Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam yamã pukda a sẽn naanã fãa pʋgẽ

Wẽnnaam yamã pukda a sẽn naanã fãa pʋgẽ

 Wẽnnaam yamã pukda a sẽn naanã fãa pʋgẽ

Wẽnnaam zãmsda tõnd n yɩɩd rũms sẽn be dũniyã zugu, la a kõt tõnd yam n yɩɩd bõn-yɩgdɩ wã.’—ZOOB 35:11.

BŨMB wʋsg la liuuli wã maanda, tɩ sɩd be yamleoogo. Sẽn maand-b nasaar sɩlsã gesame tɩ liuuli wã sẽn yɩgd to-to wã sɩd bee yamleoogo. Liuuli kẽer yɩgdame n zʋʋg mogrã n kẽng hal kilo tusa n ta zĩig ning b sẽn datẽ wã takɩ.

Bũmb a to me la liuuli kẽer maand tɩ be yamleoog wʋsgo, tɩ sɩd wilgdẽ t’a soab ning sẽn naan-bã tara yam wʋsgo. Yaa b sẽn tõe n yɩɩl la b tar bʋrg n maandẽ n gomd ne taabã. D ges makr a wãna.

Liuuli wã goamã

Liuuli kẽer pʋd n sɩngda goam nand tɩ b nan ket gɛlã pʋsẽ. Wala makre, koadeng buud n be n lobd sẽn na ta gɛl a nii, sẽn dat n yeel tɩ gell a yembr daar fãa. Dẽnd gell a ye n segd n wek daar fãa. Sã n sɩd maanẽ woto, ra na n yɩɩ toog ne b ma wã t’a tõog n ges b fãa yelle. La gɛl a nii wã fãa naagda taab n wek daar a yembre, lɛɛr a yoob pʋgẽ. Bõe yĩng tɩ yaa woto? Bãngdbã wilgame tɩ bʋʋm a ye yaa tɩ nand tɩ gɛlã weke, kambã sẽn be a pʋgẽ wã gomda ne taaba, n zems taab n wek wakat yɛnga.

Liuun-bi wã sã n wa lebg bɛda, nong n yaa raoogã n yɩɩnde. A sã n wa yɩɩndẽ, mi n yaa yãang la a baooda, bɩ a rat n wilga a soolmã tɛka. Liuuli wã fãa yɩɩl pa yembr ye. Woto sõngda yãangã t’a paam raoog sẽn yaa a buudu.

Liuuli wã nong n yɩɩnda yibeoog pĩnda, la wĩndgã sã n wa lʋɩtẽ, bala sasa kãense, zĩigã fãa lebgda sɩɩ, sebgã me pa fugd wʋsg ye. Bãngdbã vaeesame n mik tɩ liuuli wã sã n wa yɩɩnd yibeoog bɩ zaabre, b koeesã zãagdame n yɩɩd b sẽn yɩɩnd wĩndgã hal naoor 20.

Baa ne sẽn yaa raadã n nong n yɩɩndẽ wã, bãmb ne yãansã fãa maanda bʋrg toɛy-toɛya, tɩ bʋrg fãa tar võore. Wala makre, koaab buud n be n tar bʋrg a wɛ b sẽn nong n maande, tɩ yaa toor-toore. B tara bʋrg b sẽn maande, b sã n wa yã bɛ sẽn laand yĩngr n baood n na n maan-b wẽnga. B leb n tara bʋrg b sẽn maande, sã n wa mik tɩ bɛ n be tẽng n dat n maan-b wẽnga.

Kũun sẽn yaa kãsenga

Yam ning Wẽnnaam sẽn kõ liuuli wã sɩd bee yamleoog wʋsgo. La sã n yaa ne goamã wɛɛngẽ, ninsaalbã yɩɩda liuuli wã zĩig sẽn zãre. Zoob 35:11 wã yetame tɩ  Wẽnnaam naana ninsaalb n “kõ-b yam n yɩɩd bõn-yɩgdɩ wã.” Yaa ninsaalbã bal la Wẽnnaam naan tɩ b tõe n gom n wilg b sẽn tagsd bũmb ningã ne noor goam la ne bilsgu.

Bi-pɛɛlg tõe n zãmsa buud goam toɛy-toɛya, baa tɩ b zãmsg yaa toogo. Bõn-vɩɩs a taabã yaool n pa tõe n maan dẽ ye. Zʋrnall a ye (American Scientist) yeela woto: “Kom-kɩdsã modgdame n zãms buud gomde, baa tɩ b roagdbã pa gomd ne-b vẽeneg-vẽenega. Kamb nins sẽn dog n yaa mugsã me modgdame n zams b toorẽ muk goama, baa b roagdbã sã n pa zãms-b mugsã goama.”

Tõnd sẽn tõe n wilg d tagsg ne noor goam la d tõe n wilg d sũ-sãams la d sũ-noogã sɩd yaa kũun sẽn yaa kãseng Wẽnnaam sẽn kõ-do. La kũun ning sẽn yaa kãseng n yɩɩd Wẽnnaam sẽn kõ ninsaalbã yaa d sẽn tõe n gom ne yẽnda pʋʋsg pʋgẽ wã. Vẽenega, Wẽnnaam a Zeova ratame tɩ d gom ne-a. Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã yeta woto: “Da maan-y yɩɩr ne bũmb ba a yembr ye, la ne pʋʋsgo, la ne bark pʋʋsgo, bɩ y wilg Wẽnnaam yãmb sẽn dat bũmb ninsi.”—Filip rãmba 4:6.

D sã n wa rat n yãk yam n maan bũmb tɩ yaa toog ne-do, a Zeova ratame tɩ d tũ sagls nins a sẽn kɩt tɩ b gʋls Biiblã pʋgẽ wã tɩ sõng-do. Sẽn paase, yẽ meng na n sõnga tõnd tɩ d bãng d sẽn na n tũ saglg ning d sẽn yã Biiblã pʋgẽ wã to-to. A Zak sẽn yaa Biiblã gʋlsd a ye wã yeela woto: “Ned sã n be yãmb sʋk t’a yam paoodẽ, bɩ a kos Wẽnnaam sẽn kõt nebã fãa ne yamleoog n ka lengdẽ wã, la a na paam.”—Zak 1:5.

Yãmb tagsda wãn to Wẽnnaam zug masã?

Yãmb sã n wʋm liuul sẽn yɩɩnd yɩɩn-noog bɩ biig sẽn sɩng goama, y sũur pa noom sɩda? Bũmb nins Wẽnnaam sẽn naanã pa kɩtd tɩ y bãng t’a tara yam wʋsg sɩda?

Yɩɩl-gʋlsd a Davɩɩd sẽn bʋgs Wẽnnaam sẽn naan yẽ to-to wã zug poore, a yeela Wẽnnaam woto: “Mam pʋʋsda yãmb bark bõn-kãsems a woto yĩnga. Mam wẽnda [yel-solemde, NW ], yãmb tʋʋmã yaa bõn-bãna.” (Yɩɩl Sõamyã 139:14) Yãmb sã n bʋgsd Wẽnnaam yamã sẽn puk bũmb nins a sẽn naanã pʋgẽ wã zugu, y na n kɩsa sɩd n paas t’a tõe n wilg-y-la sor tɩ naf-yã.

[Goam sẽn tar pãngã, seb-neng a 5]

Tõnd sẽn tõe n gomã yaa Wẽnnaam kũuni

[Fotã soaadba, seb-neng a 4]

© Dayton Wild/Visuals Unlimited