrã pʋgẽ bɩ? Be, a Daniɛll togsa bũmb Wẽnnaam a Zeova sẽn vẽneg-a t’a yã. A yãabã pʋgẽ, a Zeova bilga a meng wa nin-kẽem zug sẽn pelge. A Daniɛll yeela woto: “Mam da ket n getame, hal tɩ b wa rɩgl naam zaoose, tɩ wakat fãa nin-kẽemã wa zĩndi. A futã ra yaa pɛɛlg wa sa-lamdo, la a zugã zoobd yaa wa pe-pɛɛlg kõbdo.”—Dan. 7:9, NW.

2 Sã n pa bũmb n dẽgem pe-pɛɛlg kõbdo, a yaa pɛɛlg faga. B sẽn bool Wẽnnaam tɩ wakat fãa nin-kẽemã, la b yeel t’a zoobdã yaa pɛɛlgã tẽegd-d lame t’a yɩɩda nebã fãa ne yʋʋm la yam, la tɩ d segd n waoog-a-la wʋsgo. Sã n yaa woto, wãn to la wakat  fãa nin-kẽem a Zeova get pagb la rap nins sẽn be a nin-buiidã sʋka, n kʋʋl tɩ b zut pelgã? Wẽnnaam Gomdã yeelame tɩ “zoob-peend yaa wa waoogr maanfo. La yaa tɩrlem sor zug la b paamd-a.” (Yel. 16:31) Kiris-ned sã n tũ Wẽnnaam ne a sũur fãa hal n wa kʋʋl t’a zug pelge, Wẽnnaam nifẽ, a soab zoob-peendã yaa wa waoogr maanfo. Yãmb me geta d saam-biis nins sẽn kʋʋlã wa a Zeova sẽn get-b to-to wã bɩ?

Bõe yĩng tɩ d nong-b wʋsgo?

3. Bõe yĩng tɩ d nong d saam-biis nins sẽn kʋʋlã hal wʋsgo?

3 Nin-kẽemb kãens Wẽnnaam nin-buiidã sẽn nong wʋsgã sʋka, d tõe n sõdga saam-biis nins sẽn be a Zeova Kaset rãmbã Siglgã taoor lʋɩtb Sull pʋgẽ wã. Nin-kẽemb kẽer me ra yɩɩ tigims sul la distrik yel-gɛtba, tɩ b taab ket tʋʋm-kãng pʋgẽ. Sãnda yaa so-pakdb sẽn tar yẽesem, tɩ b taab yaa koe-moondb sẽn tar minim wʋsg d tigimsã pʋsẽ. Tõe tɩ y mii kẽer sẽn sɩng n moond koe-noogã ne yẽesem hal sẽn na maan yʋʋma, tɩ b mak-sõngã sõng neb yʋʋm sẽn pa ta bãmb tɩ b tũud Wẽnnaam rũndã-rũndã. D saam-biis sãnda sẽn kʋʋl da talla tʋʋm wʋsg tigimsã pʋsẽ la b paam namsg koe-noogã poorẽ. A Zeova ne “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã” nanda bũmb ning b sẽn da maan n teel Rĩungã, la b nanda b sẽn ket n maand bũmb ningã me.—Mat. 24:45.

4. Bõe yĩng tɩ d segd n waoogd kiris-neb nins sẽn kʋʋlã la d pʋʋsd b yĩnga?

4 A Zeova nin-buiidã fãa segd n waoogda nin-kẽemb kãensã la b wilgd-b b mi-beoogo. Sɩd me, tõog ning Wẽnnaam sẽn da kɩt t’a Moiiz taas a nin-buiidã pʋgẽ, a wilgame tɩ wẽn-zoɛt segd n waooga nin-kẽema. (Maan. 19:32) D segd n pʋʋsda d saam-biis nins sẽn kʋʋlã yĩnga, la d pʋʋsd Wẽnnaam barka, b sẽn ket n tʋmd wʋsg n wilgd-a b nonglem tɩ nafd tõndã yĩnga. Tʋm-tʋmd a Poll da pʋʋsda a tʋmd-n-taasã a sẽn nongã yĩnga, b kom-bɩɩs la b nin-kẽemba.—Karm-y 1 Tesalonik rãmb 1:2, 3.

5. Wãn to la a Zeova kaset rãmb nins sẽn kʋʋlã pẽnegr tõe n naf-do?

5 Bʋʋm a to me yaa tɩ tigingã ned kam fãa sã n pẽneg sẽn kʋʋl-bã nafd-a lame. B sẽn sɩng n maand a Zeova raabã hal daar zãrã sẽn karem sɛbã n yã bũmb ninsã, n paas yɛl nins b sẽn yã wall b vɩɩmdã sõng-b lame tɩ b paam bãngr wʋsg sẽn tõe n naf d fãa. Wala makre, b zãmsa sũ-mar la b mi neb kʋmb sõma. Sẽn paase, b sẽn taasd kom-bɩɩsã bãngr ning b sẽn paamã kõt-b-la sũ-noog wʋsgo. (Yɩɩl 71:18) Kom-bɩɩse, tall-y yam n dɩ nin-kãensã bãngrã yõodo, wa ned sẽn toogd koom bul-zulung pʋgẽ.—Yel. 20:5.

6. Wãn to la y tõe n wilg sẽn kʋʋl-bã tɩ y sɩd nand-b-la wʋsgo?

6 Rẽ yĩnga y wilgda sẽn kʋʋl-bã tɩ y nong-b-la wa a Zeova sẽn nong-b to-to wã bɩ? Bũmb a ye y sẽn tõe n maan n wilg rẽ yaa y sẽn na n yet-b tɩ y nong-b-la wʋsg b sẽn ket n maand Wẽnnaam daabã yĩnga, la y wilg-b tɩ y nanda b saglsã. Sẽn paase, y sã n tũud b saglsã, y wilgdame tɩ y sɩd waoogd-b-la ne y sũur fãa. Kiris-neb wʋsg sẽn kʋʋl tõe n tẽega nin-kẽemb a taab sagls b sẽn deeg tɩ naf-b n tãag masã. *

Maan-y bũmb takɩ n wilg tɩ y nong-b lame

7. A Zeova nifẽ, yaa ãnd dãmb n segd n ges sẽn kʋʋl-bã yell n yɩɩda?

7 Wẽnnaam nifẽ, yaa sẽn kʋʋl-bã zags rãmb n segd n ges b yell n yɩɩda. (Karm-y 1 Tɩmote 5:4, 8.) A Zeova sũur yaa noogo, a sã n ne nin-kãensã zagsã rãmb sẽn sõngd-b tɩ wilgdẽ tɩ b geta b yell wa yẽ wã. A ningda sẽn maand-b woto wã bark modgr ning b sẽn maandã fãa yĩnga. *

8. Bõe yĩng tɩ d segd n ges d saam-biis nins sẽn kʋʋlã yelle?

 8 A Zeova sũur yaa noog me, tigimsã neb sã n sõngd sẽn kʋʋl-b n segd ne sõngr tɩlae n yaool n pa tar doagdb sẽn yaa kiris-neba, wall b pa tar ned sẽn na ges b yellã. (1 Tɩm. 5:3, 5, 9, 10) Tigimsã nebã sã n maand woto, b wilgdame tɩ b nonga saam-biis nins sẽn kʋʋlã, la b wilgdẽ tɩ b kʋmd-b lame. (1 Pɩɛ. 3:8) B sẽn get-b yell to-to wã zemsa kɛpɩ ne makr ning a Poll sẽn da rɩk ne ninsaal yĩngã wilã. A yeelame tɩ “will a yembr sã n namsdẽ, wila fãa namsda ne yẽnda.” (1 Kor. 12:26) D sã n kʋmd sẽn kʋʋl-bã n tʋmd b tʋʋm kẽer n sõngd-ba, wilgdame tɩ d tũuda noor sẽn be a Poll saglg a ye pʋgẽ. A ra yeelame: “Bɩ y tʋk taab zɩɩbo, la woto, yãmb na pids Kirist tõogo.”—Gal. 6:2.

9. Kʋʋlmã wata ne zu-loe-bʋse?

9 Sẽn kʋʋl-bã tara zɩɩb bʋse? B wʋsg yaada tao-tao. B mi n getame tɩ b pa tõe n maan yel-bõoneg kẽer meng ye. Wala makre logtor yir kẽnde, lɛtr gʋlsgo, roog pɩɩsgo, rɩɩb seglgo, la yɛl a taaba. Ned sã n kʋʋle, naoor wʋsgo, koomã yũub la rɩɩbã yamleoog boogdame. Woto tõe n wa kɩtame t’a tagsdẽ tɩ pa le yaa tɩlae t’a yũud koom la a rɩt sõma ye. A tõe n wa tagsdame me tɩ ye pa tɩlae t’a karemd Biiblã daar fãa la a kẽnd tigissã ye. Kʋʋlmã tõe n wa kɩtame tɩ f pa le tõe n karem wall f kelg sõma tigissã sasa, tɩ pʋd n tõog n segl f meng n kẽng tigisg lebg toogo. Wakat kãnga, bõe la d tõe n maan n sõng-ba?

Y sẽn tõe n sõng-b to-to

10. Bõe la kãsem dãmbã tõe n maan n sõng sẽn kʋʋl-bã?

10 Tigims wʋsg pʋsẽ, b sẽn get sẽn kʋʋl-bã yell to-to wã yaa mak-sõngo. Saam-biisã la saam-bi-pogsã n tʋgd n daad b teedã, n segend n kõt-ba, la b get b rotã yɩlemd yelle. B sõngd-b-la ne sɛbã kareng la Biiblã zãmsgã ne tigissã kẽnd la koe-moonegã. Saam-biis nins yʋʋm sẽn pa ta bãmba wã yãagd-b lame la b rɩkd-ba. Saam-biig sẽn kʋʋl sã n pa le tõe n yi yɩnga, b tõe n dɩka sõssã kasɛt zug n tɩ kõ-a t’a kelge. Tigims  nins pʋsẽ b sẽn tõeyã, kãsem dãmbã rɩkda segls sẽn na yɩl tɩ b tõog n ges sẽn kʋʋl-bã yelle. *

11. Wilg-y zak a ye rãmb sẽn sõng saam-biig sẽn kʋʋl to-to.

11 Kiris-ned tõeeme me n deeg a tẽed-n-taag sẽn kʋʋl a zakẽ, n ges a yelle. Saam-biig a yembr sẽn kʋʋl pag kaalem poore, a wa n pa le tõe n paam a pagã retrɛt ligd n yao roogã ye. Yẽ ne a pagã ra sõnga zak a ye rãmb tɩ b lebg kiris-neba. Yaa rao ne a pag n paas b kom-pugli a yiibu. B ra tara ro-yalengo. B sak n deeg-a lame n kõ-a ro-pʋs a yi t’a zĩnd ne-b yʋʋm 15. Yʋʋm kãensã fãa pʋgẽ, b zĩid-n-taarã yɩɩ noogo. B ra rɩta ne taaba, n da sõsd sõma, la b wilgdẽ tɩ b sɩd yaa saam-biis sẽn nong taaba. Nin-kẽemã tẽeb la a minimã nafa zakã neb fãa tɩ b zĩid-n-taarã yɩ yẽ me noog hal wʋsgo. Saam-bi-kãngã sẽn kʋʋlã zĩnda ne-b n tãag a kaalem, a yʋʋm 89 pʋgẽ. Zakã rãmb ket n pʋʋsda Wẽnnaam bark zĩid-n-taarã sẽn naf-b to-to wã yĩnga. B sẽn sõng b to sẽn yaa kiris-ned wa bãmbã, b pa ‘kong keoor ye.’—Mat. 10:42. *

12. Bõe la y tõe n maan n wilg pagb la rap nins sẽn kʋʋlã tɩ y nong-b lame?

12 Tõe tɩ y pa tõe n sõng kiris-ned sẽn kʋʋl wa zag-kãngã rãmb sẽn maanã ye. La tõe tɩ y tõe n sõngda sẽn kʋʋl-bã tɩ b kẽnd tigissã la b yit koe-moonegã. Y leb n tõe n bool-b-la y yir wall y tall-b tɩ b tũ-y n tɩ kok pemsem baa yaa daar a ye. B sã n wa ka laafɩ wall b pa ye tõe n yi roogẽ me, y tõe n tɩ kaag-b lame. Sẽn paase, zemsame la pʋd n segdame tɩ wakat fãa bɩ y wilgd-b tɩ y miime tɩ b yaa kãsemba. B sã n wa rat n maan bũmb kiris-neb sẽn kʋʋl yĩnga, sã n pa mikame t’a yamã menemame, b segd n bao n bãnga b tagsgo. Baa nin-kẽem sã n wa pa ye tõe n tags neere, b sã n pa nand-a n paoogd-a, a miime.

A Zeova pa na n yĩm y tʋʋmdã ye

13. Bõe yĩng tɩ d segd n waoogd kiris-neb nins sẽn kʋʋlã?

13 Tara yõod tɩ y wilgdẽ tɩ y ratame tɩ sẽn kʋʋl-bã sũy yaa noogo. Wakat ninga, b mi n maanda yɩɩr wʋsgo, b sẽn pa ye tõe n maan bũmb nins fãa b sẽn da maand b keelmã sasa wã. Ges-y saam-bi-poak a ye makre. A tũu a Zeova ne a sũur fãa yʋʋm 50 pʋgẽ n da yɩ wakat fãa so-pakda, la bãag a ye n wa yõk-a n koams-a, tɩ tigissã kẽnd lebg toog wʋsgo. A sã n mi n tags a bãagã sẽn kɩt t’a pa ye tõe n moon koɛɛgã wa pĩndã, a sulgda a zug n sɩng kʋn-kʋma, n yet woto: “Mam ye pa maand fʋɩ ye.”

14. Wãn to la Yɩɩl Sõamyã kareng tõe n keng sẽn kʋʋl-bã raoodo?

14 Y sã n kʋʋlame, y sũur mi n sãamda woto bɩ? Sasa ninga, y mi n tagsdame t’a Zeova bas-y lame bɩ? Tõe tɩ yɩɩl-gʋlsdã kʋʋlem sasa, a me talla tags-kãensã buudu, bala a ra kosa a Zeova woto: “Da bas-y maam m kʋʋlem wakat ye. Mam pãng sã n sɛ, bɩ y ra bas maam ye. . . . Baa mam sã n kʋʋl tɩ m zug pelg bɩ y ra bas maam ye.” (Yɩɩl 71:9, 18) Yaa vẽeneg t’a Zeova pa bas ned ning sẽn gʋls yɩɩl-kãngã wã ye, la a pa na n bas yãmb me ye. A Davɩɩd wilga a yɩɩll a ye pʋgẽ vẽeneg t’a kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam geta a yelle. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 68:20.) Y sã n yaa kiris-ned sẽn kʋʋl n ket n tũud a Zeova ne y sũur fãa bɩ y kɩs sɩd t’a na n kell n gesa y yelle.

15. Bõe n tõe n sõng sẽn kʋʋl-bã tɩ b ra wa tol n tall tags-kɛga?

15 Yãmb a Zeova Kaset rãmb nins fãa sẽn kʋʋlã, bãng-y tɩ Wẽnnaam pa na n tol n yĩm bũmb ning y sẽn da maan la y ket n maand a pẽgr yĩngã ye. Biiblã yeta woto:  “Tɩ bõe, Wẽnnaam yaa tɩrga, la bãmb kõn yĩm yãmb tʋʋmdã ne y nonglmã yãmb sẽn wilg bãmb yʋʋrã yĩnga ye.” (Heb. 6:10) Woto yĩnga, modg-y n da tall tags-kɛga, rat n yeel tɩ y ra tagsdẽ y sẽn kʋʋlã yĩnga y pa le tõe n maan fʋɩ a Zeova yʋʋrã yĩng ye. Wall tɩ y tall tags-kɛg a woto wã, tẽegd-y wakat fãa t’a Zeova nong-y lame. Kɩdm-y sũ-noog bark nins y sẽn gũudã yĩnga! Tõnd kɩsa sɩd tɩ beoog na n yɩɩ neer hal wʋsgo, bala yaa d naandã meng n togs-d tɩ rẽ pa tõe n pa pids ye. (Zer. 29:11; Tʋʋ. 17:31; 1 Tɩm. 6:19) Bʋgsd-y y saagrã zugu, la y modg n da tol n tall tags-kɛg ye. Bãng-y me tɩ y ket n tara yõod wʋsg tigingã pʋgẽ! *

16. Bõe yĩng tɩ saam-biig sẽn yaa kãsem soab sẽn kʋʋl tags t’a pa ye segd n yɩ kãsem soaba, la kãsem dãmb a taabã maana wãna?

16 D ges a Johan sẽn tar yʋʋm 80 wã makrã. A segd n gesa a pag a Sannie sẽn lebg koamsã yell wakat fãa. * Saam-bi-pogsã ra geta a Sannie yell n deesd taaba, sẽn na yɩl t’a Johan paamd n kẽnd tigissã la a yit koe-moonegã. La baasg zãnga, sẽn nan pa kaoose, a Johan sẽn yaa kãsem soab a tigingã pʋgẽ wã ra rat n komsa raoodo, n getẽ t’a pa ye segd n yɩ kãsem soab ye. A soka a meng woto ne nintãm: “Mam sẽn yaa kãsem soabã võore? Mam pa le tõe n tʋm tʋʋm-tɩrg tigingã pʋgẽ ye.” Kãsem dãmb a taabã wilg-a lame t’a sẽn yã bũmb nins a vɩɩmã pʋgẽ wã la a yamã sõngd-b-la wʋsgo. Rẽ poore, b kos-a lame t’a kell n yɩ kãsem soab baa a sẽn pa ye tõe n tʋm wʋsgã. A Johan sẽn paam tɩ b keng a raood woto wã, a ket n yaa kãsem soab n tʋmdẽ tɩ nafd tigingã.

A Zeova sɩd geta y yelle

17. Bas-m-yam bʋg la Biiblã kõt kiris-neb nins sẽn kʋʋlã?

17 Biiblã wilgda vẽeneg tɩ baa ne kʋʋlmã sẽn wat ne zu-loeesã, sẽn kʋʋl-bã tõe n kell n tʋma Wẽnnaam tʋʋmdã tɩ wom bi-sõma. Yɩɩl-gʋlsdã yeela woto: “Neb nins sẽn be Zusoabã zak pʋgẽ wã . . . na n kell n woma biis b kʋʋlem wakate, n yɩ maasa la sõma.” (Yɩɩl 92:14, 15) Wõnda tʋm-tʋmd a Poll me ra maooda ne bãag sẽn da namsd-a, la baa sẽn da pa nana ne-a wã, a kell n maoome.—Karm-y 2 Korẽnt dãmb 4:16-18.

18. Bõe yĩng tɩ sẽn kʋʋl-bã la b zãadbã rat sõngre?

18 Rũndã-rũndã, kiris-neb wʋsg sẽn kʋʋl makr wilgdame tɩ sẽn kʋʋl-bã tõe “n kell n woma biisi.” La baa b sã n tar doagdb sẽn sak n get b yelle, bãasã la kʋʋlmã tõe n komsa b raoodo. Neb nins sẽn get-b yellã me tõe n wa yaame. Tigimsã neb segd n sõnga sẽn kʋʋl-bã la b zãadbã. Woto, b wilgd-b-la vẽeneg tɩ b nong-b lame. La rẽ maaneg yaa zu-noog bũmbu. (Gal. 6:10) D sã n maand woto, wilgdame tɩ d pa yet nin-kãensã tɩ b ‘kẽng ne laafɩ n pil la b rɩ’ n yaool n pa sõng ye.—Zak 2:15-17.

19. Bõe yĩng tɩ kiris-neb nins sẽn kʋʋlã tõe n kɩs sɩd tɩ beoog daar na n yɩɩ neere?

19 Kʋʋlem tõe n kɩtame tɩ kiris-ned pa ye tõe n tʋm wa pĩnd ye. La kʋʋlmã pa kɩtd t’a Zeova sẽn nong-b to-to wã boog ye. A zãr ne woto. A Zeova pʋd n nonga nin-kãensã fãa hal wʋsgo, la a pa na n tol n bas-b ye. (Yɩɩl 37:28; Ezai 46:4) A na n kell n sõng-b lame la a ges b yell b kʋʋlmã fãa sasa.—Yɩɩl 48:15.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 6 Ges-y yʋʋmd 2007 sigr kiuug Gũusg Gasgã pʋgẽ sõs-kãngã: “Sẽn kʋʋl-bã nafda kom-bɩɩsã.”

^ sull 7 Ges-y Zak pʋgẽ sũ-noogã kʋɩlen-biiga sak 15 wã pʋgẽ.

^ sull 10 Tẽns kẽer pʋsẽ, kãsem dãmbã sõngda sẽn kʋʋl-bã tɩ b paamd sõngr goosneema wã sẽn kõt-ba. Ges-y yʋʋmd 2006 sigr kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ sõs-kãngã: “Wẽnnaam geta sẽn kʋʋl-bã yelle.”

^ sull 11 Ges-y “Jéhovah se soucie toujours de nous,” yʋʋmd 2003, bõn-bɩʋʋng kiuug pipi daar Gũusg Gasgã pʋgẽ.

^ sull 15 Ges-y yʋʋmd 1993 tʋʋlg kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã pʋgẽ sõs-kãngã: “ La splendeur des cheveux gris. ”

^ sull 16 Pa b yʋyã meng la woto ye.

Wãn to la y na n leoke?

• Bõe yĩng tɩ y nand kiris-neb nins sẽn kʋʋlã wʋsgo?

• Wãn to la d tõe n wilg d tẽed-n-taas nins sẽn kʋʋlã tɩ d nong-b lame?

• Bõe n tõe n sõng kiris-neb nins sẽn kʋʋlã tɩ b ra tall tags-kɛga?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 23]

Tigimsã neb nonga sẽn kʋʋl-bã wʋsgo