Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Fo ka mi a yembr walla a to sã n na n tõogame ye

Fo ka mi a yembr walla a to sã n na n tõogame ye

 Fo ka mi a yembr walla a to sã n na n tõogame ye

“Bʋd f bõn-​buud yibeoogo, la ra bas f nus tɩ yɩ zaalem zaabr ye. Tɩ bõe, fo ka mi a yembr walla a to sã n na n tõogame . . .  ye.”​—KOƐ. 11:6.

1. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ bõn-buudã sẽn maand to-to n bɩ wã wõnda yel-solemde, la bõe yĩng tɩ rẽ sõngd tõnd tɩ d yɩ sik-m-mens rãmba?

KA-KOAAD segd n yɩɩ maag-m-​meng soaba. (Zak 5:7) A sã n bʋd bõn-​buudã n sa, yaa tɩlae t’a maag a meng n gũ tɩ bõn-​buudã bul n yi hal n wa bɩ. Zĩigã sã n sakd koodo, bilf-​bilfã bõn-​buudã wat n bulame n yi n tob vãado. Rẽ poore b wat n woma biisi. Tarẽ-n-​tarẽ, biisã wat n bɩɩme tɩ ka-​koaadã tõe n kẽeb masã. Ad d sã n tags n ges bõn-​buudã sẽn bɩt to-to wã, sɩd wõnda yel-​solemde. La d sã n tags tɩ yaa Wẽnnaam n kɩtd tɩ bɩ, sõng-d lame tɩ d yɩ sik-m-​mens rãmba. Tõnd tõe n bʋda bõn-​buudã, la d zãgs koom, la yaa Wẽnnaam bal n tõe n kɩt tɩ bɩ.​—Ges-y 1 Korẽnt dãmba 3:6.

2. A Zezi yel-bũn nins yell d sẽn gom sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, bõe la a yeel ned sẽn lebg karen-biig to-to wã wɛɛngẽ?

2 Wala d sẽn wilg sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, a Zezi maka Rĩungã koɛɛg mooneg ne bʋdbo. Yel-bũnd ning a Zezi sẽn wẽ n gom bõn-buud sẽn lʋɩ zĩis toɛy-toɛyã pʋgẽ, a wilgame tɩ baa ka-koaadã sẽn makd koe-moondã sã n bʋd bõn-buud sẽn yaa sõma, yaa kɛlgdã sũur sẽn yaa to-to wã n na n kɩt tɩ bõn-buudã yi hal n wom biis bɩ n pa wome. (Mark 4:3-9) Ka-koaad ning sẽn gõe yʋngã yel-bũndã pʋgẽ, a Zezi wilgame tɩ ka-koaadã pa bãngd sẽn sɩng to-to tɩ bõn-buudã wa yi n bɩ ye. Bala yaa Wẽnnaam n kɩtd tɩ bõn-buudã yit la bɩtẽ lakae pa ninsaal ye. (Mark 4:26-29) Masã, bɩ d ges yel-bũn a taab a Zezi sẽn wẽ: Mutard bil yel-bũndi, rabɩll yel-bũndi, la zĩm gãmbr yel-bũndi.

Mutard billã yel-bũndã

3, 4. Mutard billã yel-bũndã wilgda bõe Rĩungã koɛɛg wɛɛngẽ?

3 Mark sak a 4 pʋgẽ me, a Zezi wẽe yel-bũnd sẽn gomd mutard bil yelle. Yel-bũn-kãng wilgda bũmb a yiibu. Pipi, wilgdame tɩ neb wʋsg sakda Rĩungã koɛɛgã b sẽn moondã. Yiib-n-soaba, wilgdame tɩ neb nins sẽn sakdã paamda koglgo. A Zezi yeela woto: “Tõnd na n maka Wẽnnaam soolem ne bõe, walla tõnd na n bilg-a-la ne bõe yel-bũndi? A wẽnda [mutard bila, NW ]. Yẽ yaa bilf n yɩɩd bõn-biisã fãa b sẽn bʋt tẽngã pʋgẽ wã. La b sã n bʋd-a, a yikdame n lebg wogdo n yɩɩd zẽed buud a taabã fãa n tãoodẽ tɩ liuuli tõe n tʋɩ b tʋgd a zug n kẽ.”—Mark 4:30-32.

4 Woto wilgdame tɩ yʋʋmd 33 Pãntekotã tɛka, kiris-nebã moona Rĩungã koɛɛg tɩ ta zĩig fãa hal tɩ kiris-nebã sõor paase. Mutard bil yaa bõn-buud sẽn yaa fĩ-fĩi wa siil bila. (Ges-y Luk 17:6.) La bilf-bilfu, mutard bil b sẽn bʋd tõe n yiime n lebg  wok n ta metr a tãab n dabd a nu, n paam wil sẽn tar pãnga, hal n lebg tɩɩg menga.—Mat. 13:31, 32.

5. Fɩɩg-bʋg n zĩnd pipi kiris-nebã wakatẽ?

5 Yʋʋmd 33 wã sasa, kiris-neb hakɩkã sõor sɩd ra pa waoog ye. Neb 120 bal n paam vʋʋsem sõngã zaeebã. La pa yã n kaoos la neb tusa wa lebg tẽedb n naag kiris-neb hakɩkã ye. (Karm-y Tʋʋma 2:41; 4:4; 5:28; 6:7; 12:24; 19:20.) Yʋʋm pis-tã pʋgẽ tɩ koe-moondbã sõor da zoe n lebga wʋsgo. Yaa rẽ yĩng la tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeel kiris-neb nins sẽn da be Kolosã tɩ koe-noogã ‘moona dũniyã fãa’ wã. (Kol. 1:23) Woto sɩd yɩɩ fɩɩgr tɛkẽ!

6, 7. a) Sẽn sɩng ne yʋʋmd 1914 tɛka, fɩɩg-bʋg n zĩndi? b) La na n yɩɩ wãn to ne beoog daarã?

6 Wẽnnaam Rĩungã luglg saasẽ yʋʋmd 1914 tɛka, d tõe n yeelame tɩ mutardã tɩɩgã wil lebga wʋsg n yɩɩd sõor ning b sẽn da tags t’a tõe n taame wã. Wẽnnaam nin-buiidã yãa bãngr-gomd ning a Ezai sẽn togsã pidsg vẽenega. A togsame tɩ “ned ningã sẽn yaa bilf n yɩɩd a taabã na n lebga tusri. La ned ningã sẽn paoodã na n lebga bu-kãsenga.” (Ezai 60:22) Yʋʋmd 1900 ne zakã sasa tɩ neb bilfã sẽn da paam vʋʋsem sõngã zaeeb n moond koɛɛgã ra pa mi tɩ yʋʋmd 2008 wã ne a na n ta, na n yɩɩ koe-moondb sõor sẽn kolg milyõ a yopoe n moond tẽns sẽn yɩɩd 230 pʋsẽ ye. B sõorã sɩd fɩɩga wʋsgo, tɩ d tõe n mak rẽ ne a Zezi yel-bũndã pʋgẽ mutard billã bɩʋʋngã.

7 Fɩɩgrã na n teka woto bal bɩ? Ayo. Ka la bilfu, dũniyã na n wa pida ne neb nins sẽn be Wẽnnaam Rĩungã poorẽ wã bala. Wakat kãng tɩ kɩɩsdbã fãa menemame. Woto pa na n tũ ne ninsaal pãng ye. Yaa a Zeova sẽn yaa naab sẽn ka to wã n na n kẽes a toogo, n kɩt tɩ woto fãa yɩ. (Karm-y Daniɛll 2:34, 35.) Rẽ poore, d na n yãa gomd a to me a Ezai sẽn pĩnd n togs sẽn na n pids zãng-zãnga. A ra togsame tɩ “dũniyã na n pida ne [a Zeova] bãngr wa koom sẽn pid mogre.”—Ezai 11:9.

8. a) A Zezi yel-bũndã pʋgẽ liuuli wã makda bõe? b) Wãn to la b zoe n sõngd tõnd rũndã-rũndã?

8 A Zezi wilgame tɩ liuuli wã tõogd n maanda b tʋgd Rĩungã b sẽn mak ne tɩɩgã zugu. Liuuli nins yell b sẽn gomd ka wã pa makd Rĩungã bɛɛb sẽn maood n dat n dɩ bõn-buudã b sẽn bʋdã, wa liuuli nins yell b sẽn gom ka-fẽrgdã yel-bũndã pʋgẽ wã ye. (Mark 4:4) Liuuli nins yell b sẽn gomd yel-bũn-kãngã pʋgẽ wã makda sũ-tɩrs rãmb sẽn baood koglg kiris-neb tigingã pʋgẽ. Baa masã menga, nin-kãensã paamame tɩ b sõng-b tɩ b zãag b mens ne dũni-kãngã pʋgẽ minund yoodã la ne bũmb ning fãa sẽn tõe n sãam b zoodã ne a Zeova wã. (Ges-y Ezai 32:1, 2.) A Zeova me ra kɩtame tɩ b mak Mesi Rĩungã ne  tɩɩga. Bãngr-gomd a ye pʋgẽ a yeela woto: “Mam na n sel-a-la Israɛll tãngã zugu, t’a tão wil n wom biisi, n lebg tɩ-wok sẽn tar ziiri. Bõn-yɩgdɩ buud fãa na n zaoonda a zug n zĩnd a wilã maasmẽ.”—Eze. 17:23.

Rabɩllã yel-bũndã

9, 10. a) A Zezi togsa rabɩllã yel-bũnd n na n wilg bõe? b) Biiblã pʋgẽ, rabɩll nong n makda bõe, la sok-bʋg leoor la d na n bao n bãnge?

9 Wakat ningã bũmb tõe n toeemdame tɩ d pa ne a toeengã ne nif ye. D wat n yãame bal tɩ toeemame. A Zezi wẽe yel-bũnd sẽn wilgd rẽ vẽenega. A yeela woto: “[Saasẽ rĩungã, NW ] wẽnda wa rabɩlle pag sẽn dɩk n ning zom wam a tã, hal t’a wuk zomã fãa.” (Mat. 13:33) Rabɩllã makda bõe, la wilgda bõe neb nins sẽn sakd koɛɛgã sõor wɛɛngẽ?

10 Biiblã pʋgẽ, b nong n makda yel-wẽnd ne rabɩlle. Tʋm-tʋmd a Poll sẽn wa n na n gom yel-wẽn-maand a ye sẽn da sãam Korẽnt tigingã neb tẽeb yellã, a maka a sẽn maan bũmb ningã ne rabɩlle. (1 Kor. 5:6-8) Rẽ yĩnga a Zezi sẽn gom rabɩll yell ka wã, a rat n goma bũmb sẽn sãamd n dabd yell bɩ?

11. Pĩnd Israɛllẽ wã, b ra tara rabɩll n maand bõe?

11 Nand tɩ d leok sok-kãnga, bũmb a tã la d segd n bãnge. Pipi, d bãng tɩ pakã kibs sasa, a Zeova ra pa sakd tɩ nebã maan maoong ne bũmb sẽn ning rabɩll ye. La sasa a taabã, a ra sakdame. Wala makre, rabɩll da naaga bark pʋʋsg maoongã nebã sẽn da kõt ne yamleoog n na n wilg a Zeova b mi-beoogo, a sẽn ning-b bark wʋsgã yĩngã. Maan-kʋʋdã la sẽn maan-a maoongã fãa ra rɩta bũmb ning b sẽn tall n maan maoongã ne sũ-noogo.—Maan. 7:11-15.

12. Bõe la d tõe n yeel makr kẽer sẽn be Biiblã pʋgẽ wɛɛngẽ?

12 Yiib-n-soaba, Biiblã pʋgẽ, wakat ninga b tõe n dɩka bõn-yɛng n mak bũmb sẽn pa sõma la b le rɩk-a n mak bũmb sẽn yaa sõma. Wala makre, 1 Pɩɛɛr 5:8 wã pʋgẽ, b maka a Sʋɩtãan ne gɩgemde, n na n wilg t’a yaa wẽnem soab la toaaga. Wilgri 5:5 wã pʋgẽ, b maka a Zezi ne gɩgemde, n bool-a tɩ “Zida buud gɩgemdã.” Sẽn paase, gɩgemd le makda tɩrlem ne raoodo.

13. Rabɩllã yel-bũnd a Zezi sẽn togsã wilgda bõe nebã sẽn lebgd a karen-biis to-to wã wɛɛngẽ?

13 Tãab-n-soaba, a Zezi pa yeel a yel-bũndã pʋgẽ tɩ rabɩllã sãama zomã tɩ b pa le tõe n tall n maan bũmb ye. A ra gomda b sẽn wẽed bur to-to wã yelle. Yaa ne yamleoog la pagã kalem rabɩllã ne zom-nagdgã, tɩ rabɩllã kɩt tɩ zomã wuki. Dẽnd a pa bãng rabɩllã sẽn maand zomã bũmb ning tɩ kɩt tɩ wukã ye. Woto tẽegda tõnd ka-koaad ning sẽn bʋt tɩ yʋng fãa bɩ a bas n tɩ gũsã yelle. A Zezi yeelame tɩ “bõn-biisã bundame n yikdẽ. La [ka-koaadã] ka bãngd a sẽn yɩ wãn n yɩ woto ye.” (Mark 4:27) Dẽnd mak-kãngã me wilgda vẽeneg tɩ d pa mi sẽn sɩngd to-to tɩ ned wa toeem n lebg a Zezi karen-biig ye. Sɩngrẽ wã, d tõeeme n pa bãng t’a soabã toeemdame ye. La bilf-bilfã, wat n lebga vẽenega.

14. Rabɩllã sẽn wuk zomã fãa wã wilgda bõe koɛɛgã mooneg wɛɛngẽ?

 14 Dũniyã gill zugu, neb wʋsg n toeemd bilf-bilf n na n wa lebg a Zezi karen-biis tɩ d pa miẽ ye. Woto yaa bũmb a ye rabɩllã yel-bũnd sẽn wilgd vẽenega. Rabɩllã wuka ‘zom wam a tã wã fãa.’ (Luk 13:21) Wala rabɩlle, koɛɛgã b sẽn moondã kɩtame tɩ neb wʋsg lebg a Zezi karen-biisi, hal tɩ koɛɛgã moon n ta “dũniyã tɛk fãa.” (Tʋʋ. 1:8; Mat. 24:14) Ad d sẽn paam n sõngd n moond koɛɛgã zĩig fãa wã sɩd yaa zu-noog tɛkẽ!

Zĩm gãmbrã yel-bũndã

15, 16. a) Kʋms-y zĩm gãmbrã yel-bũndã. b) Zĩm gãmbrã makda bõe, la wilgda bõe karen-biisã sõor wɛɛngẽ?

15 Ka neb nins sẽn yet tɩ b yaa a Zezi Kirist karen-biisã sõorã waooglem n tar yõod ye. Sẽn tar yõod n yɩɩdã yaa b sẽn na n sɩd yaa a Zezi karen-biis hakɩka. A Zezi goma rẽ yell a yel-bũnd ning sẽn gomd zĩm gãmbr yellã pʋgẽ. A yeela woto: “[Saasẽ rĩungã, NW ] leb n wẽnda wa zĩm gãmbre b sẽn lob ko-kãsengã pʋgẽ n wʋk zĩm buud fãa.”—Mat. 13:47.

16 Zĩm gãmbrã sẽn makd koɛɛgã moonegã sɩd yõgda zĩm buud fãa. A Zezi paasa woto: “La [zĩm gãmbrã] sẽn pidi, b vuug-a lame n ta koomã noore, la b zĩndame n tũus sẽn yaa sõma wã n ning yaas pʋsẽ, la b lob sẽn ka sõma wã. A na n yɩɩ woto dũniyã sɛɛb wakat me. Malɛk rãmbã na n wa welga nin-wẽnsã ne nin-tɩrsã. La b na n loba bãmb wʋng sẽn wɩng wʋsg pʋgẽ. La yãbr ne yẽn-wãbr na n zĩnda be.”—Mat. 13:48-50.

17. Sasa bʋg la welgr ning yell b sẽn gomd zĩm gãmbrã yel-bũndã pʋgẽ wã na n zĩndi?

17 Rẽ yĩnga yaa a Zezi sẽn yeel t’a sã n wa rɩt naam saasẽ wã, a na n welga piisã ne bʋʋsã n bʋ wã yell la b sẽn gomd ka wã bɩ? (Mat. 25:31-33) Ayo. Rẽ na n yɩɩ to-kãsengã sasa a sẽn na n sãam nin-wẽnsã. Welgr ning yell b sẽn gomd zĩm gãmbrã yel-bũnd pʋgẽ wã na n zĩnda “dũniyã sɛɛb wakate.” * Sẽn dat n yet tɩ masã tɛk n tall n tɩ tãag to-kãsengã sɩngre. La yaa wãn to la b maand welg-kãng rũndã-rũndã?

18, 19. a) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ b welgda zĩm sõma wã ne sẽn ka-b sõma wã rũndã-rũndã? b) Bõe la pʋ-peelem dãmbã segd n maane? (Ges-y tẽngr notã sẽn be seb-neng 29 wã me.)

18 Dũniyã gill zugu, neb milyõ rãmb b sẽn mak ne zĩm n wat n naagd a Zeova nin-buiidã rũndã-rũndã. Kẽer wata a Zezi kũumã tẽegr sasa, sãnda wata tigissã, tɩ kẽer me sakd n zãmsd Biiblã ne-do. La yaa b fãa n wilgd tɩ b yaa kiris-neb hakɩk bɩ? D tõe n yeela wa a Zezi yel-bũndã pʋgẽ wã tɩ yaa wa b “vuug-b lame n ta koomã noore.”  La d tẽeg t’a Zezi yeelame tɩ b tũusa “sẽn yaa-b sõma wã” bal n ning yaas pʋsẽ. Yaasã makda tigimsã. A paasame tɩ b loba sẽn ka-b sõma wã, n na n wa baas n ning-b wʋng sẽn wɩng wʋsg pʋgẽ. Rẽ makda b sẽn na n wa sãam-b beoog daarã.

19 Neb wʋsg sẽn da zãmsd Biiblã ne a Zeova Kaset rãmbã basame tɩ d tõe n mak-b ne zĩm sẽn ka sõma. Kiris-neb kẽer kamb me yãka yam n pa rat n lebg a Zezi karen-biis ye. B pa rat n maan a Zeova raabã ye. Kẽer me ra sakame, la pa yã n kaoos la b bas a Zeova ye. * (Eze. 33:32, 33) La yaool n yaa tɩlae tɩ pʋ-peelem dãmbã fãa sak n wa tigimsã sẽn makd yaasã pʋsẽ, tɩ yaoolem bʋ-kaoorã raar nan pa ta ye. La b segdame me n kell n pa be sẽn yaa koglg zĩigã.

20, 21. a) A Zezi yel-bũn a tãabã d sẽn vaeesã zãmsa tõnd bõe? b) Bõe la yãmb na n modg n maan masã tɛka?

20 A Zezi yel-bũn a tãabã d sẽn vaeesã zãmsa tõnd bõe? Pipi, d bãngame tɩ wala mutard bil b sẽn bʋd sẽn yikd to-to wã, dũniyã gill zugu, neb nins sẽn sakd n kelgd koɛɛgã sõor lebgda wʋsg n paasdẽ. Baa fʋɩ pa tõe n gɩdg a Zeova tʋʋmdã tɩ pa kẽng taoor ye. (Ezai 54:17) Sẽn paase, a Zeova kogenda neb nins fãa sẽn wat “[tɩɩgã] maasmẽ” wã, tɩ bũmb baa a ye pa tõe n sãam b zoodã ne-a ye. Yiib-n-soaba, d bãngame tɩ yaa Wẽnnaam n kɩtd tɩ bɩ. Wala rabɩllã b sẽn ning zomã pʋgẽ t’a fãa wuk bilf-bilf tɩ d pa wʋmd a võorã sõma wã, d pa mi sẽn sɩngd to-to tɩ ned wa lebg a Zezi karen-biig ye. La d neeme bal tɩ karen-biisã sõor tara paasgo! Tãab-n-soaba, d bãngame tɩ pa neb nins fãa sẽn sakd n kelgd koɛɛgã n wilgd tɩ b yaa a Zezi karen-biis hakɩk ye. Kẽer wõnda a Zezi yel-bũndã pʋgẽ zĩm nins sẽn ka sõma wã.

21 D sẽn ne t’a Zeova kɩtdame tɩ neb wʋsg wat n naagd a nin-buiidã sɩd bee yamleoog la kõt sũ-noogo. (Zã 6:44) Woto kɩtame tɩ zĩig fãa, d neeme t’a Zeova Kaset rãmbã sõor tara paasg wʋsgo. A Zeova sẽn maan woto fãa wã yĩnga, yaa yẽ n so pẽgrã fãa. Woto yĩnga, d fãa segd n tũu saglg ning b sẽn gʋls sẽn na maan yʋʋm wʋsgã. Saglgã yeta woto: “Bʋd f bõn-buud yibeoogo, . . .  Tɩ bõe, fo ka mi a yembr walla a to sã n na n tõogame, walla a yiibã fãa sã n na n yɩɩ sõma ye.”—Koɛ. 11:6.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 17 Baa ne Matɩe 13:39-43 sẽn gomd bʋdb la kẽebg yell tɩ zĩm gãmbrã yel-bũnd gomd zĩm sẽn yaa sõma la sẽn ka sõma welgr yellã, fãa pidsda wakat yɛnga, rat n yeel tɩ “dũniyã sɛɛb wakate.” Sɩd me, dũniyã sɛɛb wakate, wala bʋdbã la kẽebgã sẽn ket n maandẽ wã, b na n ket n welgda zĩm-sõma wã sẽn makd pʋ-peelem dãmbã, ne sẽn ka-b sõma wã sẽn makd nin-wẽnsã.—Ges-y yʋʋmd 2000 zĩ-likr kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã, seb-neng 25-26; la Balm-y sɩd Wẽnnaam yɛngã sebrã neng 178-181, sull a 8-11.

^ sull 19 Rẽ yĩnga woto rat n yeelame tɩ neb nins sẽn bas Biiblã zãmsgo, bɩ n pa le naagd a Zeova nin-buiidã wõnda zĩm sẽn ka sõma malɛgsã sẽn lob bɩ? Ayo. Ned sã n sɩd rat n lebs n yõg zood ne a Zeova, a Zeova na n sakame.—Mal. 3:7.

Wãn to la y na n leoke?

• Bõe la mutard billã yel-bũndã wilgd neb nins sẽn sakd koɛɛgã sõor wɛɛngẽ, la Wẽnnaam sẽn kogend nebã to-to wã me wɛɛngẽ?

• A Zezi yel-bũndã pʋgẽ rabɩllã makda bõe, la a togsa yel-bũndã n na n wilg bõe nebã sẽn lebgd a karen-biis to-to wã wɛɛngẽ?

• Bõe la zĩm gãmbrã yel-bũndã wilgd neb nins sẽn sakd koɛɛgã welgr wɛɛngẽ?

• D maanda wãn n tõog n kell n naag neb nins b sẽn ‘tũus n ning yaas pʋsẽ’ wã?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto rãmba, seb-neng 26]

Mutard billã yel-bũnd wilgda bõe sẽn sakd-b koɛɛgã sõor wɛɛngẽ?

[Foto, seb-neng 27]

Rabɩllã yel-bũnd zãmsda tõnd bõe?

[Foto, seb-neng 29]

Yel-bũndã sẽn gomd zĩm sõma wã ne sẽn ka-b sõma wã welgrã wilgda bõe?