Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Pipi Korẽnt dãmb ne 2 Korẽnt dãmb sɛbã vaeesgo

Pipi Korẽnt dãmb ne 2 Korẽnt dãmb sɛbã vaeesgo

 A Zeova Gomdã vɩɩme

Pipi Korẽnt dãmb ne 2 Korẽnt dãmb sɛbã vaeesgo

KORẼNT tigingã yell ra paka tʋm-tʋmd a Poll wʋsgo. A ra wʋmame tɩ saam-biisã pa zemsd taab ye. B ra pa gɩdgd yoobã ye. Tigingã neb gʋlsa a Poll n kos sagls yɛl kẽer zutu. Yʋʋmd 55, a Poll sẽn wa n be Efɛɛz a misioneer so-toak a tãab-n-soabã sasa wã, a gʋlsa a pipi lɛtrã n tool Korẽnt tigingã neba.

Yaa kiis a wãn poor bal la a gʋls lɛtr a yiib-n-soabã n tool tigingã neb n paase. Sẽn mik tɩ yɛl nins sẽn da maand Korẽnt tigingã la tẽngã pʋgẽ wã wõnda yɛl nins sẽn be rũndã-rũndã wã yĩngã, lɛt-kãensã tara yõod ne tõnd me.—Heb. 4:12.

‘GŨUS-Y Y MENSE, YALS-Y KÃN-KÃE, LA Y KENG Y MENSE’

(1 Kor. 1:1–16:24)

A Poll sagl-d lame tɩ d modg n zems taaba. (1 Kor. 1:10) Ned kae n tar zʋg-sõma wa a Zezi tɩ d segd n dɩk a soab togs-n-taar ye. (1 Kor. 3:11-13) A Poll goma ned a ye sẽn da yood n be tigingã pʋgẽ yell woto: “Bɩ y yiis nin-wẽng kãng yãmb sʋka.” (1 Kor. 5:13) A paasame tɩ “yĩnga ka yoob yĩng ye, a yaa Zusoabã rẽnda.”—1 Kor. 6:13.

A tika yɛl nins Korẽnt tigingã neb sẽn gʋlsã zug n kõ-b sagls ned sẽn na n zĩnd a yembr n pa kẽ kãadem la kãadmã wɛɛngẽ. (1 Kor. 7:1) A Poll sẽn gom kiris-ned zu-sobendã yelle, bũmb fãa sẽn segd n maan tigissã sasa tɩ bʋrg pa zĩndã yelle, la tɩ vʋʋgrã yaa waaziba, a sagl-b-la woto: “Bɩ y gũus y mens n yals kãn-kãe tẽeb pʋgẽ, bɩ y maan wa sẽn zems neb sẽn bɩ, la bɩ y keng y mense.”—1 Kor. 16:13.

Sogsg b sẽn leoke:

7:33, 34—B sẽn yeel verse kãngã pʋgẽ tɩ rao bɩ pag sẽn kẽ kãadem “geta dũniyã yellã” rat n yeelame tɩ bõe? A Poll ra gomda bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne kiris-neb sẽn kẽ kãadmã yelle. D tõe n sõdga rɩɩbo, futu, ro-gãaga, lakae pa bõn-wẽns nins sẽn be dũniyã pʋgẽ tɩ kiris-nebã segd n lak b mens ne wã ye.—1 Zã 2:15-17.

11:26—B sẽn yeel tɩ b na n tẽega a Zezi kũumã  yell “wakat fãa” wã rat n yeelame tɩ bõe, la b segd n tẽegda rẽ n tɩ tãag wakat bʋgo? A Poll ra rat n yeelame tɩ kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã na n wãbda burã la b yũud divẽ wã vugr yʋʋmd fãa nizã rasem 14 n tẽegd a Zezi kũumã yelle. B segd n tẽegda rẽ n tɩ tãag a waoongã, rat n yeel tɩ wakat ning b sẽn na n vʋʋg n tɩ bʋʋg-a saasẽ wã.—1 Tes. 4:14-17.

13:13—Bõe yĩng tɩ b yeel tɩ nonglem yɩɩda tẽeb la saagr bɩ tẽeb pidsg gũudum? D sã n kɩs sɩd tɩ ‘bũmb d sẽn gũud’ na n pidsame yaa tẽebo, la tõnd sã n paam bõn-kãngã, d saagrã me pidame. (Heb. 11:1) Nonglem yɩɩda tẽeb bɩ saagre, bala nonglem paada wakat fãa.

15:29—Rẽ yĩnga neb kẽer segd n deega lisg sẽn ki-bã yĩng bɩ? A Poll ra pa rat n yeel tɩ sẽn vɩ-bã segd n deega lisg neb nins sẽn ki n pa reeg lisgã yĩng ye. A ra gomda neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã sẽn segd n tall b tẽebã kãn-kãe n tɩ tãag kũum la b vʋʋg n tɩ vɩɩmd saasẽ wã yelle.

Zãmsg tõnd yĩnga:

1:26-31; 3:3-9; 4:7. Tõnd sã n maand bũmb fãa a Zeova yʋʋr yĩng la d pa wukd d mense, na n kɩtame tɩ zems-n-taar zĩnd tigingã pʋgẽ.

2:3-5. A Poll sẽn wa n moond Korẽnt sẽn da yaa filozofi la gɛrk rãmb zãmsg a taab zĩigã, tõe tɩ sẽn da pak-a yaa a tõog tɩ nebã sak n deeg a sẽn yetã. La a pa bas tɩ pan-komsem bɩ ninsaalb zoees gɩdg-a t’a pa moon koɛɛgã Wẽnnaam sẽn bobl-a wã ye. Tõnd me pa segd n bas tɩ yell d sẽn pa mi tiir gɩdg-d tɩ d pa moond Wẽnnaam Rĩungã koe-noog ye. D tõe n teega a Zeova n paam sõngr wala a Poll sẽn da maandã.

2:16. Tall “Kirist tagsgã” rat n yeelame tɩ d bãng a sẽn tagsd to-to, la bũmb ning sẽn kɩt t’a tagsd woto, la d tagsd wa a sẽn tagsdã n bãng a zʋg-sõmã wã neer la d rɩk a togs-n-taare. (1 Pɩɛ. 2:21; 4:1) Ad sɩd tara yõod tɩ d bao n bãng a Zezi vɩɩmã la a koe-moonegã sẽn yɩ to-to!

3:10-15; 4:17. D segd n bao n bãng bũmb nins d sẽn tõe n maand sẽn na yɩl n zãmsd nebã la d maand karen-biisã tɩ yɩt sõma n paasdẽ. (Mat. 28:19, 20) D sã n pa zãmsd ned Biiblã sõma, a sã n wa paam makre, a pa na n tõog n yals kãn-kãe ye. Sẽn paase, tõnd mengã na n paama fãagre, la a soabã sã n pa paam fãagre, d sũurã na n sãama wʋsg tɩ yaa wa b yõoga d tʋʋmdã bugum.

6:18. Lak f meng ne yoobã pa rat n yeelame bal tɩ f pa segd n yo ye. Rat n yeelame tɩ f segd n lak f meng ne yoobã yɛl sẽn be televiziõ n wã bɩ zʋrno rãmbã pʋsẽ wã, tʋʋm-dẽgdo, yoob yɛl tagsgo, bɩ n wilgd ned tɩ f rat-a lame n yaool n pa na n kẽ kãadem ne-a, la bũmb a taab sẽn tõe n kɩt tɩ ned yo.—Mat. 5:28; Zak 3:17.

7:29. Neb nins sẽn kẽ kãadmã segd n gũusame tɩ ra wa yaa bãmb mensã yell bal n pak-b n yɩɩd tɩ kɩt tɩ b wa lebs Wẽnnaam tʋʋmã poorẽ ye.

10:8-11. A Zeova sũurã sãamã wʋsg Israɛll nebã sẽn yẽgem ne a Moĩiz la a Aarõ wã. Tõnd me segdame n gũus n da wa yẽgemdẽ ye.

16:2. D sã n yãk ligd ning d sẽn dat n kõ sẽn na yɩl n teel Wẽnnaam tʋʋmã, la d yãk wakat n kõtẽ n ka vaandẽ, d na n tõog n teend-a wakat fãa.

BƖ Y SAK TƖ B KIBL-YÃ

(2 Kor. 1:1–13:14)

A Poll wilga Korẽnt tigingã neb tɩ b tog n kõo yel-wẽn-maand b sẽn yiis tigingã  pʋgẽ sẽn tek yam n kos sugr sugri, la b bels-a. Baa a Poll pipi lɛtrã sẽn sãam-b sũyã, a wilgame t’a sũur yaa noogo, bala b ‘sũ-sãoongã kɩtame tɩ b tek yam n kos sugri.’—2 Kor. 2:6, 7; 7:8, 9.

Wala Korẽnt tigingã neb sẽn da maand neer wʋsgã, a Poll sagl-b lame tɩ b yɩ kõtb me. A sẽn leok kɩɩsdbã poore, a yeela woto: “Bɩ y maan sũ-noogo, bɩ y zems zãnga, bɩ y keng y mense, bɩ y paam yam a yembre n zĩnd ne taab ne laafɩ.”—2 Kor. 8:7; 13:11.

Sogsg b sẽn leoke:

2:15, 16—Bõe yĩng tɩ b yeel ka tɩ tõnd yaa “Kirist yũug sẽn yaa noogo?” Yaa d sẽn tũud Biiblã noyã la d moond koɛɛgã yĩnga. Baa yũ-kãng sẽn pa noom neb nins sẽn pa tɩrsã, a noomã a Zeova ne pʋ-peelem dãmbã.

5:16—B sẽn yeel tɩ kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã pa “get ned wa sẽn zems ninsaal tagsgã” võor yaa bõe? B sẽn pa get ned wa sẽn zems ninsaal tagsgã rat n yeelame tɩ b pa tũusd neb b laogo, b buudu, bɩ b sẽn yit zĩig ning ye. Sẽn tar yõod n yɩɩd ne-b yaa b sẽn lagem b saam-biisã tẽebã wɛɛngẽ wã.

11:1, 16; 12:11—Bõe yĩng tɩ Korent tigingã neb kẽer ra tagsdẽ t’a Poll ka yam? Tõe tɩ yaa bũmb nins a sẽn yeel n wilg t’a yaa tʋm-tʋmdã n kɩt tɩ b ra tagsdẽ t’a yaa wuk-m-meng soab la t’a ka yam ye.

12:1-4—Anda soab la b sẽn zẽk n kẽng paradis wã? Biiblã zɩ n gom ned sẽn paam vẽnegr a woto tɩ sã n pa a Pollã ye. Sẽn paase, a Poll wilga verse rãmb nins sẽn dengã pʋsẽ, t’a tara sor n na n yɩ tʋm-tʋmdã. Dẽnd tog n yaa a meng yell la a sẽn da gomdã. Bũmb ning a Poll sẽn yã vẽnegrã pʋgẽ wã yaa laafɩ la zems-n-taar ning sẽn na n zĩnd kiris-neb tigingã pʋgẽ yaoolem dayã sasa wã.—Dan. 12:4.

Zãmsg tõnd yĩnga:

3:5. Verse kãngã wilgdame t’a Zeova tũnugda ne a Gomdã, a vʋʋsem sõngã, la a siglgã, n sõngd kiris-nebã tɩ b tõogd n moond koɛɛgã. (Zã 16:7; 2 Tɩm. 3:16, 17) D segd n karemda Biiblã la sɛb nins sẽn tik Biiblã zugã sõmã, n pʋʋsd n kot vʋʋsem sõngã, n kẽnd tigissã wãkat fãa la d kẽesd d mens b pʋsẽ.—Yɩɩl 1:1-3; Luk 11:10-13; Heb. 10:24, 25.

4:16, NW. Sẽn mik t’a Zeova kɩtdame tɩ tõnd sẽn sɩd yaa ned ningã tar manegr daar fãa” wã yĩngã, d segd n modgd n dɩlgda d mens tẽebã wɛɛngẽ. D pa segd n bas daar tɩ loog tɩ d pa maan bũmb sẽn na yɩl n kɩt tɩ zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã paas ye.

4:17, 18. D sã n pa yĩm tɩ “namsgã yaa bilf la pa kaoosde,” na n sõng-d lame tɩ d sak a Zeova zu-loeesã sasa.

5:1-5. A Poll sẽn gom saagr ning kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã sẽn tarã yell to-to wã sɩd bee yamleoogo.

10:13. Sã n pa b rɩka segls n dat tɩ d tɩ sõng n moon zĩig b sẽn dat koe-moond n paase, d segd n moona zĩig ning b sẽn kõ tõnd tigingã.

13:5. Sẽn na yɩl n ‘fees d mens n ges d sã n bee tẽeb pʋgẽ,’ d segd n gesa d manesmã sã n zemsa ne bũmb ning d sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã. Sẽn na yɩl n ‘mak d mens n gese,’ d segd n gesa d tẽebã pãng sẽn yaa to-to wã, n bãngd ‘sõma ne wẽng n bakd’ nana-nana, la d ges d sã n tʋmda tʋʋm nins sẽn wilgd tɩ d tara tẽebã. (Heb. 5:14; Zak 1:22-25). D sã n tũud a Poll saglsã, d tõe n ket n kẽnda sɩdã pʋgẽ.

[Foto, seb-neng 30]

B sẽn yeel tɩ “wakat fãa yãmb sẽn dɩt bur kãngã la yãmb sẽn yũud bõn-yũudl kãngã” wã rat n yeelame tɩ bõe?—1 Kor. 11:26